Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1 Giới thiệu ề tài
1.2 Ƣ nghĩa khoa học của ề tài
1.3 Mục ích nghiên cứu
2.1 T nh h nh nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc
2.1.1 Ngoài nƣớc
H nh 2.1 : Điện tho i tích hợp chức năng iều khiển t
H nh 2.2 M h nh iều khiển thiết bị qua SMS
2.1.2 Trong nƣớc
H nh 2.3 sơ ồ khối hệ thống iều khiển qua máy tính
2.2 Ƣ tƣởng thiết kế
2.3 Đề cƣơng nghiên cứu chi tiết
2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu
2.5 Phƣơng tiện nghiên cứu
3.1 Tổng quan về c ng nghệ GSM
Chƣơng 3 : Lƣ thuyết liên quan
H nh 3.1 : cấu trúc của m ng GSM
3.1.3.2 Các thành phần của c ng nghệ m ng GSM
H nh 3.2 : Các thành phần m ng GSM
3.1.4 Sự phát triển của c ng nghệ GSM ở Việt Nam
3.2 Tổng quan về SMS
3.2.2 Cấu trúc một tin nhắn SMS
H nh 3.3 : Cấu trúc của 1 tin nhắn SMS
3.2.3 Ƣu iểm của SMS
3.2.5 SMS center/SMSC
3.2.6 SMS quốc tế
3.2.7 SMS gateway
3.3 Giới thiệu Module Sim300CZ
H nh 3.5 : Module Sim300CZ
3.3.2 Khảo sát sơ ồ chân và chức năng từng chân
H nh 3.6 : Sơ ồ chân của Module Sim300CZ
Bảng 3.1: Chức năng chân Module Sim300CZ
3.3.3 Các chế ộ ho t ộng của Module Sim300CZ
3.3.4.5 Đọc tin nhắn
H nh 3.8 : ọc tin nhắn từ 2 vùng nhớ 1 và 2 trên SIM
3.3.4.6 Gửi tin nhắn
3.4 Giới thiệu vi iều khiển 89C52
3.4.1 Sơ ồ chân vi iều khiển 89C52
H nh 3.10: Sơ ồ chân 89C52
Bảng 3.15 : Chức năng các chân của Port 3
H nh 3.11 : Bộ nhớ của vi iều khiển 89C52
3.4.3 Ho t ộng truyền dữ liệu của vi iều khiển 89C52
3.4.3.1 Giới thiệu
H nh 3.12 : Sơ ồ hệ thống truyền dữ liệu
3.4.3.2 Thanh ghi iều khiển truyền dữ liệu nối tiếp
H nh 3.13 : Cấu trúc thanh ghi SCON
Bảng 3.16 : Các bit trong thanh ghi iều khiển truyền dữ liệu
3.4.3.3 Các kiểu truyền dữ liệu nối tiếp
Bảng 3.17 : Các kiểu truyền dữ liệu
3.4.4 Tập lệnh của vi iều khiển 89C52
3.4.5 Nguồn cung cấp
3.4.6 M ch dao ộng
H nh 3.14 : th ch anh
4.1 Phƣơng án thiết kế
4.2 Sơ ồ khối
4.2.1 Chức năng từng khối
4.2.2 Nguyên lƣ ho t ộng
4.3 Thiết kế và thi công phần cứng
4.3.1 Sơ ồ nguyên lƣ và tính toán
4.3.1.1 Module Sim300CZ
4.3.1.2 Khối giao tiếp
H nh 4.4 : Sơ ồ capture khối giao tiế
4.3.1.3 Khối nguồn
H nh 4.5 : Sơ ồ capture khối nguồn
4.3.1.4 Khối vi iều khiển
H nh 4.5 : Sơ ồ capture khối vi iều khiển
4.3.1.5 Khối công suất
H nh 4.7 : Sơ ồ capture khối công suất
4.3.1.6 Khối hiển thị LCD
H nh 4.8 : Sơ ồ capture khối hiển thị LCD
4.3.2 M ch Layout
4.3.2.1 Module Sim300CZ, khối nguồn, khối giao tiếp
H nh 4.9: Sơ ồ layout Module Sim300CZ
4.3.2.2 Khối vi iều khiển
H nh 4.10: Sơ ồ layout kh i vi iều khiển
4.3.2.3 Khối công suất
H nh 4.11 : Sơ ồ layout khối công suất
4.3.2.4 Khối hiển thị LCD
H nh 4.12 : Sơ ồ layout khối hiển thị LCD
4.3.3 M ch thực tế
4.3.3.1 Module Sim300CZ, khối nguồn, khối giao tiếp
H nh 4.13 : M ch thực tế Module Sim300CZ
4.3.3.2 Khối vi iều khiển
H nh 4.14 : M ch thực tế khối vi iều khiển
4.3.3.3 Khối công suất
H nh 4.15 : M ch thực tế khối công suất
4.3.3.4 Khối hiển thị LCD
H nh 4.16 : M ch thực tế khối hiển thị LCD
4.4 Thiết kế và thi công phần mềm
4.4.1 Ƣ tƣởng chƣơng t nh
4.4.2 Lƣu ồ chƣơng t nh chính
H nh 4.17 : Lƣu ồ chƣơng t nh chính
4.4.3 Lƣu ồ chƣơng t nh xử lƣ tin nhắn
H nh 4.18 : Lƣu ồ chƣơng t nh xử lƣ tin nhắn
4.4.4 Lƣu ồ chƣơng t nh iều khiển thiết bị
H nh 4.19 : Lƣu ồ chƣơng t nh iều khiển thiết bị
4.4.5 Lƣu ồ chƣơng t nh nhận dữ liệu
4.4.6 Lƣu ồ chƣơng t nh gửi dữ liệu
H nh 4.21 : Lƣu ồ chƣơng t nh con gửi dữ liệu
4.4.7 Lƣu ồ chƣơng t nh lấy ịa chỉ
4.4.8 Lƣu ồ chƣơng t nh iều khiển thiết bị
H nh 4.25 : Lƣu ồ chƣơng t nh con kiểm tra thiết bị
4.4.10 Lƣu ồ chƣơng t nh gửi tin nhắn
4.4.11 Khởi t o cho module SIM300CZ
Bảng 4.1 : Các bƣớc thiết lập cấu h nh cho module SIM300CZ
5.1 Kết quả thực hiện
5.2 Mô tả hệ thống
5.3 Ƣu iểm và khuyết iểm của hệ thống
5.4 Khả năng ứng dụng thực tế của ề tài
5.5 Hƣớng phát triển
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
do an

do an

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by choudotd

More info:

Published by: choudotd on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 97 is not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->