Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Libertatea de Exprimare

Libertatea de Exprimare

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,913|Likes:
Published by giovanny_

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: giovanny_ on Jan 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA,FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRIIDisciplina: LEGISLAŢIA PRESEITEMA NR. 1LIBERTATEA DE EXPRIMARESediul materiei
 
Articolul 30 din Constituţia Românie din 1991 (revizuită)
consacră libertatea deexprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prinviu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public. 
Articolul 24 din Constituţia Principatelor Unite Române din 30 iunie 1866
“garantează tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiunile lor prin graiu, prinscris şi prin presă, fiecare fiind respundetor de abusul acestor libertăţi în casurile determinate prin Codicele penal,… fără însă a se putea restrînge dreptul de sine, sau a se înfiinţa o legeescepţională”.
Pe plan internaţional
în premieră acest drept a fost consacrat în
articolul 19 dinDeclaraţia Universală a Drepturilor Omului
, proclamată de Adunarea Generală a O.N.U.la 10 decembrie 1948:“ Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi exprimare, ceea ce implică dreptul de anu fi neliniştit pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspândi, fărăconsideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare”.Principiul enunţat de Declaraţie a fost dezvoltat în
articolul 19 din Pactulinternaţional cu privire la drepturile civile şi politice
, adoptat de către Adunarea Generalăa O.N.U. la16 decembrie 1966, care în cele trei paragrafe enunţă:
1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale.2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, acest drept cuprindeliberatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferentde frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc laalegerea sa.3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă îndatoriri speciale. În consecinţă ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însăstabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare : respectării drepturilor şireputaţiei altora şi apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralităţiipublice
”.În
Tratatul privind Constituţia Europeană
(partea a II-a), adoptat la 29 octombrie2004 la Roma de către şefii de state sau de guverne din cele 25 de state care alcătuiescUniunea Europeană, a fost inclusă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,adoptată la Nisa la 7 decembrie 2000.Capitolul II al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este intitulat“Libertăţi” şi cuprinde (printre altele): libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie,libertatea de exprimare şi de informare.
Consideraţ ii preliminare
Libertatea de exprimare a opiniei acoperă, include mai multe drepturi fundamentale,este
“libertatea maa tuturor drepturilor de comunicare, stns legadegarantarea demnităţii umane şi ocupă un loc deosebit de important în ndullibertăţilor constituţionale
.Posibilitatea declarării libere a concepţiilor, percepţiilor, ideilor, chiar şi celor nepopulare sau incomode este baza oricărei societăţi, motorul progresului comunităţii şi alindividului. 
Conceptul de libertate are patru elemente
deosebit de importante,
existenţaposibilităţii alegerii, independenţa, auto-normarea şi asumarea responsabilităţii alegerii
.Critica este izvorul libertăţii, este punctul de pornire a alegerii a formării opiniei. Critica esteaceea care poate ridica semnele de întrebare în faţa unor percepţii consacrate ori pur şi simplu
 
enunţate şi poate crea idei, opinii noi. Fără critici nu s-ar crea posibilitatea alegerii iar suprimarea, interzicerea sau limitarea opiniilor ar bloca orice dezvoltare. Istoria a dovedit căorice încercare de a opri, de a suprima diferitele opinii a fost mai mult sau mai puţin dramaticrefuzată de omenire. 
Libertatea de exprimare
în sens larg, al exprimării individualităţii, este elementul care pe lângă diferenţele fizionomice, individualizează o persoană şi o face diferită de ceilalţi.Fără libertatea fundamentală de exprimare a percepţiilor şi ideilor proprii nu ar existaindividualităţi şi nu ar exista evoluţie.Exprimarea opiniilor având o fază lăuntrică, aceea de formare a ideilor, care practic estenecontrolabilă, nici de către individ, şi care mereu este influenţată de condiţiile externe, în permanentă mişcare şi modificare, este un atribut natural al fiinţei umane şi este baza tuturor libertăţilor.
Consideraţii privind „opinia”
Dacă admitem că
opinia
este părerea, judecata, o reflexie a persoanei la datele,comportamentele şi relaţiile observate atunci ar înseamna că protecţia libertăţii de exprimarenu ar fi aplicabilă ştirilor şi corespondenţelor, acestea fiind materia primă a opiniei. Însă este
imposibilă delimitarea între ştiri şi aprecieri
, modul şi contextul de prezentare al ştirii,durata expunerii chiar şi tonul prezentatorului poate purta note de aprecieri, interpretări.Aşa fiind,
aria de protecţie şi de aplicare a libertăţii de exprimare trebuie săacopere orice comunicare către alţii
, indiferent de modul de prezentare, de persoana prezentatorului şi al încărcăturii morale a comunicării. Orice comunicare poartă elemente deapreciere sau chiar dacă n-ar purta poate fi interpretată în acest sens.
Se bucură de această protecţie chiar şi afirmaţiile false, neexistând obligaţia (şi nicicutuma) generală de a expune numai adevărul, doar în cazuri expres prevăzute
. Astfelde prevederi exprese cuprinde Codul Penal când încriminează comunicarea de informaţiifalse ori în cazul acţiunilor îndreptate împotriva demnităţii, onoarei ori reputaţiei unei persoane.Prevederile constituţionale şi cele cuprinse în diferitele acte internaţionale nu facdiferenţă între expunerea de date sau ştiri ori interpretarea acestora.
Libertatea de exprimareare ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prinexpunerea propriilor idei şi convingeri
. În privinţa faptelor expuse, însă, libertatea deexprimare nu este atât de permisivă, ea nu se aplică în cazul expunerii stărilor nereale,indiferent dacă aceste comunicări au fost eronate intenţionat ori din prea multă uşurinţă, deşiexista posibilitatea şi trebuiau verificate.Atributul comun al drepturilor fundamentale din aria de acoperire a libertăţii deexprimare este că asigură posibilitatea persoanelor sau grupurilor doritoare să împărtăşeascăideile şi opiniile lor politice, artistice, religioase sau de orice fel, indiferent de mărimea saunatura publicului. Subiectul acestor drepturi fundamentale rămâne întotdeauna persona saugrupul care „vine în faţa publicului” şi cei care asigură spaţiul de expunere (edituri,televiziuni, radiouri, etc.) şi nu se crează nici o obligaţie a publicului de a recepta informaţiileori ideile, statul având o obligaţie negativă aceea de a nu interveni, de a nu interzice, de a nuizola expunătorul de public (statul nu are obligaţia de a crea cadru, de a asigura public oriacces la mijloacele de comunicare).
Accepţiuni ale libertăţii de exprimare
Există
două accepţiuni ale libertăţii de exprimare, una instrumentală şi unaconstitutivă
. 
Accepţiunea instrumentală punând accentul pe valorile sociale
, abordează aceastălibertate ca instrument în scopul de a rezolva problemele sociale, chiar de a găsi adevărul prinasigurarea posibilităţii comunicării tuturor ideilor, opiniilor şi percepţiilor. În literatura despecialitate această accepţiune se mai numeşte şi teoria democratică. 
Accepţiunea constitutivă mută accentul de la sensul şi scopul acordării acesteilibertăţi
pe contribuţia la afirmarea individualităţii umane. Numai ideile, percepţiile
 
exteriorizate pot contribui la identificare în societate. Conform acestei teorii la bazalibertăţilor de comunicare stă independeţa şi autonomia.
Cele două accepţiuni nu se exclud reciproc
,
prima
, cea democtică,
are în vedereinteresul public, interesul general iar cea de a doua aşezând valoarea individualităţii încentrul atenţiei, ambele confirmând importanţa deosebită a ocrotirii acestor drepturifundamentale, - latură de ocrotire
.Teoriile descrise evidenţiază faptul că aria de acoperire a libertăţii analizate implică, nunumai, dreptul fundamental la opinie proprie şi ca elemente al formării opinie, dreptul laeducaţie, accesul la informaţii şi la cultură, libertatea la conştiinţă dar şi, ca elemente deformare a opiniei publice, libertatea presei, libertatea întrunirilor şi de asociere inclusivdreptul la grevă. Mai mult aceste drepturi prin specificul şi puterea lor de a forma şi reformaopinia societăţii, oferind un ghid de orientare în labirintul problemelor publice, influenţeazămediul şi procesele politice, - latura de participare.Latura de ocrotire determină libertatea de exprimare ca libertate negativă iar latura de participare afirmă existenţa sa şi ca libertate pozitivă. Libertate negativă, din punctul devedere a statului care este oprit de a interveni şi libertate pozitivă, din punctul de vedere alindividului ori a grupului care se implică în procesul politic. Elementul negativ şi cel pozitivnu pot exista distinct, efectul politic al opiniei publice nu s-ar putea afirma fără protecţia şigarantarea acestei libertăţi.
Consideraţii privind principalele forme de expresie
În anumite domenii, ca de exemplu presa electronică, dat fiind specificul, răspândirea,rapiditatea şi efectul direct al acestor mijloace de comunicare, este important ca statul pelângă protecţia generală a libertăţii de expresie să intervină activ prin normare. Normarea înaceste domenii trebuie să garanteze în principiu o funcţionare echilibrată şi independentă ainstituţiilor de radioteleviziune. În aceasprivinţă trebuie subliniadiferenţa dintreteleviziunea şi radioul public şi cele private sau comerciale.Instituţiile mass-media publice, sigur, trebuie să servească necesităţile contribuabililor,trebuie să-i informeze, să-i ofere emisiuni de divertisment, de cultură în aşa fel încât săservească pe toţi, toate necesităţile, aceasta în mod echilibrat, independent politic şi ideologic.Pentru realizarea acestui obiectiv statul trebuie să normeze aceste programe, garantând celearătate mai sus, chiar şi cu asumarea, în anumite condiţii, a unor limitări a libertăţii deexpresie.În cazul radioteleviziunilor private sau comerciale, intervenţia statului se rezumă, la felca în cazul presei scrise, la respectarea generală a principiului de a nu interveni iar ceea ce poate garanta este concurenţa pe această piaţă, evitarea monopolurilor, care la fel pot conducela limitarea sau suprimarea libertăţii de exprimare. Alte intervenţii normative nu pot depăşilimitele general acceptate despre care vom discuta în cele ce urmează. Aceleaşi principii suntvalabile şi în cazul comunicării prin internet.Trebuie arătat că libertatea presei constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru asigurarea expunerii opiniilor şi ideilor individului ori ale grupului. Libertatea preseiimplică nu numai dreptul de a comunica opţiunile şi convingerile dar implică şi o serie dedrepturi şi obligaţii legate de imprimare, transport, emisie, vânzare, afişaj etc. şi un elementdeosebit de important, statutul jurnalistului, deontologia profesională a lui.Presa scrisă a cucerit un teritoriu începând cu cea de a doua jumătate a secolului alXVIII-lea. Începând cu acest secol s-a pus în discuţie consacrarea principiului neimplicării puterii, a statului, şi garantarea libertăţii presei, ceea ce a însemnat mai întâi înlăturareamăsurilor prohibitive în acest domeniu.În secolul al XX-lea presa electronică s-a răspândit spectaculos, circulaţia de informaţiişi comunicarea a devenit extrem de rapidă, cu mult mai confortabilă şi acest fapt a implicat,inevitabil, creşterea volumului de informaţii.Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în baza art. 10 din Conveţia Europeană aDrepturilor Omului, analizând în mai multe cauze problematica libertăţii presei a arătat

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Craiova Med liked this
Craiova Med liked this
gabytzel liked this
ancaxxw liked this
Ionuţ Petraru liked this
Ionuţ Petraru liked this
msocolenco7466 liked this
Codrut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->