Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Gmail

Gmail

Ratings: (0)|Views: 632|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Edcab
OhỠoe {äoh oćoe hỠv ägh ohẦ{ {~`oe Edcab
Edcab {hf` ēãoh eaã haễo ocq" bé hốy {hƹ {ồ{ ohẦ{ {~ìo {hẰ eaờa/ Wcv ēîq bé ohỠoe {äoh oćoe ạo hỠv ägh ohẦ{ gục Edcab dé g÷ {hệ nảo ghƹcnaẰ{/3/ Hổ {~ủ {~ầ bỔa ohcoh
Gcoofk ^fwy`owfwOẰv nảo béd gûoe zaễg svầo bô fdcab gh` dố{ {Ổ nã`" dố{ gûoe {q" h`ẵg gh` nƹv ēaễo//{hâ oehġc bé héoe oeéq $ nảo wẴ ohẤo ēƹủghéoe {~ćd fdcab eỤa ēẰo/ Haễo ocq" yhấo bờo gãg {hƹ Ầq mhûoe ēƹủg {~ầ bỔa zâ ēƣo eaầo bé mhûoe ēụ {hỔa eaco ēệ béd zaễg ē÷/ [vqohaìo" zờa gãg gûoe {q {ƹ ohîo" {hâ oeƹỔa ohîo zaìo nẠ{ nvốg yhầa {~ầ bỔa {hƹ" ä{ ohẦ{ gšoe bé {hûoe nã` gh` oeƹỔa mhãgh héoe naẰ{ bé{hƹ gục hỄ ēç ēẰo oƣa hcq ghƹc/ Zé nảo yhầa béd eâ mha baìo {Ủg {~ầ bỔa gh` héoe {~ćd {hƹ zờa gñoe dố{ oốa kvoe0 OẰv kñoe Edcab"nảo g÷ {hệ wỤ kỦoe {äoh oćoe Gcoofk ^fwy`owfw ēệ eaüy nảo béd zaễg Ầq/ Gãgh mhỐa ēốoe {äoh oćoe Ầq ohƹ wcv" nảo hçq zé`Wf{{aoew ? Bcnw wcv ē÷ ēãoh ghỄo Focnbf gh` dỦg Gcoofk ^fwy`owfw" ohẦo Wczf Ghcoefw ēệ bƹv bảa ghỄo bỳc/Nîq eaỔ" nảo ohẦo oü{ G`dy`wf ēệ w`ảo dố{ bã {hƹ dờa" {aẰy ē÷ nảo ghề zaễg ēƣo eaầo ohẦo ghvố{ bìo dỦg Gcoofk ~fwy`owfw (oecqgảoh ghỠ C{{cgh c jabf!" wcv ē÷ ghỄo Ofu gcoofk ~fwy`owf…~ỗa ēaểo oốa kvoe {~ầ bỔa zé` nìo {~`oe mhvoe haễo ~c/ OhẦo @M ēệ bƹvbảa/ Nảo g÷ {hệ {ả` ~c nc` ohaìv oốa kvoe {~ầ bỔa wẶo gšoe ēƹủg nẳoe gãgh {aẰy {Ủg ghỄo dỦg Ofu gcoofk ~fwy`owf… zé ēaểo {aẰyohỠoe oốa kvoe {~ầ bỔa nảo dvồo/ Gvồa gñoe" nảo eỤa bã {hƹ g÷ gãg {hûoe {ao ‒{~ầ bỔa ohcoh— oéq gh` ghäoh dâoh/[aẰy {hf`" mha nảo dvồo {~ầ bỔa ohcoh gh` gãg {hƹ" nảo ghề zaễg zé` Gcoofk ~fwy`owfw zé {âd ēẰo oốa kvoe {~ầ bỔa {ƹƣoe {hägh ~ỗaghỄo Wczf ? @M/ [aẰy ē÷" {~`oe {hƹ ohãy (k~cj{! g÷ dố{ bã {hƹ zờa {ỳc ēể bé oốa kvoe {~ầ bỔa ohcoh" nîq eaỔ nảo dỐ {hƹ ohãy Ầq ~c ~ỗaeỤa gh` oeƹỔa mac bé x`oe/ OẰv dvồo x÷c dố{ oốa kvoe oé` {~`oe Gcoofk ~fwy`owfw {hâ nảo {âd ēẰo oốa kvoe {~ầ bỔa Ầq ~ỗa ghỄoKfbf{f bé ēƹủg/
 
OeƹỔa mac wẴ ohẤo ēƹủg {hƹ {hf` dố{ gãgh ~Ầ{ ēẵg naễ{" {~ƹờg {aìo" yhấo oốa kvoe {hƹ wẴ bé oốa kvoe hỄ ēç eỤa gh` nảo" gþo {aìv ēể{hƹ bảa bé yhấo oốa kvoe {~ầ bỔa wẶo dé nảo ēç xîq kỳoe {~ƹờg ē÷/ Mha Ầq" oeƹỔa ohẤo {hƹ wẴ ‒gầd ēốoe— zâ nảo ēç eha ohờ ēƹủg ēọcghề fdcab gục hỄ zé ~fybq {~`oe dố{ {hƹ mhãg ~Ầ{ {~îo {~Ễoe/
>/ Zẵo ghvố{ ēệ…xfd {hƹ 
 ęệ xfd {hƹ {hf` gãgh nâoh {hƹỔoe {~`oe Edcab" nảo ghề zaễg ēƣo eaầo nẦd ghvố{ bìo {ửoe bã {hƹ ēệ dỐ o÷ ~c/ Ohƹoe nảo g÷ dvồodỐ {hƹ ohcoh hƣo {hf` dố{ gãgh ēẵg naễ{ hƣo mhûoe0 [hf` ē÷" ēệ dỐ {hƹ dờa" nảo ghề zaễg zẵo ghvố{ bé x`oe/ ęîq bé dố{ gãgh ~Ầ{hcq eaüy nảo xfd gãg {hƹ g÷ jabf ēäoh mèd ohaểv hâoh nìo {~`oe zâ o÷ eaüy nảo xfd ēƹủg gãg hâoh dố{ gãgh baìo {Ủg hƣo/ Dvồo {hẰ"nảo hçq zé` Wf{{aoew ? Bcnw wcv ē÷ ēãoh ghỄo Focnbf gh` dỦg D`vwf efw{v~fw" ohẦo Wczf Ghcoefw ēệ bƹv bảa ghỄo bỳc/Nîq eaỔ" mha ēcoe dỐ dố{ bã {hƹ oé` ē÷ zé nảo dvồo ghvqệo svc bã {hƹ mẰ {aẰy" nảo ghề zaễg ohẦo ghvố{ yhầa ~ỗa má` ghvố{ svc nìo
 
yhầa h`ẵg bìo {~ìo $ mha Ầq" dố{ dša {ìo haễo ~c zé mha nảo ohầ ghvố{ {hâ bã {hƹ mẰ {aẰy wẴ ēƹủg dỐ/ [ƹƣoe {ỳ" ēệ svcq bảa bã {hƹ {~ƹờgē÷ {hâ nảo gšoe ohẦo ghvố{ yhầa ~ỗa má` ghvố{ svc {~ãa h`ẵg xvồoe kƹờa ~ỗa nvûoe ghvố{ bé x`oe/
7/ Waeoc{v~f {ufcmw< ęẵ{ ghỠ mä {~ƹờg oốa kvoe {hƹ gš
[hf` {hûoe bễ" mha nảo ohẤo ēƹủg dố{ bã {hƹ oé` ē÷ {hâ mha ~fybq bảa bã {hƹ ē÷" oốa kvoe ghỠ mô wẴ ēƹủg ēẵ{ Ố oecq gvồa gñoe gục oốakvoe bã {hƹ (oehġc bé wcv gầ yhấo oốa kvoe {hƹ gục oeƹỔa mhãg! zé ēîq bé dố{ nẦ{ {aễo bờo zâ oeƹỔa ohẤo {hƹ nảo wẴ ohấd bậo mhûoenaẰ{ ghỠ mô ē÷ bé gục ca/Nîq eaỔ" ēaểv nảo gấo bé ēẵ{ ghỠ mô gục dâoh oecq {~ƹờg yhấo oốa kvoe {hƹ gục oeƹỔa mhãg ēệ oeƹỔa ohẤo dờa g÷ {hệ yhîo naễ{ēƹủg ēîv bé ghỠ mô zé {hƹ gục nảo" ēîv bé ghỠ mô zé {hƹ gục oeƹỔa mhãg/ Qìv gấv Ầq wẴ ēƹủg {hỳg haễo mha nảo mägh h`ả{ {äoh oćoe‒ęẵ{ ghỠ mä {~ƹờg oốa kvoe {hƹ gš— {~`oe Edcab/ Gãgh béd ohƹ wcv" nảo hçq zé` Wf{{aoew ? Bcnw wcv ē÷ ēãoh ghỄo Focnbf gh` dỦgWaeoc{v~f {ufcmw" ohẦo Wczf Ghcoefw ēệ bƹv bảa ghỄo bỳc/Nîq eaỔ" mha nảo ghỄo ~fybq bảa dố{ {hƹ oé` ē÷" {hâ ghỠ mô wẴ ēƹủg ēƹc bìo ēấv bã {hƹ" ~Ầ{ {aễo bủa yhầa mhûoe0
;/ Oeéq eaỔ {hf` ô dvồo
Nâoh {hƹỔoe" Edcab wẴ haệo {họ oeéq eaỔ {hf` ghvạo gục mhồa svồg eac Îv $ [îq bé {hãoe ({aẰoe Coh!" oeéq" oćd gþo eaỔ {hâ ghề bé YDzờa CD mhaẰo ohaểv oeƹỔa mhûoe svfo wẴ eẵy mh÷ mhćo mha wỤ kỦoe Edcab/ Zâ {hẰ" gãgh {ồ{ ohẦ{ bé nảo oìo ghvqệo gãg maệv oeéq eaỔ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thoinguyenxuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->