Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vượt qua thử thách cuộc sống.pdf

Vượt qua thử thách cuộc sống.pdf

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Vượt qua thử thách cuộc sống.pdf
Vượt qua thử thách cuộc sống.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
www.Beenvn.com
www.Beenvn.com- download sach mien phi
V
ượ 
t qua th
ử 
thách cu
c s
ng
 Nh
ng r
c r
i c
a chúng ta có th
 
ñế
n theo nh
ng d
ng ''b
ư
u ki
n'' khác nhau nh
ư
ng tác
ñộ
ng c
a chúng
ñố
i v
ớ 
i chúng ta thì khá gi
ng nhau: c
ă
ng th
ng, m
t hy v
ng, chán n
n.Cu
c s
ng càng t
ă
ng t
c thì t
n su
t nh
ng r
c r
i c
ũ
ng càng t
ă
ng cao...
ð
i
u quan tr
ng là ph
i khám phá, tìm tòi thái
ñộ
và ph
ươ 
ng pháp hi
u qu
 
ñể
v
ượ 
t quanh
ng thách th
c
y m
t cách d
dàng và ít khó ch
u nh
t.Ch
p nh
n th
tháchM
t câu chuy
n r
t hay
ñể
minh h
a cho thái
ñộ
l
y th
thách
ñể
rèn luy
n và khi
ế
n b
nthân tr
ở 
nên m
nh m
: Có m
t ng
ườ 
i
ñ
àn ông n
quan sát m
t con b
ướ 
m
ñ
ang c
thoát rakh
i cái kén nh
ư
ng mãi mà nó v
n ch
ư
a th
chui ra. Ng
ườ 
i
ñ
àn ông th
y t
i nghi
p nênmu
n giúp nó. Anh ta c
t cái kén
ñể
giúp nó thoát ra d
h
ơ 
n. Và con b
ướ 
m ra kh
i cáikén v
ớ 
i
ñ
ôi cánh nh
và nh
ă
n l
i.Thay vì bay theo b
n n
ă
ng, nó l
i bò xung quanh m
t cách b
t l
c và ch
ế
t sau m
t th
ờ 
igian ng
n. Ng
ườ 
i
ñ
àn ông không bi
ế
t r
ng, con b
ướ 
m ph
i t
mình v
t l
n
ñể
thoát rakh
i kén thì
ñ
ôi cánh c
a nó m
ớ 
i phát tri
n bình th
ườ 
ng và bay
ñượ 
c. Khi b
th
thách vàb
ki
m nghi
m, con b
ướ 
m c
ũ
ng nh
ư
nhi
u loài v
t khác s
t
thay
ñổ
i và thích
ng.
ðố
iv
ớ 
i con ng
ườ 
i chúng ta c
ũ
ng v
y, th
thách chính là c
ơ 
h
i cho ta tr
ưở 
ng thành.Khi s
vi
c v
a m
ớ 
i x
y ra, b
n th
ườ 
ng nói: Tôi g
p r
c r
i r
i ch
ă
ng? Và b
n b
t
ñầ
uc
ă
ng th
ng, tâm trí b
n b
t
ñầ
u ch
y
ñ
ua v
ớ 
i nhi
u lo
i suy ngh
 ĩ 
. Th
c ra, “r
c r
i” ch
m
t danh t
 
ñể
g
i tên m
t s
vi
c mà thôi. N
ế
u b
n thay cách g
i "r
c r
i'' thành “bàih
c", "th
thách'' hay "c
ơ 
h
i'' b
n s
c
m th
y nh
nhàng h
ơ 
n nhi
u và d
dàng tìm ragi
i pháp
ñể
gi
i quy
ế
t nó.K
n
ă
ng lui l
i và tán th
ưở 
ng
 
www.Beenvn.com
www.Beenvn.com- download sach mien phi
T
i sao ta th
ườ 
ng không th
tìm ra cách gi
i quy
ế
t nh
ng r
c r
i c
a ta, nh
ư
ng khi ta h
iý ki
ế
n b
n bè thì g
n nh
ư
ngay l
p t
c h
tìm ra cách gi
i quy
ế
t mà ta không nhìn ra? Tavà h
có gì khác?Th
t ra h
không
ở 
g
n tình hu
ng nên h
có th
nhìn v
n
ñề
t
xa trong m
t ph
i c
nh.Ta c
n có kh
n
ă
ng
ñứ
ng lùi l
i và nhìn tình hu
ng x
y ra
ở 
m
t góc
ñộ
t
xa. Ví nh
ư
khi
ñứ
ng quá g
n b
c tranh, ta không th
c
m nh
n
ñượ 
c v
 
ñẹ
p th
c c
a nó mà ch
nhìnth
y m
t m
ớ 
h
n lo
n màu s
c, nh
ư
ng n
ế
u
ñứ
ng lùi l
i, ta có m
t cái nhìn ph
i c
nh vàc
m nh
n b
c tranh rõ h
ơ 
n.T
ươ 
ng t
nh
ư
th
ế
, trong cu
c s
ng ta nên phát tri
n k 
n
ă
ng
ñứ
ng lùi l
i và quan sát tìnhhu
ng t
xa trong m
t b
i c
nh chung. T
góc nhìn này, ta s
có m
t tâm tr
ng sáng su
t
ñể
gi
i quy
ế
t v
n
ñề
t
t h
ơ 
n.M
ườ 
i n
ă
m tr
ướ 
c
ñ
ây, David Cooper Rider và nh
ng
ñồ
ng nghi
p c
a ông
ở 
Tr
ườ 
ng
ðạ
ih
c Lake Western
ñ
ã tri
n khai m
t ph
ươ 
ng pháp m
ớ 
i v
gi
i quy
ế
t r
c r
i mang tên"C
n bi
ế
t tán th
ưở 
ng". David
ñ
ã xem xét m
t lo
t nh
ng câu h
i th
ườ 
ng
ñượ 
c
ñư
a ra khicó r
c r
i: Sao tôi không hi
u nh
? T
i sao
ñ
i
u này không ho
t
ñộ
ng? Tôi s
làm gì
ñ
ây?Tôi ph
i
ñợ 
i
ñế
n bao gi
ờ 
? T
i sao l
i chán th
ế
?... Khi t
ch
t v
n mình nh
ng câu h
i
ñạ
ilo
i nh
ư
th
ế
, b
n c
m th
y nh
ư
th
ế
nào? Có ph
i càng thêm lo, càng t
c và càng r
i trí thêm?C
n bi
ế
t tán th
ưở 
ng là cách nhìn vào tình hu
ng
ñ
ó b
ng m
t góc
ñộ
t
xa và tích c
c,dùng nh
ng câu h
i sáng t
o giúp ta
ñ
ánh giá cao b
n thân, ng
ườ 
i khác và nh
ng kh
 n
ă
ng
ở 
trong tình hu
ng. Nh
ng câu h
i
ñ
ó là: Tôi
ñạ
t
ñượ 
c
ñ
i
u gì?
ð
i
u này nên
ñượ 
cthay
ñổ
i theo cách nào? Làm sao tôi có th
bi
ế
n nó tr
ở 
nên thú v
cho chính tôi?...Khi g
p r
c r
i ho
c
ñố
i di
n m
t th
thách trong cu
c s
ng thay vì h
i: T
i sao? Làmcách nào? Thì b
n hãy h
i: Tôi
ñ
ã
ñạ
t
ñượ 
c
ñ
i
u gì?
ð
i
u
ñ
ang có hi
u qu
?
ðặ
tnh
ng câu h
i nh
ư
th
ế
l
ợ 
i cho ta vì ta c
m th
y
ñ
i
m t
 ĩ 
nh h
ơ 
n, tích c
c h
ơ 
n khi
ñố
im
t v
ớ 
i r
c r
i. Ta dùng n
ă
ng l
ượ 
ng mang tính xây d
ng h
ơ 
n là ph
n
ng theo cách pháho
i v
ớ 
i nh
ng gì ta không th
thay
ñổ
i. Nh
ng câu h
i này cho phép não trái c
a ta dùngn
ă
ng l
ượ 
ng tích c
c
ñể
gi
i quy
ế
t v
n
ñề
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->