Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KF1

KF1

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Jaca Egh

More info:

Published by: Jaca Egh on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
1
KORPORATIVNE FINANSIJE
Predmetni nastavnik : Prof. dr MARKO IVANIŠ
Predavanje 1 Uvodno predavanje iz korporativnihfinansija
 
2
OBLICI ORGANIZACIJE POSLOVANJARazumevanje ukupne problematike korporativnih finansija najpre zahtevapojašnjenje razli
č
itih pravnih formi preduze
ć
a, tj. poznavanje njihovih oblika.S tim u vezi, može se re
ć
i da zakonodavstvo, praksa i teorija razlikuju triosnovna oblika organizovanja preduze
ć
a, to su :
(a) Inokosna preduze
ć 
a
, (postoji samo jedan vlasnik)
(b) Društva lica
, (postoji partnerski oblik vlasništva)
(c) Društva kapitala
, (akcionarski oblik vlasništva) -korporacije ili kompanije
(a) Inokosna preduze
ć 
a
 –predstavljaju oblik poslovanja gde je vlasnik samo jedno lice (preduzetnik). On odgovara neograni
č
eno ne samo visinomosniva
č
kog kapitala ve
ć
i sa svojom celokupnom privatnom imovinom. Ovaforma poslovanja je u najve
ć
oj meri zastupljena u svetu, ali ona naj
č
ć
eobuhvata poslovne aktivnosti malog obima.
(b) Društva lica
 –predstavljaju oblik poslovanja gde postoje dva ili višesuvlasnika (partnera). Ovakva forma preduze
ć
a pojavljuje se pod razli
č
itimnazivima, ali obi
č
no kao : orta
č
ko društvo i komanditno društvo (bez akcija).
 
3
Partneri dele dobit i gubitke prema unapred utvr 
đ
enoj nagodbi, a po praviluza dugove odgovaraju neograni
č
eno. Partnerstvo se zakonski raskida akopartner-suvlasnik napusti preduze
ć
e ili umre. Nakon takvog doga
đ
aja, akopreduze
ć
e treba da nastavi sa radom mora se osnovati novo partnerstvo.
(c) Društva kapitala
 –predstavljaju oblik poslovanja gde je preduze
ć
ezakonski odvojeno od njegovih vlasnika (akcionara). Re
č
 je o korporacijamaili kompanijama
č
ija je osnovna karakteristika ograni
č
enje odgovornostivlasnika (akcionara). Naime, akcionari
č
ije se vlasništvo ogleda u poseduakcija ne kontrolišu direktno poslovanje korporacije, ve
ć
umesto toga, onibiraju Upravni odbor da u njihovom interesu vodi poslovnu politikukorporacije. U zamenu za njihovo ograni
č
eno u
č
ć
e u redovnomposlovanju korporacije, akcionari imaju ograni
č
enu odgovornost.Drgim re
č
ima, mogu
ć
i rizik akcionara svodi se na iznos sredstava koji su onidali za kupovinu akcija. Pri tome, ako žele, akcionari mogu i da prodajusvoje akcije, a da to uopšte ne uti
č
e na redovno poslovanje korporacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->