Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
62. - 1.10

62. - 1.10

Ratings: (0)|Views: 262|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
 VLADA REPUBLIKE HRVATSKEOBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKADRŽAVNOG PRORA
Č
UNA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I2015. GODINU - Prilog 6Zagreb, studeni 2012.
 
1
010 HRVATSKI SABOR
Uvod
Razdjel 010 Hrvatski sabor organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Hrvatski sabor, UredPovjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa, Državno izborno povjerenstvo RepublikeHrvatske.Najzna
č
ajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhva
ć
aju obavljanje stru
č
no administrativnihposlova za potrebe zastupnika Hrvatskoga sabora kao predstavni
č
kog tijela gra
ñ
ana i nositeljazakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, obavljanje stru
č
no-analiti
č
kih poslova za nesmetanodjelovanje Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa te zakonita, u
č
inkovita i transparentnaprovedba izbora.
Plan 2012. Plan 2013. Plan 2014. Plan 2015. Indeks2013/201201005Hrvatskisabor
146.645.000 146.669.120 127.443.898 132.471.494 100,0
01015 UredPovjerenstvaza odlu
č
ivanjeo sukobuinteresa
5.409.000 6.178.000 3.131.000 3.146.000 114,2
01020DržavnoizbornopovjerenstvoRepublikeHrvatske
52.969.000 103.181.000 5.812.500 5.835.500 194,8
Ukupno 010
205.023.000 256.028.120 136.387.398 141.452.994 124,9
01005 Hrvatski sabor
Uvod
Hrvatski sabor je predstavni
č
ko tijelo gra
ñ
ana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.U ostvarivanju svojih Ustavnih zada
ć
a Hrvatski sabor redovito zasjeda izme
ñ
u 15. sije
č
nja i 15.srpnja te izme
ñ
u 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, VladeRepublike Hrvatske ili ve
ć
ine zastupnika, zasjedati i izvanredno što se redovito dešava sazivanjemsjednice nakon 15. srpnja odnosno 15. prosinca.Aktualni, sedmi saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. prosinca 2011. godine na temeljurezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 04. prosinca 2011. godine u dvanaestizbornih jedinica. Na temelju glasova gra
ñ
ana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.
 
2
Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora odre
ñ
eno je Poslovnikom. Prema Poslovniku, Sabor imapredsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno
č
ine Predsjedništvo. Na poziv predsjednikaSabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stru
č
ne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stru
č
neslužbe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovnikom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika izamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od
č
etiri godine. Radna tijela su važan segmentzakonodavnog rada.Saborski Poslovnik propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimeni
č
no ih navodi, kao idjelokrug njihova rada.Poslovnik i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovniku, zastupnici sudjeluju uradu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upu
ć
uju pitanja predsjedniku i
č
lanovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihva
ć
aju i izbore koje im odlukamaodredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovnik.Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstoje
ć
esjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora.Sabor osniva stru
č
nu službu za obavljanje stru
č
nih, administrativnih, sigurnosnih, tehni
č
kih idrugih poslova. Rad Stru
č
ne službe Sabora usmjerava i uskla
ñ
uje tajnik Sabora i odgovoran je zanjezin rad.Poslove Stru
č
ne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice u:- Tajništvu Sabora- Uredu predsjednika Sabora- Uredima potpredsjednika Sabora- Uredu za protokol Sabora i- Uredu za me
ñ
unarodne i europske poslove.Tajništvo Sabora poslove i zada
ć
e obavlja putem sljede
ć
ih zasebnih jedinica:- Ureda tajnika Sabora- Službe radnih tijela- Službi klubova zastupnika- Službe za pripremu i obradu sjednica Sabora- Službe za pripremu akata Sabora za objavu- Službe za pravne poslove i ljudske potencijale- Službe za medije- Službe za gra
ñ
ane- Informacijsko-dokumentacijske službe, istraživanja i mrežnih informacija