Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HISTORIA DE LA LLENGUA

HISTORIA DE LA LLENGUA

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Isabel
Unitat 21. L’origen de la llengua. Principals
etapes de la història de la llengua
1. Sobre la llengua catalana
1.1 El concepte de llengua
Quan parlem de la llengua d'un país estem fent, en realitat, una abastracció, ja que una llengua
no és més que un conjunt de dialectes, és a dir, un conjunt de varietats d'aquesta mateixa
llengua distribuïdes per un o diversos territoris. Així, per exemple, quan parlem de l'anglés
(com a llengua), estem referint-nos a un conjunt de dialectes distribuïts per diversos països
que comparteixen, això sí, el mateix sistema fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic, malgrat les
diferències que s'hi poden observar.
Unitat 21. L’origen de la llengua. Principals
etapes de la història de la llengua
1. Sobre la llengua catalana
1.1 El concepte de llengua
Quan parlem de la llengua d'un país estem fent, en realitat, una abastracció, ja que una llengua
no és més que un conjunt de dialectes, és a dir, un conjunt de varietats d'aquesta mateixa
llengua distribuïdes per un o diversos territoris. Així, per exemple, quan parlem de l'anglés
(com a llengua), estem referint-nos a un conjunt de dialectes distribuïts per diversos països
que comparteixen, això sí, el mateix sistema fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic, malgrat les
diferències que s'hi poden observar.

More info:

Published by: Isabel on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Unitat21.L’origendelallengua.Principalsetapesdelahistòriadelallengua1.Sobrelallenguacatalana1.1ElconceptedellenguaQuanparlemdelallenguad
 
unpaísestemfent,enrealitat,unaabastracció,jaqueunallenguanoésmésqueunconjuntdedialectes,ésadir,unconjuntdevarietatsd
 
aquestamateixallenguadistribuïdesperunodiversosterritoris.Així,perexemple,quanparlemdel
 
anglés(comallengua),estemreferint-nosaunconjuntdedialectesdistribuïtsperdiversospaïsosquecomparteixen,aixòsí,elmateixsistemafonètic,morfològic,sintàcticilèxic,malgratlesdiferènciesques
 
hipodenobservar.Lallenguacatalana,comqualsevolaltrallenguaquetéunaimportantextensióterritorialiungrannombredeparlants,presentao,millordit,estàconstituïdatambéperunasèriedevarietatsdialectalsogeogràfiques.Aquestsdialectestenenunasèriedecaracterístiques(fonètiques,morfològiquesilexicals)quecontrastenambaltresdialectesdelmateixidioma.Detotamanera,laidentitatd
 
estructuresdelsdialectesvalenciansambelscatalansibalearssónsuficientsperquètotselslingüistesafirmenlaunitatdelallengua,reconegudaacadèmicamentiinternacionalmentcomallenguacatalana.El"valencià",pertant,éslamaneraquetenimelsvalenciansdeparlarcatalà.1.2L
 
origendelallenguacatalanaLallenguacatalana,comlarestadelesllengüesqueanomenemromàniques,derivadelllatívulgarparlat(nodelllatíliteraridelsescritsdeCiceró,perexemple)alnord-estdelaprovínciaromanaTarraconense,ésadir,d
 
aproximadamentdelesactualsprovínciesdeBarcelonaideGirona.Penseuqueaquestterritorinovaserconqueritpelsmusulmans,perla193194QuaderndeValenciàSuperiorqualcosas
 
hivapoderdesenvoluparaquestallenguaromànicadirectamentapartirdelllatíquehiparlavenelsseushabitants.Hemdetenirencomptequeelcatalàésunallenguadiferenciadadel
 
occità,malgratlesintensesrelacionsentreelsuddel
 
antigaGàl·liaielscomtatscatalans,ilavinculaciód
 
aquestsamblamonarquiafrancadurantelsseglesVIIIiIX.L
 
occitàconstitueixunallenguaromànicabendiferenciadadelesseuesveïnes:francés,franco-provençal,italià,catalàicastellà-aragonés.Sovintsel
 
haconfós,perlaimportànciaqueassolílaProvença,ambelprovençal,queés,defet,nomésunadelesvariantsdialectalsdel
 
occità,comhosónelllemosíi,ambméspeculiaritats,elgascó.ApartirdelsegleXIIs
 
iniciaunpoderósprocésdereconquesta,queexpandílaCoronaCatalano-aragonesapelsterritorisquerestavensotal
 
hegemoniadel
 
Islam.Així,Tortosa,LleidaiFragasónconqueridesperRamonBerenguerIVentre1148i1149.JaumeIs
 
apoderà
 
el1229deMallorcaidelRegnedeValènciaentre1233i1245.Paral·lelamentalesconquestesmilitarialrepoblamentd
 
aqueststerritoris,s
 
expandílallenguacatalana.NotéfonamentcientíficsuposarqueelsmorosvalenciansnoparlarenàrabsinóromançenelsegleXIIIabansdelaconquestadeJaumeI.Constaqueelsmoriscosvalenciansseguienparlantenàrabenproduir-selaseuaexpulsió(1609).Alcomençamentdeladominaciómusulmanalaimmensamajoriadelapoblacióeral
 
autòctonahispanovisigoda,peròalafi,al
 
igualdelquehaviapassatabansamblaromanització,elprocésd
 
arabitzaciólingüísticoculturalesconsumà.Elparlarromànicautòctonilesformesdevidapreislàmiquesforenconservadesdurantméstempsperlaminoriaètnico-religiosamossàrab.CaltenirencomptetambéqueladistribuciódelarepoblaciócristianadelRegnedeValènciaalsegleXIIIfoudelasegüentmanera:aleszonesseptentrionals,central-litoralimeridionaldelRegneacabàimposant-seelcatalàoccidental.Alsectorcentralponentís
 
hipropagà,encanvi,l
 
aragonés-castellà.1.3LadenominaciódelallenguaAlcomençament,lesllengüesromàniquesnotenienunpropinomdemostratiu,ielsvalenciansanomenavenalaseua"romanç","pla","nostrellatí",etc.Amesura,però,queelsregnespeninsularesconsoliden,denominenlallenguaambelnomdelgentilici,ésadir,ambelnomdelterritori.Així,alsdocumentsdelaCancelleriareial(organismeadministratiudeUnitat26.L’origendelallengua.Principalsetapesdelahistòriadelallengua195totsregnesqueconstituïenlaCoronad
 
Aragó)jaselidónaelnomde"català"alallenguadesdel1348.PeròdesdeladarreriadelsegleXIVelsvalenciansdonengeneralmentelnomde"valencià"alaseuallengua.ComquealsegleXVValènciaéslaciutathegemònicadelaCoronad
 
Aragó,nopotestranyar-nosqueelsescriptorsvalencians,satisfetsdelnomdelaseuaciutatiRegne,motdenobleestirpromana,escomplaguenaanomenar"llenguavalenciana"elseuidioma.Detotamanera,apesard
 
aquestadiversitatdedenominacions,entoteldominilingüísitccatalàhihaviaconsciènciadelaunitatidiomàtica,comhodemostra,perexemple,elfetquepoetescatalans,mallorquinsivalenciansconcorrienalscertàmensliterarisdequalsevoldelstresterritoris.Veiemsolamenttrestestimonisquedonenfedelaconsciènciadelaunitatidomàticaalllargdelsúltimssegles:-MartídeViciana(historiadorvalencià,1502-1582),CrónicadelaínclitaycoronadaciudaddeValencia,III.València,p.341:"EnOrihuelaysutierrasiempresehaguardadolalenguacatalana:porqueentiempodelaconquistasepoblólatierramásdecatalanesquedeotrasnaciones,delosqualesheredaronlalengua,coraçon,manosyobras".-GasparEscolano(historiadorieclesiàsticvalencià,1560-1619.CronistadelRegne),
 
DécadasdelahistoriadelainsigneycoronadaCiudadyReynodeValencia.València,llibreI,cap.XVI,c.108:"Comofuepobladodesdesuconquistacasitododelanacióncatalana,ytomódellalalengua,yestántanparedañasyjuntaslasdosprovincias,pormásdetrescientosañoshanpasadolosdestereino[deValència]debahodelnombredecatalanes,sinquelasnacionesextranjerashiciesendiferencianingunadecatalanesivalencianos".-TeodorLlorenteiOlivares(poetadelaRenaixençavalenciana—segleXIX—ifundadordelperiòdicLasProvincias):"Yohesidosiemprecontrarioalosquehanqueridohacerdelvalencianouncotoredondo,biencerrado,exagerandolasdiferenciasquehoyseparannuestralenguadelacatalana.LiterariamentenohabíamásqueunidiomaenCataluña,ValenciayMallorca,ydebemostenderarestableceresaunidad".(cartaaEduardLópez-Chavarri,EpistolariLlorente,III.Barcelona,1936,p.257).196QuaderndeValenciàSuperior2.PrincipalsetapesdelahistòriadelallenguacatalanaPodemestablir,agranstrets,tresgransperíodesenlanostrahistòrialingüística:Desdelanaixençafinsalmomentdemàximaesplendor.Aquestperíodeenglobal
 
apariciódelallenguaparlada,lagradualimplantaciódel
 
escrita,ambelbandejamentprogressiudelllatí,finsalsegleXV,queesdevéelmomentdemàximaesplendordelallenguamedieval.LaDecadència,períodequeabastaelsseglesXVI,XVIIiXVIII,iqueescaracteritzaperlaregressiódelanostrallenguaentotselsàmbitsd
 
ús.DesdelaRenaixença(primeriesdelsegleXIX),entesacomaperíodeenquès
 
iniciaelredreçamentlingüístic,finsalsnostresdies.Enaquestperíodesesitualanormalitzacgramaticalilarecuperaciódel
 
oficialitat.2.1Naixementdelallengua(seglesVIIalXII)Durantaquestperíodeassistimalsgranscanvisqueesprodueixenenelllatívulgariquepropicienlaformaciódelesllengüesromàniques.Enelnostrecas,caltenirpresentqueelllatívulgaresdistanciacadavegadamésdelllatículte,queapartirdelsegleVIIésusatnoméspelseclesiàstics.Efectivament,apartirdelsegleVIII,elllatíésunallenguaques
 
aprén,peròqueningúnoparla.Dissortadament,iencaraqueespensaquelanostravaseguirunaevolucióparal·lelaaladelarestadelesllengüesromàniques,ladocumentacióquen
 
haperviscutnoésdirecta,inoexplicitalaconsciènciadediferenciacióentreelllatíielprimitiuromançcatalà.Hauremd
 
esperarfinsalsegleXIpertrobarfrases,expressions,etc.queenspermetenparlard
 
unaprosaromànica.ElsdostextosconsideratselsmésanticsenlanostrallenguasónelForumIudicum(una

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->