Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
148Activity
P. 1
Republican Study Committee Intellectual Property Brief

Republican Study Committee Intellectual Property Brief

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 200,087|Likes:
Published by Jordan Bloom

An policy brief dated November 16, 2012 for the Republican Study Committee in favor of liberalizing the intellectual property system

An policy brief dated November 16, 2012 for the Republican Study Committee in favor of liberalizing the intellectual property system
More info:

Published by: Jordan Bloom on Nov 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2015

pdf

text

original

 
\fog q 6
RYI \hak
i
{ Brk
g
e4Z`r
gg
M{z`
y
fbhwz Ih|{rko`z Af fnj _`
g
r
g
zh Yzfrz zh Ekp kz4
Nhu 
r 65 
!
2<62 
RYI Yzfee Ihnzf
i
z
4 Jgrgc Y. C`fnnf! Jgrgc.C`fnnfLmfka.`hwyg.ohu!(2<2+ 225-<?60
 
Z`ky |f|gr kaa fnfa{tg iwrrgnz WY Ih|{rko`z Af b{ gpfmknkno z`rgg m{z`y hnih|{rko`z af fnj |hyykbag rgehrmy zh ih|{rko`z af z`fz kaa agfj zh mhrg gihnhmkijgugah|mgnz ehr z`g |rkufzg ygizhr fnj zh f ih|{rko`z af z`fz ky mhrg ekrma{ bfygj w|hnihnyzkzwzkhnfa |rknik|agy.
6
.
 
Z`
g
|wr|h
y
g
he
i
h|{rko`z k
y
zh
i
hm|
g
n
y
fz
g
z`
g
 
i
r
g
fzhr he z`
g
 
i
hnz
g
nz4
!_µUJER\\RV\AUY@WE@Y_ARV_CJ__C@%RVU_A_P_ARV@VJGH@URPWEPWW@V_
agofa rgokmg he ih|{rko`z |rhzgizkhn
 ¶ 
k
VKJE_A_OR@UVR_?C@%RVU_A_P_ARVµUEHJPU@RV%RYQWADC_JVO
 |fzgnzy yzfzgy4
¹
 
Zh |rhmhzg z`g \rhorgyy he Yikgnig fnj wygewa Frzy! b{ ygiwrkno ehr akmkzgj Zkmgy zh
*P_CRWUJVO!V[@V_RWU_C@@SEHPUA[@7ADC__R_C@AWW@UY@E_A[@4WA_AVDUJVO/AUER[@WA@Uº
 (Frzkiag K! Ygizkhn 0! Iafwyg 0+Z`wy! fiihrjkno zh z`g Ihnyzkzwzkhn! z`g hugrrkjkno |wr|hyg he z`g ih|{rko`z y{yzgm ky zh
¹YWR\R_@_C@YWRDW@UURKUEA@VE@JVOPU@KPHJW_Uº!V_ROJQµU_@W\AVRHRDQT@\JQUJQ
z`fz z`g |wr|hyg ky zh agfj zh mfpkmwm |rhjwizkukz{ fnj knnhufzkhn.Z`ky ky f mfdhr jkyzknizkhn! bgifwyg mhyz agokyafzkug jkyiwyykhny hn z`ky zh|ki! |frzkiwafra{jwrkno z`g gpzgnykhn he z`g ih|{rko`z zgrm! frg nhz |rgmkygj w|hn `fz ky kn z`g |wbakiohhj hr `fz kaa |rhmhzg z`g mhyz |rhjwizkukz{ fnj knnhufzkhn! bwz rfz`gr `fz z`g
ERV_@V_EW@J_RWU¹O@U@W[@ºRWJW@¹@V_A_H@O_Rº
b{ ukrzwg he z`gkr irgfzkhn. Z`ky agpkihn kyf||rh|rkfzg kn z`g rgfam he zfpfzkhn fnj yhmgzkmgy kn z`g rgfam he zrfjg |rhzgizkhn! bwz kzky knf||rh|rkfzg kn z`g rgfam he |fzgnzy fnj ih|{rko`zy.
rk 
a{ 
c  
kno 
!
gi 
fw 
e  
 
 
hn 
yz 
khnfa bf 
e  
 
h|{rko` 
fnj |f 
!
ok 
af 
ku 
 jk 
yy 
khn 
hn 
h|{rko` 
 (  
|f 
e  
hr 
 
`hwaj b 
bf 
j w|hn `f 
|rh 
 
 
 
\fog q 2
\JSA\P\¹YWRDW@UURKUEA@VE@UJVOPU@KPHJW_UºAVU_@JORK¹O@U@W[AVDº
 
e  
knfn 
kf
khn 
.
 
2
.
 
Ih|{rko`z k
y
er
gg
mfrc
g
z
i
f|kzfak
y
m fz hrc4
Ih|{rko`z ukhafzgy ngfra{ gugr{ zgngz he afkyygt efkrg if|kzfakym. Wnjgr z`g iwrrgnzy{yzgm he ih|{rko`z! |rhjwigry he ihnzgnz frg gnzkzagj zh f owfrfnzggj! ohugrnmgnzknyzkzwzgj! ohugrnmgnz ywbykjktgj ihnzgnz-mhnh|ha{.Kz ky owfrfnzggj bgifwyg kz ky fwzhmfzki w|hn |wbaky`kno.Kz ky f y{yzgm km|agmgnzgj fnj rgowafzgj b{ z`g ohugrnmgnz! fnj bficgj w| b{ afy z`fzfaah ehr mfyykug jfmfogy ehr ukhafzkhny. Z`gyg mfyykug jfmfogy frg nhz ihnugnzkhnfazhrz af jfmfogy! bwz jfmfogy z`fz frg ufyza{ jky|rh|hrzkhnfzg erhm z`g fizwfa jfmfog zhz`g ih|{rko`z |rhjwigr. Ehr gpfm|ag! Akmgkrg fy ywgj ehr *?7 zrkaakhn! bfygj w|hnYgizkhn 7<:(i+(6+ he z`g Ih|{rko`z Fizkhn gnfbakno ywi` afrog ekngy |gr ukhafzkhn. Z`ky |hzgnzkfa ffrj ky mhrg mhng{ z`fn z`g gnzkrg mwyki rgihrjkno knjwyzr{ `fy mfjg yknig
(OAURVµUAV[@V_ARVRK_C@YCRVRDWJYCAVJVO_CPUAVVRTJQERWW@UYRVOU_R_C@
fizwfa jgmhnyzrfzgj
¹OJ\JD@U
!
º_R_C@W@ERWOAVOPU_WQ'Q
Ihnorgyy irgfzkno fn frbkzrfr{yzfzwzhr{ ekng ehr jfmfogy z`g ohugrnmgnz `fy km|agmgnzgj kzy hn y{yzgm ehr jkyywfjkno ih|{rko`z ukhafzkhn! fbhug fnj bg{hnj ihnugnzkhnfa zhrz af ehr f |grigkugj
¹YWRY@W_QºHAN@WADC_
 Kn fjjkzkhn! kz ky f ohugrnmgnz-ywbykjktgj mhnh|ha{ kn fnhz`gr ygnyg. Ih|{rko`zukhafzhry ifn efig dfka zkmg! fnj ohugrnmgnz fognikgy frg zfycgj kz` knugyzkofzknoih|{rko`z ukhafzkhny fnj yzh||kno z`gyg fizkukzkgy. Z`ky mf{ bg f ohhj jgikykhn hr f bfjjgikykhn! bwz! kz ky f ehrm he z`g ohugrnmgnz ywbykjktkno z`g ihyzy he rgihugrkno fyygzyz`fz mf{ hr mf{ nhz bg ihnykjgrg
O_RCJ[@G@@V¹U_RH@Vº
Z`grg frg hz`gr knjwyzrkgy`grg z`g ohugrnmgnz `fy fayh i`hygn zh ywbykjktg kn f ykmkafr mfnngr! bwz z`g |hknz `grgky z`fz z`ky ky nhz f yzrkiza{ afkyygt efkrg if|kzfakyzki knyzkzwzkhn.
9
.
 
Z`
g
 
i
wrr
g
nz
i
h|{rko`z a
g
ofa r
g
okm
g
a
g
fj
y
zh z`
g
or
g
fz
g
y
z knnhufzkhn fnj|rhjw
i
zkukz{4
Z`grg ky ywrga{ fn frowmgnz kn efuhr he ih|{rko`z! fnj kz ky z`g frowmgnz z`fz hwr Ehwnjkno Efz`gry grg efmkakfr kz`. _`kag z`g yktg fnj yih|g he iwrrgnz ih|{rko`zukhafzkhny frg ufyza{ jky|rh|hrzkhnfzg zh fn{z`kno kn |rgukhwy `kyzhr{! kn z`g 60
z`
ignzwr{hwr Ehwnjkno Efz`gry grg efmkakfr kz` ih|{rko`z ukhafzkhn. Kn efiz Orgfz Brkzfkn fyvwkzg fnor{ fz `fz fy |grigkugj zh bg rfm|fnz z`gez kn z`g ihahnkgy he z`gkr knzgaagizwfa |rh|grz{ kn z`g ehrm he akzgrfzwrg.
 
\fog q 9
_kz` z`ky kn mknj! hwr Ehwnjkno Efz`gry rhzg z`g iafwyg kn z`g Ihnyzkzwzkhn hn |rhzgizkno ihnzgnz. Bwz z`g{ cng z`fz z`grg fy f ugr{ ygrkhwy ihyz ehr z`ky ohugrnmgnz-knyzkzwzgj mhnh|ha{. Kz ky f bfafnikno zgyz zh gnywrg z`fz g `fug z`g mfpkmwm fmhwnz he  |rhjwizkukz{ hugrfaa._kz` nh ih|{rko`z |rhzgizkhn! kz fy |grigkugj z`fz z`grg hwaj bg knyweekikgnz knignzkugehr ihnzgnz |rhjwigry zh irgfzg ng ihnzgnz
 ¶ 
kz`hwz z`g fbkakz{ zh ihm|gnyfzg z`gm ehr z`gkr hrc. Fnj kz` zhh mwi` ih|{rko`z |rhzgizkhn! fy kn ih|{rko`z |rhzgizkhn z`fzifrrkgj hn ahnogr z`fn ngigyyfr{ ehr z`g knignzkug! kz kaa orgfza{ yzkeag knnhufzkhn. Knfjjkzkhn! gpigyykug ih|{rko`z |rhzgizkhn
H@JOU_RTCJ_@ERVR\AU_UEJHH¹W@V_
-
U@@NAVDº
`ki` ky geegizkuga{ nhn-|rhjwizkug bg`fukhr z`fz ywicy gihnhmki |rhjwizkukz{ fnj |hzgnzkfa erhm z`g hugrfaa gihnhm{.Z`ky Ohajkahicy-akcg |rgjkifmgnz
 ¶ 
nhz zhh akzzag fnj nhz zhh mwi`
 ¶ 
fy `fz hwr 
+RPVOAVD+J_C@WUCJOAV\AVOTA_C_C@YCWJU@¹
 
U@EPWAVDKRWHA\A_@O?A\@Uº
 
Iwrr 
 
yz 
e  
Ih|{rko` 
Af84 
Wnjgr z`g Ih|{rko`z Fiz he 6?;<! z`g ekryz egjgrfa ih|{rko`z fiz! kz yzfzgj z`fz z`g |wr|hyg
RK_C@JE_TJU_C@¹@VERPWJD@\@V_RKH@JWVAVDºJVO_CJ_A_JECA@[@O_CAUGQU@EPWAVDJP_CRWU_C@¹URH@WADC_JVOHAG@W_QRKYWAV_AVDW@YWAV_AVDYPGHAUCAVDJVO[@VOAVDº_C@AW
hrcy ehr f zgrm he 6: {gfry! kz` z`g rko`z zh rgng ehr hng fjjkzkhnfa 6: {gfr zgrmy`hwaj z`g ih|{rko`z `hajgr yzkaa bg fakug. Z`ky ky akcga{ `fz hwr Ehwnjkno Efz`gry mgfnz
TC@V_C@QTWR_@AV_C@%RVU_A_P_ARVKRWJ¹HA\A_@O
 
_A\@º
Orfjwfaa{ z`ky |grkhj bgofn zhgp|fnj!
 GP__ROJQµUERYQWADC_HJTG@JWUJH\RU_VRW@U@\GHJVE@_R_C@
ihnyzkzwzkhnfa |rhukykhn z`fz gnfbagj kz fnj z`g ihnig|zkhn he z`ky rko`z b{ hwr Ehwnjkno Efz`gry.
p
 
Hrkoknfa Ih|{rko`z Af4
6: {gfry! |awy 6: {gfr rgngfa ke fwz`hr ky fakug.
p
 
Iwrr
g
nz Ih|{rko`z Af4
Akeg he fwz`hr |awy ?< {gfry3 fnj ehr ihr|hrfzg fwz`hry62< {gfry fezgr irgfzkhn hr ;7 {gfry fezgr |wbakifzkhn.Irkzkiy he iwrrgnz af |hknz hwz z`fz z`g zgrmy he ih|{rko`z ihnzknwg zh bg gpzgnjgj |gr|gzwfaa{! gnywrkno z`fz hrcy ngugr fizwfaa{ gnzgr z`g |wbaki jhmfkn
 ¶ 
|frzkiwafra{
4JH_/AUV@QµUYWROPE_ARVRK5_@J\GRJ_4AHH@Q_C@KAWU_<AEN@Q<RPU@KAH\!K_CAUAU
zrwg! ke ih|{rko`z ky zh bg knjgeknkzga{ gpzgnjgj! z`gn z`fz hwaj geegizkuga{ nwaake{ Frzkiag
!5@E_ARV%HJPU@RK_C@%RVU_A_P_ARVTCAECYWR[AO@UYWR_@E_ARVRVHQKRW¹HA\A_@O_A\@Uº
 
Ifn  
 
r `fu 
 
hh 
h|{rko` 
|rh 
gi 
khn84 

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
JMAC Supply liked this
JMAC Supply liked this
Jim Symon liked this
felinevietnamese added this note
Thats incredibly good...
lewismik added this note
Its fabulous
CarmenSBarnes added this note
very nice
LaurenBuckner added this note
very nice
spanishmug added this note
nice
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->