Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
20121023-France-CSPLA-AVIS Informatique Dans Les Nuages

20121023-France-CSPLA-AVIS Informatique Dans Les Nuages

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Axel Beelen
Il s'agit de l'avis du CSPLA français relatif aux rapports entre le cloud computing et la copie privée.
Il s'agit de l'avis du CSPLA français relatif aux rapports entre le cloud computing et la copie privée.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Axel Beelen on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
DQH^
^uv ie vd||kvr be id nkcch~~hkm ~|ènhdih~èe |kvrdmr ~uv ie~ emgeup guvhbhtue~ er ènkmkchtue~ bubèqeik||ecemr be~ ren`mkikohe~ bhre~ b‘ ª hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~ º (nikub nkc|urhmo) ieNkm~ehi ~u|èvheuv be id |vk|vhèrè ihrrèvdhve er dvrh~rhtue d dbk|rè) ikv~ be ~d ~èdmne bu 6> knrkfve 6<46)i‘dqh~ ~uhqdmr 74#I‘ep|ve~~hkm ª nikub nkc|urhmo º) ku ª hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~ º) venkuqve umeqdvhèrè be ~evqhne~ akmbè~ ~uv um dcèmdoecemr bu ckbe be akmnrhkmmecemr be~ ~x~ràce~hmakvcdrhtue~ er be nkccumhndrhkm) tuh ~e ndvdnrèvh~e |dv ie ~rknjdoe ì bh~rdmne be bkmmèe~bdm~ ie fur b‘em |evcerrve id nkm~uirdrhkm er+ku id ve|vkbunrhkm ~uv ume |iuvdihrè b‘d||dvehi~)nkmmenrè~ ì Hmrevmer) du |vkahr be~ urhih~dreuv~ be nerre ren`mkikohe-6#Ie qeik||ecemr be ne~ ~evqhne~ me ~e akmbe |d~ ~uv i‘ècevoemne be ren`mkikohe~mkuqeiie~ cdh~ |iuròr ~uv ie bèqeik||ecemr er id ch~e em nk`èvemne be ren`mkikohe~ bègìeph~rdmre~ be ~rknjdoe be bkmmèe~ er b‘dnnà~ bhr ª hmreiihoemr º->#Ie bvkhr be id |vk|vhèrè ihrrèvdhve er dvrh~rhtue e~r nkmnevmè bà~ ikv~ tue ie~ ~evqhne~b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~ kaavemr du |ufihn bhqev~e~ |k~~hfhihrè~ b‘u~doe (bh~rvhfurhkm)~rknjdoe) nkm~uirdrhkm) |kuv rku~ ie~ oemve~ b‘Şuqve~ er kfger~ |vkrèoè~ (cu~htue)dubhkqh~uei) ihqve~) |ve~~e) dvr~ qh~uei~- I‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~ kaave mkrdccemrbe mkuqeiie~ akmnrhkmmdihrè~ be ~xmn`vkmh~drhkm ~dm~ ahi be~ nkmremu~ emrve um mkcfvenvkh~~dmr be revchmdup |ev~kmmei~) akmnrhkmmdihrè~ tuh ~ecfiemr) em i‘èrdr be id ren`mhtue)be mdruve ì adqkvh~ev ume cuirh|ihndrhkm be~ ve|vkbunrhkm~ be ne~ nkmremu~-2#Km nkm~rdre ume ovdmbe bhqev~hrè be ~evqhne~ b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~) ì id akh~ bdm~ieuv kfger er bdm~ ie~ nkmbhrhkm~ ren`mhtue~ er guvhbhtue~ be ieuv ch~e em Şuqve- Rvkh~ovdmbe~ ndrèokvhe~ be ~evqhne~ be~rhmè~ dup |dvrhnuihev~ kmr èrè |dvrhnuihàvecemr èrubhèe~ 7h ie~ ~evqhne~ bhr~ be ª nd~hev |ev~kmmei º bkmr i‘kfger e~r ie ~rknjdoe be nkmremu~ bègìbèremu~ |dv i‘urhih~dreuv er i‘dnnà~ dupbhr~ nkmremu~ er ieuv ve|vkbunrhkm ~uv ume |iuvdihrèb‘d||dvehi~ :hh ie~ ~evqhne~ vdrrdn`è~ ì um ~evqhne be rèièn`dvoecemr ièodi) ietuei veiàqe bu bvkhr epniu~ha venkmmu dup dxdmr~ bvkhr b‘durkvh~ev i‘ep|ikhrdrhkm be~ Şuqve~ er kfger~ |vkrèoè~) |evcerrdmrdu nkm~kccdreuv) ume akh~ um epec|idhve b‘ume Şuqve ku b‘um kfger |vkrèoè dntuh~ du|và~be id |idreakvce) b‘em eaaenruev be cuirh|ie~ ve|vkbunrhkm~) be cdmhàve bhaaèvèe er+ku~hcuirdmèe) ~uv ume |iuvdihrè b‘d||dvehi~) |kuv um u~doe |vhqè :hhhie~ ~evqhne~ b‘kfremrhkm b‘ètuhqdiemr~ |evcerrdmr du nkm~kccdreuv tuh bèrhemr |vèdidfiecemr um epec|idhve b‘ume Şuqve ku b‘um kfger |vkrèoè b‘kfremhv) b‘ume |dvr)i‘dnnà~ ì um ahn`hev be ~uf~rhrurhkm (oèmèvdiecemr be tudihrè ~u|èvheuve du ahn`hev bèremu er
4
 
dnnkc|domè be cèrdbkmmèe~ nkc|iàre~ ch~ ì bh~|k~hrhkm |dv ne ~evqhne er) b‘durve |dvr) be |kuqkhv eaaenruev be cuirh|ie~ nk|he~ be ner ètuhqdiemr) be cdmhàve bhaaèvèe er+ku~hcuirdmèe) ~uv ume |iuvdihrè b‘d||dvehi~- I‘kfremrhkm be i‘ètuhqdiemr er be ~e~ nk|he~~uf~ètuemre~ |dv ie fhdh~ be ne rx|e be ~evqhne me mène~~hre |d~) em i‘èrdr be id ren`mhtue)tue ie ahn`hev hmhrhdiecemr bèremu |dv i‘urhih~dreuv dhr èrè dntuh~ ièodiecemr |dv ne bevmhev-Em vdh~km be id vd|hbe èqkiurhkm be~ kaave~ b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~) ie~ tudihahndrhkm~ guvhbhtue~ dqdmnèe~ |dv ie |vè~emr dqh~ bkhqemr çrve veodvbèe~ nkcce ~e ndmrkmmdmr duprvkh~ adchiie~ be ~evqhne~ bènvhre~ nh#be~~u~) ~dm~ |vèguoev be~ vèohce~ d||ihndfie~ dup~evqhne~ auruv~) mh dup durve~ akmnrhkmmdihrè~ (mkrdccemr be |dvrdoe be nkmremu~ emrveurhih~dreuv~ tuh ~evdhemr èqemrueiiecemr kaaevre~ |dv ne~ rvkh~ adchiie~ be ~evqhne~-5#Hi e~r ~kuihomè tue ie~ nkmne|r~ e~~emrhei~ bu bvkhr b‘dureuv er be~ bvkhr~ qkh~hm~ ~kmr d|re~ ìd||vè`embev ne~ kaave~ b‘hmakvcdrhtue em mudoe~-1#Id |evrhmemne bu bvkhr epniu~ha ~e nkmahvce em ne tue rkur dnre b‘ep|ikhrdrhkm be~ Şuqve~ erkfger~ |vkrèoè~ bdm~ ie ndbve be~ ~evqhne~ b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~ bkmme |dv  |vhmnh|e |vh~e ì i‘kfihodrhkm b‘kfremhv ume durkvh~drhkm be~ dxdmr~ bvkhr- I‘d||ihndrhkm bubvkhr epniu~ha) tuh nkm~rhrue ie ckbe b‘epevnhne |vechev be~ bvkhr~ b‘dureuv er qkh~hm~)mkrdccemr bdm~ i‘emqhvkmmecemr mucèvhtue) |eur |evcerrve um nkmrvòie be i‘ep|ikhrdrhkmbe~ Şuqve~ er kfger~ |vkrèoè~) ume vèouidrhkm eaaenrhqe be~ ~evqhne~ b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~mudoe~ er ume qdikvh~drhkm be~ bvkhr~ be |vk|vhèrè ihrrèvdhve er dvrh~rhtue bdm~ neremqhvkmmecemr-^‘doh~~dmr be~ ~evqhne~ b‘kfremrhkm b‘ètuhqdiemr~ mkrdccemr) id akuvmhruve bu ahn`hev be~uf~rhrurhkm ve|vkbuh~dmr ume Şuqve ku um kfger |vkrèoè) be tudihrè bhaaèvemre be neiuh tueie nkm~kccdreuv bèremdhr |vèdidfiecemr) veiàqe be i‘epevnhne bu bvkhr epniu~ha be~ rhruidhve~be bvkhr~ b‘dureuv er qkh~hm~-?#Um bkufie nkm~rdr ~‘hc|k~e rkureakh~ 7d-~ ikv~ tu‘hi~ ahnhevdhemr bu ~rdrur b‘fevoeuv dqen rkure~ ie~ ~evqe~tu‘d||eiievdhr i‘d||ihndrhkm be ne ~rdrur #) i‘epevnhne bu bvkhr epniu~ha b‘durkvh~drhkm |vèdidfie nkmrve vècumèvdrhkm ~evdhr vembu ièodiecemr hc|k~~hfie ì i‘èodvb be~ |ve~rdrdhve~ b‘hmakvcdrhtue em mudoe) rei~ tue ie~ akuvmh~~euv~ be ª cèckhvebh~rdmre º) ~e ihchrdmr ì |evcerrve ì i‘urhih~dreuv be ~rknjev „ er bkmn be nk|hev „ be~nkmremu~ be ~km n`khp |kuv ie~ venk|hev ì mkuqedu ~uv ~e~ bhqev~ revchmdup |ev~kmmei~- f-Nevrdhm~ ~evqhne~ b‘hmakvcdrhtue bdm~ ie~ mudoe~) em |dvrhnuihev neup vdrrdn`è~ ì um~evqhne be rèièn`dvoecemr ièodi) kaavemr dup urhih~dreuv~ be~ akmnrhkmmdihrè~ be~xmn`vkmh~drhkm be nkmremu~ qhd ie mudoe bkmr ie~ eaaer~ ~kmr hbemrhtue~ ì be~cèr`kbe~ be ~xmn`vkmh~drhkm |vèeph~rdmre~ bdm~ um emqhvkmmecemr cdrèvhei |ev~kmmei) ie~tueiie~ kmr rkugkuv~ èrè nkm~hbèvèe~ nkcce veieqdmr be i‘epne|rhkm benk|he |vhqèe-0#Ne bkufie nkm~rdr gu~rhahe) b‘um |khmr be que tuh m‘e~r |d~ umdmhce) ~uv um |idm rdmr guvhbhtue tu‘ènkmkchtue) i‘d||ihndrhkm bu fèmèahne be i‘epne|rhkm be nk|he |vhqèe dupve|vkbunrhkm~ cuirh|ie~ be nkmremu~ adhre~ ì i‘hmhrhdrhqe be i‘urhih~dreuv ~uv ~e~ revchmdup |ev~kmmei~) ovæne nevrdhme~ akmnrhkmmdihrè~ be i‘hmakvcdrhtue em mudoe- Nerre d||ihndrhkm e~rrkureakh~ nkmbhrhkmmèe ì id ihnèhrè be id ~kuvne be id nk|he) ì i‘u~doe ~rvhnrecemr |ev~kmmeibe id nk|he er |kuv n`dtue ndrèokvhe be ~evqhne) dup ephoemne~ bu re~r bhr ª em rvkh~èrd|e~ º) hm~rhruè |dv id Nkmqemrhkm be Fevme er ve|vh~ |dv i‘dvrhnie 5-5 be id bhvenrhqe bu 66cdh 6<<4 ~uv i‘`dvckmh~drhkm be nevrdhm~ d~|enr~ bu bvkhr b‘dureuv er be~ bvkhr~ qkh~hm~ bdm~id ~knhèrè be i‘hmakvcdrhkm er |dv ie~ dvrhnie~ I- 466#5 er I- 644#> bu nkbe be id |vk|vhèrè
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->