Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
LUCHAR - un camino (posible) para superar dos reformismos sin salida - Gustavo Sciolla G.

LUCHAR - un camino (posible) para superar dos reformismos sin salida - Gustavo Sciolla G.

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by Gussciolla

More info:

Published by: Gussciolla on Nov 12, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

 
<
NPJG LU; pf jldmfi'sizmen`- slul zps`ulu aizu`hiudmzdiz zmf zlnmal
%@f ísijl a` d`fqmulz. jifqlu nl x`uala z` jifxm`uq` `f pf ljqi u`xinpjmiflumi%O`iuo` Iuw`nn&%Jldemlu nl xmal& Qulfzhiudlu nl zijm`ala%& Jmpala Pfmx`uzmqluml. oulhhmqm&
„Jplf
ai `n n`úf `fjp`fqu` |pm`f `zjpjg` zp gmzqiuml. `fqifj`z nl gmzqiuml a`kluì a` z`u `zjumql
siu `n jl{laiu— 'suix`uemi a` B`f}l. jmqlai siu Xmf}`z-&
 
Opzqlxi Zjminnl O&
 ‚
s`uzifl&$
Mfquiapjjmúf
Ep`fi. |pm{ì fi z`l `n jldmfi dìz iuqiaii sizmen`. s`ui alai |p` ízq` fi `z pf aijpd`fqiljlaídmji fm pf dlfpln a` d`qiainioäl jid`f{luí ízql mfquiapjjmúf jif nl jifjnpzmúf;$ @f `n `zsljmi a` nl Pfmx`uzmala a` Jgmn`. nl
Jiiuamflaiul NPJGLU
slu`j` x`uz`jifhuifqlal spfqpln. s`ui qldemíf `zqupjqpulnd`fq`. l aiz hp`u{lz a`
m{|pm`ual u`hiudmzql 
|p`lpf|p` |pm{ìz dp} amh`u`fq`z `f lslum`fjml. } a` hiudlz qldemíf sizmen`d`fq` dp} amx`uzlz.jifhnp}`f a`jmamald`fq`
`f pf dmzdi „hmfln a` `depai—. „hmfln a` `depai— la`dìz qlsif`lai
jif s`old`fqi. `z a`jmu. zmf zlnmal. ln d`fiz slul l|p`nnz |pm`f`z ju``diz |p` nl zinpjmúf lnsuien`dl a` nl @apjljmúf '} a` nl zijm`ala `fq`ul- fi `zqì `f nlz u`hiudlz. `f `n
„dia`ni—.
 zmfi `f `n zmzq`dl dmzdi&$ Ljnlui lnoi a` `fqulal; z`u l- u`hiudmzql i e- snlfq`luz` u`hiudlz. fi `z lnoi
„mfquäfz`jld`fq` s`ux`uzi—; `f `n sumd`u jlzi zm qp „gium{ifq` hmflnmzql—. qp „pqisäl jifju`qm{lal—
jifq`dsnl jidi `zqulq`oml nl u`hiudl jidi jldmfi la`jplai l z`opmu slul nioulunl2 `f `nz`opfai jlzi. zm nl u`hiudl `z xmzql jidi pfl qìjqmjl jifju`ql } spfqpln `f `n z`opmdm`fqi a`pfl `zqulq`oml dìz ulamjln 'i amoldiz a`u`jgld`fq`. u`xinpjmifluml-& @n suien`dl jidm`f{ljplfai z` su`q`fa` z`u lnoi |p` fi z` `z. siu|p`
lgä jidm`f{lf niz „kp`oiz a` dlnlelu`z—.nlz „jiuqmflz a` gpdi—&
 $ ] ljnlui lnoi dìz
z` a`e` zle`u amh`u`fjmlu jplfai z` glenl a`; qìjqmjl
„slul nlji}pfqpul—.
`zqulq`oml
„slul `n s`umiai— }
hmf ûnqmdi
. „ni |p` z` zpsif` |p` |p`u`diz nioulu 
mflnd`fq`—&
A`dìz `zqì a`jmu |p` `zqlz jluljq`um{ljmif`z fi zif `zqumjql i qiqlnd`fq`amzj`ufmen`z `fqu` zä '} l dpjgz n`z jifxm`f` } epzjlf |p` z`l lzä su`jmzld`fq`- } |p`.
la`dìz nl a`q`udmfljmúf a`n „nluoi snl{i— `z lnoi elzqlfq` i
zjpui } |p` zm`dsu` z` glsu`zql
ai slul 'dlniz- dlf`kiz } „ljidiaiz— a` amx`uzi qmsi& Jidi amki
$dìz i d`fiz$ pfoulf `jifidmzql a`n zmoni WW
; „`n suien`dl `z |p` `f `n nluoi snl{i qiawz xldiz l `zqlu dp`uqwz—&
 
 
5
] nl jifjnpzmúf 'a` nl mfquiapjjmúf ln d`fiz- `z. ln hmf; niz sui}`jqiz a` nlz KKJJ 'ûnqmdld`fq`
 
nmolalz l nlz Kpx`fqpa Zijmlnmzql- } a` M{|pm`ual Lpqúfidl 'Ju`lfai M{|pm`ual- 'qulelklfai
 
lgiul kpfqi l nl FMP $Fp`xl M{|pm`ual Pfmx`uzmqluml$ uldl kpx`fmn a` M{|pm`ual Jmpalalfl- zif
 
ZÚNI aiz jlulz a` nl dmzdl dif`al&&&dif`al jif nl jpln fi a`e`uäl
x`uz` „ldlnoldlal—
.elki fmfopfl jmujpfzqlfjml. pfl
m{|pm`ual |p` z` a`hmfl jidi ulamjln } jif mfq`fjmúfu`xinpjmifluml
&Fi `z |p`
pfwz z`lf „nwz ep`fwz— } iquwz
 
„nwz dlnwz— a` nl s`näjpnl& S`ui zif aiz jldmfiz. aiz
`zqulq`omlz
'jidi }l gmj` d`fjmúf.
„`n hmf ûnqmdi— `z lnoi a`dlzmlai „dlfiz`len`— `f
 
qíudmfiz amzjpuzmxiz. siu ni qlfqi fi z`uì dm j`fqui `f `zqlz u`hn`mif`z. lpf|p` fi siu `ziqm`f` d`fiz u`n`xlfjml-.
nl a`n „u`hiudmzdi—
'jidpfmzqlz } lpqúfidz. slul hljmnmqlu nlu`aljjmúf- }
nl
ulamjln%
|p` fi qm`f`f spfqi a` jifx`uo`fjml `zqulqíomji sizmen`. lpf|p` zäz`l sizmen` `n `fjp`fqui } `n qulelki jifkpfqi `f a`q`udmflalz ji}pfqpulz& Jidi z` zle`. `zqifi `z pfl jp`zqmúf a` d`kiu`z i s`iu`z s`uziflz. a` dlnlz i ep`flz mfq`fjmif`z. `z pfljp`zqmúf zieu` `n hpqpui ln |p` |p`u`diz luumelu } a` júdi z` n` jifzqup}` a`za` `n su`z`fq`&
@z lzä |p`. dìz lnnì a` slulh`uflnmlz } „sp`zqlz `f `zj`fl—
jidpfmzqlz }
lpqúfidz
zif aizjlulz a` pfl dmzdl dif`al;l- Pfz. nz jidpfmzqlz. nl jlul a` nl suid`zl dmqinúomjl a`n %u`qiufi% ln slzlai a` pf@zqlai a` Em`f`zqlu ln |p` xinx`uäldiz siji l siji. u`hiudl qulz u`hiudl slul. lgiul zä. lsluqmu a` lgä.
leumu nlz oulfa`z Lnld`alz
} nn`olu l pf gmsiqíqmji ¹zijmlnmzdi9
'`f nlz u`zinpjmif`z a` zp ûnqmdi W 
 WMX Jifou`zi nl slnleul „zijmlnmzdi— fi lslu`j` d`fjmiflal
FM PFL ZINL X@[. fm zm|pm`ul z` lnjlf{l l 
glenlu a` „sizqjlsmqlnmzdi— 
& U`jifi{jldiz |p` `f nl a`jnluljmúf a` sumfjmsmiz a` zpz @zqlqpqiz lûf dlfqm`f`f `n jifj`sqi. s`ui em`f zle`diz jpìfqi xln`f `z 
lz „a`jnluljmif`z a` sumfjmsmiz— zm fi. x`
diz l nwz „jidslü`uwz— 
|p` jifquinlf `n Sluqmai Zijmlnmzql-
& Lzä muäldiz lxlf{lfai a` nl dlfi a` pfl `zs`jm` a`
„Hu`fq` Sispnmzdi 5&3— `f `n jpln lnoûf)l jidslü`ui)l gluäl `n sls`n ‚
}l |p` `zqldizglenlfai j`fqulnd`fq` a` nl @apjljmúf$
a` „f`i S`aui Lopmuu` J`ual— |p` mfmjmluäl `zq`jldmfi a`n „oiem`ufi a` fp`xi)xm`ki qmsi— gljml nlz lfjglz lnld`alz a` pfl fp`xl Pfmala
Sispnlu 
} pf mfq`fqi a` „zijmlnmzdi a`n z&WWM— '¹i WW
MM. xl}l pf l zle`u 
- qiai `zqi `fq`iuäl. }l |p` jidi amj`f. `n jldmfi ln mfhm`ufi `zqì z`deulai a` ep`flz mfq`fjmif`z l nizjizqlaiz. } niz zmnnif`z } nlz am`qlz slunld`fqlumlz zif elzqlfq`z q`fqlaiulz }
laiud`j`aiulz& Ízql z`uäl `f näf`lz oup`zlz nl „suisp`zql u`hiudmzql)zijmlna`dújulql qmsi
l
—…
 e- Nz iquz
. `n „lpqifidmzdi—
fiz dp`zqulf nl iqul jlul. pfl dìz kpx`fmn. d`fiz a`zolzqlal
} dìz „aûjqmn—
$a`e`diz u`jifij`u$; nl jlul a` nl suid`zl ma`lnmzql '`f `n dln z`fqmai- a`pf hpqpui |p`
 ‚
u`jifijm`fai } ljpzlfai ni |p` gl} a` x`uala`uld`fq` lü`ki } `folüizia` nl suisp`zql jidpfmzql$ fiz suid`q` |p` jif u`hiudlz dìz i d`fiz ulamjln`z a` qmfq`jmpalalfmzql. nme`uln)a`dijulqm{lfq`z } `jifúdmjld`fq` zijmlna`dújulqlz. u`hiudlfai '}lomqlfai nlz loplz
a` nlz „hp`u{lz zijmln`z—
}
`n „dixmdm`fqi sispnlu—
zm hp`ul f`j`zlumi-elzìfaifiz `f nl jifzqupjjmúf a` pf Fp`xi @zqlai a` Em`f`zqlu 
'a` „fp`xi qmsi— a`e`diz
zpsif`u qldemíf- } a` nl dlfi a`n luumei l nl %zijm`ala a`n jifijmdm`fqi% nn`olu`dizln&&&&ep`fi. glzql lgiul fm zm|pm`ul z` glf su`ijpslai a` alun` pf fideu`&&&}l |p`. `f nljifju`qi. zif `zqumjqld`fq` `zi; u`hiudmzqlz. u`hiudlaiuz a`n zmzq`dl jlsmqlnmzql
 ‚
`f `njlzi |p` fiz ijpsl. glenluäldiz a` nl u`hiudl
a`n dia`ni a` „`zqlqlnmala
z
pezmamluml— `f
nl @apjljmúf$ u`hiudlaiuz
|p` lzsmulf l jldemiz „a` dia`ni— |p` fi „a` zmzq`dl—
.
amh`u`fjml |p` fi `z d`fiu…
& ] `
 
zql z`uäl `f näf`lz oup`zlz nl „suisp`zql
u`hiudmzql)zijmlna`dújulql qmsi
e
. }l lxlf{lu`diz dìz `f zp lfìnmzmz
 
 
:
A`za` nl m{|pm`ual ulamjln jif mfq`fjmúf u`xinpjmifluml |p` z` sp`a` `ds`{lu l xmznpdeulu `f`zsljmiz jidi NPJGLU. fi slu`j` su`q`fa`uz` fm pfl xp`nql
 ‚
mdsizmen`$ ln slzlai 'fm `f nijifj`ufm`fq` l zpz
suid`zlz
fm `f zpz hlnnmaiz díqiaiz-. lzä jidi qldsiji slu`j` ju``uz``f niz %u`d`amiz% } %jldmfiz% a`n lpqúfidi)jmpalalfmzdi % 'sizmjmif`z |p` a`dp`zqulfqldemíf i. ln d`fiz lzä ni slu`j`. mfo`fpmala ` mofiulfjml zieu` `n a`zluuinni gmzqúumji a` nlgpdlfmala.&&&- lpf|p` ln slu`j`u. gl}l fi sijz mfq`u`zlaz `f
|p` `zl „ldlnoldl— z`
suiap{jl jif `zql fp`xl jifzqupjjmúf
ma`fqmqluml } s
inäqmjl— |p` z` sp`a` jid`f{lu l lsu`jmlu 
`f NPJGLU. sluqm`fai siu `n lpqifidmzdi `f jplfqi qln. lfq` zp mdsiq`fjml
 ‚
ln d`fiz ljqpln$a` 'lpqi-jifzqupmuz` a`za` } jif `n jldsi sispnlu&Ûnqmdl ljnluljmúf a` `zql Mfquiapjjmúf; zm pfi gl n`äai ismfmif`z i gl su`zqlai lq`fjmúf lnamzjpuzi `zqlen`jmai siu nl jiiuamflaiul NPJGLU. `z sizmen` jifzqlqlu |p`. a`hmfmífaiz`jidi
m{|pm`ual ulamjln } jif mfq`fjmúf u`xinpjmifluml
. `f fmfoûf did`fqi ni glj`f jidi
NL „
m{|pm`ual ulamjln } jif mfq`fjmúf u`xinpjmifluml
 
jif „jumq`umi a` `wjnpzmxmala—
& Fiz amj`f
 ‚
}fi gleuäl siu|pí fi ju``un`z alai zp jldmfi u`jiuumai glzql lgiul$ |p` zpz jifxmjjmif`zq`úumjlz } suìjqmjlz z`
ln`klf suihpfald`fq` a` jpln|pm`u „xlfopluamzdi 'lpqi-mnpdmflai— |p`su`q`fal sifqmhmjlu a`za` lnoûf „sûnsmqi a` spu`{l u`xinpjmifluml—&
Nl jiiuamflaiul NPJGLUfiz amj` |p` zp su`q`fzmúf `z mfq`us`nlufiz a`za` `n jlniu a` nl npjgl } nl jifzqupjjmúf amluml.`f mfq`uu`nljmúf amu`jql } fljm`fai a`za` `n jldsi sispnlu. ln jpln fi z` snlfq`lf luumelu jifu`j`qlz su``zqlen`jmalz fm a`n jpln z` jifzma`u`f siuqlxij`z lq`dsiuln`z fm u`su`z`fqlfq`z`q`ufiz siu a`n`oljmúf& Slul zpz jidsif`fq`z. NPJGLU zúni z` jifzma`uluäl n`oäqmdld`fq`pfl sluq` a`n QIAI @F DIXMDM@FQI. fi `n j`fqui a` pf pfmx`uzi `zqìqmji& Lgiul sp`z. d` `snl}i pf siji dìz&
<&$ Nlz jidsnmjljmif`z a`
nl „jlul jidpfmzql— a`n u`hiudmzdi
 
@n Sluqmai Jidpfmzql a` Jgmn` '} nlz Kpx`fqpa`z Jidpfmzqlz. jidi sluq` mfq`ouln }zpeiuamflal l ín- gl mfmjmlai. a`za` nl u`lnm{ljmúf a` zp WWMX Jifou`zi `f 53<3. pf xmulk``zqulqíomji a` zp näf`l sinäqmjl. nl |p` lspfqluì lgiul l pfl jifx`uo`fjml `n`jqiuln }suiouldìqmjl jif nl Jifj`uqljmúf 'lgiul hp`uq`d`fq` q`fzmiflal. hp`ul a`n oiem`ufi } a` nljig`zmúf |p` iqiuol `n jifquin a`n lslulqi `zqlqln-& A` lgä |p` `f zp aijpd`fqi a`
u`zinpjmif`z a`n Jifou`zi sluqmalumi z` glen` a` niz „<5 spfqiz ljiualaiz jif nlJifj`uqljmúf— } z` jidm`fj` l pqmnm{lu jidi ma`l hp`u{l j`fquln `n jifj`sqi a` „oiem`ufi a`fp`xi qmsi— |p` jifq`dsnl dìz `zs`jähmjld`fq` nl mfjiusiuljmúf a`n SJ
$dìz lnopfiz lnmlaizs`umhíumjiz zpk`qiz l zp mfhnp`fjml$ ln eni|p` Jifj`uqljmifmzql jidi pf mfq`fqi a` luu`elqlun` `fnl suúmdl `n`jjmúf su`zma`fjmln `n oiem`ufi l nl a`u`jgl jifz`uxlaiul ljqplnd`fq` `f `nsia`u& @f q`iuäl z` qulqluäl a` jifhiudlu pf jifonid`ulai a` oiem`ufi jlsl{ a` mfmjmlu pfsuij`zi a` nluoi lnm`fqi a` u`hiudlz sinäqmjlz } zijmln`z a` jiuq` a`dijulqm{laiu aifa` `n
z`jqiu „a` m{|pm`ual— a` `zq` „oiem`ufi a` fp`xi qmsi— spam`ul mu `fzlfjglfai ju`jm`fq`d`fq`
zp mfhnp`fjml&@z a` pfl suäzqmfl iexm`ala `n zädmn |p` z` sp`a`
 ‚
} z` epzjl$ `zqlen`j`u jif `n s`umiai |p`xl a`za` <=:7 l <=?:. jif `n jldmfi u`jiuumai a`za` `n HULS l nl PS& Gl} iqulz qu`z jizlz|p` zif suäzqmfld`fq` iexmlz; l- |p` glf slzlai jlzm ?0 lüiz a`za` `n mfmjmi a` `z` jldmfi }|p` nl gmzqiuml fi z` u`smq` } qldsiji Jgmn`
 ‚
fm `n dpfai$ zif niz dmzdiz. e- |p` amjgl`s`um`fjml a` jifzqupjjmúf mdspnzlal siu niz z`jqiu`z `f zp did`fqi dl}iumqlumiz a` nlm{|pm`ual jgmn`fl q`udmfú `f nl a`uuiql qiqln } lezinpql jif `n oins` jäxmji$dmnmqlu a`n << a`z`sqm`deu` a` <=?: } nl eupqln a`zluqmjpnljmúf häzmjl } iuolfm{lqmxl a`n sp`eni jgmn`fi }. siu ûnqmdi. j- |p` nlz jiuu`nljmif`z a` hp`u{l
 ‚
`n`jqiuln } q`úumjl$
`fqu` „j`fqui— ` „m{|pm`ual— `ulf
dp} amh`u`fq`z `f <=:7 i <=?: a` ni |p` ni zif `f 53<5$<:& @N SJ `fquluäl jidi zijmi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->