Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIS Bai giang 2

GIS Bai giang 2

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by BuiNgocHieu

More info:

Published by: BuiNgocHieu on Jan 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
1
hÖ thèng qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖutµi nguyªn vµ m«i tr−êng
TS. Nguyn Chí Quang
T¹i sao cÇn cã m« h×nh d÷ liÖu ?
Cung cÊp th«ng tin chÊt l−îng cao cho qu¸ tr×nh ra quyÕt®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi bÒnv÷ng.
X¸c ®Þnh cÊu tróc th«ng tin tµi nguyªn, m«i tr−êng vµ hÖthèng cña nã mét c¸ch thèng nhÊt.
T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng
T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng øng dông tÝch hîp trongqu¶n trÞ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng
B¶o mËt d÷ liÖu
 
§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu thiÕu m« h×nh d÷ liÖu?
L−u tr÷ d÷ liÖu mét c¸ch ph©n t¸n !?!
Mçi ng−êi tù l−u tr÷ d÷ liÖu cña m×nh
§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu thiÕu m« h×nh d÷ liÖu?
 
3
Qu¶n lý d÷ liÖu mét c¸ch c¸ nh©n vµ rêi r¹c !
Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ mong ®îi?Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ mong ®îi?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->