Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Consílio_deuses_Olimpo

Consílio_deuses_Olimpo

Ratings: (0)|Views: 287 |Likes:
Published by armindaalmeida915

More info:

Published by: armindaalmeida915 on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

 
>
Adiqëofd jdq Jgwqgq id Dofk|d
 ‑
Anizd F
 
(gqzxdegq 8< n 81&Gqzn >¢ |nxzg jgqaxgug+idq dgq|nãd g n dxcnifrnãád jdq jgwqgq idadiqëofd)
Dq jgwqgq jgfpnxnk dq qgwq odanfq jgcdugxinãád/ ufijdq jd Idxzg/ jd Qwo/ jdInqagizg g jd \dgizg/ |nxn qg jfxfcfxgk ndDofk|d |nxn wk adiqëofd adiudanjd jn |nxzgjg Bò|fzgx |god bdugk Kgxaòxfd) D |djgxdqd|nf jdq jgwqgq ncwnxjnun dq qgwq qòhjfzdqqgiznjdq iwk zxdid jg gqzxgonq) Adkd jgzgxkfinun n dxjgk/ dq jgwqgq qgiznunk+qggk anjgfxnq knxa`gznjnq jg dwxd g |gjxnxfnq g gk owcnxgq jgzgxkfinjdq adiqdnizg nnizfcwfjnjg) Bò|fzgx qfzwnun+qg gk owcnx knfq nozd/ qgcwfjd/ knfq nhnfpd/ |godq jgwqgqknfq ugo`dq g/ nfijn knfq nhnfpd/ |godq jgwqgq knfq idudq)
D |onid jn ufncgk g d |onid kfzdoñcfad
Xg|nxn
Gk zdjn n inxxnãád gqzád |xgqgizgq jdfq |onidq + D \onid jn Ufncgk g d \onidjdq Jgwqgq)Gqzn nqqdafnãád xgugon ~wg n ufncgk jg jgqadhgxzn jd ankfi`d knxëzfkd |nxn nËijfn jg|gijg jd |nxgagx enudxîugo jdq jgwqgq)Dq jgwqgq/ nd jfefawoznxgk dw enafofznxgk n ufncgk jdq |dxzwcwgqgq/ |gxkfzgk~wg n nãád qg jgqgiudoun)D \onid jdq Jgwqgq dw Kfzdoñcfad gxn ewijnkgizno iwkn g|d|gfn/ knq igqzndhxn dq jgwqgq iád zâk n|ginq n ewiãád jg gkhgogrnx n nãád/ gogq qád gogkgizdqcgxnjdxgq jn |xñ|xfn nãád)
(gqzxdegq 8: n 86&
Jg|dfq jg anxnazgxfrnjd d gq|nãd dijg qguád xgwifx dq jgwqgq/ d adiqëofd fifafn+qg adk djfqawxqd jg Bò|fzgx)D |nf jdq jgwqgq xgegxg ~wg d unodx jdq|dxzwcwgqgq æ zád cxnijg ~wg |djg dhqawxgagx n
 
8
enkn jdq nizfcdq fk|æxfdq jdq nqqëxfdq/ |gxqnq/ cxgcdq g xdknidq)Bò|fzgx enr wkn jgqaxfãád ginozgagjdxn jn inãád |dxzwcwgqn/ edxzg/ an|nr jgnzdq cxnijfdqdq g ~wg xgugon d |xd|ñqfzd jg inugcnx nzæ nd Dxfgizg adkd d jgqzfid +
‟Enjd gzgxid‛ 
+ o`gq |xdkgzgw)Jg|dfq jdq |dxzwcwgqgq zgxgk |nqqnjd |dx 
‟zád îq|gxdq |gxfcdq‛ 
/ jnqzxf|wonã÷gq gqznxgk gpzgiwnjnq |godq zxnhno`dq jn ufncgk/ Bò|fzgx jgzgxkfin/ gizád/~wg
dq inugcnjdxgq qgbnk xgaghfjdq g ‟ncnqno`njdq‛ in adqzn nexfanin) D jfqawxqd jg
Bò|fzgx æ n|xgqgiznjd nzxnuæq jd jfqawxqd jfxgzd)
(gqzxdegq 1< n 17&
Gqzn zgxagfxn |nxzg adiqfqzgin n|xgqgiznãád jnq d|fif÷gq jdqdwzxdq jgwqgq/ jgqznanijd+qg dq|nxgagxgq jg
Hnad
g jg
Uæiwq
)Jg|dfq jg n|xgqgiznjn njgafqád jg Bò|fzgx/ dq jgwqgq uádjnijd nq qwnq d|fif÷gq) Jgqznqjgqznank+qg n jg Hnad/ ~wg æadizxn dq |dxzwcwgqgq/ |dfqadiqfjgxn ~wg gogq qg zdxinxádqw|gxfdxgq n qf id Dxfgizg/ g n jgUæiwq/ ~wg jgegijg adk nkdx dq|dxzwcwgqgq/ |dfq ufn igogq nq ufxzwjgq xdkninq + n unogizfn/ nq ufzñxfnq id idxzg jg Îexfan g d fjfdkn zád |nxgafjd adk d onzfk) Nqqfk/ Hnad/ adk xgagfd jg |gxjgx n coñxfn id Dxfgizg/ g Uæiwq/ adk jgqgbd jgn cni`nx/ |dfq qnhg ~wg qgxî agoghxnjn dijg ~wgx ~wg dq |dxzwcwgqgq a`gcwgk/gizxnk gk jfqawqqád g ogunizn+qg wk cxnijg zwkwozd gizxg dq jgwqgq) Nq d|fif÷gqjgqzgq jgwqgq qád zxniqkfzfjnq gk jfqawxqd fijfxgzd)Qg ogxgq n gqzxdeg 17/ n|gxaghgq+zg ~wg n adiewqád cgxnjn gizxg dq jgwqgq edfcxnijg/ nzæ dq |xñ|xfdq ugx 
hdq qwcgxgk gqqn adiewqád2 ‟xdk|gijd‛/ Hxnkn‛/‟kwxkwxn‛/ ‟Xdk|gk
+
qg‛/ ‟egxug‛) D zdk wzfofrnjd igqzn gqzxdeg æ `f|gxhñofad/ `î wk
gpncgxd fizgiafdino jn xgnofjnjg |nxn gienzfrnx n adiewqád)
(gqzxdegq 15 n :<&
Gqzn ~wnxzn |nxzg gp|÷g d jfqawxqd jg Knxzg/jgwq jn Cwgxxn)
Id kgfd jn adiewqád cgxnjn |godq jgwqgq/ Knxzg/
‟jnijd wkn |nianjn |gigzxnizg‛ adk d anhd jn oniãn id
zxdid/ n|xgqgizn n qwn d|fifád enudxîugo ndq |dxzwcwgqgq)Knxzg n|dfnun dq |dxzwcwgqgq |xdunugokgizg |dx~wggqzgq gxnk |xdzgcfjdq |dx Uæiwq/ |dx ~wgk Knxzg
‟kdxxfn‛ jg nkdxgq/ dw gizád |dx~wg xgadi`gafn dq egfzdq

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->