Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematika - Usmeni Dio Ispita

Matematika - Usmeni Dio Ispita

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:

More info:

Published by: Grof Antoíne von Perkoff on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
 Matematika - usmeni dio ispita Pitanja i rješenja
1. Pitagorin poučak
222
cba
=+
(vrijedi samo za pravokutni trokut)Dokaz:(potoji mnogo dokaza Pitagorinog poučka/teorema, 69 dokaza možete naći ovdje:
H
)Geometrijski dokaz:Imamo pravokutan trokut ABC (slika)Iz vrha C spustimo visinu na stranicuAB (nožište, tj. točku u kojoj visinasječe stanicu označimo sa H). TrokutiCBH, ACH i ABC su slični => istihomjera (u ovom slučaju to vidimo izdva ista kuta: kod svakog imamopravi kut, te kutovi u vrhovima A – kod ACH i B – kod CBH su isti kao ikod ABC). Iz toga uzimamo omjere:
 AH  AC  AC  AB
=
i
BH BC BC  AB
=
=> AC
P
2
P
= AB · AH iBC
P
2
P
= AB · BH , zbrojimo ta 2 izraza i dobivamo:AC
P
2
P
+ BC
P
2
P
= AB · (AH + BH) => a vidimo da su AH i BH zbrojeni AB pa je stvardokazana: AC
P
2
P
+ BC
P
2
P
= AB
P
2
P
.
2. Heronova formula
))()((
csbsass P
=
- površina trokuta se može izračunati preko njegovihstranica (
s
označava pola opsega, tj.
2
cbas
++=
). Ili je možemo direktno napisati:
4))()()((
cbbacbcba  P
+++++ =
.Dokaz - trigonometrijski:
2sin
γ  
=
ab P
- površina trokuta(u slučaju da je trokut pravokutan γ = 90 sin je 1, pa vrijedi formula za pravokutantrokut:
2
ab P
=
)Kosinusov poučak:
γ  
cos2
222
+=
abbac
=>
abcba
2cos
222
+=
γ  
U
1cossin
22
=+
α α 
uvrstimo gornji
cos
dobivamo:1
 
2222222 22222
4)(421cos1sin
bacbaba abcba
+=      +==
γ  γ  
Pa je površina trokuta jednaka (kad zamijenimo
sin
u gornjoj formuli za površinu sovdje dobivenim izrazom):
42224)(42
222222444 2222222
cbbacacba bacbabaab  P
+++ =+=
, te seovaj zadnji izraz malo „pretumba“ i dobije se
4
))()()((
cbbacbcba  P
+++++ =
.QED (
quod erat demonstrandum
).
3. Dokaz da je
2
iracionalan broj
. Za dokaz treba razumjeti skupove brojeva
 N 
,
 Z
,
Q
i
 
 R
,
te smještanje brojeva na pravac.
 N 
 
 – skup prirodnih brojeva, 1, 2, 3, 4, ... (nulu ne uključujemo, iako je mnogiuključuju)
 Z
 
 – skup cijelih brojeva, ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... (
 N 
mu je podskup)
Q
– skup svih racionalnih brojeva: svaki broj koji možemo zapisati pomoću razlomka:
ba
, s time da je
 N ba
,
. (napomena: svaki broj iz skupa
 Z
se može zapisati kaorazlomak pa je
 Z
podskup skupa
Q
)
 R
– skup realnih brojeva (skup racionalnih i iracionalnih brojeva – brojevi koji senikako ne mogu zapisati kao razlomak)Dokaz da je
2
 
iracionalan:Kontradikcijom:Ustvrdimo suprotno da
2
možemo zapisati kao razlomak (tj. kao racionalan broj):
),(,2
nmnm
=
- gdje je to potpuno skraćen razlomak (jedini zajednički djelitelj
m
i
n
je 1). Kvadriranjem izraza dobivamo
22
2
mn
=
i toga slijedi da je
m
P
2
P
 
paran broj(svaki paran broj kvadriran daje ponovno paran broj – ako je x paran broj možemo gazapisati kao x = 2p, kvadriranjem x
P
2
P
= (2p)
P
2
P
= 4p
P
2
P
=> x
P
2
P
je paran broj također), tj.možemo ga zapisati kao
)(,2
m
=
, uvrštavanjem toga gore
22
42
n
=
 dobivamo da je i
n
P
2
P
 
paran broj – iz toga proizlazi da se razlomak još može skratiti (sa2) i tu dolazimo do kontradikcije => znači da je
2
iracionalan broj.Na brojevnom pravcu to izgleda ovako:Po „gustoći“ posloženi:
 N 
,
Z
,
Q
,
R\Q
(iracionalni),
 R
.
 R
je najgušći skup nabrojevnom pravcu i popunjava sve točke pravca.Skupovi
 N 
,
Z
,
Q
su beskonačno prebrojivi skupovi, dok je
 R
neprebrojiv.2
 
Prebrojivost => ako postoji bijekcija između skupa N i promatranog skupa. Npr.preslikavanje skupa Z na N: 0 -> 1, 1 -> 2, -1 -> 3, 2 -> 4, -2 -> 5, 3 -> 6 ...
4. Svojstva zbrajanja i množenja na skupu
 R
(
Q, Z, N 
)
1.Komutativnost: 
abba
+=+
abba
=
2.Asocijativnost:
)()(
cbacba
++=++
 
)()(
cbacba
=
 3.Distributivnost (obostrana množenja prema zbrajanju):
cabacba
+=+
)(
 
cbcacba
+=+
)(
4.Postojanje neutralnih elemenata, 0 (nule) za zbrajanje i 1 (jedinice) za množenje:
 x x
=+
 
 x x
=
1
5.Postojanje suprotnog broja i inverznog broja:
0)(
=+
aa
 
11
=
aa
 
)0(
a
5. Talesov poučak o proporcionalnosti
Ukoliko su dužine AB || CD (AB paralelnoCD) vrijedi Talesov teorem oproporcionalnosti:VA : VC = VB : VDVA : AB = VC : CDVA : VC = AB : CD
6. Teoremi o sličnosti trokuta
- osnovni uvjet sličnosti je da kutovi ostaju sačuvani (
homotetija
)
1. poučak o sličnosti trokuta: SSS
Ako su duljine svih triju stranica dvaju trokuta proporcionalne, onda su ti trokutislični:a : a
B
1
B
= b : b
B
1
B
= c : c
B
1
B
2. poučak o sličnosti kuta: SKS
Ako se dva trokuta podudaraju u jednom kutu, a stranice
U
uz taj kut
U
su proporcionalne,onda su ti trokuti slični:α = α
B
1
B
, b : b
B
1
B
= c : c
B
1
B
 3. poučak o sličnosti kuta: KK 
(očito je onda i treći kut određen)Ako se dva trokuta podudaraju u dva kuta, onda su ti trokuti slični: α = α
B
1
B
, β = β
B
1
4. poučak o sličnosti trokuta: SSK 
Ako su dvije stranice dvaju trokuta proporcionalne, a
U
kutovi nasuprot većoj stranici
U
sukladni, onda su ti trokuti slični:α = α
B
1,
B
a : a
B
1
B
= b : b
B
1
B
(a > b)Ukoliko je bilo koji omjer stranica u gornjim poučcima o sličnosti trokuta jednak 1, tj.da su stranice u omjeru iste duljine, ti trokuti su sukladni.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->