Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noua Procedura de Infiintare Pfa

Noua Procedura de Infiintare Pfa

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,185|Likes:
Published by portelan

More info:

Published by: portelan on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

 
 NOUA PROCEDURA DE INFIINTARE PFA, ASOCIATIILE FAMILIALESediul materiei:
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,intreprinderile individuale si intreprinderile familiale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din25 aprilie 2008.
Vechea reglementare:
Legea 300/2004 prevedea două forme de organizare, respectiv persoanele fizice autorizate si asociaţiilefamiliale, potrivit noilor reglementări, acestea sunt:- persoana fizică autorizată (PFA), persoana fizică autorizată să desfăsoare orice formă de activitateeconomică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;- întreprinderea individuală, întreprinderea economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;- întreprinderea familială, întreprinderea economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.Spre deosebire de persoana fizică autorizată si întreprinderea familială, care nu pot angaja alte persoane cucontract de muncă, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale are dreptul să facăacest lucruPana la aparitia OUG nr. 44/2008, inmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in registrulcomertului si inregistrarea fiscala a acestora se facea pe baza autorizatiei emise de primaria competentaOUG nr. 44/2008 a stabilit preluarea in intregime de catre registrul comertului a procedurii de inregistrare side autorizare a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si familiale, prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.Exceptii de la OUG 44\2008OUG nr. 44/2008 nu se aplica profesiilor liberale si activitati economice a caror desfasurare este organizatasi reglementata prin legi speciale. In plus, OUG nr. 44/2008 nu se aplica acelor activitati economice pentrucare legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.
Procedurile de inregistrare si documentatia necesara
Procedura este preluată în întregime de Registrul Comerţului, prin directorii oficiilor registrului comerţului depe lângă tribunale.Noua reglementare prevede că certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, devinedocumentul care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului, autorizarea funcţionării, precum si luarea înevidenţă de către autoritatea fiscală competentă. Termenul de emitere a acestui document este de 3 zilelucrătoare de la primirea documentaţiei completeVechea reglementareAutorizaţiile se obţineau de la primărie în aproximativ 10 zile de la depunerea cererii; codul unic de înregistrare de la Registrul Comerţului după alte 3-5 zile, urmând ca evidenţele să fie înscrise laadministraţiile financiare.Cererea de înregistrare în Registrul Comerţului si de autorizare a funcţionării se depune la registrulcomerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îsi stabileste sediul profesional. Înregistrarea
 
persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale si a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţieimotivate a directorului oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunal.Dacă socoteste îndeplinite condiţiile, directorul va dispune înregistrarea în Registrul Comerţului siautorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale si a întreprinderii familiale.Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare si, după caz, a certificatului de înscriere de menţiunieste de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, dela data completării cererii cu documentele solicitate.O persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA,titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, se acordă un termen de maximum 15 zilepentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, sau prinscrisoare recomandată cu confirmare de primire. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zilepoate fi prelungit. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, cererea va fi respinsă, împotriva rezoluţiei directoruluioficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de lapronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială seaflă sediul profesional al solicitantului si se judecă în condiţiile dreptului comun.Documentele necesare infiintarii unui PFA
1.
Cererea de inregistrare (original(
2.
Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3.
Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cuoriginalul);
4.
Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copielegalizata);
5.
Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim delocuinta, prevazutde Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6.
Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
7.
Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazutede legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1sau model 2, dupa caz).
8.
Daca este cazul:- precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului invederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);- documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
9.
In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt statmembru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinutain celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
10.
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
Documentatia pentru intreprinderi individuale
1.
Cererea de inregistrare -original
2.
Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3.
Carte de identitate sau pasaport titulari intreprindere individuala (fotocopie certificata olograf decatre titular privind conformitatea cu originalul);
4.
Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru(copie legalizata);
5.
Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim delocuinta,
 
prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6.
Specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale(original);
7.
Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionareprevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului siprotectiei muncii (model 1 sau model 2, dupa caz).
8
. Daca este cazul:- precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosintaspatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii individuale (declaratie, etc.);- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);- documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
9.
In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-unalt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarealegala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
10.
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
Documentatia pentru intreprinderi familiale
 Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala siautorizarea intreprinderilor familiale:
1.
Cererea de inregistrare (origina);
2.
Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3
. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4.
Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru(copie legalizata);
5.
Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta,prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6.
Specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale (original);
7
. Declaratia-tip pe propria raspundere a reprezentantului care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2,dupa caz);
8.
Acordul de constituire incheiat de membrii familiei (original);
9.
Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul deconstituire (inscris sub semnatura privata);
10
. Daca este cazul:- precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosintaspatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale (declaratie, etc.);- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (acordul de constituire sau actuladitional la acesta);- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);- documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
11
. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atestafunctionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificataolograf).
12.
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.Noutate absoluta
Procedurile pot fi derulate online
OUG nr. 44/2008 prevede posibilitatea solicitării înregistrării online pentru toate cele trei categorii: PFA, întreprindere individuală si întreprindere familială.Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în Registrul Comerţului si de autorizare a funcţionării sidocumentaţia de susţinere pot fi remise la Registrul Comerţului competent în format electronic, utilizândSistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin postă, cu scrisoare recomandată cuconfirmare de primire cu conţinut declarat, ori direct la Registrul Comerţului.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Johan Hunter liked this
florynbv liked this
Antonia Vocheci liked this
ponorel liked this
Dan liked this
adelamav33 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->