Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noi dung

Noi dung

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Vân Pt

More info:

Published by: Vân Pt on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
GVHD :TS.Traàn Vaên Nhöng SVTH: Nguyeãn Leâ Tröôøng An
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
aát cöù luùc naøo, saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát cuõng laø côsôû cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån xaõ hoäi. Xaõ hoäi khoângngöøng tiu duøng, do ñoù cuõng khng thngöøng saûnxuaát. Quaù trình taùi saûn xuaát laø söï laäp ñi laäp laïi vaø ñoåi môùikhoâng ngöøng quaù trình saûn xuaát. Vì theá, xeùt veà maët laø cô sôûcho söï toàn taïi vaø phaùt trieån xaõ hoäi, saûn xuaát khoâng theå laømoät quaù trình saûn xuaát maø laø quaù trình taùi saûn xuaát trong söï phaùt trieån khoâng ngöøng. Quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi baogiôø cuõng laø quaù trình moät maët taùi saûn xuaát ra löïc löôïng saûnxuaát, ñieàu kieän saûn xuaát, ñieàu kieän sinh hoïat vaät chaát, maëtkhaùc taùi saûn xuaát ra quan heä saûn xuaát.
B
Quan heä saûn xuaát laø toaøn boä moái quan heä giöõa ngöôøivôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát cuûa caûivaät chaát cuûa xaõ hoäi. Ñoù laø nhöõng quan heä cô baûn taát yeáukhoâng phuï thuïoâc vaøo yù chí chuû quan cuûa con ngöôøi. C.Maùcchæ roõ: “Trong söï saûn xuaát xaõ hoäi ra ñôøi soáng cuûa mình, conngöôøi coù nhöõng quan heä nhaát ñònh, taát yeáu, khoâng tuøy thuoäcvaøo yù muoán cuûa hoï-töùc laø nhöõng quan heä saûn xuaát”. Moãicheá ñoä xaõ hoäi ñeàu coù kieåu quan heä saûn xuaát rieâng trongmoãi phöông thöùc saûn xuaát nhaát ñònh töông öùng vôùi noù.Ñoái vôùi caùc nöôùc ñi leân Chuû Nghóa Xaõ Hoäi, quan heä saûnxuaát ñöôïc hình thaønh thoâng qua quaù trình caûi taïo xaõ hoäi chuûnghóa ñoái vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá, treân cô sôû vaän duïngquy luaät veà söï phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát vôùi tính chaát vaøtrình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát.Ôû nöôùc ta, treân con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi, conñöôøng maø Ñaûng ta ñaõ löïa choïn vaø kieân trì laõnh ñaïo nhaân daânta thöïc hieän trong hôn 40 naêm qua thì vieäc xaùc ñònh, nhaän thöùcñuùng vaø saâu saéc taàm quan troïng cuûa quaù trình taùi saûn xuaátquan heä saûn xuaát, xaùc laäp nhöõng quan heä saûn xuaát ñaùp öùngñöôïc nhöõng yeâu caàu khaùch quan cuûa neàn kinh teá thò tröôøngñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa laø moät yeâu caàu caáp thieát. Xungquanh vaán ñeà nhaän thöùc vaø chæ ñaïo thöïc tieãn xaây döïng quanheä saûn xuaát cuûa nöôùc ta hieän nay ñaõ vaø ñang coù nhieàu vaánñeà phöùc taïp ñaët ra cho caùc nhaø nghieân cöùu. Tieåu luaän kinh teáchính trò ñöôïc thöïc hieän vôùi muïc ñích moät laàn nöõa khaúng ñònhvai troø quan troïng cuûa taùi saûn xuaát quan heä saûn xuaát trongquaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi. Ñoàng thôøi qua vieäc tìm kieám,
 Tieån luaän Kinh Teá Chính Trò Trang 1
 
GVHD :TS.Traàn Vaên Nhöng SVTH: Nguyeãn Leâ Tröôøng An
phaân tích nhöõng tö lieäu veà quaù trình ñoåi môùi vaø phaùt trieånquan heä saûn xuaát cuûa nöôùc ta trong thôøi kyø hieän nay ñeå ruùt ranhöõng keát luaän, ñeà ra nhöõng phöông höôùng cho vieäc hình thaønhcô caáu kinh teá môùi thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu xaây döïng neàn kinhteá xaõ hoäi chuû nghóa oån ñònh, vöõng maïnh vaø phaùt trieån. Trongquaù trình hoaøn thaønh baøi tieåu luaän vôùi nhöõng haïn cheá nhaátñònh, chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Hyvoïng nhaän ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh cuûa thaày coâ vaø caùcbaïn ñeå baøi tieåu luaän coù theå hoaøn chænh hôn.
Xin chaân thaønh caûmôn!
 
CHÖÔNG I
QUAN HEÄ SAÛN XUAÁT VAØ TAÙI SAÛN XUAÁT QUANHEÄ SAÛN XUAÁT
1/. Quan heä saûn xuaát – Khaùi nieäm, vò trí, vai troø trongneàn saûn xuaát xaõ hoäi:
1.1Quan nieäm veà saûn xuaát xaõ hoäi: Trong quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, conngöôøi phaûi quan heä vôùi töï nhieân, döïa vaøo töï nhieân ñeå saûnxuaát ra cuûa caûi vaät chaát, töøng böôùc naâng vao ñieàu kieän soángcuûa mình. Trong quaù trình ñoù, con ngöôøi khoâng toàn taïi moätcaùch ñoäc laäp maø coù quan heä vôùi nhau. C. Maùc vieát: “
Trongsaûn xuaát, ngöôøi ta khoâng chæ quan heä vôùi giôùi töï nhieân, ngöôøita khoâng theå saûn xuaát ñöôïc neáu khoâng keát hôïp vôùi nhau theomoät caùch naøo ñoù ñeå hoaït ñoäng chung vaø ñeå trao ñoåi hoaït ñoäng vôùi nhau. Muoán saûn xuaát ñöôïc, ngöôøi ta phaûi coù nhöõngmoái lieân heä vaø quan heä cuûa hoï vôùi giôùi töï nhieân, töùc laø vieäc saûn xuaát chæ dieãn ra trong khuoân khoå nhöõng moái lieân heävaø quan heä saûn xuaát ñoù
”. Nhö vaäy laø trong quaù trình saûn xuaátra cuûa caûi vaät chaát, con ngöôøi duø muoán hay khoâng cuõng buoäcphaûi thöïc hieän nhöõng quan heä nhaát ñònh vôùi nhau, caùc moáiquan heä ñoù ñöôïc goïi laø quan heä saûn xuaát. Noù bao goàm taát caûcaùc moái quan heä kinh teá dieãn ra giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trongquaù trình saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng. Caùcmoái quan heä naøy do löïc löôïng saûn xuaát quyeát ñònh. Moãi söï thayñoåi cuûa quan heä saûn xuaát ñeàu laø keát quaû cuûa söï bieán ñoåivaø phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Ñeán löôït mình, söï thay
 Tieån luaän Kinh Teá Chính Trò Trang 2
 
GVHD :TS.Traàn Vaên Nhöng SVTH: Nguyeãn Leâ Tröôøng An
ñoåi cuûa quan heä saûn xuaát seõ kích thích löïc löôïng saûn xuaátphaùt trieån. Vì vaäy coù theå noùi moät caùch khaùi quaùt raèng: quanheä saûn xuaát phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä phaùttrieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Moïi söï taùc ñoäng chuû quan noùngvoäi laøm cho quan heä saûn xuaát khoâng phuø hôïp vôùi tính chaát vaøtrình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát ñeàu seõ taïo ranhöõng maâu thuaãn gay gaét laøm caûn trôû kìm haõm söï phaùt trieåncuûa löïc löôïng saûn xuaát. Khi quan heä saûn xuaát coøn phuø hôïpvôùi tính chaát vaø trình ñoä phaùt trieån nhaát ñònh cuûa löïc löôïngsaûn xuaát, noù giöõ vò trí môû ñöôøng, thuùc ñaåy löïc löôïng saûnxuaát hieän coù phaùt trieån. Toaøn boä quan heä saûn xuaát xaõ hoäihôïp thaønh cô sôû kinh teá (
haï taàng cô sôû
) cuûa xaõ hoäi, noù coùmoái quan heä chaët cheõ vôùi kieán truùc thöôïng taàng (
ñaëc bieät laø thöôïng taàng chính trò vaø phaùp ly 
)ù. Trong moái quan heä naøy haï taàng cô sôû ñoùng vai troø thuùc ñaåy hoaëc kìm haõm, caûn trôû söï phaùt trieån cuûa haï taàng cô sôû. Toùm laïi, quan heä saûn xuaát laøhình thöùc xaõ hoäi cuûa saûn xuaát, bieåu hieän moái quan heä giöõangöôøi vôùi ngöôøi, treân 3 maët cô baûn:
Quan heä sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát
Quan heä veà toå chöùc vaø quaûn lyù saûn xuaát
Quan heä phaân phoái keát quaû saûn xuaátBa noäi dung treân laø 3 maët cô baûn cuûa quan heä saûn xuaát,chuùng coù moái quan heä höõu cô vôùi nhau trong ñoù quan heä ñoáivôùi sôû höõu tö lieäu saûn xuaát ñoùng vai troø quyeát ñònh.
1.2
Quan heä saûn xut ñònh ôùng xaõ hoäi chnghóa
Veà ñaëc tröng cuûa quan heä saûn xuaát ñònh höôùng xaõ hoäichuû nghóa, coù 3 ñaëc tröng cô baûn sau
Veà maët quan heä sôû höõu ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát:
Quan heä sôû höõu ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát noùi leânraèng trong quaù trình, ngöôøi lao ñoäng ñang söû duïng nhöõng tölieäu saûn xuaát ñoù laø cuûa ai, vaø ai laø ngöôøi coù quyeàn ñònhñoaït tö lieäu saûn xuaát ñoù. Noùi caùch khaùc, quan heä sôû höõuphaûn aùnh quyeàn sôû höõu ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát, chöùañöïng caùc quyeàn chieán höõu, quyeàn söû duïng vaø ñònh ñoaït.Caùc quyeàn naøy coù theå hôïp nhaát trong moät chuû theå,cuõng coù khi taùch rôøi nhau vaø thuoäc caùc chuû theå khaùcnhau, nhöng quyeàn ñònh ñoaït coù tính quyeát ñònh bao giôøcuõng thuoäc ngöôøi sôû höõu, vì lôïi ích kinh teá xaõ hoäi cuûa
 Tieån luaän Kinh Teá Chính Trò Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->