Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy hoach mt 2007

Quy hoach mt 2007

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by BuiNgocHieu

More info:

Published by: BuiNgocHieu on Jan 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2008

pdf

text

original

 
Quy ho¹ch m«i trêng(Bµi gi¶ng cho líp tËp huÊn vÒ m«i trêng)
 
GS. TSKH §Æng Trung ThuËn§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
 
1. Bèi c¶nh
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh: "Södông hîp lý vµ tiÕt kiÖm tµi nguyªn, b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i trêng tùnhiªn, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, coi ®©y lµ mét néi dung cña chiÕnlîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - héi".ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 ®· ®îc §¹i héi§¶ng lÇn thø IX th«ng qua cßn chØ râ: " Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héig¾n chÆt víi b¶o vÖ m«i trêng vµ c¶i thiÖn m«i trêng, b¶o ®¶m sùhµi hoµ gi÷a m«i trêng nh©n t¹o víi m«i trêng thiªn nhiªn... Chñ®éng g¾n kÕt yªu cÇu m«i trêng trong mçi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, coi yªu cÇu vÒ m«i trêng lµmét tiªu chÝ quan träng trong ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn".ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò lËp quy ho¹ch b¶o vÖ m«i trêng ®· ®îcquy ®Þnh t¹i ®iÒu 3, ch¬ng I cña LuËt B¶o vÖ M«i trêng, viÖc lËpb¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi c¸c dù ¸n quy ho¹ch l·nhthæ vµ ®« thÞ còng ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 9 trong NghÞ ®Þnh175/CP vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ M«i trêng, nhng cho ®Õnnay hÇu nh nh÷ng quy ®Þnh nµy cßn Ýt ®îc triÓn khai thùc hiÖn,mÆc dï c¸c thµnh phè, thÞ x· vµ nhiÒu vïng l·nh thæ ®· cã quy ho¹chph¸t triÓn tæng thÓ ®îc phª duyÖt.HiÖn nay míi chØ cã mét vµi thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnhphè Hå ChÝ Minh ®· x©y dùng quy ho¹ch b¶o vÖ m«i trêng. Ngoµi ra®· cã nh÷ng nghiªn cøu bíc ®Çu vÒ quy ho¹ch m«i trêng ®èi víivïng H¹ Long Qu¶ng Ninh, vïng ®ång b»ng s«ng Hång. Mét sè tØnhnh Th¸i Nguyªn, B×nh ThuËn, Qu¶ng Ng·i, L¹ng S¬n... ®· vµ ®angx©y dùng ChiÕn lîc b¶o vÖ m«i trêng cÊp tØnh. NghÖ An ®ang x©ydùng QHMT thµnh phè Vinh... Trong 4 n¨m gÇn ®©y, Côc M«i trêng®· ®Çu t kinh phÝ ®Ó nghiªn cøu vÒ QHMT víi c¸c ®Ò tµi:Nghiªn cøu vÒ ph¬ng ph¸p luËn quy ho¹ch m«i trêng (1998)Quy ho¹ch m«i trêng s¬ bé ®ång b»ng s«ng Hång (1999)Dù th¶o híng dÉn quy ho¹ch m«i trêng (1999)
1
 
Nghiªn cøu x©y dùng quy ho¹ch m«i trêng vïng ®ång b»ngs«ng Cöu Long (1999)Quy ho¹ch m«i trêng vïng §«ng Nam Bé (2000 - 2003)Dù ¸n quy ho¹ch m«i trêng thÞ x· B¾c Ninh víi sù tµi trî cñaCana®a (2002 - 2003)Do yªu cÇu thùc tiÔn cña c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ m«i trêng,®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ do tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®ÒQHMT, trong ch¬ng tr×nh nghiªn cøu cÊp nhµ níc giai ®o¹n 2001 -2005 vÒ “B¶o vÖ m«i trêng vµ phßng tr¸nh thiªn tai “®· më ra 2®Ò tµi vÒ QHMT, ®ã lµ “Nghiªn cøu x©y dùng QHMT phôc vô ph¸ttriÓn kinh tÕ - x· héi vïng ®ång b»ng s«ng Hång, m· sè KC 08.02”,“Nghiªn cøu x©y dùng quy ho¹ch m«i trêng vïng kinh tÕ träng®iÓm MiÒn Trung (Thõa Thiªn HuÕ - §µ N½ng - Qu¶ng Nam - Qu¶ngNg·i) m· sè KC 08.03. Hai ®Ò tµi nµy ®ang ®îc triÓn khai víi nhiÖmvô träng t©m cña n¨m ®Çu tiªn lµ vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p luËnQHMT.Nh×n chung cho ®Õn nay qu¸ tr×nh nghiªn cøu, x©y dùngQHMT c¸c cÊp ®é kh¸c nhau míi chØ thu hót sù tham gia cña c¸cnhµ khoa häc, c¸c nhµ qu¶n lý m«i trêng, cha cã sù tham gia cñacéng ®ång, c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ. TrongQHMT míi chØ chó träng ®Õn c¸c yÕu tè tµi nguyªn, hÖ sinh th¸i, ch-a ®i s©u ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ, thÞ trêng, v¨n ho¸ x·héi vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn.Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong 15n¨m qua ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ to lín vÒ kinh tÕ vµ c¶i thiÖn®êi sèng nh©n d©n, nhng cã mét thùc tÕ lµ c¸c nguån tµi nguyªnthiªn nhiªn cña ViÖt Nam vèn bÞ tµn ph¸ trong chiÕn tranh vµ dohËu qu¶ khai th¸c kh«ng hîp lý trong thêi gian dµi tríc ®©y nªn ®·bÞ suy gi¶m nghiªm träng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh,ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc to lín vÒ suytho¸i tµi nguyªn vµ « nhiÔm m«i trêng. V× vËy hoµ nhËp vÊn ®Òm«i trêng vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt nh»mgãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu ph¸t triÓn vµb¶o vÖ m«i
 
trêng.
2. C¬ së lý luËn vÒ quy ho¹ch m«i trêng
 ThuËt ng÷ quy ho¹ch m«i trêng (QHMT) ra ®êi vµo nh÷ng n¨m70 vµ phæ biÕn réng r·i vµo nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû nµy. Quyho¹ch m«i trêng cã thÓ coi lµ mét ngµnh khoa häc m«i trêng kh¸ míikh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ c¶ trªn thÕ giíi, do ®ã tån t¹i nhiÒu quan
2
 
niÖm, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy. Trong tõ ®iÓn vÒ m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng (Dictionaryof Environment and Sustainable Development) Alan Gilpin (1996)cho r»ng quy ho¹ch m«i trêng lµ "sù x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu mongmuèn vÒ kinh tÕ - x· héi ®èi víi m«i trêng tù nhiªn vµ t¹o ra c¸c ch-¬ng tr×nh, quy tr×nh qu¶n lý ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã". Nh÷ng vÊn®Ò trong quy ho¹ch m«i trêng thµnh phè vµ quy ho¹ch vïng baogåm: sö dông ®Êt, giao th«ng vËn t¶i, lao ®éng, søc kháe, c¸c trungt©m, thÞ x· míi, d©n sè, chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ ®Þnh c, c¸c vÊn®Ò nhµ ë, c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn ®« thÞ, chÝnh s¸ch m«i trêng®èi víi quèc gia, vïng vµ ®« thÞ, c¸c vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm vµ ®¸nhgi¸ t¸c ®éng m«i trêng (§TM).Theo Susan Buckingham - Hatfield & Bob Evans (1962) thuËtng÷ quy ho¹ch m«i trêng cã thÓ hiÓu rÊt réng: lµ qu¸ tr×nh h×nhthµnh, ®¸nh gi¸ vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch m«i trêng.Kh¸i niÖm vÒ QHMT cña t¸c gi¶ Baldwin (1984) chØ ra r»ng:viÖc khëi th¶o vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m híng dÉn, kiÓmso¸t viÖc thu nhËp, biÕn ®æi, ph©n bè, vµ ®æ th¶i mét c¸ch phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi sao cho c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn,sinh th¸i vµ x· héi tæn thÊt mét c¸ch Ýt nhÊt.Quan niÖm cña Ortolano (1984): QHMT lµ mét c«ng viÖc hÕtsøc phøc t¹p vµ ®Ó thùc hiÖn QHMT ph¶i sö dông kiÕn thøc liªnngµnh. Theo Ortolano néi dung QHMT bao gåm sö dông ®Êt, qu¶n chÊt tån d vµ kü thuËt §TM.Theo ADB (1991) trong quy ho¹ch nh»m ph¸t triÓn vïng, c¸cth«ng sè m«i trêng cÇn ®îc ®a vµo quy ho¹ch ngay tõ ®Çu vµ s¶nphÈm cuèi cïng lµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vïng víi nh÷ngc©n nh¾c cÇn thiÕt tíi nhu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng b»ng c¸ch nhÊtthÓ hãa víi qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i trêng.B¸o c¸o m«i trêng sè 3 cña ADB (1991) ®· ®iÓm l¹i mét sènghiªn cøu quy ho¹ch ph¸t triÓn m«i trêng Khu vùc ch©u ¸: Dù ¸n luvùc hå Laguna vµ vïng Palawan (Philippin); Dù ¸n lu vùc s«ng Hµn(Hµn Quèc); Dù ¸n vïng Segara Anakan (Indonesia); Dù ¸n thung lòngKlang (Malaysia)... Theo ADB, khi xuÊt hiÖn phong trµo cña c¸c ho¹t®éng m«i trêng ë Mü vµo nh÷ng n¨m 60 th× c¸c chÝnh phñ trªntoµn cÇu míi thùc sù chó ý tíi c¸c yÕu tè m«i trêng trong qu¸ tr×nhra quyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn. Phong trµo nµy ®· khëi xíng vµ yªucÇu §TM, coi ®ã lµ mét biÖn ph¸p kh«ng nh»m thay thÕ cho quyho¹ch thÝch hîp, mµ lµ mét thñ tôc tõng phÇn Ýt nhÊt còng cã thÓ
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->