Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012/06 Másokért Együtt

2012/06 Másokért Együtt

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Brigitta Fessel
MÁSOKÉRT EGYÜTT
Gemeinsam für andere
56. évfolyam, 6. (838.) szám ISSN 1026-2156

2012
Bécs, 2012. november 19.

Az Útmutató 2012. évi novemberi igéje: „Mi az élő Isten temploma vagyunk.” (2Kor 6,16a)

Három angyal
„Három, három, három, három, három angyal szállt felém. Egyik fehér, mint a felhő, másik könnyű, mint a fény. Harmadik úgy hullt a földre egyenesen, mint egy könny szemből, a szívbe, nedvesen és nehezen. Hogyan óvjam meg az elsőt, hogy ne kapjon foltokat ujjaimtól? hogyan tartsam szor
MÁSOKÉRT EGYÜTT
Gemeinsam für andere
56. évfolyam, 6. (838.) szám ISSN 1026-2156

2012
Bécs, 2012. november 19.

Az Útmutató 2012. évi novemberi igéje: „Mi az élő Isten temploma vagyunk.” (2Kor 6,16a)

Három angyal
„Három, három, három, három, három angyal szállt felém. Egyik fehér, mint a felhő, másik könnyű, mint a fény. Harmadik úgy hullt a földre egyenesen, mint egy könny szemből, a szívbe, nedvesen és nehezen. Hogyan óvjam meg az elsőt, hogy ne kapjon foltokat ujjaimtól? hogyan tartsam szor

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2012. évi novemberi igéje:
„Mi az él
ő
Isten temploma vagyunk.” (2Kor 6,16a)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2012
56. évfolyam, 6. (838.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2012. november 19.
 
Három angyal
 
„Három, három, három, három, három angyal szállt  felém. Egyik fehér, mint a felh
ő 
 , másik könny
ű 
 , mint a fény. Harmadik úgy hullt a földre egyenesen,mint egy könny szemb
ő 
l, a szívbe, nedvesen és nehezen. Hogyan óvjam meg az els
ő 
t, hogy ne kapjon foltokat ujjaimtól? hogyan tartsam szorosan a másikat,hogy ne tudjon elrepülni? és az utolsót hovarejtsem el, hogy senki, senki meg ne lássa
ő 
t soha?Óh jaj, kés
ő 
! már az els
ő 
hószín angyal csupa folt!és a másik messze szállott, akiolyan könny
ű 
volt! Harmadikat szégyenemre látja azegész világ,mert gyászomban széjjeltéptemlelkem
ő 
rz
ő 
fátyolát.”
(Babits Mihály: Három angyal)
 
 Nem úgy sikerült, ahogy szerettemvolna. Fontos lett volna megóvni aszép fehéret, a tiszta szívet, azigazban és szépben való hitet. Nem engedni, hogy a szennyes, asok-sok romboló és hamisancsillogó befeketítse azt. Nézem akisgyermeket.
Ő
még érdekl
ő
dveodamegy a járda szélén ül
ő
 elhagyagolt külsej
ű
koldushoz. Nem fordítja el a fejét, nem nézmáshová. Hangosan megkérdezit
ő
lem, hogy miért ül ott a bácsi, éshogy nem fázik-e. Azalapkérdéseket mi már nemmindig tesszük fel. Félelemb
ő
l vagy megszokásból–e?A buroknak védekez
ő
és elhatároló funkciója is vanegyszerre. A sok hiteltelenség, a mindent körülvev
ő
 ellenségeskedés vastaggá teszik a burkokat. A ráncok gyülekeznek, keményítik a tiszta szíveket, a burok tisztaságában a fehér t
ő
lünk feketedik.Aztán meg akartam tartani azt, ami könny
ű
, amifelemel, ami örömöt ad, er 
ő
forrást jelent, reménységre bátorít. Péter, Jakab és János is ott a megdics
ő
üléshegyén szerettek volna házat építeni. Ott letáborozni,ahol magasságok vannak, ahol távlatok rajzolódnak ki,ahol a látást nem veszélyezteti a kicsinyesség határa.Ahol áthat a közösség ereje, a társ szeretete, az Istenközelsége. A magasság pillanatai azonban nemmegtarthatók. Amikor megérintenek, de nagyon fontos,hogy valódi jelenléttel, nyitott és befogadó szívveléljük meg
ő
ket. Az id
ő
rabságában de sokszor islekéssük megélésüket. Aztán amikor csak utólagismerjük fel és értékeljük 
ő
ket, már csak görcsösenkapkodunk utánuk. Ezeknek a pillanatoknak fényük van. Mózes, Illés és Jézus is fénylettek ott azon ahegyen. Sugárzott Mózes arca, miközben Istennel beszélt és lejött a szövetségkötéshegyér 
ő
l. A fény meleget ad ahidegben, látást ad az éjszakában,irányt mutat a sötétben. Amagasság pillanatai éltet
ő
  pillanatok. Nem megtartásra,hanem megélésre valók.Megélésük azonban éltet
ő
er 
ő
t ad avölgyben-léthez is.Szerettem volna elrejtenimindazt, ami megsebez, amikönnyeket okoz, amigyengeségeimre és b
ű
neimre mutatrá. Minél inkább rejtegetem
ő
ket,annál jobban magam mutatok rájuk. Sokszor már mindenki el
ő
ttnyilvánvaló az a nehéz könny,amir 
ő
l csak én nem veszek tudomást, vagy amit
ő
l csak én nemtudok szabadulni.Hogyan óvjam meg? Hogyantartsam meg? Hogyan rejtsem el?Szükséges-e megóvnom, megtartanom vagyelrejtenem? Nem elég, ha „csak” rábízom?!Szeretem Babits Mihálynak ezt a versét.Képekkel, nagyon közelien és mélyen fejezi ki azt,hogy felismeréseink, akarataink és törekvéseink ellenére és azokkal együtt sem sikerülnek a dolgaink.Tenném a jót, de nem megy. Rámutat az Isten el
ő
ttleboruló és az Istenre ráhagyatkozó életformalehet
ő
ségére és ajándékára.
„Mert nem a magunk igaztetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” (Dán 9,18)
 Dr. Solymár Mónika
 
 
2
56. évfolyam, 6. (838.) szám / 2012.11.19.
 
Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna
 
2012. december 02. 11.00 óra Ádventi istentisztelet
 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
2012. december 16. 16.00 óra Ádventi istentisztelet úrvacsoraosztássalIstentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal
telefonszáma:
+43 650 587 7712 E-mail:
 evang-ungarisch@aon.at Home page:www.evang-ungarisch.atBlog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com
Ádventi gyülekezeti nap
Hagyományos ádventi gyülekezeti találkozónkra hívunk mindenkit
 2012. december 02-án, vasárnap
.Az istentisztelet
11.00 órakor 
kezd
ő
dik, a Bécs, Lindengasse 44/akápolnájában. Vendégünk lesz
 Dr. Kocsis Attila
református lelkipásztor,a Nemzetpolitikai Államtitkárság osztályvezet
ő
 je, aki az istentiszteletenaz igehirdetés szolgálatát végzi.Az istentiszteletet követ
ő
en vendégünk 
„Békesség Fejedelme”
címmelel
ő
adást tart, amelyen bemutatja a világ országaiban els
ő
kiadású,karácsonyi bélyegeket tartalmazó bélyeggy
ű
 jteményét.Az alkalmat követ
ő
közös ebéden lehet
ő
ség van kötetlen beszélgetésekre, baráti együttlétre. Köszönjük mindazoknak, akik azebéd készítését felvállalták! Kérjük, süteményekkel, az el
ő
készületekbenvaló részvétellel járuljanak hozzá a szeretetvendégség megvalósításához!Szeretettel hívjuk ádventi találkozónkra!„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.Lelkem várja az Urat, jobban, mint az
ő
rök a reggelt,mint az
ő
rök a reggelt.” (Zsolt 130,5-6)
Kedves Olvasóink!Adakozásra hívjuk a mellékelt csekkel támogatóinkat! Kérjük és köszönjük támogatását, amellyelgyülekezetünk életéhez, m
ű
ködéséhez és újságunk megjelentetéséhez járul hozzá.Köszönjük mindazokat a támogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gyülekezetünk életét, újságunk megjelenését. Kegyelemben gazdag, áldott, békés és meghitt ádventi id
ő
szakot kívánunk, amely felkészít azünnepre, a Krisztussal való találkozásra és a benne való életre.A gyülekezet presbitériuma
 
 
 
 Másokért Együtt
56. évfolyam, 6. (838.) szám / 2012.11.19.
 3
 Petr Eben: Jób orgonára - 1. rész
Miért fordulnak el
ő
gonosz dolgok jó emberekkel?Teszi fel a kérdést
 Petr Eben
(1929-2007) csehzeneszerz
ő
, a bibliai Jób történetét feldolgozó, nyolctételes orgonaciklusához írott el
ő
szavában. A történetegy Úz földjér 
ő
l származó emberr 
ő
l szól, aki mindentmegkapott: gazdagságot, elismertséget, családot – méga legnagyobb ajándékban, a hit ajándékában isrészesült, maga Isten nyilatkozik róla: „nincs hozzáfogható a földön” (Jób 1,8) – egy nap leforgása alattmindenét elveszti. Mindent, ami számára fontos ésértékes volt: hét fiát, három lányát; elveszti vagyonát,szolgálóit és végül borzasztó betegség támadja meg.Isten a Sátán kezébe teszi a feddhetetlen ember életét,ezzel megpróbálva hitét, bizalmát Istenben.A zeneszerz
ő
erre a nagy kérdésre ebben, azÓszövetség bölcsességi írásaihoz sorolható könyvbentalálta meg a választ. Eben hangsúlyozza a történetaktualitását, hiszen Jób csapásai (rablás, háború,természeti katasztrófák) a mai napig olyanveszedelmek, amelyek az ember lelkét rettegésben,szorongásban, olykor félelemben tartják.A Jób lelkében történ
ő
hitbeli harc végigvonul a csehzeneszerz
ő
egész orgonaciklusán. Ezt a folyamatotsugallják a tételek címei is:1. Sors, 2. Állhatatosság, 3. Szenvedések felvétele, 4.Vágyódás a halál után, 5. Kétségbeesés és lemondás, 6.A teremtés titka, 7. B
ű
nbánat és felismerés, 8. Isten jutalma. A m
ű
 ben az orgonaszó bibliai versekkelváltakozik (Jób 1,1-3; 6-21, Jób 2,1-10, Jób 3,1-2; 11-13; 20-23, Jób 7,16-21, Jób 38,1-12; 33; 35, Jób 40,1-2,Jób 42,1-6), melyeket egy olvasó idéz. A zeneszerz
ő
 minden tételnek ad egy, a részhez kapcsolódó bibliaimottót is.A ciklus az orgona legmélyebb regiszterében, a pedálban megszólaló, a zeneszerz
ő
által elnevezett,szóló „sorsmotívummal” kezd
ő
dik. Ez a dallam, aharsona nyelvregisztert
ő
l még markánsabbanszimbolizálja Jób sorsát. A tétel elejét Eben az„Andante” tempójelzéssel látta el, melyet magyarul a„lépve, járva” jelz
ő
kkel fordítunk. Ez a karakter a tételfolyamán változik, a darab tempója egyre sebesebbéválik, egy akkordikus motívum lép be, ami az orgonaegész hangterjedelmét kihasználja. Az orgonára jellemz
ő
nagy hangzások, a virtuóz akkordok ellenére amindig el
ő
 bukkanó sors dallam az uralkodó.Az els
ő
tétel mottójául Petr Eben a következ
ő
bibliaiidézetet választotta: „A Sátán így felelt: De nyújtsdcsak ki a kezed, és tedd rá arra, amije van, majdkáromol még Téged!” (Jób 1,10)Ezen bibliai versek pontosan azt a pillanatot fejezik ki,amikor a Sátán legel
ő
sz
ő
r kérd
ő
 jelezi meg Jób hitét. Atörténetben Isten közvetlenül ezen versek utánengedélyezi a csapásokat.Jób az els
ő
tragédiák után, amikor elveszti gyermekeités vagyonát, nem vétkezik az Úr ellen. A bajban isistenfél
ő
marad. Ezt a bels
ő
küzdelmet „hallhatjuk” az„Állhatatosság” tételben, mely a következ
ő
 mondatokkal indul: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldottlegyen az
Ő
neve.” (Jób 1,21)Eben az „Állhatatosság” tételt halkan, afuvolaregiszterrel, egy gregorián húsvétidicsér 
ő
dallammal („Exultat iam angelica”) kezdi. Ez azidézet mindig a Jób sorscsapásait szimbolizáló, hangosakkordokkal lesz megtörve. Itt érzékelhet
ő
az ellentét amasszív hangzás, a csapás, a lelkileg nehezenelviselhet
ő
súlyos teher és a szóló dicsér 
ő
dallamközött, amely a Jóbban pislákoló reménységet, Istenbevetett bizalmát szimbolizálja. Ez, a magas regiszterbenmegszólaló motívum a tételben újra és újra hangosabbáválik, majd az els
ő
részb
ő
l már ismert sorsmotívumválik dominánssá.Az „Állhatatosság” tétel vége halkan zárul, a híres„Gloria in excelsis deo” (Dics
ő
ség a magasságban
Kardos Gyula: Az istenfél
ő
Jób (1900, Magyar Nemzeti Galéria)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->