Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hanh Trinh Tro Thanh Nha Lanh Dao

Hanh Trinh Tro Thanh Nha Lanh Dao

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Thanh Dinh

More info:

Published by: Thanh Dinh on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
ON BECOMING A LEADER
Copyright 2003 by Warren Bennis Inc.First Edition Copyright 1989 by Warren Bennis Inc.All rights reserved.First published in the United States by Basic Book, a member of thePerseus Books Group.Baãn Tiïëng Viïåt àûúåc xuêët baãn theo sûå nhûúång quyïìn cuãa Perseus Books Inc.
 
4 5
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO 
LÚÂI KHEN DAÂNH CHO
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO 
“Warren Bennis, nhaâ thûåc haânh bêåc thêìy, nhaâ nghiïn cûáuvaâ nhaâ lyá thuyïët, àaä viïët möåt cuöën saách giaáo khoa vúä loângthiïët thûåc daânh cho nhaâ laänh àaåo nhûng vêîn àuã àöå tinh tïëvaâ phûác taåp cêìn thiïët. Khöng chuã àïì naâo quan troång hún,khöng ai coá thïí cöng kñch cuöën saách”.-
TOM PETERS
“Baâi hoåc tûâ cuöën saách naây rêët dûát khoaát vaâ thuyïët phuåc.”-
FORTUNE
“Àêy laâ cuöën saách quan troång nhêët cuãa Warren Bennis.”-
PETER DRUCKER
“Möåt cuöën saách thuá võ... naåm bùçng nhûäng viïn àaá quyá saángsuöët.”-
DALLAS TIMES - HERALDS
“Bennis xaác àõnh nhûäng nhên töë then chöët àïí laänh àaåo thaânhcöng vaâ giuáp ta veä ra kïë hoaåch àïí nuöi dûúäng nhûäng phêímchêët àoá”.-
SUCCESS
“Roä raâng àêy laâ taác phêím hay nhêët cuãa Bennis, rêët êën tûúångvaâ coá nhûäng àoáng goáp àêìy yá nghôa”.-
BUSINESS FORUM
“Rêët ngaåc nhiïn, cuöën saách cho ta thêëy nhûäng caái nhòn saángsuöët vaâo thïë giúái cuãa nhûäng ngûúâi laänh àaåo. Bennis kheáo leáolöåt boã lúáp bao boåc bïn ngoaâi vaâ giuáp chuáng ta nhòn thêëybaãn chêët cuãa quaá trònh laänh àaåo. Haäy àoåc vaâ gùåt haái thaânhquaã tûâ cuöën saách naây”.-
HARVEY B. MCKAY
“Warren Bennis àaä chaåm àïën cöët loäi cuãa quaá trònh laänh àaåo,cuãa sûå trung thûåc, chên thêåt, vaâ têìm nhòn khöng bao giúâ bõàoáng khung trong möåt cöng thûác naâo. Cuöën saách naây laâ tiïuchuêín giuáp chuáng ta lûåa choån nhûäng nhaâ laänh àaåo múái maâmoåi ngûúâi àang rêët cêìn”.-
BETTY FRIEDAN
“Sûå saáng suöët vaâ taâi nùng viïët vùn cuãa Warren Bennis àaäkhiïën nhûäng baâi hoåc tûâ caác nhaâ laänh àaåo haâng àêìu nûúácMyä trúã nïn hêëp dêîn cho moåi quaãn trõ viïn trïn thïë giúái.”-
CHARLES HANDY
 
6
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅOPHÊÌN ÀÊÌ
Muåc luåc
Lúâi caãm ún...................................................................................................................
9
Lúâi giúái thiïåu cho lêìn taái baãn nùm 2003..........................................
11
Lúâi giúái thiïåu baãn göëc, nùm 1989...........................................................
33
1. Laâm chuã hoaân caãnh..........................................................................
49
2. Nùæm vûäng nhûäng àùåc àiïím cú baãn.................................
89
3. Hiïíu roä baãn thên...............................................................................
109
4. Hiïíu vïì thïë giúái xung quanh................................................
133
5. Haäy laâm theo maách baão cuãa tiïìm thûác......................
169
6. Kïë hoaåch haânh àöång cho baãn thên:döëc toaân lûåc, cöë gùæng thûã moåi cú höåi..........................
185
7. Vûúåt qua nghõch caãnh................................................................
221
8. Thu phuåc ngûúâi khaác...................................................................
237
9. Töí chûác höî trúå - hoùåc gêy caãn trúã...................................
259
10. Xêy dûång tûúng lai.....................................................................
283
Tiïíu sûã...............................................................................................................
301
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->