Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12.11.13 VTEK paaiškinimai dėl Gapšio skundo

12.11.13 VTEK paaiškinimai dėl Gapšio skundo

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
2012.11.13
2012.11.13

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Liutauras Ulevičius on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOSVYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARYS
Valstyb÷s biudžetin÷ įstaiga, Gyn÷jų g. 8, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 239 6969, faks. (8 5) 239 6960, el. p. rinkim@vrk.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188607150
2012-11-13Vyriausiajai tarnybin÷s etikos komisijaiVilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius
DöL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Atsižvelgdamas į Jūsų š.m. spalio 24 d. raštą Nr. S-1770-(2.5) ir remdamasis Vyriausiosiostarnybin÷s etikos komisijos įstatymo nuostatomis pateikiu šią informaciją:1.
 
Vyriausioji tarnybin÷s etikos komisija (toliau – VTEK) savo rašte prašo pateikti informaciją apie šias aplinkybes:a.
 
įstaigos, laim÷jusios Aplinkos apsaugos ministerijos ryšių su visuomenekonsultacijų konkursą, pavadinimą
– atkreipiu d÷mesį, jog š.m. liepos 17 d. esu pateikęs VTEK savo Privačių interesų deklaraciją, kurios priede „X. Aplinkyb÷s, d÷lkurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti interesų konfliktas“ yra pateikta tokiainformacija: „
2010.06.09 kartu su UAB „Viešųjų ryšių technologijos“ laim÷jusviešojo pirkimo konkursą Nr. 87253 teikiamos paslaugos Aplinkos ministerijai,tiesiogiai atsiskaitoma ministrui, tod÷l sutarties galiojimo laikotarpiu (iki2013.06.09) galimas interesų konfliktas nagrin÷jant klausimus, susijusius su Liberalų ir centro sąjunga
“; b.
 
su šia įstaiga siejančius ryšius
– atkreipiu d÷mesį, jog savo tinklaraštyje
http://blog.lrytas.lt/uleviciusvrk 
dar š.m. liepos 16 d. paskelbiau įrašą „Interesų deklaracija“, kuriame yra pateikta aktyvi nuoroda į Centrinio viešųjų pirkimų portalo
www.viesiejipirkimai.lt 
informaciją (prieinama viešai) apie viešąjį pirkimą Nr.87253. Jame pateikta informacija, jog konkurse dalyvavau pagal jungtin÷s veiklossutartį kartu su bendrove „Viešųjų ryšių technologijos“. Kitų teisinių santykių (bešios jungtin÷s veiklos sutarties) su šia bendrove neturiu;2.
 
Komisija savo rašte prašo taip pat pateikti kitas tyrimui atlikti reikalingas aplinkybes, tod÷linformuoju:a.
 
ryšių su visuomene konsultacijų veikla užsiimu nuo 2002 metų, nuo 2006 m.rugpjūčio 4 d. ją vykdau pagal VMI išduotą individualios veiklos pažymą; b.
 
š.m. lapkričio 2 d. esu viešai paskelbęs išsamius savo bendradarbiavimo su Aplinkosministerija duomenis – žr. Priedą Nr.1;c.
 
savo ryšių su visuomene profesin÷s veiklos metu esu iš viso dalyvavęs 6viešuosiuose pirkimuose, organizuotuose Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų;
 
 
2d.
 
tik vieną kartą dalyvavimas buvo s÷kmingas, t.y. pasirašyta sutartis, kuri ir nurodytamano Privačių interesų deklaracijoje. Šios sutarties kontekste atkreipiu d÷mesį, jog:i.
 
sutartis sudaryta 2010 m. birželio 9 d. ir pratęsta 2011 m. birželio 9 d. bei2012 m. birželio 11 d.;ii.
 
sutarties 6.2 punktas nustato: „
[..] Esant poreikiui ir finansavimui, sutartistomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 m÷nesių. Bendra paslaugų teikimo trukm÷ – ne ilgesn÷ kaip 36 m÷n. nuo sutarties pasirašymodienos
“. Kitaip tariant, sutartis negali būti dar kartą pratęsiama;iii.
 
nuo 2010 m. birželio iki 2012 m. spalio m÷n. pasirašyta darbų pri÷mimo- perdavimo aktų už 288 631,39 Lt;iv.
 
sutarties 3.2 punktas nustato: „
[..] Bendra perkamų paslaugų vert÷ – nedidesn÷ kaip 100000 Lt (vienas šimtas tūkstančių Lt), įskaitant PVM, per metus. Esant poreikiui ir finansavimui, pratęsus sutartį 2 kartus po 12m÷nesių, bendra paslaugų vert÷ – ne didesn÷ kaip 300000 Lt per 36 m÷nesius
“;v.
 
iš „nepanaudoto“ likučio (apie 11 tūkst. Lt) at÷mus prid÷tin÷s vert÷s,gyventojų pajamų mokesčius, valstybinio ir privalomojo socialinio draudimoįmokas bei tiesiogines sąnaudas lieka apie 3-4 tūkst. Lt maksimali „negautų“ pajamų suma, tenkanti sutarties vykdytojui, t.y. jungtin÷s veiklos sutartiesšalims;e.
 
 pažymiu, jog nedalyvauju jokiuose kituose su Aplinkos ministerija ar jai pavaldžių įstaigų veikla susijusiuose projektuose;f.
 
 pažymiu, jog nedalyvauju šiuo metu vykstančiuose Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų organizuojamuose viešųjų pirkimų konkursuose;3.
 
Pilietis Vytautas Gapšys (toliau – VG) savo skunde pateikia klaidinančią informaciją, kurią  prašau vertinti atsižvelgiant į šias aplinkybes:a.
 
VG teigia, jog mano žinut÷ jam socialiniame tinkle „Facebook“ vertintina kaipsiekis jį, kaip Darbo partijos atstovą, paveikti siekiant privačių interesų,pasinaudojant mano – VRK nario – tarnybine pad÷timi
– pažymiu, VG klystavertindamas mano motyvus, nes, kaip matyti iš 2 p. išd÷stytų aplinkybių, n÷ra jokių galimybių sutartį pratęsti ir (ar) išpl÷sti, o šiuo metu vykstančiuose konkursuosenedalyvauju; b.
 
atskirai pažym÷tina, jog žinut÷je įvardinama rizika d÷l galimai netinkamainaudojamų valstyb÷s l÷šų yra siekis tinkamai vykdyti paslaugų sutartį, t.y. užtikrintitinkamų strateginių komunikacijos sprendimų pri÷mimą ir jų tęstinumą;c.
 
VG teigia, jog aš renku visą neigiamą informaciją tik apie Darbo partiją, taileidžia abejoti mano nešališkumu ir galimu netiesioginiu lojalumu kokiai norskitai partijai
– pažymiu, kad niekada nebuvau ir nesu jokios kitos politin÷s partijosnarys, tuo tarpu kaip VRK Politin÷s reklamos vertinimo darbo grup÷s narys aktyviaianalizuoju politin÷s kampanijos laikotarpiu vykdytos agitacijos pažeidimus.
 
 
3Pavyzdžiui, aktyviai tyriau politin÷s partijos „Sąjunga Taip“, UAB „Visaginoatomin÷ elektrin÷“, Lietuvos socialdemokratų partijos, partijos „Tvarka ir teisingumas“ bei kitų politin÷s kampanijos dalyvių padarytus teis÷s pažeidimus. Tai,kad tarp jų nemažą dalį sudaro ir Darbo partijos ir (ar) jos atstovų darytos veikos – objektyvi realyb÷, o ne subjektyvus pasirinkimas. VRK nario pareigą tirti visą gaunamą informaciją apie padarytus pažeidimus nustato Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas.4.
 
Išsamiam tyrimui atlikti gali būti naudinga ir ši papildoma informacija:a.
 
mano žiniomis, Generalin÷ prokuratūra netenkino Vytauto Gapšio skunde išd÷stytų  prašymų ir taip pripažino kaltinimus padarius BK numatytas veikas nepagrįstais; b.
 
 po VG veiksmų š.m. spalio 20 d. paviešinant žinut÷s turinį, įvertinus susidariusį kontekstą spalio 22 d. Aplinkos ministerijos sprendimus priimantiems asmenims buvo pateiktas atviras siūlymas bet kada nutraukti paslaugų teikimo sutartį, kas,įvertinus galiojusios sutarties sąlygas, ir buvo padaryta spalio 26 d.;c.
 
š.m. lapkričio 6 d. spaudos konferencijoje pateikiau platų išaiškinimą, kokie buvošios žinut÷s socialiniame tinkle uždaviniai ir motyvai bendrame tyrimo d÷ldaugybinių ir sisteminių rinkimų teis÷s pažeidimų bei VRK narių ryšių su Darbo partija identifikavimo kontekste – žr. Priedą Nr.2 (nuo 28 skaidr÷s);d.
 
 pažymiu, jog situacija vertintina kaip sud÷tinga, tačiau:i.
 
šiuo atveju siekis tinkamai vykdyti VRK nario pareigas sutampa su siekiutinkamai teikti ryšių su visuomene konsultacijų paslaugas pagal sutartį suAplinkos ministerija;ii.
 
VG netur÷jo ir neturi jokių galimybių man suteikti privačią asmeninę naudą,nes tai nustato ne subjektyvūs sprendimus priimančių asmenų veiksmai, o pagal viešojo pirkimo konkursą sudarytos paslaugų teikimo sutarties sąlygos;iii.
 
tai, kad VG pagal „savo sugedimo laipsnį“ ir netur÷damas visapusiškosinformacijos (kas matyti iš jo skundo, kuriame jis klysta vertindamas tiek galiojusios sutarties sąlygas, tiek ir faktinę Aplinkos ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų komunikacijos situaciją) klaidingai vertina kitų asmenų veiksmus, nesudaro pagrindo abejoti interesų derinimo valstybin÷je tarnybojetinkamumu;iv.
 
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas VRK nariui nustato teisę tikrinti,ar laikomasi rinkimų, referendumo bei kitų įstatymų ir teis÷s aktų,reglamentuojančių rinkimų ir referendumo organizavimą ir vykdymą,reikalavimų, kas apima ir teisę bendrauti su politinių partijų atstovais,nagrin÷ti ir vertinti jų veiksmus – šiuo atveju siekta neformaliu būdu (žinut÷socialiniame tinkle) surinkti informaciją (papildančią kitus spaudoskonferencijoje pristatytus faktus apie sutapimus, atskleidžiančius dalies VRK narių ryšius su Darbo partija) apie galimai neteis÷tą Darbo partijos įtaką Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jos sprendimams;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->