Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract Colectiv de Munca

Contract Colectiv de Munca

Ratings:

4.86

(7)
|Views: 2,846 |Likes:
contract colectiv de munca romana Dumitrescu & Asociatii
contract colectiv de munca romana Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Jan 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
Intre :-
Societatea comerciala
 
LEO S.R.L.
cu sediul in Jimbolia,str. I. Slavici, nr. 189 , inregistrata la O.R.C. Timis sub nr.
 J 35 / 1109 /1999
, avand
C.U.I. RO 2295016
, reprezentata prin dl.
LEONTEMIRCIA FLORIN –
in calitate de administrator.-
salariatii societatii comerciale LEO SRL
 Jimbolia ,reprezentati prin : 
1.
 
BALAN VASILE,
domiciliat in orasul Jimbolia, str. N.Balcescu, nr. 23, jud. Timis,
C.N.P. 14905123523542. KOVACS ILDIKO,
domiciliata in sat Grabat, comLenauheim, nr. 581, jud. Timis,
C.N.P. 1671122352352
 a intervenit urmatorul
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
incheiat inbaza prevederilor Legii nr. 130 / 1996 si Legii nr. 53/2003 Codul muncii:
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALEArt. 1
. In cadrul societatii comerciale
LEO
 
S.R.L.
este interzisa oricediscriminare pe criterii de sex , orientare sexuala , caracteristici genetice, varsta , apartenenta nationala, rasa , culoare , etnie , religie , optiunepolitica, origine sociala , handicap , situatie sau responsabilitate familiala ,apartenenta sau activitate sindicala .
Art. 2
. Prezentul Contract colectiv de munca , stabileste in principaldrepturile minime garantate pentru salariatii unitatii si obligatiile partilorcu privire la :a.timpul de munca si timpul de odihna ;b.salarizarea si alte drepturi salariale ;c.conditiile de munca si protectia muncii ;d.incheierea , executarea , modificarea si incetarea contractuluiindividual de munca ;e.obligatiile generale ale partilor .
Art. 3
. Prevederile prezentului Contract colectiv de munca se aplicapentru toti angajatii unitatii, indiferent de data angajarii lor.
Art. 4
. Prevederile prezentului Contract colectiv de munca asigura :1 ) Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniulmuncii.
 
-
Prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea inconsiderare a capcitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelorde sex masculuin si respectiv feminin si tratamentul egal al acestora.
-
Prin discriminare directa se intelege tratamentul mai putin favorabil,aplicat unei persoane dupa criteriul de sex decat este, a fost sau ar fitratata o alta persoana intr-o situatie comparabila.
-
Prin discriminare indirecta se intelege situatia in care prevederi, criteriisau practici aparent neutre ar pune persoane de un anumit sex intr-unanumit dezavantaj in comparatie cu persoane de sex opus.
-
Prin hartuire se intelege orice comportament nedorit avand legatura cufaptul ca o persoana este de un sex sau altul, care apare cu scopul sauare ca efect atingerea demnitatii persoanei si crearea unui mediudegradant de intimidare, de ostilitate, de umilire sa ofensator.
-
Prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament nedorit( verbal, non – verbal sau fizic ) de natura sexuala, care apare cu scopulsauare ca efect atingerea demnitatii unei persoane, mai ales cand creeazaunmediu degradant de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator.Nu sunt considerate discriminari :
-
masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii,nasterii si alaptarii
-
masurile stimulative, temporare, pentru pretectia anumitor categorii defemei si barbati
-
cerinte de calificare pentru activitati in care particularitatile de sexconstituie un factor determinant datorita specificului conditiilor simodului de desfasurare a activitatilor respective.2 ) Accesul nediscriminatoriu la :
-
alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati.
-
angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toatenivelurile ierarhiei profesionale.
-
venituri egale pentru munca de valoare egala.
-
informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,perfectionare, specializare si recalificare profesionala.
-
promovarea la orice nivel ierarhic si profesional.
-
conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate inmunca, conform prevederilor legislatiilor in vigoare
-
beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitateasociala.
-
organizatii patronale si organisme profesionale, prcum si la beneficiileacordate acesteia.3) Protectia sociala pentru salariate gravide si mame lauze sau carealapteaza.
 
-
Salariata gravida – este femeia care anunta in scris angajatorul asuprastarii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medicaleliberat de medicul de familie sau medicul specialist.
-
Salariata care a nascut recent – este femeia care si-a reluat activitateadupa efectuare concediului de leuzie si solicita angajatorului in scrismasuri de protectie prevazute de lege si anexeaza un document medicaleliberat de medicul de familie dar nu mai tarziu de 6 luni de la data lacare a nascut.
-
Salariata care alapteaza – este femeia care la reluarea activitatii, dupaconcediul de leuzie, isi alapteaza copilul si anunta in scris cu privire lainceputul si sfarsitul perioadei de alaptare, anexand documentemedicale de la medicul de familie.
-
Dispensa pentru consultatii prenatale – reprezinta un numar de ore libereplatite salariatei de catre angajator, pe durata perioadei de lucru, pentruefectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandariimedicului de familie sau a medicului specialist.
-
Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 zile pe caresalariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrulconcediului pentru sarcina si lauzie cu durata totale de 126 zile.
-
Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazasalariatele pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului oricopilului lor.
Art. 5
. Directorul recunoaste partea cu care incheie contractul careprezentant al salariatilor din unitate .
Art. 6
. Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca suntegale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca si seobliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia .
Art. 7
. Reprezentantii partilor semnatare ale prezentului Contractcolectiv de munca vor verifica respectarea lui .
Art. 8
. Partile se angajeaza sa colaboreze la realizarea prevederilorprezentului Contract colectiv de munca respectand principiul buneicredinte si a legii .
Art. 9
. Prezentul Contract colectiv de munca se incheie pe o perioadade 1 an calendaristic.Prelungirea valabilitatii contractului sau renegocierea lui se vaface cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea expirarii termenuluipentru care a fost incheiat .
Art. 10
. Clauzele Contractului colectiv de munca pot fi modificate inorice moment, ori de cate ori partile convin in acest sens , conformprevederilor legale in vigoare .
Art. 11
. Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scrissi va contine motivele care au determinat-o cat si propunerile concrete .

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
delia_adina liked this
agona09 liked this
danracotea liked this
Toma Alice liked this
cristinel70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->