Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
История-на-БЪЛГАРИЯ-TOM-2

История-на-БЪЛГАРИЯ-TOM-2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 245|Likes:
Published by lily_bf

More info:

Published by: lily_bf on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
История на БЪЛГАРИЯ
ТОМ ВТОРИ
ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
СОФИЯ/1981БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕс/о 1и8аи1ог, 8оПа1981ОТПЕЧАТАНО В Н Р БЪЛГАРИЯИЗДАНИЕТОЕ ПОСВЕТЕНОНА13 0 0 - ГОДИШНИНАТАОТ СЪЗДАВАНЕТОНАБЪЛГАРСКАТАДЪРЖАВАГЛАВНА РЕДАКЦИЯДимитър КОСЕВ /председател/,Христо ХРИСТОВ /заместник-председател/, Николай ТОДОРОВ /заместник-председател/,Васил ВАСИЛЕВ /отговорен секретар/, Димитър АНГЕЛОВ, Воин БОЖИНОВ, ХристоГАНДЕВ, Илчо ДИМИТРОВ, Мито ИСУСОВ, Любомир ПАНАЙОТОВ, Веселин ХАДЖИНИКОЛОВ,Крумка ШАРОВАУредник Методи ПЕТРОВВладислав ПАСКАЛЕВ /главен художник оформител/РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ТОМ IIДимитър АНГЕЛОВ /отговорен редактор/, Петър ПЕТРОВ, Борислав ПРИМОВРедактори на научния апарат и бележките Веселин ВЪЛЧЕВ и Мара МАТАКИЕВА Редакторна библиографията Веселин ВЪЛЧЕВ Художествен редактор Данаил ДОНКОВ Техническиредактор Кирил ВАСИЛЕВАВТОРИДимитър АНГЕЛОВ, Иван БОЖИЛОВ, Станчо ВАКЛИНОВ, Васил ГЮЗЕЛЕВ, Кую КУЕВ, ПетърПЕТРОВ, Борислав ПРИМОВ, Василка ТЪПКОВА-ЗАИМОВА, Геновева ЦАНКОВА-ПЕТКОВАБиблиография Мара МАТАКИЕВА Карти Петър КОЛЕДАРОВ Показалци Лилия РАДКОВАХронологическа таблица Петър АНГЕЛОВХудожник-илюстратор и оформител на тома Владислав ПАСКАЛЕВСъдържаниеПредговор ................................13ДЯЛ IСЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ ДО ОБРАЗУВАНЕТОНА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.......................23ГЛАВА ПЪРВАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА ДО СРЕДАТА НА VII в.....................251. Нападения на славяните на Балканскияполуостров /проф. П. Петров/......................252. Заселване на славяните на Балканскияполуостров /проф. П. Петров/.......................403. Бит, стопански живот и обществен стройна славяните през VI—VII в. /проф. П. Петров/.............47ГЛАВА ВТОРАПРАБЪЛГАРИТЕ ДО ЗАСЕЛВАНЕТО ИМ НА БАЛКАНСКИЯПОЛУОСТРОВ..................................................591. Произход и ранна история /доц. В. Гюзелев/............59^2. Прабългарският военно-племенен съюзВелика България /доц. В. Гюзелев/....................693. Бит, стопански живот и обществен строй
 
на прабългарите /доц. В. Гюзелев, проф. Ст. Ваклинов / .... 76Бележки................................84ДЯЛ IIОБРАЗУВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДО СРЕДАТА НА IXв........................931ГЛАВА ПЪРВАСЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.........................951. Славянското племенно обединениев Подунавието през VII в. /проф. П. Петров/............952. Образуване и характер на българската държава/проф. П. Петров/..................................923. Българската държавав края на VII в. /проф. П. Петров/...................106ГЛАВА ВТОРАБЪЛГАРИЯ ПРЕЗ VIII в..........................................1101. Утвърждаване на българската държава през първата половина на VIII в./ст. н. с. Б. Примов, ст. н. с. Г. Цанкова-Петкова/........1102. Политическа криза в България и войни с Византия/ст. н. с. Б. Примов, ст. н. с. Г. Цанкова-Петкова/........1203. Стабилизиране на Българияи преодоляване на византийската заплаха/ст. н. с. Б. Примов, ст. н. с. Г. Цанкова-Петкова/........127^ГЛАВА ТРЕТАУКРЕПВАНЕ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНАНА IX в.....................1301. Външнополитически успехипри хан Крум /ст. н. с. Б. Примов/...................1302. Вътрешнополитическа дейност при хан Крум/ст. н. с. Б. Примов/..............................1424 3. Външнополитическа дейност при хан Омуртаг/ст. н. с. Б. Примов/. ,............................1474. Вътрешнополитическа дейност при хан Омуртаг/ст. н. с. Б. Примов/..............................1535. Разширение на България на югозапад/ст. н. с. Б. Примов/..............................158ГЛАВА ЧЕТВЪРТАОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕНА БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАТА НА IX в.............................1611. Зараждане и развитиена феодалните отношения /акад. Д. Ангелов/............1612. Административно-военна уредба /акад. Д. Ангелов/.......1693. Бит, строителство и изкуство /проф. Ст. Ваклинов/.......181• аБележки........................................198СЪДЪРЖАНИЕIДЯЛ IIIПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ВЪЗХОДНА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА......................211ГЛАВА ПЪРВАБЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА IX в.....................2131. Покръстване на българите /доц. В. Гюзелев/...........2132. Създаване на независима българска църква/доц. В. Гюзелев/................................2193. Устройство на българската църква /доц. В. Гюзелев/.......2284. България през последните три десетилетия на IX в./доц. В. Гюзелев, н.с. Ив. Божилов/...................234ГЛАВА ВТОРА
 
I ПОЯВА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КНИЖНИНА ВБЪЛГАРИЯ.....................................2381. Кирил и Методий създатели на славянската писменост и книжнина /доц. В.Гюзелев/...............2382. Великоморавската мисия на Кирил и Методий/доц. В. Гюзелев/................................2463. Дейност на Кирило-Методиевите ученици в България/доц. В. Гюзелев, проф. Д. Мирчева/..................2514. Формиранена българската народност /акад. Д. Ангелов/...........261ГЛАВА ТРЕТАБЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР СИМЕОН...................................2781. Външнополитически отношения /н.с. Ив. Божилов/.......2782. Втората българска столицаПреслав /проф. Ст. Ваклинов/...................... . 296\] 3. Разцвет на старобългарската литература/проф. К. Куев/............................'......310Бележки.......................................323ДЯЛ IV БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ X И НАЧАЛОТО НА XI в. 337ГЛАВА ПЪРВАОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТАДЪРЖАВА.....................................................3391. Стопански живот /акад. Д. Ангелов/..................3392. Феодални отношения /акад. Д. Ангелов/...............3523. Църковно-феодална идеология /акад. Д. Ангелов/........366ГЛАВА ВТОРАОТСЛАБВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПОЯВА НА БОГОМИЛСТВОТО........3701. Цар Петър. Вътрешно- и външнополитическа дейност/проф. В. Тъпкова-Заимова/.........................3702. Богомилство /акад. Д. Ангелов/.....................374ГЛАВА ТРЕТАБОРБА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.........3891. Падане на Североизточна Българияпод византийска власт /проф. В. Тъпкова-Заимова/.......3892. Давид, Мойсей, Арон и Самуилначело на българската държава /проф. П. Петров/.......3973. Войни с Византия. Цар Романи цар Самуил /проф. П. Петров/....................4024. Падане на България под византийска власт/проф. П. Петров/................................416ГЛАВА ЧЕТВЪРТАМАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА ОТ ПОКРЪСТВАНЕТОДО ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО ... 4221. Архитектура /проф. Ст. Ваклинов/...................4232. Материална култура и изкуство /проф. Ст. Ваклинов/ .... 4303. Литература /акад. Д. Ангелов/......................436Бележки.......................................452СПРАВОЧЕН АПАРАТ.......................463ХРОНОЛОГИЧЕСКА ТАБЛИЦА /ст.ас. П. Ангелов/....................465ПОКАЗАЛЦИ..................................................469Показалец на личните имена /Л. Радкова/.............469Показалец на географските и етническите имена/Л. Радкова/....................................474БИБЛИОГРАФИЯ. История на България. Първа българска държава/М. Матакиева/..................................................483ПредговорВторият том от „История на България" обхваща периода от идването на славяни ипрабългари на Балканския полуостров и образуването на българската държава допадането й под византийска власт /VII—XI в./. Хронологически погледнато, първиятзабележителен и с огромни последици факт в историята на Българскотосредновековие е масовото навлизане и трайното заселване на славяните на юг от р.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->