Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Desen Topografic

Desen Topografic

Ratings: (0)|Views: 223|Likes:
Published by Unistore RO
Desen Topografic
Desen Topografic

More info:

Published by: Unistore RO on Nov 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
1. GENERALIT
ĂŢ
I
Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execut
ă
în bun
ă
partecu mâna liber 
ă
, iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul devedere al preciziei
ş
i al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului.De asemenea ca utilizare desenul topografic serve
ş
te unor numeroase
ş
i diferitesectoare ale produc
ţ
iei sau cercet
ă
rii
ş
tiin
ţ
ifice. Aceasta impune ca elementelecaracteristice ale teritoriului reprezentat s
ă
difere. De asemenea difer 
ă
 
ş
i scara la carese execut
ă
desenele, precum
ş
i modul lor de prezentare.Planul topografic este reprezentarea grafic
ă
conven
ţ
ional
ă
a unei suprafe
ţ
e de teren mairestrânse, care se întocme
ş
te la sc
ă
ri mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafa
ţ
a terestr 
ă
se face ortogonal, iar efectul de curbur 
ă
alP
ă
mântului se neglijeaz
ă
. Pe planurile topografice întocmite la sc
ă
rile: 1:500; 1:1000;1:2000; 1:5000
ş
i 1:10000 se reprezint
ă
în mod fidel forma geometric
ă
 
ş
i dimensiunileelementelor de planimetrie, precum
ş
i relieful terenului.Harta topografic
ă
este reprezentarea grafic
ă
conven
ţ
ional
ă
a unei suprafe
ţ
e terestremari, care
ţ
ine seama de forma curb
ă
a P
ă
mântului, pe baza folosirii unei proiec
ţ
iicartografice. Din punct de vedere al con
ţ
inutului, h
ă
ţ
ile topografice redau în modgeneralizat detaliile planimetrice
ş
i nivelitice ale suprafe
ţ
ei topografice, prin diferitesemne conven
ţ
ionale. H
ă
ţ
ile se întocmesc la sc
ă
ri mai mici de 1:20 000. Semen
ţ
ioneaz
ă
c
ă
num
ă
rul sc
ă
rilor folosite pentru reprezentarea unei por 
ţ
iuni dinsuprafa
ţ
a terestr 
ă
poate fi nelimitat, dar dintre acestea se utilizeaz
ă
numai sc
ă
rile de baz
ă
: 1:25000; 1:50000; 1:100000; 1:200000: 1:500000
ş
i 1:1000000 la care se ad
ă
ug
ă
 
ş
i planurile directoare militare, la scara 1: 20000.În func
ţ
ie de scara de reprezentare
ş
i de modul de întocmire, desenele topografice poart
ă
denumirea de planuri sau de h
ă
ţ
i.Planurile topografice necesare elabor 
ă
rii documenta
ţ
iei tehnice pentru investi
ţ
iileindustriale sunt:în cadrul elabor 
ă
rii studiului tehnico-economic, pentru justificareaamplasamentului propus: planul teritoriului localit
ăţ
ii la scara 1:10000 sau1:5000 ; planul topografic pentru variantele de amplasament la scara 1:2000 -1: 500 ;la elaborarea proiectului de ansamblu al investi
ţ
iei, la capitolul planulgeneral sunt necesare: schi
ţ
a regiunii geografice la scara 1:50 000 - 1: 5000 pentru indicarea amplasamentului general al investi
ţ
iei; planul de situa
ţ
ie alîntreprinderii cu regiunea înconjur 
ă
toare, la scara 1:5000 - 1:1000,con
ţ
inând localit
ăţ
ile învecinate, întreprinderile sau unit
ăţ
ile existente,cursurile de ap
ă
cu bornele cadastrului de ap
ă
, c
ă
ile ferate, drumurile, re
ţ
elele
 
edilitare etc.; planul topografic al întreprinderii sau unit
ăţ
ii proiectate, la scara1:1 000 sau 1:500, pentru variantele studiate, con
ţ
inând curbele de nivel cuechidistan
ţ
a corespunz
ă
toare sc
ă
rii, c
ă
ile ferate etc.; planul topografic alîntreprinderii sau unit
ăţ
ii proiectate la scara 1:500 - 1:200, limitat la zonavariantei propuse, con
ţ
inând curbe de nivel la echidistan
ţ
e corespunz
ă
toaresc
ă
rii
ş
i limitele propriet
ăţ
ilor cu indicarea proprietarilor; planul general detrasare la scara 1:1000
 – 
1:500, completat cu re
ţ
eaua de construc
ţ
iialeas
ă
în func
ţ
ie de amplasarea investi
ţ
iei, repere pentru urm
ă
rirea tas
ă
rilor 
ş
idate necesare tras
ă
rilor (unghiuri, lungimi, cote etc. j; planul topografic lascara 1:1000 - 1:500, pentru c
ă
ile de comunica
ţ
ii exterioare (c
ă
i ferate,drumuri) ; planul topografic la scara 1:2000 - 1:1000, pentru re
ţ
ele electrice,funiculare etc.;la elaborarea proiectelor de execu
ţ
ie pe obiecte, pentru amplasament suntnecesare : planul topografic al zonei de amplasare a investi
ţ
iei la scara 1:500 -1:200 ; planul topografic al zonei c
ă
ilor de comunica
ţ
ii, re
ţ
ele electrice,funiculare etc. la scara 1:1000 - 1:500; planul general de trasare la scara 1:1000- 1:500 ; schi
ţ
a de trasare la scara 1:200 cu completarea re
ţ
elei de construc
ţ
iidin planul general de trasare
ş
i cu datele necesare de trasare a obiectului; profile transversale ale incintei
ş
i ale c
ă
ilor de comunica
ţ
ie exterioare
ş
iinterioare, la scara 1:100, pentru lungimi
ş
i pentru cote; profile longitudinale lascara 1:1000 - 1:100. La elaborarea acestor proiecte se utilizeaz
ă
în m
ă
sur 
ă
totmai mare material fotogrammetrie (fotograme, fotoplanuri, planuri restituite). Nomenclatura h
ă
ţ
ilor 
ş
i planurilor topografice, lucr 
ă
rile topografice care se execut
ă
în prezent pentru nevoile proiect
ă
rii, sistematiz
ă
rii
ş
i investi
ţ
iilor sunt legate de re
ţ
eaua desprijin de stat (geodezic
ă
) ; exist
ă
deci un sistem unic de referin
ţă
atât plani-metric (unsingur sistem de proiec
ţ
ie) cât
ş
i altimetric.Pentru o identificare operativ
ă
a planurilor, acestea se completeaz
ă
în mod obligatoriucu o serie de date
ş
i anume:nomenclatura planurilor vecine, la care se racordeaz
ă
planul topografic;notarea coordonatelor X
ş
i Y la caroiaj pe latura Sud
ş
i Est;denumirea
ş
i num
ă
rul planului (serie, simbol etc.);nomenclatura planului conform graficului de racordare;scara
ş
i echidistan
ţ
a;sistemul de referin
ţă
(coordonate X, Y, proiec
ţ
ie, cot
ă
) ;executan
ţ
ii lucr 
ă
rii;
 
 
ini
ţ
ialele unit
ăţ
ii executante ;data execut
ă
rii planului;legenda pentru anumite semne conven
ţ
ionale special aplicate ;observa
ţ
ii asupra planului topografic, în cazul când de exemplu se face oreambulare, completare etc.Planurile topografice, prin detaliile planimetrice pe care le con
ţ
in, ilustreaz
ă
realit
ăţ
ilede pe teren la un moment dat
ş
i sunt valabile pentru o perioad
ă
de timp limitat
ă
,deoarece ritmul execut
ă
rii construc
ţ
iilor schimb
ă
foarte repede conFig.
ţ
ia terenului.Din aceast
ă
cauz
ă
apare necesitatea ca planurile topografice s
ă
fie actualizate periodic(reambulate), prin operarea schimb
ă
rilor survenite. Când modific
ă
rile însumeaz
ă
mai pu
ţ
in de 2/3 din suprafa
ţ
a planului existent acestea se execut
ă
pe planul vechi; încaz c
ă
dep
ăş
esc 2/3 din datele acestuia, planul se redacteaz
ă
din nou. De asemeneare
ţ
eaua de sprijin planimetric
ă
 
ş
i nivelitic
ă
trebuie ref 
ă
cut
ă
sau verificat
ă
.
 Fig. 1.1. Formatul planurilor topografice având la baz
ă
proiec
 ţ 
ia Gauss.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->