Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Trong Dua

Ky Thuat Trong Dua

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by myhanh120683

More info:

Published by: myhanh120683 on Nov 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
1
K
thu
t tr
ng D
a
I. K
thu
t tr
ng:
 
1. Mùa v
:
 
 
Đ
ng b
ng sông C
u Long (ĐBSCL) n
ên tr
ng vào tháng 6-7 d
ương l
ch (đ
ã vào mùa m
ưa) đ
gi
m chi phí 
i trong giai đo
n cây con. Tuy nhiên, n
ế
u ch
đ
ng đư
c ngu
n nư
c tư
i th
 ì có th
tr
ng vào b
t k
th
igian nào trong n
ăm.
2.
Đ
ào m
ương lên li
ế
p:
 
ĐBSCL ngo
ài
đ
t gi
ng cát, th
 ì t
t c
các lo
i
đ
t t
đ
t ph
ù sa ven sông hay
đ
t ph
èn
đ
u ph
i l
ên li
ế
p khitr
ng cây lâu n
ăm nh
ư cây d
a. Tuy nhiên, ki
u lên li
ế
p tùy thu
c vào t
ng lo
i đ
t và mô h
 ình canh tác.
Đ
iv
i v
ùng
đ
t ph
ù sa không phèn có th
lên li
ế
p theo ki
u cu
n chi
ế
u, t
c là l
p
đ
t m
t b
đ
ưa xu
ng dư
i vàt
ng đ
t
i sâu đư
c đưa lên m
t, d
n d
n li
ế
p đư
c h
 ình thành.
Đ
i v
i v
ùng
đ
t có ph
èn, tùy thu
c vào
đ
 sâu xu
t hi
n t
ng ph
èn mà xác
đ
nh đ
sâu c
a m
ương, tránh đưa t
ng đ
t phèn ti
m tàng lên t
ng m
t, đ
toxid hóa sinh ra phèn ho
t đ
ng s
làm ch
ế
t cây d
a. Ngoài ra, nên áp d
ng bi
n pháp kê li
ế
p đ
không làm đ
ol
n t
ng đ
t, không đưa đ
t phèn lên t
ng m
t.
3. Kích thư
c li
ế
p:
 Tùy thu
c vào lo
i đ
t và mô h
 ình canh tác mà li
ế
p
đ
ư
c lên theo ki
u li
ế
p đơn v
i chi
u r
ng m
t t
4-6 m hayli
ế
p đôi v
i chi
u r
ng m
t t
6-8 m, th
m chí t
10-12 m. Đ
i v
i vùng đ
t phù sa, không phèn, có th
lên li
ế
pđôi đ
ti
n vi
c tr
ng xen hoa màu trong giai đ
an ki
ế
n thi
ế
t cơ b
n, đ
ng th
i c
ũ
ng d
áp d
ng các mô h
 ình
đacanh khi cây tr
ư
ng thành. Đ
i v
i vùng đ
t có phèn, m
n nên lên li
ế
p đơn đ
li
ế
p mau r
a phèn và thư
ng ápd
ng mô h
 ình
đ
c canh hay xen canh v
i m
t s
cây có kh
năng ch
u ph
èn nh
ư chu
i, khóm.- Đ
t cát pha đ
a h
 ình b
ng ph
ng, d
thoát n
ư
c: Không c
n lên li
ế
p. D
n s
ch đ
t, cày i x
p. Đ
nh hư
ngtr
ng, đóng c
c đ
nh v
h
tr
ng.- Đ
t th
t khó thoát nư
c: Ph
i đào mương lên li
ế
p. Kích thư
c và ki
u li
ế
p thay đ
i tùy theo đi
u ki
n th
c t
ế
,nhưng đi
u ki
n quan tr
ng là ph
i có t
ng đ
t m
t dày 1m đ
b
o đ
m cho b
r
d
a phát tri
n. Có 2 lo
i li
ế
p:li
ế
p đơn và li
ế
p đôi.- Li
ế
p đôi: (H
 ình 23-24): B
r
ng li
ế
p
đôi th
ư
ng là 10 m. Tr
ng hai hàng d
a
2 bên, cách b
mương 1-1,5 m.
 Hình 23
 
2
 Hình 24
- Li
ế
p đơn: (h
 ình 25): B
r
ng m
t li
ế
p kho
ng 5 m. Tr
ng m
t hàng d
a
gi
a li
ế
p.
 Hình 25
Đ
i v
i đ
t có t
ng canh tác d
ày > 50 cm có th
lên li
ế
p hoàn ch
nh ngay t
 
đ
u. Đ
i v
i đ
t có t
ng canh tác <50 cm có th
ti
ế
n h
ành lên
v
i các b
ư
c sau:- Năm đ
u tiên: đ
p
d
ng h
 ình nón c
t chi
u cao 1m, b
m
t trên có c
nh r
ng 2,5m, c
nh
đáy r
ng 3,5m.- Năm th
2: m
r
ng
th
êm 1m m
i c
nh.- N
ăm th
3: n
i các
l
i v
i nhau đ
h
 ình thành li
ế
p hoàn ch
nh.N
ế
u tr
ng trên
, kích th
ư
c không nên quá nh
, cây s
b
h
c nư
c vào mùa khô, ít nh
t c
nh đáy
ph
i đư
c3,5m, c
nh
m
t
2,5m.
4. Kho
ng cách tr
ng:
 Kho
ng cách tr
ng tùy theo gi
ng, đ
màu m
c
a đ
t, đi
u ki
n khí h
u và mô h
 ình có tr
ng xen hay không.Gi
ng d
a cao do có lá dài 5-6m nên th
ư
ng tr
ng ta n gi
ng d
a lùn v
i lá dài 3-4m. Vùng đ
t màu m
,mưa nhi
u, không có các y
ế
u t
b
t l
i c
a môi trư
ng cây d
a s
phát tri
n m
nh nên tr
ng thưa n so v
ivùng đ
t đai không màu m
và khí h
u khô h
n, lư
ng a th
p. Ngoài ra, mô h
 ình có tr
ng xen nên tr
ngth
ưa nh
m b
o đ
m nhu c
u ánh sáng cho cây tr
ng xen. Tr
ng quá ta s
l
ng phí đ
t canh tác nhưng n
ế
utr
ng quá d
y cây c
nh tranh ánh sáng, ơn cao, lóng dài cho năng su
t th
p. Tr
ng theo ki
u h
 ình tam giác cóm
t
đ
cao h
ơn 15% so v
i tr
ng theo ki
u h
 ình vuông. Tuy nhiên, tr
ng theo ki
u hình vuông hay hình ch
 nh
t thích h
p cho mô hình tr
ng xen h
ơn tr
ng theo ki
u tam giác (B
ng 1).- Gi
ng d
a cao: kho
ng cách 9m x 9m h
 ình tam giác
đ
u, m
t đ
143 cây/ha.- Gi
ng d
a lai: kho
ng cách 8.5m x 8,5m h
 ình tam giác
đ
u, m
t đ
160 cây/ha.- Gi
ng d
a l
ùn: kho
ng cách 8m x 8m hình tam giác
đ
u, m
t đ
180 cây/ha.
 B
ng 1. S 
cây d 
a/ha t 
ương
ng theo m
t đ 
tr 
ng và pơng pp t
ng
Kho
ng cáchtr
ng (m)Ph
ương phápH
 ình vuôngPh
ương phápTam giác đ
u7 x 7 204 2367,5 x 7,5 178 205
 
38 x 8 156 1808,5 x 8,5 138 1609 x 9 123 143- N
ế
u có tr
ng xen, kho
ng cách tr
ng có th
ta hơn (t
9 – 10m) tùy theo đ
i tư
ng cây tr
ng xen. Tùy theolo
i đ
t: đ
t x
u tr
ng d
y, đ
t t
t tr
ng ta. M
t đ
trung b
 ình nên t
160-180 cây/ha.
 B
ng 2. Kho
ng cách và m
t đ 
tr 
ng c
a d 
a cao và d 
a lùn trên đ 
t phù sa và đ 
t phèn (Nguy
n B
o V 
csv., 2004)
TT Gi
ngKho
ng cáchtr
ng (m x m)M
t
đ
(cây/ha)H
 ình vuông Hình tam giác1 D
a cao-
Đ
t ph
ù sa 8,0 x 8,0 156 180-
Đ
t ph
èn 7,5 x 7,5 178 2052 D
a lùn-
Đ
t ph
ù sa 7,0 x 7,0 204 236-
Đ
t ph
èn 6,5 x 6,5 237 273
5. Đ
p mô ho
c chu
n b
h
tr
ng:
 
vùng
đ
t th
p n
ên tr
ng cây trên mô
đ
tránh b
đ
ng n
ư
c cho cây. Mô h
 ình chóp, có kích th
ư
c t
60-80cm, cao t
30-40cm. Dùng đ
t phù sa hay đ
t m
t tr
n v
i 5-10kg phân h
u cơ, 0,5kg phân lân đ
p mô 1-2tu
n trư
c khi tr
ng. Vùng đ
t cao nên tr
ng trong h
có kích thư
c 60x60x60 cm. Tr
n đ
u đ
t m
t v
i phânh
u cơ hoai m
c, phân lân cho vô h
như đ
p mô. (h
 ình 25a)
 H 
ình 25a
6. Chu
n b
cây con:
 
Đ
i v
i cây con đ
ư
c ươm tr
c ti
ế
p trên đ
t nên dùng len xén đ
t r
xung quanh r
i nh
c cây lên kh
i li
ế
pươm. Không n dùng tay n
m lá kéo đ
t r
d
a s
làm g
ãy g
c thân. C
t ng
n r
còn t
3-5cm, nhúng cây convô dung d
ch thu
c tr
n
m
đ
tránh cho r
không b
nhi
m b
nh v
à mau ph
c h
i. Nên tr
ng cây con càng s
mcàng t
t, t
t nh
t là ngay trong ngày sau khi
đ
ư
c b
ng ra kh
i vư
n ươm. Cây con đư
c ươm trong i nh
ad
o s
thu
n ti
n và đơn gi
n hơn khi đư
c chuy
n đi tr
ng. (h
 ình 26)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->