Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexei Arbuzov - Poveste din Irkutsk

Alexei Arbuzov - Poveste din Irkutsk

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by soricelus
Alexei Arbuzov - Poveste din Irkutsk
Alexei Arbuzov - Poveste din Irkutsk

More info:

Published by: soricelus on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
 pX0534
REVISLUNARA EDITATA DE MINISTERUL INVAŢAMINTULUI ŞI CULTURIISI DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R.
Februarie
2
1960
(AnulV)
POVESTEDIN IRKUTSK
PIESĂÌNDOUĂ PĂRŢIde A. ARBUZOV
Tnromîneştede EMMA BENIUC
Cunoscut spectatorilor nostri de tea-tru, dramaturgul sovietic Alexei Arbuzovestecreatorul unorcaractèredramaticemeniteilustreze psihologia oamenilodin „cea de adouajumătatea secoluluiXX".Expresiaîi aparţinescriitorului ìn-suşi, şiea nesugereazăuniversul spi-ritualsuperior,propriu oamenilor contem- porani din societatea comunista. Formareaacestor oameni, marcarea momentului derăspîntiecaredespartetinereţealordematuritate,dezvăluirea aspiraţiilorlor ce-lormaiînalte,caşiacăilordrepte alevieţiiconstituietema depredilecţieadramaturgieiluiA. Arbuzov.Inceputurileactivităţiisalededra-maturglegăsimînteatru. Actorşiregi-zor. A. Arbuzov(şi-a făcutdebutulîn
1923,
 pescenaTeatrului „Marîinski"dinLeningrad, ca simplu figurantîntr-unba-let)a actit înmultecolectiveteatrale,stimulîndu-le, organizîndu-le, în perioada primului cincinal.Totatunci a începutserie miciscenete agitatorice, pecarele regizaşiinterpretatotodapentru..trenulagitatone" caresttearegiunea Moscoveiînmuncapolitica inchinataeolectiviriiagriculturii. Primapiesăcare deschide ciclul dramaturgiei sale alost
Clasa
 —dedicata „claseiînatac", care ainstaurâtputerea muncitorilor sitàranilor. I-au urmat apoi.îndecurs de aproape trei decenii:
Şaseiubiri. Cale
■■*/ 
2
 
www.cimec.ro
 
lunga, Tania, Ani de pribegie,suţade la margineaorului, Orulvisurilonoastre
 — şiacum de curìnd,
Ceasul al12-lea
şi
 Poveste dinIrkutsk 
(aceastadinurmă în recentăpremiere la teatrele „Vahtangov"şi„Maiakovski" din Moscova).Activistîn mişcareateatrale de amatori, secretar literar la Primul Teatri*Colhoznic,conducătoral unui colectiv teatral de front, organizator al unor stu-diouriexrimentale,A. Arbuzovşi-a împletitnecontenit munca creatoare cuactivitateapractiînjurul scenei, considerìnd participarea dramaturgului laviaţateatrului ca ocondiţie fundamentalăpentrueficienţa şi valoarea scrisului său.Piesa
Povestedin Irkutsk,
 pe care oprezentăm cititorilornostriîntradu-cereaEmmei Beniuc, este ovibranteimaginedramatiaforţeitransformatoarea eticiicomuniste.îmbindsoluţiidinteatrulantic(corul)cuformulalibera, mo-derna,a folosirii timpuluişi spaţiului,într-un limbaj expresiv, original, propriudramaturgiei sale, nouapiesăa lui Arbuzov dezbate problème fundamentale pentrudefinireaconştiinţeicomuniste.Eroii, tineri constructori ai hidrocentralei de perîul Angara, sînt simpli oamenisovietici.în traiul lor cotidian demuncă,de eroism
de fapte aparent banale, intervinîntîmplărileeterne alevieţii : dragostea, fericirea,moartea. Unghiulsub carentprivite şi rezolvate aceste veşniceprobmealeumanităţii aparţine principiilor societăţii fără clase.Dragosteaputernică, purifica-toare,a luiSergheipentruuratica Valiaovaînălţa suflette, sentimentul soli-dariţiicu oamenii dinjuro vaînridefinitiv, ajutînd-otrăiască dupănormesocialiste deviaţă.PERSONAJELECorulValiaLarisaSerdiuk Stepan Egoro-viciSerghei SerioghinViktorBoovRodik DenisAfanasi LapcenkoZinkaMaia NiuraChefliul;Fetiţacufranzela;îngrijitoarea;Primultînăr ;Al doileatînăr ;AntonLeraUntrecător.
casierăla un magazinalimen-tar,25deani;vîntoarela un magazinali-mentar,34deani; şefuldeechipăalunuimareexcavatorşitor, 51de ani; şefde schimb, maistru meca-nic al excavatoruluişitor,26de ani; primul ajutor al mecanicului,electrician,25de ani;al doilea ajutor al mecanicu-lui, specializat in hidrome-cani, 24de ani;lăcătuşgresor pe excavatorul  păşitor, 25de ani;muncitor auxiliar pe excava-torulşitor, 20de ani; soţialui Denis, betonista,20de ani; sora lui Rodik, elevaînclasaa zecea la Moscova,17ani;ajustoare,22de ani;unbăieţaşde vreo9
 — 
10ani; prietena lui, de vreo9ani;
 
www.cimec.ro
 
PARTEA INTÎI
Peunpodiumseaflă corul
şi
personajeledramei. Cumfiecareecufundatîn gîndurile
sale,
s-ar cădea ca toti săfieaşe^aţilaînmplare, în atitudinivariateşicît maiîireşti.Ar fi nimerit,bunăoară,ca cinevasă atinuşor,dus pe gînduri, coardele unei chitare,deparcaar vreasăo acordeze. S-ar puteaca dintr-un coït alscenei, eventualchiardinculise,să răzbatăvag, în surdi,melodiaunui ntec deleagăn,careîn cursul actiuniise va auzl în repetate rînduri.Eînsănece-sar caaceastă muzică aibăun caiacter cîtmai spontan, mainatural.adar,toti vorstacîteva clipe întacere,duşipe gînduri. Apoi vor înoepesă vorbească.
PRIMUL TÎNÀR: fie oareadevăratcăomul,atunci cîndiubeşte,se în-dreaptă şi înfloreşteca o planta lalumina?O FATÀ
(pe gînduri):
Seînmpune-ori.AL DOILEA TÎNÀR 
(o ia de mînàşiopriveşte)
: Şinu s-ar putea în-tîmpla oare cafoadragostei melete schimbe atît de mult, întdevii de nerecunoscut,devii unom atît de minunat, încît nici eu în-sumisănu te recunosc?FATA:Cineştie ?...CORUL:latace s-a întîmplat pe ma-lul rîului Angara, în apropiere deorulIrkutsk:Pe la mijlocul vea-cului aldozecilea,prinileace-lease construia ouriaşăhidrocen-trală... — Şiacolos-au înlnit trei tineri. — Veţijudeca singuridatinerii a-ceştiaerau buni saui,nu vremimpunemrerea noast,de-oarece avem cea maideplinăîncre-dere în judecatadumneavoastră. —Povesteapecareoveţiauzi este...VALIA:Povestea mea,însăşi viamea.SERGHEI: Şia mea...VIKTOR 
(destul de brutal)
:Başiamea.VALIA: cheamăValia.VIKTOR:Pemine, Viktor.SERGHEI
(îngîndurat)
:Iar mie îmizicea Serghei.LARISA
(punînd mîinile pe umerii Va-liei):
Eu nt prietena ei,darîn a-ceastăpoveste nu-i vorba despremine.numesc Larisa...Din pa-cate,eu nu joc decît un roi secundar.SERDIUK:Numele meueSerdiuk. Amtrecut decincizecideani,şiastanu-i nici o bucurie.
(Dupăo clipâde gîndire.)
Inaceastăpoveste aumai jucat un roişi alţii,dar cueiveţifacecunoştinţămaitîrziu.CORUL:Vomîncepecusfîrşitulaces-teipoveşti.Eprimăva, plouă.Seînserează.Pe malul Angarei, Valiastă îngînduratăpe un mie debarcader de lemnşiseîntreabăpe cedrums-o apuce de acum ìnainte.
(Apare conturul unui mie debarcader de lemn, abia luminai de un felinar,Unga care sta Valiaînndurată.)
 —Intr-oclipăse va ivişiViktor. — într-ader...
iată-1.
VIKTOR:Valia!
(Apropiindu-sedeea.)
De ce staiîn ploaie?VALIA:Ce are a face? !...
(Dupăoclipădetacere.)
Uitecumsclipescluminilede-a lungul barajului...Tare-i frumos.VIKTOR:Amauzitcăîndouă săp-tămînirîul Angara va fistăvilit.VALIA
(confirma dînddincap)
: Şiatunci, muncanoastrăs-a încheiat.VIKTOR:Teduciacasă ?VALIA:Da.VIKTOR:Săte conduc?VALIA:Nu.VIKTOR:De ce?VALIA:Nu-i nevoie.VIKTOR:Aisăte uzipînăla piele...VALIA:Nu-i nici o nenorocire.
(Uitîn-du-se la el.)
Vitenka... dragul meu...Iţi mulţumesc.VIKTOR:Pentru ce?VALIA: Priveşte...
(Harată niştebanc-notepe careleţinestrîns înmînă.)
VIKTOR:Salarmi?...VALIA:Da,primul...
(Ochii i se umpludelacrimi.)
De-ar puteasăafleşiel... Cums-ar mai bucura!VIKTOR:Desigur...VALIA
(lipindu-şiobrazul deminalui):
îţi mulţumesc.VIKTOR 
(cuduioşie)
:Ei,ce-ţiveni?...VALIA
(zîmbindpeneaşteptate)
: Ştii,am auzitcăpe Volga, ofetişcanăeşefdeechipăpe unexcavatorpăşi-tor. Crezicăe cuputiă ?VIKTOR:Cumsănu!VALIA:Vai!...VIKTOR:Ce-i cutine?VALIA
(zîmbind):
Mi s-a prelins o pi-căturăde ploaie pe spinare.VIKTOR:Se spuneexcavatorul nos-tru va fi trimis laBratsk...Tu n-aiauzit?VALIA
(bruscgrăbită)
:Ei,amplecat...Trebuiesă due lacreşă să-miiau copiii.VIKTOR:Valenka...VALIA:Nu...sănu-mi spui nimic.VIKTOR: Niciodată ?
 
www.cimec.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->