Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Tu+Tinh+Yeu+Den+Tinh+Duc.pdf

Tu+Tinh+Yeu+Den+Tinh+Duc.pdf

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Tu+Tinh+Yeu+Den+Tinh+Duc.pdf
Tu+Tinh+Yeu+Den+Tinh+Duc.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2014

pdf

text

original

 
Cách Ng
ừa Thai
Tác gi
ả: Kinh Bích Lịch
Thông Tin:Ng
ừa thai v
à k
ế hoạch hóa gia đ
 ình là hai ph
ươ 
ng pháp
đư
ợc d
ùng
đ
ể ngừa bệnh v
à tránhthai (pregnancy).S
ự chọn lựa n
ày tùy theo m
ỗi có nhân (không muốn có con, có chậm, hoặc ng
ư
ng cón
ữa); điều kiện sức khỏe nh
ư
Ti
ểu đ
ư
ờng (diabetes), cao huyết áp (hypertension), bệnh
tim (heart disease), nhi
ễm HIV (HIV infection); v
à s
ự quan tâm của x
ã h
ội đối với dân số
ngày càng t
ă
ng.Nh
ững Yếu Tố Quyết Định Ngừa Thai:
Đ
i
ều kiện thuận tiện
- Có th
ể mua không cần toa hay không ? Hoặc thiếu nữ mới lớn có
c
ần xin phép Cha mẹ ?
• Giá c
-- Có th
ể mua nỗi chăng ? Đây l
à câu h
ỏi cần cân nhắc nếu nh
ư
v
ấn đề có thai
ngoài ý mu
n xảy ra.
• Hi
ệu quả
-- Có ch
ắc chắn không ? Có bao nhi
êu ph
ần trăm phụ nữ vẫn bị thụ thai d
ùdùng thu
ốc ?
• Aûnh h
ư
ởng sức khỏe
-An toàn hay không tùy theo c
ơ 
th
ể mỗi ng
ư
ời. Thuốc ngừa thai
không khuy
ến khích cho phụ nữ tr 
ên 35 tu
ổi hút thuốc.
• Th
ụ thai ngo
ài k
ế hoạch
- Ph
ải đ
ư
ợc đề cặp tới tr 
ư
ớc khi chọn ph
ươ 
ng pháp này. Vìcách này không hoàn toàn hi
ệu quả 100%.
• Bàn th
ảo chung
- ch
ấp nhận, hợp tác, ủng hộ phải đ
ư
ợc hai ng
ư
ời đề cặp tới, mới đem
k
ết quả mỹ m
ãn.Ph
ươ 
ng pháp và hi
ệu quả chung:
Ph
ươ 
ng pháp "ngày x
ư
a":• Gián
đ
o
n
- Thu d
ươ 
ng v
ật (penis) ra khỏi âm đạo (vagina) tr 
ư
ớc khi phóng t
inh. Trênnguyên t
ắc, cách n
ày c
ũng hiệu quả ít nhiều. Tuy nghi
ên, m
ột ít tinh dịch có thể đ
ã ti
ết ra
tr
ư
ớc đó. Cách n
ày không b
ảo đảm.
• Vòi r
ửa
- R
ửa sạch âm đạo bằng v
òi sau khi giao h
ợp. Cách n
ày c
ũng không bảo đảm,
vì tinh trùng co th
ể đ
ã
đ
i sâu trong vòng 90 giây sau khi phóng tinh.• Cho con bú - Không chính xác là cho con bú s
ẽ không thụ thai. Khoảng 6% phụ nữ vẫn
th
ụ thai trong tr 
ư
ờng hợp n
ày. Lo
ại thuốc "tí hon" ("mini pill") chỉ chứa hốc
-mônprogestin có th
ể hiệu quả trong lúc n
ày. Ho
ặc liều nhẹ
c
ủa tổng hợp hai hốc
-mônestrogens anvê progestins c
ũng áp dụng đ
ư
ợc, d
ù cho nó có th
ể l
àm gi
ảm l
ư
ợng sữa ở 
ng
ư
ời mẹ. Ngo
ài ra, hi
ệu thuốc Norplant, Depo
-Provera tiêm chích, và các lo
ại khác cũng
hi
ệu quả v
à an toàn.Ph
ươ 
ng pháp "truy
ền thống:
• Aùo m
ư
a (condoms) -Là lo
ại cao su đặc chế gọi l
à latex, v
ừa đ
ư
ợc thai v
à b
ệnh t
 ìnhd
ục. A
ùp d
ụng cho cả Nam v
à N
ữ (female condom). Hiện nay áo m
ư
a bán r
ất rẻ ở các
ti
ệm d
ư
ợc v
à thu
ốc. Trong một năm x
ài, có kho
ảng 14 phụ nữ trong 100 phụ nữ bị thụ
thai n
ếu xử dụng á
o-m
ư
a-Nam, và 21 ph
ụ nữ trong 100 nếu xử dụng áo
-m
ư
a-N
ữ. Hiệu
qu
ả tăng l
ên n
ếu nh
ư
áo m
ư
a
đư
ợc tẩm chất diệt tinh tr 
ùng.
 
• Thu
ốc bôi âm đạo diệt tinh tr 
ùng - thu
c dạng hồ, kem hoặc ống
-h
-
đ
c đ
ư
ợc đặt trong
âm
đ
ạo tr 
ư
ớc khi giao hợp. Cách n
ày d
ễ thực hiện
nh
ư
ng v
ẫn không đảm bảo. Khoảng 26
ph
ụ nữ trong 100 mang thai (x
ài trong vòng 1 n
ă
m). Hi
ệu quả tăng h
ơ 
n n
ếu d
ùng v
ới áo
-m
ư
a-Nam.• Aùo-m
ư
a-N
ữ (diaphragm)
- là m
ột miếng v
ành m
ỏng, đ
àn h
ồi, đ
ư
ợc bôi thuốc diệt tinh
trùng và
đ
t v
ào âm
đ
ạo tr 
ư
ớc khi giao hợ 
p. Ch
n
ên l
ấy nó ra sau 6 tới 8 tiếng, kể từ lúc
ch
ấm dứt giao hợp. A
ùo-m
ư
a-N
ữ th
ư
ờng đ
ư
ợc cấp sau khi có sự khám nghiệm, để biết
lo
ại v
à kích th
ư
ớc cho từng ng
ư
ời. Có khoảng 20 phụ nữ bị thụ thai trong 100 phụ nữ x
àicách này su
t một năm.
Đ
ệm chắn tro
ng âm
đ
ạo
- là m
ột miếng lót đ
ư
ợc thấm thuốc diệt tinh tr 
ùng,
đ
t v
ào âm
đ
ạo tr 
ư
ớc khi giao hợp. Nó t
ươ 
ng t
ự nh
ư
áo-m
ư
a-N
ữ có tính chất l
à m
ột m
àn ch
ắn. Sau
khi giao h
ợp, đệm chắn cũng để nguy
ên t
ừ 6 tới 8 tiếng. Cách n
ày không c
ần toa bác .
Kho
ảng 18 tớ 
i 28 ph
ụ nữ bị thụ thai trong 100 phụ nữ x
ài su
ốt một năm. Hiện nay, cách
này không còn ph
ổ biến, nh
ư
ng d
ự tính sẽ mang nó trở lại thị tr 
ư
ờng.
• Cách ng
ừa tự nhi
ên --T
ức quan sát sự thay đổi của c
ơ 
th
ể (nh
ư
d
ịch nhầy, nhiệt độ âm
đ
ạo thay đổi) v
à ghi chú theo l
ịch tr 
 ình
đ
ể biết đích xác thời gian rụng trứng (h
òng tránhgiao h
ợp thời gian n
ày). Thông th
ư
ờng khoảng 5 ng
ày tr
ư
ớc khi v
à sau khi tr
ứng rụng sẽ
ng
ừa đ
ư
ợc thai. V
 ì sau khi tr
ứng rụng 5 ng
ày mà không g
ặp tinh tr 
ùng s
ẽ "chết" đi.
Kho
ảng 15 tới 20 phụ
n
ữ bị mang thai trong 100 phụ nữ d
ùng cách này su
ốt một năm..
Ph
ươ 
ng pháp m
ới::
• Thu
ốc vi
ên - Cách này v
ận dụng tổng hợp 2 hốc
-môn estrogen và progestin h
ầu ngăn
ng
ừa sự rụng trứng v
à
đ
ều h
òa kinh nguy
ệt. Cách n
ày r
ất hiệu quả nếu uống đúng hạn
đ
ịnh. Trá
nh dùng chung v
ới thuốc kháng thể, v
 ì s
l
àm gi
ảm hiệu lực của thuốc. Hiện n
àycó r
ất nhiều loại thuốc vi
ên. B
ạn n
ên tham kh
ảo với bác sĩ để chọn cho m
 ình
đ
úng. Cókho
ảng 2 tới 3 tr 
ư
ờng hợp thụ thai trong 100 phụ nữ d
ùng cách này trong m
ột năm.
• Thu
ốc vi
ên "tí hon" ch
ứa chỉ ri
êng h
ốc môn progestin, thay v
 ì có luôn h
ốc
-mônestrogen chung. Cách này th
ư
ờng áp dụng với phụ nữ dị ứng với hốc etrogen v
 ì m
ột lý do
nào
đ
ó. Có kho
ảng 3 tr 
ư
ờng hợp thụ thai trong 100 phụ nữ d
ùng cách này trong m
ột năm.
• Ghim
ống pro
gestin (nh
ư
là Norplant) - 6
ống đ
ư
ợc ghim d
ư
ới da, th
ư
ờng ở tr 
ên náchtay. Nh
ững ống n
ày s
ẽ tiết ra chất progestin hầu ngăn sự rụng trứng, l
àm l
ệch "đ
ư
ờng
rày" gi
ữa tử cung v
à
ống dẫn trứng, v
à làm dày d
ịch nhầy ở th
ành t
ử cung, để ngăn chặn
tinh trùng xâm nh
ập. Ti
êm chích ng
ừa đ
ư
ợc trong 5 năm. Giá tiền có tới v
ài tr
ă
m dollars,nh
ư
ng tính ra v
ẫn rẻ h
ơ 
n so v
ới thuốc vi
ên. Cách này h
ữu hiệu h
ơ 
n. Có ít h
ơ 
n 1 tr
ư
ờng
h
ợp thụ thai trong 100 phụ nữ d
ùng su
ốt một năm.
• Chích h
ốc
-môn, lo
ại Depo
-Provera - t
ươ 
ng t
nh
ư
trên, h
c
-môn
đư
ợc chích ở cánh tay
ho
ặc mông, thay v
 ì ghim. M
ột mủi chích kéo d
ài
đư
ợc 90 ng
ày. Cách này c
ũng hữu hiệu
nh
ư
cách trên.• D
ụng cụ ngừa (Intrauterine), gọi tắt l
à IUD - Là m
ột dụng cụ cao su hoặc kim loại đồng,
đư
ợc đặt trong tử cung, để
thay
đ
ổi hóa chất b
ên trong. Cách này m
ột lần áp dụng l
ên t
ới
10 n
ă
m th
ời hạn. Nh
ư
ng không
đư
ợc khuyến khích với phụ nữ đ
ã và
đ
ang b
ị vi
êm; ho
ặc
ph
ụ nữ có nhiều bạn t
 ình (b
ệnh t
 ình d
ục dễ lây sang). Hiệu quả t
ùy theo. Có kho
ảng 1 tới
3 tr
ư
ờng hợp thụ thai
trong 100 ph
ụ nữ d
ùng cách này trong m
t năm.
Nh
ững cách triệt sản hẳn:
C
ắt, khóa v
à th
ắt ống dẫn trứng (Tubal ligation)
-- Cách n ày th
ư
ờng d
ùng cho ph
ụ nữ
không còn mu
ốn có con nữa. Cách n
ày ph
ải qua phẩu thuật để ngăn chặn trứng v
à tinh
 
trùng g
ặp nhau
. Cách này có th
ể hồi lại. Tuy nhi
ên, nên ch
n lựa cách n
ày n
ếu đ
ã ch
ắc
r
ằng không muốn thụ thai nữa.
C
ắt ống dẫn tinh (Vasectomy)
-Cách này
đơ 
n gi
ản, không hồi lại đ
ư
ợc. Nó cần đ
ư
ợc giải
ph
ẩu để cắt v
à bu
ộc ống dẫn tinh. Giống nh
ư
trên, hãy ch
ọn lựa các
h này n
ếu đ
ã ch
ắc
r
ằng không muốn phụ nữ thụ thai nữa.
Ng
ừa thai khẩn cấp hoặc thuốc vi
ên "morning-after" - Thu
ốc vi
ên này bao gi
ồm hai liều
h
ốc
-môn ph
ải đ
ư
ợc uống trong v
òng 72 ti
ếng sau giao hợp không "bảo vệ". Cách n
àyng
ừa thai bằng việc ngăn trứng sả
n xu
ất hoặc ngăn sự phát triển của trứng, hoặc ngăn sự
r
ụng trứng v
ào t
ử cung. Cách n
ày ch
ỉ d
ùng cho vi
ệc khẩn cấp m
à thôi, tính luôn nh
ững
v
ụ bị h
ãm hi
ếp, áo m
ư
a rách ho
ặc tuột; qu
ên u
ống 2 vi
ên ho
ặc h
ơ 
n thu
ốc ngừa trong một
chu k
; v
à giao h
ợp không tính
tr
ư
ớc.
H
ết
Bài Th
ể Dục Kegel
Ngu
ồn gốc của b
ài th
ể dục Kegel :
Kegel là tên c
a b
ài t
ập thể v
ùng x
ươ 
ng ch
ậu, đ
ư
ợc đặt theo t
ên c
ủa Bác sĩ Kegel, ng
ư
ời
nghiên c
ứu ra nó. Theo c
ơ 
th
ể học, một khối mạng l
ư
ới c
ơ 
b
ắp nối liền chung quanh với
vùng x
ươ 
ngch
ậu có chức năng nh
ư
m
ột cái l
ư
i v
õng bó l
ấy các c
ơ 
ở v
ùng x
ươ 
ng ch
ậu
l
ại th
ành m
ột bộ phận. Bộ phận n
ày giúp cho s
ự đóng mở ở các c
ơ 
ni
ệu đạo. Theo nghi
ênc
ứu cho biết, b
ài th
ể dục Kegel giúp cho c
ơ đ
óng m
ở niệu đạo khỏe mạnh, l
àm h
ữu ích
trong vi
ệc đi
ti
ểu v
à gia t
ă
ng c
ảm giác khi quan hệ t
 ình d
ục.
V
ậy b
ài t
ập nh
ư
th
ế n
ào ? T
ập l
àm sao ?Có r
ất nhiều cách tập, nh
ư
ng h
ầu hết chỉ tập trung ở điểm "co v
à th
ắt li
ên ti
ếp" ở v
ùngx
ươ 
ng ch
ậu (cảm giác đ
ư
ợc sự co bóp của ống niệu đạo). Đ
ơ 
n gi
ản l
à t
ập động tá
c nàykho
ảng 200 lần một ng
ày. Khi t
ập nhớ thắt v
ào và nh
ả ra chậm, mức độ kéo d
ài t
ă
ng d
ần
theo th
ời gian. Cũng n
ên thay
đ
ổi cách tập mỗi lần sao cho nhanh chậm khác nhau, sẽ
giúp c
ơ 
b
ắp khỏe mạnh h
ơ 
n.N
ếu đ
ư
ợc, h
ãy ráng gi
sự co thắt n
ày kho
ảng 5 giâỵ
. L
ập đi lập lại khoảng 10 lần. Nếu
không gi
đ
ư
ợc lâu, h
ãy gi
ữ bao nhi
êu tùy theo kh
ả năng. Lúc đầu rất khó tập, có thể sẽ
gây c
ảm giác khó chịu, nh
ư
bu
ồn tiểu. Nh
ư
ng d
ần d
à, b
ạn sẽ thấy quen v
à có th
ể kéo d
àit
ới 10 giây. Hoặc bạn có thể tập "nín v
à nh
ả"
trong lúc
đ
i ti
ểu.
V
ới các phụ nữ đ
ã sinh con mà g
ặp t
 ình tr
ạng xón đái, h
ãy th
ử đặt một ngón tay (sạch)
vào âm
đ
ạo v
à
ấn lấy tuyến niệu đạo (tuyến tiểu). Nếu cảm giác một ít co thắt của c
ơ 
b
ắp
n
ơ 
i
đ
ó, b
ạn đ
ãø chính xác
đ
ịa điểm!
Ho
ặc nh
ư
v
ẫn ch
ư
a tìm ra c
ơ 
này, b
ạn có thể nhờ bác sĩ phụ sản giúp đỡ. Các bạn phụ nữ,
hãy th
ử t
ư
ởng t
ư
ợng c
ơ 
âm
đ
ạo nh
ư
m
ột t
òa cao
ốc, đáy x
ươ 
ng ch
ậu l
à t
ầng thấp nhất, v
àt
ầng cao nhất l
à rún (r
ốn). V
à t
ừ từ bạn thử nâng khối "thang máy" (xiết c
ơ 
l
ại) đó, từ
d
ư
ới l
ên trên, gi
ữ im, v
à h
ạ nó xuống chậm sao cho thoái mái, nhẹ nh
àng.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->