Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011-2climate Change and Urbanizationpdf

2011-2climate Change and Urbanizationpdf

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Haxuyen Viet

More info:

Published by: Haxuyen Viet on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
H
I NGH
NHÓM CHUYÊN GIA LIÊN H
Ợ 
P QU
C V
PHÂN B
DÂN C
Ư 
,
Đ
ÔTH
HÓA, D
CH C
Ư 
VÀ PHÁT TRI
N
Phòng dân s
 Ban Kinh t
ế
và Phúc l
ợ 
i xã h
iTh
ư
ký Liên H
ợ 
 p qu
c New York, 21-23 /1/ 2008
CLIMATE CHANGE AND URBANIZATION: EFFECTS AND IMPLICATIONS FOR URBAN GOVERNANCE
 David Satterthwaite
BI
N
ĐỔ
I KHÍ H
U VÀ
Đ
Ô TH
HÓA: TÁC
ĐỘ
NG VÀ Ý NGH
Ĩ
A
ĐỐ
I V
Ớ 
I QU
N TR 
 
Đ
Ô TH
 
 David Satterthwaite
 
Bài vi
ế
t này d
a trên ch
ươ 
ng trình h
ợ 
 p tác v
Kh
n
ă
ng và rào c
n trong công tácthích
ng v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u t
i các
đ
ô th
 
ở 
nh
ng qu
c gia có thu nh
 p th
 p và trung bìnhcó liên quan
đế
n nhi
u cá nhân và t
ch
c. C
th
, bài báo có s
 
đ
óng góp và h
ợ 
 p tác c
a cáctác gi
nh
ư
Saleemul Huq and HaReid (nhóm B
Đ
KH c
a IIED), Mark Pelling (KingsCollege,
Đạ
i h
c London), Aromar Revi (TARU) and Patricia Lankao Romero (Trung tâmnghiên c
u khí quy
n qu
c gia, M
). N
i dung c
a bài báo c
ũ
ng d
a trên m
t s
nghiên c
uc
a Debra Roberts (tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p nghiên c
u Chi
ế
n l
ượ 
c thích nghi c
a Durban), JorgelinaHardoy và Gustavo Pandiella (Argentina), Cynthia B. Awuor, Victor A. Orindi và AndrewAdwerah (Mombasa), Mozaharul Alam (Bangladesh/Dhaka), Sheridan Bartlett (nghiên c
uv
tác
độ
ng c
a B
Đ
KH
đế
n tr 
em) và Sari Kovats.Bên c
nh
đ
ó, bài vi
ế
t còn
đượ 
c vi
ế
t d
a trên n
i dung ch
y
ế
u c
a 2 nghiên c
u tr 
ướ 
c
đ
ó:
 L
ng ghép thích
ứ 
ng v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u trong công tác ra quy
ế 
đị
nh
ở 
c
ấ 
 p
đ 
ô th
 / 
đị
a ph
ươ 
ng
i các qu
ố 
c gia có thu nh
 p th
ấ 
 p trung bình
(d
th
o 1) (Satterthwaite, David2007),
đượ 
c chu
n b
cho
y ban h
tr 
ợ 
phát tri
n OECD; và
Thích
ứ 
ng v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u
i khu v
ự 
c
đ 
ô th
; Kh
n
ă
ng và rào c
n
i các qu
ố 
c gia có thu nh
 p th
ấ 
 p trung bình
(Paris và Satterthwaite, David, Saleemul Huq, Mark Pelling, Hannah Reid và Patricia LankaoRomero 2007), báo cáo xu
t b
n b
ở 
i IIED.
 
A. GI
I THI
UT
i t
t c
các qu
c gia, chính quy
n
đ
ô th
có vai trò quan tr 
ng trong công tác thích
ng c
ũ
ng nh
ư
gi
m thi
u bi
ế
n
đổ
i khí h
u (c
t gi
m phát th
i khí nhà kính). Chính quy
n
đ
ôth
có m
t vai trò trung tâm trong công tác thích
ng trong ph
m vi qu
n lý c
a h
– m
c dùrõ ràng r 
ng h
c
n s
h
tr 
ợ 
v
th
ch
ế
, pháp lý và tài chính t
các c
 p cao h
ơ 
n c
a chính ph
đố
i v
ớ 
i h
u h
ế
t các qu
c gia có thu nh
 p th
 p – trung bình h
c
ũ
ng c
n s
h
tr 
ợ 
t
 các t
ch
c qu
c t
ế
. Bài báo t
 p trung ch
y
ế
u vào nh
ng
nh h
ưở 
ng c
a B
Đ
KH t
ớ 
i các
đ
ô th
 t
i các qu
c gia có thu nh
 p th
 p – trung bình và ki
ế
n ngh
cho công tác qu
n tr 
 
đ
ô th
. Bài báo s
nh
n m
nh
đế
n ph
ươ 
ng th
c
để
công tác thích
ng có th
 
đượ 
c l
ng ghép t
i
đ
a trongch
ươ 
ng trình phát tri
n c
a
đị
a ph
ươ 
ng.Tuy nhiên, không gi
ng nh
ư
h
u h
ế
t các tai bi
ế
n môi tr 
ườ 
ng, chính quy
n
đị
a ph
ươ 
ngt
i nh
ng n
ướ 
c thu nh
 p th
 p trung bình không có kh
n
ă
ng
để
gi
m thi
u nh
ng tai bi
ế
nliên quan
đế
n bi
ế
n
đổ
i khí h
u – nh
ng tai bi
ế
n mà h
s
ph
i
đố
i m
t trong quá trình qu
n lý
đ
ô th
.
Đố
i v
ớ 
i nhi
u r 
i ro môi tr 
ườ 
ng, chính quy
n
đị
a ph
ươ 
ng có th
gi
m thi
u
đượ 
c – víd
nh
ư
x
lý n
ướ 
c tr 
ướ 
c khi phân ph
i, gi
m thi
u kh
n
ă
ng sinh s
n c
a các sinh v
t truy
nnhi
m, gi
m thi
u nh
ng tai bi
ế
n v
t lý thông qua vi
c xây d
ng công trình và c
ơ 
s
ở 
h
t
ngch
t l
ượ 
ng t
t, qu
n lý giao thông và gi
m ti
ế
 p xúc v
ớ 
i hóa ch
t
độ
c h
i thông qua vi
c ki
msoát ô nhi
m, s
c kh
e ngh
nghi
 p an toàn lao
độ
ng. Trong khi
đ
ó, vi
c gi
m thi
u tai bi
ế
n c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u t
i các n
ướ 
c có thu nh
 p th
 p – trung bình l
i ph
thu
c ch
y
ế
u vàos
thay
đổ
i phong cách s
ng, xu h
ướ 
ng tiêu dùng c
a các nhóm có thu nh
 p trung bình và caomà ph
n l
ớ 
n l
i s
ng
ở 
các n
ướ 
c có thu nh
 p cao. Có m
t nhu c
u b
c thi
ế
t
đố
i v
ớ 
i công tácthích
ng
ở 
các
đ
ô th
t
i các qu
c gia có thu nh
 p th
 p – trung bình do ph
n l
ớ 
n dân s
 
đ
ô th
 c
a th
ế
gi
ớ 
i l
i
đ
ang sinh s
ng
ở 
nh
ng qu
c gia này, nh
ng qu
c gia mà n
ă
ng l
c thích
ng
t h
n ch
ế
. T
ă
ng tr 
ưở 
ng dân s
th
ế
gi
ớ 
i
đượ 
c d
báo s
di
n ra ch
y
ế
u t
i các
đ
ô th
c
a cácqu
c gia có thu nh
 p th
 p – trung bình trong hai th
 p k 
t
ớ 
i (Liên h
ợ 
 p qu
c, 2006).Các qu
c gia thu nh
 p th
 p – trung bình chi
ế
m
đế
n ¾ dân s
 
đ
ô th
th
ế
gi
ớ 
i. Dân s
 
đ
ôth
t
i các qu
c gia này c
ũ
ng ph
i ch
u r 
i ro l
ớ 
n nh
t
đố
i v
ớ 
i các tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khíh
u nh
ư
bão th
ườ 
ng xuyên, l
ũ
l
t, l
ở 
 
đấ
t và sóng nhi
t. S
ng
ườ 
i t
vong do các hi
n t
ượ 
ngth
ờ 
i ti
ế
t c
c
đ
oan t
i các qu
c gia có thu nh
 p th
 p – trung bình c
ũ
ng chi
ế
m t
l
l
ớ 
n trên t
ngs
ng
ườ 
i t
vong trên toàn th
ế
gi
ớ 
i; n
ế
u có s
li
u chính xác h
ơ 
n, thì có th
th
y r 
ng m
t t
 l
l
ớ 
n và ngày càng t
ă
ng c
a s
ng
ườ 
i t
vong là t
i khu v
c
đ
ô th
thu
c các qu
c gia này(UN Habitat, 2007). H
u h
ế
t các qu
c gia ph
i
đố
i m
t v
ớ 
i hàng lo
t nh
ng khó kh
ă
n doB
Đ
KH – liên quan
đế
n v
n
đề
n
ướ 
c s
ch c
ũ
ng là nh
ng qu
c gia có thu nh
 p th
 p trung bình.
Đố
i v
ớ 
i tác
độ
ng do m
c n
ướ 
c bi
n dâng, riêng Trung Qu
c và
n
Độ
 
đ
ã chi
ế
m h
ơ 
n ¼dân s
 
đ
ô th
trên toàn th
ế
gi
ớ 
i n
m trong ph
m vi
đớ 
i b
ờ 
độ
cao th
 p. Châu Phi, x
ư
a nay
đượ 
c xem là l
c
đị
a nông thôn, hi
n có dân s
 
đ
ô th
l
ớ 
n h
ơ 
n so v
ớ 
i khu v
c B
c M
và g
n2/5 dân s
s
ng
ở 
 
đ
ô th
(Liên h
ợ 
 p qu
c, 2006). Châu Phi c
ũ
ng có m
t
độ
t
 p trung các thành ph
l
ớ 
n
ở 
ven bi
n khá cao. Không có s
thích
ng, B
Đ
KH có th
gây ra ngày càng nhi
u s
 ng
ườ 
i ch
ế
t do tai n
n và th
ươ 
ng tích, và nh
ng nguy hi
m ngày càng nghiêm tr 
ng
đế
n sinh
ế
c
a ng
ườ 
i dân,
đế
n tài s
n, ch
t l
ượ 
ng môi tr 
ườ 
ng và s
th
nh v
ượ 
ng trong t
ươ 
ng lai.Kh
n
ă
ng thích
ng c
a chính quy
n
đ
ô th
rõ ràng c
ũ
ng có t
m quan tr 
ng mang tínhqu
c gia do vai trò trung tâm c
a
đ
ô th
v
m
t kinh t
ế
c
ũ
ng nh
ư
chính tr 
- bao g
m c
vai tròlà th
tr 
ườ 
ng và trung tâm d
ch v
cho nông nghi
 p và phát tri
n nông thôn. Th
m chí ph
nl
ớ 
n nh
ng qu
c gia nông thôn nhìn chung có h
ơ 
n m
t n
a GDP
đượ 
c
đ
óng góp b
ở 
i côngnghi
 p và d
ch v
xu
t phát t
khu v
c
đ
ô th
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->