Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dziura ozonowa

Dziura ozonowa

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by mpk79

More info:

Published by: mpk79 on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

 
1.Czym jest dziura ozonowa?
W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwao podwyższonej koncentracji ozonu (03) - ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonuutrzymuje się na wysokości ok. 23 km . Od końca lat 70 - tych obserwuje się znacznyspadek zawartci ozonu, szczególnie nad Antarkty, w rejonie bieguna południowego. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziurą ozonową.
2.Powstawanie dziury ozonowej.
Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związkichemiczne, zwane freonami.Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wynikuczego uwalniane zostają atomy chloru. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworzącrównie aktywny tlenek chloru (CLO) oraz zwykły tlen (O
2
). Następnie reakcja dwóchcząsteczek tlenku chloru prowadzi do powstania cząsteczki dwutlenku chloru (CLO
2
)oraz uwolnienia kolejnego atomu chloru, który rozbija następne cząsteczki ozonu.Oprócz tego dwutlenek chloru może ulegać rozpadowi na atom chloru orazdwuatomową cząsteczkę tlenu.
 
Reakcje przebiegają aż do całkowitego wyczerpania sięcząsteczek ozonu lub do momentu usunięcia chloru wskutek innych reakcjichemicznych.Powietrze zanieczyszczone freonami, halonami i innymi gazami, na skutek różnicciśnień zostaje wprawione w ruch i jest przenoszone na pewne odległości. Wrazz wielkoskalowymi prądami powietrznymi w atmosferze ziemskiej (wiatramistratosferycznymi) masy zanieczyszczonego powietrza następnie roznoszone pocałej kuli ziemskiej. Obecnie freony występują nad całą powierzchnkuli ziemskiej,nawet w miejscach tak odległych od uprzemysłowionych terenów (Europa, USA), jak Antarktyda. W okresie, kiedy na półkuli północnej rozpoczyna się pora wiosenna, nadAntarktydą zaczyna się noc polarna. Tworzy się wtedy regularny, stabilny, trwający półroku wir, w którym powietrze krąży wokół bieguna południowego. Masy powietrzaantarktycznego wtedy całkowicie odizolowane od doywu powietrzarównikowego, zawierającego zawsze wysokie stężenie ozonu stratosferycznego.Reakcje niszczenia ozonu przez freony przebiegają szybciej, niż reakcje powstawaniaozonu, zatem jego koncentracja wyraźnie ulega zmniejszeniu. W 1982 rokuzaobserwowano kilkudniowy całkowity brak ozonu w dolnych warstwach stratosfery.Z przedstawionego powyżej mechanizmu powstawania dziury ozonowej można łatwozauważyć, jak bardzo ważną rolę dla ludzkości spełniają lasy równikowe, które poprzez produkcję olbrzymich ilości tlenu atmosferycznego (O2) umożliwiają  powstawanie ozonu (O3)
4.Skutki niszczenia warstwy ozonowej.
Ozonosfera pochłania bardzo szkodliwe dla wszystkich żywych organizmów promieniowanie ultrafioletowe (UV) o długości fali poniżej 390 nm. Niszczenie
 
warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieniUV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanieultrafioletowe. Nadmiar promieni UV może doprowadzić do zakłócenia równowagi całychekosystemów. Promieniowanie ultrafioletowe przenika wodę do kilku metrów wgłęb(w przypadku wód czystych nawet do kilkunastu metrów). Powoduje to zamieranieszczególnie wrażliwych organizmów roślinnych i zwierzęcych tworzących plankton.Konsekwencje tego są widoczne w następnych ogniwach łańcucha troficznego.Zmniejszy się więc występowanie ryb żywiących się planktonem oraz rybdrapieżnych.Promieniowanie ultrafioletowe wpływa również niekorzystnie na rośliny. Wśródroślin, które wykazują reakcję na promienie UV, ponad dwie trzecie gatunków jest nanie wrażliwe. Należy przy tym zaznaczyć, że są to głównie gatunki roślin uprawnychi przemysłowych.Zwiększenie się natężenia promieniowania ultrafioletowego na Ziemi odbije się z pewnością w gospodarce człowieka. Zmniejszenie liczebności populacji ryb na skutek zaniku planktonu doprowadzi do znacznie mniejszych połowów na określonymterenie. Ucierpi więc rybactwo i rybołówstwo. W wyniku niszczenia przez promienieUV chlorofilu roślin uprawnych (np. zbóż) zmniejszą się plony, a więc ucierpirolnictwo.Promieniowanie ultrafioletowe może jednak negatywnie wpływać bezpośrednio naludzi. Poprzez wytwarzanie pigmentów w skórze, człowiek tylko w niewielkimstopniu jest zdolny do obrony. Nadmierne promieniowanie UV może osłabiać u ludzisystem immunologiczny i tym samym zmniejszać odporność na infekcje i choroby.d chorób tych najgroźniejsze z pewncią choroby nowotworowe, aszczególnie nowotwory skóry (np. czerniak). Ponadto promieniowanie ultrafioletowe powoduje podrażnienie spojówek, a przez to występowanie licznych chorób oczu,głównie zaćmy. Promienie UV powodują także przyspieszenie procesów starzenia sięskóry.
 
Jeśli do środowiska wciąż wydzielane będą freony i inne gazy niszczące ozon,to w niedalekiej przyszłości dziura ozonowa powiększy znacznie swój rozmiar iwkrótce pojawi się nad całą kulą ziemską. Nie będzie to już więc dziura ozonowa, alecałkowity zanik ozonu w atmosferze ziemskiej.
 Kwaśny deszcz
-opad atmosferyczn yoodczyniekwaśnym. Spowodowany jest głównie przez cztery rodzaje gazów:
tlenki siarki
– głównie wydobywający się w czasie spalania paliw kopalnych tj.węgla, ropy, gazu ziemnego, jak również z wód morskich, wulkanów i rozkładumaterii organicznej. Zanieczyszczenia te głównie są spowodowane przez huty,koksownie i elektrownie węglowe;
tlenki azotu
- około 50% pochodzi ze źródeł naturalnych, w Europie - tylko 10% jest pochodzenia naturalnego. 90% tlenków azotu wytwarza się podczas
 
wysokotemperaturowego spalania paliw kopalnych np.: w elektrowniachwęglowych, koksowniach i w transporcie;
węglowodory
- pochodzące z silników spalinowych;
ozon
- stężenie ozonu przy powierzchni ziemi jest niewielkie, przy połączeniu zNOx, węglowodorami powiększa się, przez co staje się szkodliwe;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->