Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amin Maalouf - Semerkant

Amin Maalouf - Semerkant

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Kel Merhemoğlu

More info:

Published by: Kel Merhemoğlu on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
SEMERKANTAmin Maalouf, 1949'da Lübnan'da do
du. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonragazetecili
e ba
lad
; 1976'dan beri Paris'te ya

yor. Çe
itli yay
n organlar
nda yöneticilikve kö
e yazarl

yapm

olan Maalouf, bugün vaktinin ço
unu kitaplar

yazmayaay
rmaktad
r. Yap
tlar
nda çok iyi bildi
i Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerininsöylencelerini ba
ar
yla i
leyen Maalouf, ilk kitab
Les Croisades vues par les Arabes(1983, Araplar
n Gözüyle Haçl
lar) ile tan
nd
ve bu kitab
n çevrildi
i dillerde de büyük birba
ar
kazand
. 1986'da yay
mlanan ve ayn
y
l Frans
z-Arap Dostluk Ödülü'nü kazananikinci kitab
(ilk roman
) Leon l'Africain (Afrikal
Leo) ise bugün bir "klasik" kabuledilmektedir.Maaloufun 1988'de yay
mlanan ikinci roman
Samarcande (Semerkant) da co
kuylakar

land
ve pek çok dile çevrildi. Maaloufun sonraki kitaplar
yine romand
: Les Jardinsde lu-miere (1991, I

k Bahçeleri) ve Le Premier Siecle apres Beatrice (1992,Beatrice'den Sonra Birinci Yüzy
l). Amin Maalouf, 1993'te yay
mlanan roman
Le Rocherde Ta-nios (Tanios Kayas
) ile Goncourt Ödülü'nü kazand
. Son roman
Echelles du Levant(Do
unun Limanlar
) ise 1996'da yay
mland
.Amin Maaloufun dört roman
yay
nevimizce Türkçeye kazand

lm

r: Afrikal
Leo (1993),Semerkant (1993), Tanios Kayas
(1995) ve Do
unun Limanlar
(1996).AM
N MAALOUFSemerkantROMANSemerkant / Amin Maalouf Özgün ad
: Samarcande

NDEK
LER

NC
K
TAP
airler ve Sevgililer • 11

NC
K
TAPHa
ha
iler Cenneti • 77ÜÇÜNCÜ K
TAPBininci Y

n Sonu • 135DÖRDÜNCÜ K
TAPDenizde Bir
air • 189
 
Ve
imdi, bak

lar

Semerkant üzerinde gezdir! O, yeryüzünün kraliçesi de
il mi? Tümkentlerin kaderini ellerinde tutmuyor mu?Edgar Allan Poe (1809 -1849)Atlantik'in dibinde bir kitap var. Anlataca

m, i
te onun öyküsü.Belki nas
l sonuçland

biliyorsunuz: o tarihte gazeteler yazd
, baz
yap
tlarda dabelirtildi: 14 Nisan 1912'yi 15 Nisan 1912'ye ba
layan gece, Titanic gemisi,Newfoundland aç
klar
nda batt

nda, en ünlü kurbanlar
ndan biri de,
ranl
bilge ozan,gökbilimci Ömer Hayyam'
n Rubaiyat'

n elyazmas
tek örne
i idi.Bu deniz facias
ndan söz edecek de
ilim. Benden ba
kalar
, felaketi dolar ilede
erlendirdiler, benden ba
kalar
, ölülerin ve son sözlerinin dökümünü, yap
lmas
gerekti
i gibi yapt
lar. Aradan alt
y
l geçmi
olmas
na kar

n, lay
k olmad

m halde birara sahibi bulundu
um o deriden ve mürekkepten olma varl
k, daha hâlâ kafamatak

yor. Onu, do
du
u Asya topraklar
ndan söküp alan ben de
il miyim? Ben, yaniBenjamin O. Lesage. Onu Titanic gemisine bindiren ben de
il miyim? Bin y
ll
kgüzergâh

de

tiren, ça

n küstahl

de
ilse, nedir?O günden beri, dünya her gün biraz daha kana ve karanl

a buland
. Bana gelince, art
khayat gülümsemiyor. An
lar
n sesini dinlemek, saf bir ümit beslemek, "onu yar
nbulacaklar" hayalini kurmak için, insanlardan uzakla

m. Alt
n kutusunun içinde, denizinderinliklerinden ç
kacak, kaderine yeni bir macera eklenecek diyordum. Parmaklar onadokunabilir, onu açabilir, içine dalabilir, gözler a
ama a
ama serüvenini izleyebilirdi.Ke
fedecekleri:
airin kendisi olurdu ve onun ilk dizeleri, ilk a
klar
, ilk korkular
! Ve deHa
ha
ilerin mezhebi!Sonra, boz ve zümrüt rengi bir resmin kar

nda, ku
kuyla dururlard
. Resmin üzerindene tarih, ne de imza! Sadece co
kulu ya da bezgin
u sözler var:"Semerkant, dünyan
n güne
e dönük en güzel yüzü."
 

NC
K
TAP

RLER VE SEVG

LERKim Senin Yasan
çi
nemedi ki, söyle?Günahs
z bir ömrün tad
ne ki, söyle?Yapt

m kötülü
ü, kötülükle ödetirsen Sen,Sen ile ben aras
nda ne fark kal
r ki, söyle?Ömer HayyamBazen Semerkant'ta, a

r ve kasvetli bir günün bitiminde, kentin i
siz güçsüz tak

,baharat çar

n yan
ba

ndaki iki meyhane ç
kmaz
nda, Sogd ülkesinin kokulu
arab

içmek için de
il, ama gelen gideni gözetlemek ya da çak
rkeyif bir kaç ak
amc
yasald
rmak için dolan
p durur. Ele geçirilen ki
i yere serilir, hakaret edilir, ba
tan ç
kartan
arab
n k

ll

ona yüz y
llar boyu hat
rlatacak olan bir cehennem ate
ine sokulur.

te Rubaiyat, 1072 yaz
nda, böyle bir olay üzerine yaz
lmaya ba
land
. Ömer Hayyamyirmi dört ya

ndayd
ve bir süredir Semerkant'ta bulunuyordu. O ak
am, meyhaneye migitmi
ti yoksa dola

p dururken rastlant
lar m
onu oraya sürüklemi
ti? Bilinmeyen birkenti ar

nlaman
n taze keyfi, biten günün binlerce biçim al

na aç
k gözlerle bak

...Gelincik Tarlas
Soka

nda bir küçük o
lan, a

rd

elmay
sünde tutarak tabanlar
ya

yor; çuhac
lar çar

nda bir dükkân
n içinde, bir kandilin kör

nda tavla partisisürüyor, iki zar at

ndan sonra bir küfür ve t

rt

bir gülü
duyuluyordu.
plikçilergeçidinde ise, kat
rc

n biri çe
menin önünde durup yüzünü y

yor, sonra da uyuyakalan çocu
unu öpercesine, dudaklar

uzat
p muslu
a e
iliyor, susuzlu
unu giderdiktensonra
slak avuçlar

yüzünde gezdirip
ükrediyor, içi bo
bir karpuzu yerden alarak su iledolduruyor ve hayvan

n ba

ndan a

ya, o da içebilsin diye boca ediyordu.Tütüncüler Meydan
nda, gebe bir kad
n Hayyam'a yakla

. Peçesini açt

nda ancakonbe
ya

nda oldu
u anla

yordu. Tek söz etmeden, çocuksu dudaklar
nda tekgülümseme olmadan, Hayyam'
n elindeki kestanelerden bir kaç

çal
verdi. Hayyam
a-

rmad
. Bu Semerkant'da eski bir inan

. Bir anne aday
, sokakta ho
una giden biryabanc
ya rastlarsa, yiyece
ini elinden almak cesaretini gösterebilmeliydi. Böylece,do
acak çocuk, onun kadar yak

kl
, onun gibi ince uzun, onun kadar soylu ve düzgünhatlara sahip olacakt
r. Ömer, uzakla
an kad
na bakarken, elinde kalan kestaneleriyemeye devam etti. O s
rada duydu
u bir u
ultu, h
zlanmas
na yol açt
. Az sonra kendini,zincirinden bo
anm

bir güruhun ortas
nda buluverdi. Kollar
ve bacaklar
upuzun, beyazsaçlar
da

lm

bir ihtiyar, yere serilmi
, ç

klar
öfke ve korkudan h
çk

adönü
tü. Gözleriyle yeni gelene yalvarmaktayd
. Zavall

n çevresini, yirmi kadartitrek sakall
, sopal
adam alm

, az ötede keyifli bir seyirci kitlesi birikmi
ti. Aralar
ndanbiri, Hayyam'
n k
zg
n yüzünü görünce: "Önemli de
il, bu uzun Cabir'den ba
kas
de
il"dedi. Ömer s
çrad
, bir utanç dalgas
gelip bo
az
nda dü
ümlendi, kendi kendine: "Cabir,Ebu Ali'nin arkada

!" diye söylendi. Ebu Ali, asl
nda s
k rastlanan bir isimdi. Ama isterBuhara'da olsun, ister Cordoba'da, ister Belh'de olsun, ister Ba
dat'ta, ad
sayg
ilean

rsa, kim oldu
u kolayl
kla anla

r. Bu,
bn-i Sina'dan ba
kas
de
ildir. Bat
'daAvicenne diye bilinen! Ömer onu tan

de
ildi. Onun ölümünden onbir y
l sonrado
mu
,, ama onu, ku

n en büyük ustas
, bütün bilimlerin üstad
, Mant
k havarisiolarak kabul etmi
ti. Hayyam tekrar söylendi: "Cabir, Ebu Ali'nin en sevdi
i arkada

!"Cabir'i gerçi ilk kez görüyordu ama, talihsiz ya
am
hakk
nda bilgisi vard
.
bn-i Sina,Cabir'i kendi halefi sayar, yaln
z dü
üncelerini sergilemedeki atakl

ve pervas
zl

ele
tirirdi. Cabir, bu kusuru yüzünden günlerce hapis yatm

, meydan daya
ma çekilmi
,son kamç
lanmas
Büyük Semerkant Meydan
nda, ailesinin gözleri önünde gerçekle
mi
ti.Cabir bu hareketi asla unutmam

. Cesur, gözüpek bir adam iken nas
l olmu
tu da böyleihtiyara dönü
tü? Herhalde kar

n ölümü yüzünden! Kar

öldükten sonra, y
rt
k

rt
k giysilerle, sendeleye sendeleye, saçma sapan konu
arak dola
maya ba
lam

.Cabir'in pe
inden, gülü
üp ba

an, ellerini ç
rpan, att
klar
ta
larla onun, gözlerindenya
ak
tacak kadar, can

yakan bir çocuk ordusu giderdi.Ömer, bütün bunlar
izlerken "Dikkat etmezsem, günün birinde ben de böyle olaca

m"diye dü
ündü. Korktu
u sarho
luk de
ildi; nicedir
arapla aralar
nda kar

kl
bir sayg
olu
mu
tu. Onun as
l korktu
u, içindeki sayg
nl
k duvar

y
kmalar
ndan ürktü
ü, insan

nlar
yd
.
urada duran zavall
, dü
kün, etraf 
nda çember olu
turulmu
adam
görmek

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->