Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 191112

m Tarragona 191112

Ratings: (0)|Views: 1,154 |Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Dilluns, 19 de novembre de 2012núm. 2.172www.diarimes.com
Les tropes napoleòniques tornen a lacapital amb motiu de ‘Tarragona 1800’
CLOENDA
 
La ciutat va posar el punt i final a la primera mostra de recreació de laTarragona del 1800 mentre es prepara el bicentenari de l’alliberament.
 
P3
Ahir es van realitzar visites guiades i recreades. Els soldats d’infanteria de les tropes napoleòniques es van passejar per la ciutat.
CRISTINA AGUILAR
Els barris de Llevantpateixen una onada derobatoris silenciosos
TARRAGONA
Des del 30 d’octubre s’han produït entre dos i tresrobatoris al dia; els lladres entren a les cases mentre les famílies dormen.
 
P2
TARRAGONA
El Col·legi deFarmacèutics raticaavui Joaquim Nolla coma president.
 
P2ELECCIONS
Rafael Luna (PP) critical’ús que fa Albert Batet(CiU) dels seus càrrecsper fer campanya.
 
P4
Hortènsia Grau: «Lagent no creu en elsistema polític, no litroba utilitat».
P6
 
REUS
Detenen tres personesper robar catalitzadors itubs d’escapament.Els forenses assegurenque el general Prim vamorir escanyat per unsicari.
 
P8CAMP DETARRAGONA
Els forts aiguats ales Terres de l’Ebreprovoquen una víctimamortal.
 
P10CATALUNYA
Artur Mas assegura queserà el darrer presidentque l’Estat intentadestruir .
 
P13ESPORTS
La Pobla de Mafumet esdesfà del potent Manlleu(1-0) i s’acosta a la zonade ‘play-o’.
 
P17
AVUI
ESPORTS
Una segonapart nefastasentencia elNàstic a SantAndreu (1-0)
Salamero acaba moltdescontent amb els seusfutbolistes.
 
P14-15
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
Lucas Viale, xutant.
ESPORTS
Un penalinexistentcondemna elReus contra elBadalona (0-2)
Ambdós equips vanacabar amb deu jugadors.
 
P16
OLÍVIA MOLET
Dani Argilaga, en una cursa.
 
2
diarimés
19/11/2012
TARRAGONA
Laia Díaz
Onada de robatoris als barris deLlevant. Des del passat 30 d’oc-tubre es produeixen en aquesteszones residencials de la ciutat(sobretot a Cala Romana, Boscos,Monnars i la Móra) una mitjanad’entre dos i tres robatoris al dia.No hi ha un patró establertsinó que els lladres entren en elshabitatges majoritàriament a lesnits, però també s’han donat al-guns casos en què han accedit ales cases a plena llum del dia, en-tre les tres i les quatre de la tarda.El president de la Federació deVeïns de Llevant, Carles Pedreño,explicava que en alguns habi-tatges els lladres han entrat denit mentre les famílies, algunesd’elles amb nens petits, dormeni «cap d’ells no ha notat res es-trany ns al matí quan s’han des-pertat». Habitualment s’enduenmòbils, joies, diners en efectiu iobjectes que són fàcils de trans-portar. «Per sort no s’ha donatcap cas en què els lladres siguinviolents, però l’ensurt que s’em-porta la gent també és considera- ble», remarcava Pedreño.El que encara no saben és siels lladres que entren a les ca-ses quan la gent dorm utilitzenalgun tipus de producte perquèno es despertin tot i que Pedreñoespeculava que «acostumen aentrar entre la una i les tres de lamatinada que és quan la gent téel son més profund i és molt mésdifícil que es despertin».
Mesures preventives
Pedreño té prevista per aques-ta setmana una reunió amb elsMossos d’Esquadra en què espe-ra que el cos policial li recomanialgunes mesures que puguinaplicar els veïns per tal d’intentarprevenir aquest tipus de situaci-ons. Ara bé, alguna entitat veï-nal, com és el cas de l’associacióMas Vilà de Boscos, ja ha imprèsuns quants fulletons que s’hanrepartit entre els comerços del barri i on es demana als veïnsque tanquin les portes amb clau,que no deixin nestres obertesi que, sobretot, en cas de teniralarma la connectin sempre.D’altra banda, a la zona de Mon-nars, el president de l’associacióde veïns ha demanat a tots els re-sidents que el vagin informant dequalsevol incident o de tot allòque trobin sospitós, com ara unvehicle estacionat durant moltaestona amb algú a l’interior o lapresència de gent sospitosa enalgun carrer.Pel que fa a les denúncies, Pe-dreño destacava la importànciad’anar als Mossos d’Esquadraquan s’ha produït un robatorid’aquest tipus encara que elsque s’hagin endut no tingui moltde valor. «El procediment admi-nistratiu és molt complex i hi haveïns que per no perdre molteshores, ni haver d’anar a decla-rar, decideixen no denunciar-ho.Per això, els hi volem demanara veure si hi ha alguna manerad’agilitzar tot el procediment dedenúncia», explicava Pedreño.Finalment, el representant veïnalassegurava que quan s’hagi reu-nit amb els Mossos tenen previstorganitzar algun tipus de troba-da amb els veïns per exposar-losla situació.
En alguns comerçoss’hi poden trobar unsfutlletons amb mesurespreventives
SEGURETAT
Als barris de Llevant s’hi produeixenentre dos i tres robatoris al dia
Des del passat 30 d’octubre aquestes zones residencials de la ciutat estan patint una onada de furts, tant de dia com de nit
Els lladres sónsilenciosos i hi ha veïnsque no es percaten delrobatori fins al matí 
CRISTINA AGUILAR
Cala Romana i Boscos són dues de les zones més afectades.
L’AEQT i la UniversitatRovira i Virgili lliurenels Premis de Recercaen Química
L’Associació empresarial qu-ímica de Tarragona (AEQT) ila Facultat de Química de laURV van lliurar els XIV Pre-mis Recerca en Química. Elspremis s’adrecen a estudiantsde 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat.Álvaro Domínguez, de l’IESGuindàvols (Lleida), va rebre elprimer premi pel treball «Moltde química! Diversos mètodesper determinar experimen-talment la Constant d’Avoga-dro»; el segon va ser per a l’es-tudi «Antiàcids i antianèmics:l’acció de l’àcid clorhídric i delferro en l’organisme», presen-tat per Marina Sierra, del col-legi Sant Pau de Tarragona, i,nalment, el tercer va recaureen el treball de Carlos Lázaro,del col·legi Turó de Constantí,titulat «El grafè i els seus deri-vats».
Redacció
SOCIETAT
La Cobla Cossetània va ofe-rir ahir al migdia una balla-da de sardanes al barri Ser-rallo com a comiat al músicJoan Jordà, que va formarpart de la cobla durant mésd’una cinquantena anys.A banda, també va ser s-corn i trombó de les coblesLa Principal de Tarragona,la de Reus i la Cossetània.Van ser molts els qui es vanapropar ns a la zona per ballar unes quantes sarda-nes.
Redacció
La Cossetània diuadéu a Joan Jordà
CRISTINA AGUILAR
La Diputació acull unaexposició sobre els42 anys d’activitat del’Esplai Club Vaixell
Prop d’un centenar de fotogra-es sobre els 42 anys activitatsde l’Esplai Club Vaixell es po-den contemplar ns el proper9 de desembre al Pati del Palaude la Diputació de Tarrago-na. L’Esplai Club Vaixell és unesplai orientat a activitats delleure per a nois i noies petits,adolescents, joves i adults ambalguna disminució psíquica.L’entitat realitza activitatsadaptades a les necessitats decadascú, participant en la vidasocial i cultural de la ciutat pertal de facilitar la integració so-cial dels membres del club. Elsobjectius bàsics són: permetreel gaudi del temps lliure evi-tant el seu aïllament, educardins el marc del temps lliureper millorar la seva sociabilitaten la vida de grup, i sobretot,passar-s’ho bé.
Redacció
Junta al COFT per ratificar aJoaquim Nolla com a president
COL·LEGIS PROFESSIONALS
El Col·legi Ocial de Farmacèu-tics de la Província de Tarra-gona ha convocat per avui unajunta extraordinària per rati-car a Joaquim Nolla com a noupresident del col·legi desprésde la dimissió d’Anna Sánchezla setmana passada per un pre-sumpte conicte d’interessos.Sánchez es va veure esquit-xada per l’obertura d’un nouestabliment a la plaça Verda-guer que, presumptament, es-tarà gestionat pel seu ll i queoferirà serveis de parafarmàcia,òptica i ortopèdia. A banda, la botiga està directament rela-cionada per una empresa quedepèn de la Xarxa Sanitària iSocial Santa Tecla, la que gesti-ona l’Hospital de Santa Tecla.És per això que els farmacèu-tics no veien amb bons ulls larelació de l’establiment amb laXarxa i encara menys que fos elmateix ll de la presidenta delcol·legi qui se n’encarregués degestionar-la.
Redacció
 
3
19/11/2012
diarimés
TARRAGONA
PLACES PER FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’ATUR.
Horaris matí o tarda. 150 €/mes 
OBRIM ELS DISSABTES AL MATÍ 
.Preu: 10€ l’estada. 
SERVEI D’ACOLLIDA DELS INFANTS PER HORES
Fins les 19.30h. 5€/hora. 
PARTICIPA A L’ESPAI FAMILIAR
Els primers dimarts i dimecres de cada mes.
LLAR D’INFANTS
NOUS SERVEIS EDUCATIUS ADAPTATS A LES NECESSITATS DE CADA FAMÍLIA
Per més informació pots trucar al
627 418 401
 o adreçar-te a les nostres escoles de TARRAGONA 
 Via Augusta, 34Via Augusta, 74Joan Fuster i Ortells núm. 24
Laia Díaz
Tarragona va posar ahir el punti fnal a la primera mostra de re-creació de com era la Tarragonadel 1800. Exposicions, visitesguiades, jocs de recreació histò-rica o una fra d’antiguitats sónalguns dels prop de quaranta ac-tes que s’han celebrat al llarg delsúltims deu dies.El president de l’Associacióde Recreació Històrica ProjecteTarragona 1800, Elies Torres, esmostrava ahir molt satiset ambla resposta del públic, però so- bretot agraïa el paper de totes lesentitats «que, tot i que hem patituna mica la inexperiència, hancol·laborat i que ens han ajudata consolidar aquesta idea de ma-nera que l’any vinent pugui con-tinuar creixent».
Les milícies urbanes
Abans de la nova edició de lesjornades que ja està prevista perla tardor vinent, el proper mesde juny es commemorarà el bi-centenari de l’alliberament dela ciutat de mans de les tropesrancesos. Amb la mirada posadaen aquesta celebració, es calcu-la que entre els mesos de generi ebrer es presentarà un nougrup de reconstrucció històrica,que recrearà les milícies urbanesque hi havia en aquella època aTarragona, amb l’objectiu queparticipin en els actes de com-memoració del bicentenari del’alliberament.
CULTURA
S’acaba ‘Tarragona1800’ amb la mirada ja posada en l’edicde l’any vinent
El juny del 2013 es commemorarà el bicentenaride l’alliberament de les tropes napoleòniques
CRISTINA AGUILAR
S’han celebrat una quarantena d’activitats, entre elles algunes visites guiades per la ciutat.
Daniel RamonVidal oferirà la lliçóinaugural de laFacultat d’Enologia
La inauguració del curs 2012-13 de la Facultat d’Enologia,quese celebrarà avui a partir de lesset de la tarda, comptarà ambla conerència inaugural deDaniel Ramon Vidal, directorcientífc de l’empresa Biópo-lis. Vidal oerirà una xerradasota el nom «Biotecnología sintransgénicos: el vino como unejemplo» i durant l’acte tambéestà previst que se l’anome-ni proessor
ad honorem 
dela Facultat d’Enologia de laURV. A banda, es reconeixeràal proessor Agustí Villarroyapels seus 24 anys de dedicaciócom a proessor de la Facultat.Finalment es a la presentaciódels nous vins de la campanya2012, elaborats pels estudiantsi proessors al celler experi-mental del Mas dels Frares.
Redacció

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->