Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Historia del Pentathlon Deportivo Militar Universitario Capitulo XIII

Historia del Pentathlon Deportivo Militar Universitario Capitulo XIII

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by Hector Neve

More info:

Published by: Hector Neve on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

 
098DGZÅX_CA VBBB
HADXPBKG HOC ZOKXGXFCÔK
 Hp+ Mapio Fopkçkho} B`gppgOc zpotokxo dgzåxuca ka ot zgpg coopto –ho dappbha r tbk xpazbo}at―< to xpgxg ho ukgzgpxgha zpanukha# ok oc wuo to g`aphgk gwuoccat zoktgebokxat wuo daktxbxurok ukbhogpba# ukg hadxpbkg# ukg otzbpbxugc dakhudxg+Xgezada tu dakxokbha# ot zgpg eoeapb}gpca r ovzakopca tacoekoeokxo okdopoeakbgt# wuo tbk huhg gciukg ot bezapxgkxo< zopa zap tu otokdbg# kuotxpg dgzgdbhghho ~gcapgdbôk xboko wuo bp eçt gccç+Cg hadxpbkg a bhogpba zokxgxfcôkbda rg xboko `bok otxg`codbhgt cgt bhogt# cgttokxokdbgt# wuo tak cg pg}ôk hoc Zokxgxfcôk# r wuo gc napegp zgpxo ho uk xaha# fgk fodfaho âc# ukg ~ophghopg OTD_OCG HOC DGPÇDXOP R NAPEGDBÔK DB_HGHGKG+Cot bk~bxa g zgpxbdbzgp ok otxo gphua zpadota# wuo powubopo otzodbgcdakdokxpgdbôk zgpg gkgcb}gp oc xoeg dak egrap zpanukhbhgh# `utdgp cg ghodughgbkxopzpoxgdbôk r aphokgp tut ~gcapot+ Ho`oeat xokop ok zpbkdbzba# iokubkg ~acukxgh zgpgcoopca# zcgdop r daktxpudxb~a bkxopât zap oc xoeg# zgpg gppb`gp g ca eçt bezapxgkxo# wuo otoc zparodxgp tut ~gcapot g kuotxpa hbgpba wuofgdop+ Tb zap oc dakxpgpba# ka xo fghotzopxgha bkxopât gciuka# tu codxupg xo topç g`uppbhg r ot eomap hgpco ~uocxg g cg zçibkg+Fgk tbha ~gpbat cat eboe`pat hoc Zokxgxfcôk wuo kat coigpak tut zoktgebokxat#tut dakdozxat# wuo tak cat ~gcapot ho cg Bktxbxudbôk< hotdpb`bpâ gciukat ho occat+Tbk huhg gciukg oc bhoôcaia eçt zpacånbda# ca nuo oc nukhghap r DaegkhgkxoIokopgc –Gh ^bxge― Hp+ MAPIO MBEÂKO] DGKXÝ# zap ca wuo ponopbpâ tut xpg`gmat okzpbeop cuigp# co tbiuo oc Ipgk Egotxpa ho cg Mu~okxuh# oc Hp+ I_TXG^A @G] ZPGHGdurgt bezapxgkxot tokxokdbgt# kat fgk cco~gha zap uk dgebka tbk g`pamat+ Cuoia tbxýa gcAnbdbgc r Wuåebda OHIGPHA @CGKDFOX DODO×G# oc zaoxg r zoktghap ho cåezbhgeokxo# wuo kat coiô bkdôcueot zpbkdbzbat+ To÷gcgpâ cat xpg`gmat hoc Zpbeop Anbdbgc hoBkn+ ^BDXAP GK]GCHA R POIGCGHA# gc wuo co hodåg dak `bok igkghg otxbegdbôk#–kuotxpa nbcôtana―# r wuo okgp`acô dak tg`bhupåg# cg Bhoacaiåg hoc Zokxgxfcôk+ Zapýcxbea# fgpâ ponopokdbgt hoc Toiukha Daegkhgkxo ho Dghoxot ho Bkn+ Zpan+ O^OCBAEAKPAR DGTXOCÇK# wubok dak tu apgxapbg r omoezcgp dakhudxg# fb}a ~b`pgp hooeadbôk g kuotxpgt mu~okxuhot+ Dak tu ocaduokdbg# `utdô bkdpoeokxgp oc dcgpa dakdozxaho cat ~gcapot fuegkat# cat wuo to÷gcô daea cg eomap foppgebokxg zgpg gccgkgp kuotxpgtdakhudxgt# ok `okonbdba ho kataxpat ebteat r ho cat hoeçt+Bezapxgkxo ot tg`op wuo cg HADXPBKG ZOKXGXFCÔKBDG# daea zpbkdbzba# otkuotxpa ýkbda zgxpbeakba Bktxbxudbakgc# zap ca wuo# dghg zokxgxfcôkbda wuo geo g cgBktxbxudbôk# xboko cg a`cbigdbôk ho zuikgp zap tu ovbtxokdbg r ta`po xaha ~b~bpcg+G egkopg ho uk zpoçe`uca zgpg âtxo bezapxgkxo Dgzåxuca# eo zopebxazpotokxgpcot gciukgt ho cgt zgcg`pgt ho uta daeýk ok cg egxopbg# ebtegt wuo ovxpgmo hocgt gdghoebgt# wuo to cot bezgpxågk g cat bkxoipgkxot ho cg Otduocg ho Podcuxgt< zgcg`pgtwuo fg`bxugceokxo bktbtxågeat zgpg wuo cat podcuxgt cgt dakadbopgk `bok# r g ~odot# fgtxgwuo cgt eoeapb}gpgk# zgpg ka dappop oc pbotia ho wuo cgt ac~bhgpgk+
 
09?@PO^O ICATGPBA–DAKÔDOXO G XB EBTEA―+% Dakadop# g~opbiugp# okxokhop# tg`op g xpg~ât hocgt ngducxghot bkxocodxugcot< zgpg dgzxgp cgt dugcbhghot r pocgdbakot ho kataxpat ebteat#r –dakadbebokxa―# wuo ot oc fodfa rg# ho dakadop cgt bhogt# ok otxo dgta# ho kataxpatebteat+ Ngducxgh zgpg tg`op ca wuo ot a ka ot dak~okbokxo# r gdapho g oto dakadbebokxa#napegpkat uk dpbxopba r pogcb}gp kuotxpgt gddbakot zgpg ~b~bp kuotxpg zpazbg ~bhg+–Dakôdoxo g xb ebtea―# ovzpotbôk wuo kgdbô ok oc cuebkata zuo`ca ipboia# wuook cg gkxbióohgh hotgppaccô kaxg`co ducxupg+ Otg oxkbg kat hba tg`bat# omoezcgpotnbcôtanat# hotxgdghat zoktghapot+ Cat ipboiat xu~bopak uk zpanukha dakdozxa hoc ~gcapho cg ~bhg r hotgppaccgpak uk dgpçdxop eur fuegka+ Ok tu pocbibatbhgh r ebxat# co hbopakg cat apçducat ipgk ~gcap otzbpbxugc+ Cat apçducat opgk xge`bâk cat cuigpot# ok hakho cattgdophaxot g xpg~ât ho cgt zbxakbtgt# cot hg`gk g dakadop cgt potzuotxgt a zpanodågt wuocat hbatot hg`gk# g cgt zpoiukxgt wuo cot fgdågk cat eapxgcot+ Oc apçduca eçt gkxbiua rngeata nuo oc ho Hocnat# ~ophghopa zaca egikâxbda zgpg cat ipboiat# tbxugha ok cgtngchgt hoc eakxo Zgpkgta+ Ok oc npakxbtzbdba ho oto xoezca ovbtxåg uk coxpopa= –KATDOXO BZT_E―# ot hodbp –Dakôdoxo g xb ebtea―+ Opg uk zpbkdbzba dgtb a`cbigha# zgpgpodb`bp cat `okonbdbat hoc apçduca< zpbkdbzba wuo to co gxpb`uro g uka ho otxat xpot tg`bat=TÔDPGXOT# XGCOT HO EBCOXA a TACÔK+ Otg bezapxgkdbg wuo cat ipboiat cohg`gk g cat apçducat otxç zcgteghg ok cg Xpgiohbg Ipboig xbxucghg –Ohbza Por―+ HoOhbza# to hopb~gpak bezapxgkxot dakdozxat r xopebkacaiåg ok ztbwubgxpåg+
Pubkgt hoc Apçduca ho Hocnat
Oc –Dakadopto g tb ebtea―# ot ukg `uokg foppgebokxg wuo co zopebxbpç gceboe`pa hoc Zokxgxfcôk dakadop tut dgzgdbhghot# gtå daea tut cbebxgdbakot# dakadoptut gtzbpgdbakot pogcot r ka nbdxbdbgt# tut dakhudxgt r fgtxg tut tokxbebokxat# rg tog wuocat gzcbwuo zatbxb~g a koigxb~geokxo# dak cg zatb`bcbhgh ho dge`bgp âtxg ýcxbeg zatbdbôk#tb ot wuo âc ebtea gtå ca wubopo+ Dakadopkat g kataxpat ebteat# kat gruhgpç g pg}akgpr g egkomgp ghodughgeokxo cat –zapwuât―= ±zap wuâ zopxoko}da gc Zokxgxfcôk1# ±zap wuâgdozxa taeoxopeo g tu hbtdbzcbkg ebcbxgp1# ±zap wuâ gdozxa r duezca dak cat zpbkdbzbatbhoacôibdat ho cg Bktxbxudbôk1# ±zap wuâ zbokta r gdxýa ho otxg egkopg1# oxd+# oxd+_k eboe`pa hoc Zokxgxfcôk# hotho oc podcuxg fgtxg cat gcxat monot# tb to dakado gtå ebtea# gdxýg dak potzaktg`bcbhgh r potzoxa< tu hbtdbzcbkg ot pg}akghg r tg`pçgwubcgxgp oc ~gcap hoc geap g tå ebtea# g tut toeomgkxot# g tu Bktxbxudbôk# g tu Zgxpbg+
 
09>–GEBTXGH―+% Dak otxo kae`po dgcbnbdgeat gc tokxbebokxa eçt tokdbccar ka`co ho cg otzodbo fuegkg+ Otxo tokxbebokxa to hg nuopg ho xaha bkxopât# to hg ok ukegpda ho fakpg r daezpoktbôk# ho gzara# ok çe`bxa ho ~ophgdbhgh< tb ka ovbtxok otxgtdgpgdxopåtxbdgt# ka ot gebtxgh+ Oc Daegkhgkxo hoc Zokxgxfcôk ]akg Tbkgcag# Zpan+NPGKDBTDA EOKHA]G ZBK]ÔK hodåg= –Oc gebia ot daea cg tgkipo# gduho tbk wuocg ccgeok― r EBI_OC HO _KGE_KA kat coiô otxo zpodozxa= –Dghg kuo~a gebia wuoigkgeat ok cg dgppopg ho cg ~bhg kat zopnoddbakg r okpbwuodo# ka xgkxa zap ca wuo kathg# dugkxa zap ca wuo ho kataxpat ebteat kat hotdu`po―+–OC HO@OP―+% –Ho`op―# zgcg`pg wuo hokaxg otxgp a`cbigha g gcia< wuo zuoho topzap egkhgxa ho ukg cor+ Oc xokop dakdbokdbg ho –Oc ho`op―# okxpo kataxpat# okgcxodokuotxpg nuop}g ho ~acukxgh# gtå daea cg ho ia`opkgp r haebkgp kuotxpgt zgtbakot+–HBTDBZCBKG―+% Ot cg a`top~gkdbg ho aphokgebokxat r corot zap xaha eboe`pahoc Zokxgxfcôk# tog mono a tu`gcxopka# dak nukhgeokxa ok cg cogcxgh# cg fakpgho}# cghbikbhgh+ Cg hbtdbzcbkg xpgktnapeg g uk ipuza hotapigkb}gha ok uk ipuza onbdbokxo#zatbxb~a# dak oco~ghg eapgc+ @gma ukg hbtdbzcbkg ot eur bezapxgkxo otxg`codop wuo ocwuo egkhg ot zapwuo tg`o egkhgp r oc wuo a`ohodo# ot zapwuo tg`o a`ohodop+–OK^BHBG―+% Ot uk zoducbgp tokxbebokxa ho ahba zap oc âvbxa hoc axpa+ Oc wuoahbg otxç `cawuogha zgpg pg}akgp# zgpg fgdop xpgktgddbakot hbpodxgt< otxç bezatb`bcbxghazgpg ukg `uokg daezpoktbôk+ Cg ok~bhbg ok oc bkhb~bhua# co bezbho gdxugp dak mutxbdbg rowubhgh+ Cg ok~bhbg ot ipg~o oknopeohgh# ot cg eçt xapxuatg r xapeokxatg ho xahgt cgtoeadbakot+ Ok occg to hgk ok dae`bkgdbôk oc hotoa r oc potokxbebokxa# cat wuo to nukhokzgpg xopebkgp ok gegpiupg+ Ot nçdbc tuzopgp otg ok~bhbg# r zgpg occa ot tunbdbokxo dakgzcguhbp oc âvbxa ho cat hoeçt# zopa fgdopca dak tbkdopbhgh r podakadbebokxa+–OC MONO―+% Oc Mono ot uk zoptakgmo tocodxa# wuo xboko cg nukdbôk ho dakhudbp#hbpbibp+ Ot oc cåhop wuo gdxugpç dak cg zgcg`pg# dak cg zcueg r dak oc omoezca+ Oc Monoho`o poukbp ukg topbo ho dgpgdxopåtxbdgt otzodbgcot= Dakhudbpto dak ovdocokxo eapgc# kautgp cg ~bacokdbg# top zoptugtb~a# fgdopto a`ohodop dak tug~bhgh r ka g xpg~ât ho ukegkha hupa r `putda+ Ho`o zatoop uk gcxa dakdozxa ho cg potzaktg`bcbhgh r ok cazatb`co o~bxgp oppapot o bezpa~btgdbakot+Cg âxbdg ho`o top cg kapeg ho tut zoktgebokxat r fodfat+ Xokop dcgpgeokxodakdbokdbg# ho wuo tut tu`aphbkghat ka tak zoptakgt nýxbcot r hotzpodbg`cot# xaha cadakxpgpba# wuo tak zoptakgt ho ipgk ~gcap+ _k `uok Mono# ho`o `bok tocoddbakgp g tutdacg`apghapot# ka zgpg ng~apodopcot# tbka zgpg wuo tu xpg`gma pohukho ok `okonbdba ho cgBktxbxudbôk+ Cg tocoddbôk ho occat ho`o fgdopto ok `gto g tut eâpbxat# zpozgpgdbôk#dgzgdbhgh r fodfat zatbxb~at+ Oc Mono ho`opç ng~apodop ok occat# oc hotgppacca hobkbdbgxb~gt r gdpodokxgpç cg onbdbokdbg ho tut dgzgdbhghot# zgpg wuo togk cat nuxupat monotr wuo eomap hotoezo÷ok cat dgpiat bktxbxudbakgcot+Ok dakdcutbôk= –_k `uok Mono ot daea oc `uok dgezotbka# wuo tg`o `utdgp cgeomap toebccg zgpg toe`pgp &`utdg oc Mono# cat ~gcapot nåtbdat# bkxocodxugcot r otzbpbxugcothoc zokxgxfcoxg< ok ukg zgcg`pg# `utdg oc ~gcap bkxoipgc hoc bkhb~bhua"+ Oc dgezotbkadacadg otg toebccg ok uk eohba nâpxbc# ok xboppg g`akghg &oc Mono zako gc zokxgxfcoxg `gmaukg hbtdbzcbkg ebcbxgp pg}akghg# co fgdo fgdop omopdbdbat zgpg wuo xokig uk duopza tgka rnuopxo# r co bkducdg tgkat r zatbxb~at zoktgebokxat"+ Oc dgezotbka dubhg r zpaxoio g tutoebccg wuo rg iopebkg# ot ukg zcgkxg wuo to hotgppaccg# wuo dpodo podxgeokxo r tbkzcgig gciukg &oc Mono bk~bxg g tu tu`aphbkgha g wuo tog tå ebtea# tbk nbkibebokxa gciuka#fakotxa r potzoxuata< wuo gdxýo# wuo tog ~opxbdgc# wuo ka to homo bkxbebhgp# wuo ka to

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->