Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil Carte

Drept Civil Carte

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Carmen Neacsu

More info:

Published by: Carmen Neacsu on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
 
IOSIF R. URS CARMEN ILIE TODICA
 
PROF. UNIV. DR. asist. UNIV. Drd.
 
DREPT CIVIL
TEORIA GENERALA. PERSOANELE
 
Curs id
 
2
CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN 
I : NoŃiunea şi obiectul dreptului civil
1. Dreptul civil ca ştiinŃă juridică
 
ŞtiinŃa ca sistem de cunoştinŃe se constituie în subsisteme de ştiinŃe: ştiinŃele naturii; ştiinŃele sociale(despre societate); ştiinŃele gândirii.
 
Subsistemul ştiinŃelor sociale studiază legile generale ale existenŃei şi dezvoltării societăŃii, evoluŃiatipurilor şi formelor istorice de organizare socială, realitatea socială în diferitele ei forme demanifestare.
 
ŞtiinŃele juridice sunt o componentă a subsistemului ştiinŃelor sociale ce studiază realitatea juridică ca parte a realităŃii sociale. ŞtiinŃele juridice, ca parte a subsistemului ştiinŃelor, formează sistemul(subsistemul) ştiinŃelor juridice in care sunt incluse: a) Teoria general a statului şi dreptului – caştiinŃă ce studiază statul şi dreptul în general; b) ŞtiinŃele juridice istorice; c) ŞtiinŃele juridice deramură; d) ŞtiinŃele auxiliare (ajutătoare).
 
ŞtiinŃa dreptului civil face parte din categoria ştiinŃelor juridice de ramură şi are ca obiect de studiu,normele juridice aparŃinând dreptului civil şi relaŃiile sociale ce formează obiectul de reglementare alacestei ramuri de drept.
2. Dreptul civil ca ramură a sistemului de drept
 
Sistemul unitar de drept cuprinde dreptul public şi dreptul privat.
 
NoŃiune. Dreptului civil este acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturipatrimoniale şi personale – nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice şi/sau întrepersoanele juridice, aflate pe poziŃii de egalitate juridică, precum şi condiŃia juridică apersoanelor fizice şi persoanelor juridice, în calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridicecivile.
 
 
Elemente esenŃiale:
- este o
ramură a sistemului de drept
- Dreptul civil se înfăŃişează ca un ansamblu de norme juridice cuprinse în acte normative care alcătuiesc izvoarele dreptului civil;- este
principala ramură a dreptului privat
, constituind
dreptul comun
pentru ramurile dedrept învecinate. În cazul în care o ramură de drept nu conŃine norme proprii pentru a rezolva uncaz concret, se apelează la dreptul civil care « împrumută » principiile sau normele sale;- reglementează
raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale
ce formează obiectul dreptului civil;-
persoanele fizice şi juridice
sunt
subiectele
raporturilor juridice de drept civil;-
poziŃia de egalitate juridică
a subiectelor raportului de drept civil, adică în raportul juridic civilnici una dintre părŃi nu este subordonată celeilalte;- normele de drept civil, de principiu, sunt grupate pe
instituŃii de drept civil,
adică formeazăgrupe omogene de norme sociale, alcătuind subdiviziuni ale obiectului dreptului civil.
 
Sunt instituŃii de drept civil:
raportul juridic civil; actul juridic civil; subiectele de drept civil(persoana fizică şi persoana juridică); prescripŃia extinctivă; drepturile reale (dreptul de proprietate şialte drepturi reale derivate din acesta – uzul, uzufructul, abitaŃia, superficia, servitutea, administrarea);contractul civil; răspunderea civilă (contractuală şi delictuală); dreptul de proprietate intelectuală(dreptul de autor şi dreptul de inventator sau de proprietate industrială); dreptul de moştenire sau desuccesiune (moştenire legală, moştenire testamentară) etc.
 
3
3. Obiectul de reglementare
 
 Normele de drept civil reglementează relaŃii sociale patrimoniale şi nepatrimoniale pe care leconvertesc în raporturi patrimoniale şi raporturi nepatrimoniale.
 
Categorii de raporturi sociale reglementate:
A. Raporturi patrimoniale
care cuprind:
 – raporturi reale,
adică acelea care au în conŃinutul lor drepturi reale, respectiv dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale;
 – raporturi obligaŃionale
(raporturi de obligaŃii), care conŃin drepturi de creanŃă izvorâte dinacte juridice ori fapte juridice (licite sau ilicite).
 B. Raporturi nepatrimoniale
care cuprind:
 – raporturi care privesc existenŃa şi integritatea fizică ori morală a persoanei,
care au înconŃinutul lor drepturi personale nepatrimoniale, cum sunt: dreptul la viaŃă, dreptul lasănătate, la integritate fizică, la secretul vieŃi private etc.;
 – raporturi privind elementele de identificare a unei persoane,
cum sunt: dreptul la nume, la pseudonim, la domiciliu (pentru persoana fizică), la denumire, la sediu (pentru persoana juridică) etc;
 – raporturi izvorând din creaŃia intelectuală,
care se referă la dreptul de autor asupra uneiopere ştiinŃifice, literare, artistice sau dreptul de inventator, inovator, etc.
4. Sensurile noŃiunii „Drept civil“
 
 Drept civil 
– 
drept obiectiv
= totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului în scopulreglementării relaŃiilor dintre persoanele fizice şi juridice.
 
 Drept civil 
– 
drept subiectiv
= prerogativa (posibilitatea) unei persoane de a avea o anumită conduită,de a îndeplini anumite acte juridice, adică de a-şi exercita drepturile prevăzute şi ocrotite de dreptulobiectiv, precum şi de a pretinde persoanei obligate să aibă o comportare corespunzătoare dreptuluisău, ce poate fi impusă la nevoie prin forŃa de constrângere a statului.
 
 Drept civil 
– 
ştiinŃa juridică de ramură,
parte a ştiinŃelor juridice, care are ca obiect studiereadreptului civil ca ramură a sistemului unitar de drept din România.
 
 Drept civil 
 – 
ramură de drept civil 
, ca ansamblu de norme juridice ce reglementează relaŃii socialece formează obiectului dreptului civil.
5. Dreptul civil ca disciplină de studiu în facultăŃile de drept
 
Dreptul civil ca ramură a ştiinŃei juridice se studiază pe discipline distincte cuprinse în programe deînvăŃământ ale diferiŃilor ani de studiu.- Drept civil Partea generală şi persoanele;- Drept civil – Teoria generală a drepturilor reale (Drepturi reale);- Drept civil – Teoria generală a obligaŃiilor civile (ObligaŃii civile);-
 
Contracte civile;-
 
Succesiuni (Moştenirea).
6. Precizări
 
De-a lungul timpului, s-au dat mai multe definiŃii dreptului civil. În continuare o să reŃinem câtevadintre ele.D. Alexandresco (1906) « Dreptul civil sau privat este acela care reglementează raporturile particularilor dintre ei, şi care este propriu unei naŃiuni ».A. Ionaşcu (1963) « Dreptul civil este acea ramură a dreptului unitar al statului care reglementează

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
valixs liked this
riana 77 liked this
seclerman liked this
riana 77 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->