Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Từ tốt đến vĩ đại.pdf

Từ tốt đến vĩ đại.pdf

Ratings: (0)|Views: 237|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Từ tốt đến vĩ đại.pdf
Từ tốt đến vĩ đại.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
TÛÂTÖËT ÀÏËN VÔ ÀAÅI
JIM COLLINS
Trêìn Thõ Ngên Tuyïën
dõch
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:Ts. Quaùch Thu Nguyeä Bieân taäp:Thaønh NamBìa:Thuøy TrinhSöûa baûn in:Thanh BìnhKyõthuaät vi tính:Thanh Haø
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B LyùChính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá HoàChí Minh ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vnWebsite: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoá ng Ña - HaøNoäi ÑT & Fax: (04) 7734544E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
TÛÂTÖËT ÀÏËN VÔ ÀAÅI
GOOD TO GREAT. Copyright © 2001 by Jim Collins. All rights reserved.Baãn tiïëng Viïåt do NXB Treã xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìnvúái James C. Collins and Jerry I. Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd.
 
Quyïí n saách naây daânh tùång cho gia àònh nhaâChimps. Töi yïu têët caã moåi ngûúâi, tûâng ngûúâi.
MUÅC LUÅC
LÚÂI CAÃM ÚN..................................................................................................7LÚÂI NOÁI ÀÊÌU...............................................................................................13
CHÛÚNG MÖÅT
TÖËT LAÂKEÃTHUÂCUÃA ÀAÅI...................................................................15
CHÛÚNG HAI
KHAÃNÙNG LAÄNH ÀAÅO CÊËP ÀÖÅ5..........................................................40
CHÛÚNG BA
CON NGÛÚÂI ÀI TRÛÚÁC - CÖNG VIÏÅC THEO SAU.................................80
CHÛÚNG BÖËN
ÀÖËI MÙÅT SÛÅ THÊÅT PHUÄPHAÂNG (Nhûng àûâng mêët niïìm tin).....119
CHÛÚNG NÙM
KHAÁI NIÏÅM CON NHÑM (sûåàún giaãn trong ba voâng troân)..............157
CHÛÚNG SAÁU
VÙN HOÁA KYÃLUÊÅT.................................................................................204
CHÛÚNG BAÃY
BAÂN ÀAÅP CÖNG NGHÏÅ............................................................................244
CHÛÚNG TAÁM
BAÁNH ÀAÂVAÂVOÂNG LÊÍN QUÊÍN...........................................................275
CHÛÚNG CHÑN
TÛÂTÖËT ÀÏËN VÔ ÀAÅI ÀÏËN XÊY DÛÅNG ÀÏÍTRÛÚÂNG TÖÌN.................310 PHUÅLUÅC.....................................................................................................360
 
TÛÂTÖËT ÀÏËN VÔ ÀAÅI
6
PHUÅLUÅC
7
LÚÂI CAÃM ÚN
Nïëu noái rùçng quyïí n saách naây “do Jim Collins viïët” laâàaä noái húi quaá. Nïëu khöng coá sûåàoáng goáp quan troång cuãa nhiïìu ngûúâi khaác, quyïí n saách naây chùæc chùæn àaäkhöng thïí  ra àúâi.Àûáng àêìu danh saách laâ nhûäng thaânh viïn trong nhoám nghiïn cûáu. Töi rêët may mùæn coáàûúåc möåt nhoám cöång taác tuyïåt vúâi vaâgùæn boávúái dûån. Töí ng cöång, hoåàaäàoáng goáp khoaãng 15.000 giúâlaâm viïåc cho dûån, vaânhûäng tiïu chuêí n hoåtûå àùåt ra cho mònh vïìchêët lûúång cöng viïåc àaätrúãthaânh nhûäng tiïu chuêín maâ chñnh töi cuäng phaãi cöë gùæng thûåchiïån. Khi töi vêët vaãviïët quyïí n saách naây, töi mûúâng tûúång têët caãnhûäng thaânh viïn chùm chó trong nhoám, nhûäng ngûúâi àaä cöëng hiïën nhiïìu thaáng (coánhûäng trûúâng húåp laâ nhiïìu nùm) cho nöîlûåc naây, àang chùm chuátheo doäi vaâbuöåc töi phaãi coátraách nhiïåm, yïu cêìu töi phaãi àûa ra möåt baãn thaão cuöëi cuâng àaåt nhûäng tiïu chuêí n hoåàïìra, xûáng àaáng vúái cöng sûác cuãa hoåàaäàoáng goáp. Töi hy voång nöîlûåc naây cuãa töi laâm hoåhaâi loâng. Nïëu töi khöng àaåt àûúåc àïën tiïu chuêí n àïìra hoaân toaân laâdo löîi cuãa baãn thên.
TÛÂTÖËT ÀÏËN VÔ ÀAÅI
TAÅI SAO MÖÅT SÖËCÖNG TY ÀAÅT BÛÚÁC NHAÃY VOÅT, COÂN NHÛÄNG CÖNG TY KHAÁC THÒ KHÖNG?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trinhbich Thuy liked this
Nguyen Tuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->