Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot Ngay Kham Pha Rung

Mot Ngay Kham Pha Rung

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Haxuyen Viet

More info:

Published by: Haxuyen Viet on Nov 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
Nguyeân baûn tieáng Ñöùc do nhaø xuaát baûn Boä Noâng Laâm nghieäp Bang Bavaria giöõ baûn quyeàn
Baûn tieáng ÑöùcXuaát baûn laàn 1: 1994Xuaát baûn laàn 2: 1995Xuaát baûn laàn 3: 1997Xuaát baûn laàn 4, taùi baûn coù chænh söûa: 1998Xuaát baûn laàn 5: 2001Baûn tieáng Vieät naøy ñöôïc bieân soaïn laïi vaø xuaát baûn baèng tieáng Vieät laàn ñaàu naêm 2009,döôùi söï cho pheùp cuûa Nhaø xuaát baûn Boä Noâng Laâm nghieäp Bang Bavaria.
Boå sung chöông 1,2,5 (Muïc 2,3,4), ñieàu chænh noäi dung theo boái caûnh Vieät Nam:
Ñoã Thò Thanh Huyeàn
Trích daãn:
GTZ, 2009. Moät ngaøy khaùm phaù röøng – Caåm nang dieãn giaûi moâi tröôøng vôùi du khaùch taïicaùc Vöôøn Quoác gia vaø Khu Baûo toàn thieân nhieân Vieät Nam.
Dòch tieáng Vieät:
Ñoã Troïng Hoaøi
Bieân taäp:
Ñoã Thò Thanh HuyeànNguyeãn Só HaøPhaïm Thò Lyù
Lieân laïc:
Deutsche Gesellschaft f
ü
rTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH- Hôïp taùc Kyõ thuaät Ñöùc -Vaên phoøng GTZ Haø NoäiTaàng 6, Hanoi Towers49 Hai Baø Tröng,Haø Noäi, Vieät NamT+84 4 39 34 49 51F+84 4 39 34 49 50Egtz-vietnam@ gtz.deIwww.gtz.de/vietnamwww.gtz-mnr.org.vnVöôøn Quoác gia Tam ÑaûoKm 13, xaõ Hoà SônHuyeän Tam ÑaûoTænh Vónh PhuùcT+84 0211 3 853 257F+84 0211 3 853 104Etdnp-vp@ hn.vnn.vn
Thieát keá:
Golden Sky Co., Ltd.T+84 4 38 63 40 30Einfo@ goldenskyvn.com
 © 
gtz, thaùng 5 naêm 2009
 
MÖÅT NGAY KHAM PHA
Cêím nang diïîn giaãi möi trûúâng vúái du khaách taåicaác Vûúân Quöëc gia vaâ Khu Baão töìnThiïn nhiïn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->