Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Alumni Newsletter 2011

Alumni Newsletter 2011

Ratings: (0)|Views: 1,226|Likes:
Alumni Newsletter 2011 at Missouri State University-West Plains.
Alumni Newsletter 2011 at Missouri State University-West Plains.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Missouri State University-West Plains on Nov 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/08/2014

 
Ciukjn Jotw
c jotwioppox lax lxnoj`w al Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw
    K  c  x  g   f   8   2   3   3
Pfo Puppio Ckrfnpfocpox
Ckrfnpfocpox
Nkcdnjo cj aup`aax |ojuo gcx|o` aup al pfo fniiwn`o upnin}njdpfo jcpuxci poxxcnj cj` ovnwpnjd |odopcpnaj pa pfo towp al pfohocupnlui Wknpf+Iaj`aj Gojpojjnci Hoii Patox aj pfo gckruw al Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw* Pfo Puppio Ckrfnpfocpoxtaui` rxa|n`o pfo ujn|oxwnp~ cj` dxocpox Towp Ricnjw gakkujnp~cj 6?2+wocp aup`aax |ojuo lax wrogpcpax o|ojpw) gajgoxpw) xciinow)lnikw ax pfocpxngci roxlaxkcjgow* Wocpnjd lax pfo ckrfnpfocpoxtaui` lcgo c pfocpxngci+wp~io wpcdo) rxa|n`njd cj ojma~chiocpkawrfoxo cj` oj|nxajkojp pa |not ojpoxpcnjkojp* Wrogpcpaxwtaui` ho ojgauxcdo` pa hxnjd ictj gfcnxw cj` hicjeopw paojfcjgo wocpnjd aj pfo dxcww+ga|oxo` wuxlcgow*
Xadox , Kcxpfc Puppio
Xadox cj` Kcxpfc Puppio gakknppo` pfonx rxalowwnajci gcxooxw paKnwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw lax c gakhnjo` <3 ~ocxw*Xadox tcw fnxo` nj 3>46 cw c kcnjpojcjgo ichaxox cj` xopnxo` nj8232 cw pfo wuroxnjpoj`ojp al huni`njdw) dxauj`w cj` guwpa`nciwox|ngow* Kcxpfc tcw fnxo` nj 3>62 cw c wogxopcx~ cj` xopnxo` nj8232 cw pfo ruxgfcwnjd!fukcj xowauxgow cwwnwpcjp* Pfo PuppioCkrfnpfocpox tnii ho `owndjo` cw c xoliogpnaj al Xadoxcj` Kcxpfc Puppio cj` pfonx `o`ngcpnaj pa pfo Knwwauxn Wpcpo_jn|oxwnp~+Towp Ricnjw gckruw* Xadox) cj c|n` aup`aaxwkcj) cj`Kcxpfc) c roario roxwaj) rxa|n`o c roxlogp gakriokojp pa ajocjapfox* Kcxpfc wnjdw cj` ric~w pfo rncja cp pfonx gfuxgf cj`roxlaxkw aggcwnajcii~ tnpf fox lckni~„w dawroi wnjdnjd dxaur) PfoFatoii Lckni~* Nj pfo wcko kcjjox) pfo aup`aaxw tnii rxa|n`o pfowoppnjd lax c wpcdo cj` wocpnjd pa cggakka`cpo wagnci cgpn|npnowcj` o|ojpw wox|njd Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw cj` pfodxocpox Towp Ricnjw gakkujnp~*
Dnlpw
Aji~ rxn|cpoi~+xcnwo` luj`w tnii ho uwo` pa huni` pfo PuppioCkrfnpfocpox* Dxcjp arraxpujnpnow ciwa tnii ho ruxwuo`* Pfocjpngnrcpo` joo` lax gajwpxugpnaj nw $3>?)222* To enj`i~ cwe lax~aux kajopcx~ wurraxp al pfnw rxamogp pa `o|oiar cj 6?2+wocp|ojuo al luj) gajgoxpw) ka|now cj` pfocpox aj pfo Knwwauxn Wpcpo_jn|oxwnp~+Towp Ricnjw gckruw wox|njd pfo dxocpox Towp Ricnjwgakkujnp~*
Cii dnlpw) ja kcppox pfo wn}o) tnii ho crrxogncpo`* _jioww apfoxtnwonjwpxugpo`) pfo Puppio lckni~ tnii ho japnlno` ~au fc|o kc`o c dnlp*
 
 C jaj+pxc`npnajci wpu`ojp cj` kapfox al pta ioc|ow c hc` kcxxncdo `uxnjd pfo jndfp* Wfo tciew aup tnpf tfcp gcwf wfo fcw aj fox cj` c gcx* Fox mah tcw fako hcwo` cj` pfcp njgako nw ja kaxo* Pfnw wpu`ojp nwfnp tnpf pfo xocinp~ wfo„w nj gaiiodo tnpf ja xo|ojuo) ja fako*Wfo nw chio pa woguxo ia`dnjd) wooe rxalowwnajci foir) gajpnjuo pa xuj c fauwofai` cj` wpc~ nj wgfaai‗ pxui~ ckc}njd* Wfo crrinow lax cj okoxdojg~ dxcjp lxak pfo ujn|oxwnp~ pa foir dcr c wfaxplcii hoptoojiacjw cj` c Roii Dxcjp* Nj c rfajo njpox|not) pfo wpu`ojp wpcpow pfo kajo~ lxak pfo okoxdojg~ dxcjp kc`opfo `nlloxojgo* Pa`c~ wfo nw wpnii ojxaiio` nj gaiiodo cj` ruxwunjd fox o`ugcpnajci daciw* ^aux dnlp `aow kceo c `nlloxojgo# Dn|njd pa pfo Cjjuci Luj` nw cj cgp al enj`joww* Riocwo ho cwwuxo` ~aux dnlp nw jo|ox laxdappoj nj pfo focxpw cj` knj`w al pfo wpu`ojpw ~au foir*
ttt*tr*knwwauxnwpcpo*o`u
Kcx~ Wfon` cj` pfo wpcll cp Rf~wngci Pfoxcr~ Wrogncinwpw Ginjng fc|ojcko` c xaak nj K*A* Iaajo~ Fcii nj fajax al Knj`~ Icfo~ Fudfwpaj*Iaajo~ Fcii fcw uj`oxdajo cj ovpojwn|o xoja|cpnaj pa fauwo pfoCiino` Focipf rxadxckw aj pfo Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjwgckruw* Pfo fnwpaxng `atjpatj icj`kcxe nw jat pfo fako al pfoKnwwauxn Wpcpo+Towp Ricnjw Juxwnjd cj` Xowrnxcpax~ Gcxo rxadxckw*Gicwwow arojo` nj pfo huni`njd nj Mcjucx~ 8233*Knj`~) c dxc`ucpo al Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw cj`npw juxwnjd rxadxck) rcwwo` ctc~ nj 8232 clpox c iajd hcppio tnpfgcjgox* Wfo tcw c wpcx cpfiopo) c gcxnjd cj` `o`ngcpo` focipfrxalowwnajci) cj` cj njwrnxcpnaj pa fox kcj~ lxnoj`w cj` lckni~*_jn|oxwnp~ allngnciw cxo `oori~ dxcpolui pa Kcx~ Wfon` cj` foxwpcll lax ojwuxnjd Knj`~„w wrnxnp cj` kokax~ tnii in|o aj* Knj`~„wxaak) iagcpo` aj pfo lnxwp liaax al Iaajo~ Fcii) nw c`mcgojp papfo Ciino` Focipf Wnkuicpnaj ich cj` tnii ho uwo` cw c gicwwxaakcj` pogfjaiad~ gojpox tfoxo wpu`ojpw cj` gakkujnp~ focipfrxalowwnajciw gcj ahwox|o taxe honjd `ajo nj pfo ich* Pfo wnkuicpnajich tcw kc`o rawwnhio pfxaudf c $8?2)222 dxcjp cwwnwpo` h~ _*W*Gajdxowwtakcj Ma Cjj Okoxwaj*C $82)222 dnlp tnii woguxo c jcknjd arraxpujnp~ lax ocgf xaak njIaajo~ Fcii* @ajcpnajw tnii luj` luxjnwfnjdw) ich osunrkojp cj`apfox owwojpnciw jogowwcx~ lax pocgfnjd pfo ciino` focipf rxalowwnajciwal pakaxxat*
Pa `nwguww c dnlp) riocwo gajpcgp Oin}chopf Dxnwfck ax MaoEckkoxox cp 034+8??+4802*
Rfapa Cha|o=
Lxajp xat lxak iolp= Knj`~„w fuwhcj`) @oxoe Fudfwpaj5 pfo gaurio„w `cudfpox)Kc`nwaj Dxcgo Fudfwpaj5 cj` Knj`~„w hxapfox) P~iox Fujo~gupp*Wogaj` xat) lxak iolp= @nxogpax al Juxwnjd @ajjc Majow5 Kcx~ Wfon` al Rf~wngci Pfoxcr~Wrogncinwpw Ginjng cj` kokhox al pfo Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~ Hacx` al Da|oxjaxw5 Knj`~„wrcxojpw) Hxoj`c cj` Doaxdo Kniiox5 Gfcjgoiiax @xot Hojjopp5 cj` @nxogpax al @o|oiarkojpOin}chopf Dxnwfck*
 
Jot wgfaicxwfnrw owpchinwfo`
Wop wcni lax Pxocwuxo Nwicj`
Wo|oxci wgfaicxwfnrw fc|o hooj owpchinwfo` pfnw ~ocx pa hojolnpwpu`ojpw cp Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw*
Pfo Dxcfck cj` Gajjno A„Joci Wgfaicxwfnr
nw cj cjjucii~+luj`o` wgfaicxwfnr pfcp cwwnwpw c wpu`ojp ojxaiio` cp KnwwauxnWpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw tfawo cxoc al okrfcwnw ax njpoxowpnw Ojdinwf* @x* Gajjno A„Joci nw c laxkox Ojdinwf rxalowwax cp pfoujn|oxwnp~*
Pfo Jaxkcj cj` Rodd~ Xnodox Lckni~ Oj`ato` Wgfaicxwfnr
 fcw hooj owpchinwfo` lax c wpu`ojp tnpf lnjcjgnci joo` tfa fcwdxc`ucpo` lxak Towp Ricnjw ax @axc Fndf Wgfaaiw* Pfo Xnodoxw cxolaxkox xown`ojpw al Towp Ricnjw cj` jat in|o nj Kc`nwaj) Cic*
Pfo Kcx~ F* Wfon` Wpu`ojp Ckhcwwc`ax Haae WgfaicxwfnrOj`atkojp
ga|oxw pfo luii xojpci gawp al haaew lax c wpu`ojpckhcwwc`ax tfa wox|ow aj pfo wpu`ojp ruhing xoicpnajw pock pfcprxakapow Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw h~ gaj`ugpnjdgckruw pauxw cj` wox|njd cw fawpw lax ujn|oxwnp~+wrajwaxo`cgpn|npnow* Kcx~ in|ow nj Towp Ricnjw cj` nw c kokhox al pfo KnwwauxnWpcpo _jn|oxwnp~ Hacx` al Da|oxjaxw*
Pfo Eojp cj` Hcxhcxc Pfakcw Wpu`ojp Ckhcwwc`ax HaaeWgfaicxwfnr
 
Oj`atkojp
ga|oxw pfo luii xojpci gawp al haaew lax cwpu`ojp gfawoj pa xorxowojp Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjwcw c wpu`ojp ckhcwwc`ax* Eojp Pfakcw nw c laxkox gfcjgoiiax cpKnwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+Towp Ricnjw*
Pfo @c|n` cj` @ohaxcf Dxnwfck Tofxkcj Ioc`oxwfnrWgfaicxwfnr
nw cj cjjucii~+luj`o` wgfaicxwfnr pfcp tnii cwwnwp cTowp Ricnjw Fndf Wgfaai dxc`ucpo pa cppoj` pfo Towp Ricnjw gckruw*Xognrnojpw al pfnw ioc`oxwfnr wgfaicxwfnr cxo jaknjcpo` h~ pfo fndfwgfaai wuroxnjpoj`ojp* @ohaxcf Tofxkcj tcw xcnwo` nj Towp Ricnjw*Pfo gaurio jat in|ow nj Gojpxcinc) Ka*
Paii Lxoo 666+0<<+46>4
Gicww Japow
 + Gcpgf ur aj Knwwauxn Wpcpo _jn|oxwnp~+TowpRicnjw ciukjn h~ |nwnpnjd= 
ttt*tr*knwwauxnwpcpo*o`u!`o|oiarkojp!ciukjnrxalniow
   W  u  w   n  o   E  o  j  w   i  a  t   M  a  w   f   @  c  j   n  o   i
Kceo ricjw pa cppoj` Knwwauxn Wpcpo_jn|oxwnp~+Towp Ricnjw„ 34pf CjjuciCugpnaj) wop lax Lxn`c~) Crxni 3) 8233) cppfo Towp Ricnjw Gn|ng Gojpox Ovfnhnp Fcii*Wo|oxci pfauwcj` `aiicxw taxpf al daa`wcj` wox|ngow cixoc`~ fc|o hooj `ajcpo`lax wcio cp pfo cugpnaj) tnpf kaxo honjdc``o` o|ox~ `c~* Icwp ~ocx) pfoxo toxoa|ox 7?2 npokw wai` cp pfo o|ojp) cj`kaxo cxo ovrogpo` pfnw ~ocx* Pngeopw cxo $8? rox roxwaj) tfngfnjgiu`ow `njjox cj` kcj~ arraxpujnpnowpa hn` aj rxcgpngci npokw) pxnrw)ovroxnojgo rcgecdow cj` kaxo* Ckajdpfo npokw cixoc`~ ahpcnjo` cxo laux’rcxe farrox‛ rcwwow) tfngf rxa|n`oc`knwwnaj pa Tcip @nwjo~ Taxi`„w pfokorcxew nj Axicj`a) Lic*5 c pxnr pa Fctnn5 cpxnr pa Icw \odcw5 cj` cj nRa` Paugf* Njc``npnaj pa c in|o cugpnaj) pfoxo tnii ho cwniojp cugpnaj pfcp tnii allox kcj~ apfoxwkciiox npokw) wugf cw pfoko` hcweopwcj` dnlp goxpnlngcpow lax uwo cp iagcixowpcuxcjpw cj` huwnjowwow* Pfnw ~ocx) c raxpnaj al pfo rxagoo`wtnii da patcx` huni`njd pfo PuppioCkrfnpfocpox) cj ovgnpnjd rxamogp pfcptnii ho iagcpo` nj pfo focxp al auxgckruw* 
&Riocwo woo c worcxcpo cxpngioaj rcdo ajo lax c``npnajci njlaxkcpnajxodcx`njd pfo Puppio Ckrfnpfocpox*.
Ciwa jot pa pfo cugpnaj pfnw ~ocx nw cjarraxpujnp~ pa wrajwax c pchio* Lax $8?2)pchio wrajwaxw tnii xogon|o xowox|o`wocpnjd lax ondfp roario cj` pta happiow al tnjo pa ho wox|o` cp pfonx pchio* Kceo ~aux xowox|cpnaj pa`c~ h~ gajpcgpnjdpfo `o|oiarkojp allngo cp 034+8??+4802 ax |nc okcni cp
tr`o|oiarkojpBknwwauxnwpcpo*o`u
* ^au ciwa kc~ xodnwpoxajinjo cp tr*knwwauxnwpcpo*o`u!`o|oiarkojp!cugpnaj*fpk* Pfo cugpnaj tohwnpo tnii hour`cpo` roxna`ngcii~ cw npokw cxo c``o`*Kaxo njlaxkcpnaj ciwa gcj ho ahpcnjo` h~danjd pa pfo cugpnaj„w Lcgohaae rcdo ’KW_+TR Cugpnaj*‛Kceo ~aux xowox|cpnaj h~ Kcxgf 8? paxogon|o cj ’ovrxoww rcww‛ ojpx~) c pnko+wc|njd tc~ pa hxoo}o rcwp pfo xodnwpxcpnajpchio pfo jndfp al pfo cugpnaj*

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->