Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Εφημέριος • Ιανουάριος 2002, τ. 1 (γ')

Εφημέριος • Ιανουάριος 2002, τ. 1 (γ')

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
£
a ÛĘ àÊËÁËıá ≤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÙeïÔÖÔ, Ìb Ùc ÌÈa j ÙcÓ ôÏÏË ·Ú·Ï-Ï·Á‹, ÌÔÜ ö¯ÂÈ Û˘Ì‚ÂÖ ÔÏÏb˜ ÊÔÚ¤˜.™˘Ó¤„·ÏÏ· Ùc ÓÂÎÚÒÛÈÌË àÎÔÏÔ˘ı›· ‰›Ï·Ûb Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Ó·Úe „¿ÏÙË. ™Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜÚÒÙÔ˘ ÙÚÔ·Ú›Ô˘ ÙáÓ Ì·Î·ÚÈÛÌáÓ ÙeÓàÎÔ‡ˆ Óa ϤÂÈ
«...·éÙÔÜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ àÍ›ˆ- ÛÔÓ ÎàÌb Ù 
 
cÓ àÓ¿ÍÈÔÓ».
’∂ÚfiÎÂÈÙÔ, ‚¤‚·È·,ÁÈa ÎÂÎÔÈÌË̤ÓË. æÈı‡ÚÈÛ· ÛÙe Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ¬ÙÈöÚÂ Óa ÔÜÌÂ
«ÙeÓ àÓ¿ÍÈÔÓ»,
öÛÙˆ ÎÈ iÓì àÎÔÏÔ˘ı›· àÊÔÚÔÜÛ Ûb Á˘Ó·›Î·.
«£a ÛÔÜ âÍËÁ‹Ûˆ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜»,
ÙÔÜ Âr·. ¶·Ú·Î¿Ùˆ¬Ìˆ˜ ÙeÓ àÎÔ‡ˆ Óa ϤÂÈ
«àÓ¿·˘ÛÔÓ âÓ ¯ÒÚ÷· ‰Èη›ˆÓ nÓ ÌÂÙ¤ÛÙËÛ·˜ ‰ÔÜÏfiÓ ÛÔ˘».«òO¯È»,
ÙÔÜ Ï¤ˆ,
« mÓ ÌÂÙ¤ÛÙËÛ·˜ ‰Ô‡ÏËÓ ÛÔ˘,öÚÂ Óa ÔÜÌ».
’∞Á·Ó¿ÎÙËÛ ï ôÓıÚˆ-Ô˜.
«¶ÚfiÎÂÈÙ·È j ‰bÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa Á˘Ó·›- Î·;»,
ÌÔÜ Ï¤ÂÈ. £a ÛÔÜ âÍËÁ‹Ûˆ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜,ÙÔÜ Í·Ó·ÂÖ·, àÏÏa ÊÔ‚ÄÌ·È ¬ÙÈ àÎfiÌ· ¯Úˆ-ÛÙ¿ˆ ÙcÓ âÍ‹ÁËÛË, j, ÁÈa ÙcÓ àÎÚ›‚ÂÈ·, ÌÈaÂÈÛÙÈÎc âÍ‹ÁËÛË. ∆cÓ âȯÂÈÚá, ÏÔÈfiÓ,Û‹ÌÂÚ·. ∫·d Ìb ÙcÓ ÂéηÈÚ›· ·éÙc ıa ÌÔÜâÈÙÚ¤„ÂÙ Óa âÎı¤Ûˆ ‰Èa ‚Ú·¯¤ˆÓ οÔȘÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈa Ùe ÚfiÏÔ ÙÔÜ „¿ÏÙËÛÙc ı›· Ï·ÙÚ›·. ªfiÓÔ Ôf ıa ¯ÚÂÈ·ÛÙÂÖ ÓaàӷʤÚÔ˘Ì ϛÁ· ıˆÚËÙÈÎa àe Ùe ¯áÚÔÙɘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ηd Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· àe Ùc ıˆ-Ú›· Ùɘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.∫·d ÚáÙ·-ÚáÙ· ıa Ú¤ÂÈ Óa ñÂÓı˘-̛ۈ ¬ÙÈ
ì ñÌÓÔÏÔÁ›· Ùɘ ’∂ÎÎÏËÛ›·˜ 
Û˘Ó›-ÛÙ·Ù·È ÛÙcÓ âÌÌÂÏÉ àfi‰ÔÛË ÎÂÈ̤ӈÓ. ∆aΛÌÂÓ· ÙáÓ ≈ÌÓˆÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È àe ÙeÓ Ï·fi,ÙeÓ ïÔÖÔ àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ï „¿ÏÙ˘. ‘∏ „·Ï-ÙÈ΋, ëÔ̤ӈ˜, ÂrÓ·È Ù¤¯ÓË âÌÌÂÏÔܘ àÓ·-·Ú·ÁˆÁɘ ÎÂÈ̤ӈÓ. ≠Ö˜, Ùe ΛÌÂÓÔ ‰bÓ·‡ÂÈ Óa ÂrÓ·È Î›ÌÂÓÔ, ηd ëÔ̤ӈ˜ ÓañfiÎÂÈÙ·È ÛÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ηd Ùd˜ ÓfiÚ̘ Ôf‰È¤Ô˘Ó Î¿ı Î›ÌÂÓÔ, Óa ‰È·ı¤ÙÂÈ Ùa ‚·ÛÈÎaâÎÂÖÓ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎa Ôf Ùe οÓÔ˘Ó Óa ÂrÓ·ÈΛÌÂÓÔ.∫·Ù’ àÚ¯‹Ó, ÏÔÈfiÓ, Ûb οı Î›ÌÂÓÔ Î¿-ÔÈÔ˜ j οÔÈÔÈ ÌÈÏÔÜÓ. ™b οı Î›ÌÂÓÔàÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ì›· j ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈӤ˜. ™ÙaàÊËÁËÌ·ÙÈÎa ΛÌÂÓ·, ÁÈa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,àÎÔ‡ÁÂÙ·È Ûb ÚáÙÔ â›Â‰Ô ì ʈÓc ÙÔÜàÊËÁËÙÉ Î·d Ûb ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· â›‰· ÔîʈÓb˜ ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔÜ àÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙaÏ˘ÚÈÎa ΛÌÂÓ· àÎÔ‡ÁÂÙ·È ì ʈÓc ÙÔÜ ÔÈ-ËÙÉ. ™Ùa ‰Ú·Ì·ÙÈÎa ΛÌÂÓ· (ı·ÙÚÈο, ‰Ë-Ï·‰c) àÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ôî ʈÓb˜ ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓÙÔÜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ôî ïÔÖ˜ àÓ··Ú¿ÁÔÓÙ·È Ìb ÙeÛÙfiÌ·, ÙcÓ ñÏÈ΋, ‰ËÏ·‰‹, ʈÓc ÙáÓ äıÔ-ÔÈáÓ. ≠OÙ·Ó, ¬Ìˆ˜, Ùe ı·ÙÚÈÎe öÚÁÔ ñ¿Ú-¯ÂÈ êÏᘠó˜ ΛÌÂÓÔ, ¬Ù·Ó Ùe ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂÛb ≤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÙfiÙ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ôî ʈÓb˜ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔÜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ∆e ı¤·ÙÚÔ Ìʉ›ÓÂÈ ≤Ó· ηÏe ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈa ÙcÓ Î·Ù·-ÓfiËÛË Ùɘ ‰È·ÊÔÚĘ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙc ʈÓc jÙd˜ ʈÓb˜ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηd ÛÙc ʈÓc âΛÓÔ˘Ôf àÓ··Ú¿ÁÂÈ Ù›˜ ÚáÙ˜. ∆e ú‰ÈÔ Û˘Ó¤-‚·ÈÓ Ìb ÙÔf˜ àÔȉÔf˜ ηd ÙÔf˜ Ú·„ˆ‰Ôf˜ ÙɘàÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ôî ïÔÖÔÈ ‰¿ÓÂÈ˙·Ó ÙcÓ ñÏÈÎcʈӋ ÙÔ˘˜ ÛÙc ʈÓc ÙÔÜ àfiÓÙ· àÊËÁËÙÉ.^H ʈÓc j Ôî ʈÓb˜ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ñ¿Ú¯Ô˘Ó̤۷ÛÙe ΛÌÂÓÔ. ‘∏ ʈÓc ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰bÓÙ·˘Ù›˙ÂÙ·È ¬Ìˆ˜ àÔÎÏÂÈÛÙÈÎa Ìb ÙcÓ ïÌÈ-Ï›· ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‘∏ ʈÓc jÔî ʈÓb˜ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ö¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ìb ÙcÓçÙÈÎc ÁˆÓ›· ·éÙÔÜ Ôf ÌÈÏ¿ÂÈ Î·d Èe Û˘-ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ìb Ùfi:
ñ
ÔÈfi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ
ñ
Ûb ÔÈfiÓ à¢ı‡ÓÂÙ·È
12
 
IANOYAPIO™ 2002
* ’∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙe Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ôf Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙc ÷ÏΛ‰· àe Ùe ™‡ÏÏÔÁÔ ‘πÂÚÔ„·ÏÙáÓ ¡. ∂é‚Ô›-·˜, ÛÙd˜ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999, Ìb ı¤Ì·
«æ·ÏÙÈÎc Ù¤¯ÓË: Ùe ïÌÔÔ‡ÛÈÔÓ Á¤ÓÓËÌ· Ùɘ çÚıfi‰Ô͢ Ï·ÙÚ›·˜».
∏ «ºø¡∏» ∆OÀ æ∞§∆∏
∆ÔÜ òAÁÁÂÏÔ˘ °. ª·ÓÙ
 
Ä
 
ñ
ÁÈa ÔÈfi ÏfiÁÔ ÌÈÏ¿ÂÈ
ñ
Ìb ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ ÌÈÏ¿ÂÈ‘∏ ʈÓc j Ôî ʈÓb˜ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰bÓö¯Ô˘Ó ·Úa ÌfiÓÔ ÓÔËÙc ñfiÛÙ·ÛË.∫ÂÖÓÙ
 
·ÈÌ·˙d Ìb ÙeΛÌÂÓÔηd ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙcÓ àÓ¿-ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ‘∏ àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηdÙáÓ ÊˆÓáÓ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ìb ÙcÓ àÓ¿ÁÓˆÛË.∞éÙc ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È ÌÈa àÙÂÏc˜ ‰È·‰Èηۛ·. ‘∏Ï‹Ú˘ àÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Á›ÓÂ-Ù·È Ìb ÙcÓ àÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ âÍÂÈÎfiÓÈÛË Î·d ÙÂ-ÏÂÈfiÙÂÚ· Ìb ÙcÓ ÌÂψ‰ÈÎc àfi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ∆eΛÌÂÓÔ, Ùe οı Î›ÌÂÓÔ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÂÖ Óa Á›ÓÂÈÎÔÈÓˆÓÈÎe ÁÂÁÔÓfi˜. ªfiÓÔ ì ä¯ËÙÈÎc àfi‰Ô-ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ àÔηıÈÛÙÄ Ï‹Úˆ˜ ÙeÓÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ¯·-Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆e îÂÚeΛÌÂÓÔ ÂrÓ·È Â-ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àe ο-ı ôÏÏÔ Î›ÌÂÓÔ≤Ó·
‰˘Ó¿ÌÂÈ 
ÎÔÈÓˆ-ÓÈÎe ÁÂÁÔÓfi˜. ^Oq¯Ô˜ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ˜Ôf ÙÔÜ ·Ú¤¯ÂÈÙcÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·Ôf ‰ÈηÈÔÜÙ·È Óaö¯ÂÈ. ^O q¯Ô˜ ÂrÓ·ÈÙe ñÏÈÎe ̤ÛÔÓ, ÙeïÔÖÔ Î·ıÈÛÙÄ ÎÔÈÓe ÎÙÉÌ· Ùɘ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎɘÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ùe îÂÚe ΛÌÂÓÔ. ^O q¯Ô˜ ÂrÓ·È ïÙÚfiÔ˜ Ìb ÙeÓ ïÔÖÔ Ùe ΛÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·ÈÔåÎÂÖÔ ÛÙÔf˜ ÈÛÙÔ‡˜. ‘∏ êÚÌÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜõ¯Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Úe˜ ·éÙc ÙcÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.^H çÚıfi‰ÔÍË Ï·ÙÚ›· ÂrÓ·È Î·Ù’ âÍÔ¯cÓ ñfi-ıÂÛË âÌÌÂÏÔܘ àfi‰ÔÛ˘ ÙáÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ¢bÓÂrÓ·È Ù˘¯·ÖÔ ¬ÙÈ ì ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ’∂ÎÎÏË-Û›·˜ Ì·˜ Úe˜ Ùa Ó¤· ̤ÏË Ù˘ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
«Î·Ù‹¯ËÛȘ». ∫·Ù˯á 
ÛËÌ·›ÓÂÈ
«‰Èa ÙÔÜ õ¯Ô˘ Ù¤Úˆ ηd ‰È‰¿ÛΈ».
’∂Á΢ÚfiÙ·ÙÔ˜ ëÚÌËÓ¢Ùc˜ Ùɘ Ï·ÙÚ¢-ÙÈÎɘ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ï ’∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··-‰È·Ì¿ÓÙ˘, ·Ú·ÙËÚÂÖ:
«...¢Èa Ùɘ ·ÙÚÔ·Ú·‰fiÙÔ˘ ’∂ÎÎÏËÛÈ·- ÛÙÈÎɘ ÌÔ˘ÛÈÎɘ ù¯È ÌfiÓÔÓ Ùa îÂÚa ÷÷ôÛÌ·Ù·öÁÈÓ·Ó ÚÔÛÊÈÏÉ Î·d ÔåÎÂÖ· Âå˜ ÙcÓ àÎÔ‹Ó ,ηd ì ÁÏáÛÛ· Âå˜ mÓ Ù·ÜÙ· ÂrÓ·È ÁÂÁÚ·Ì̤- Ó· ηٷÏËÙ‹, ó˜ öÁÁÈÛÙ·, ηd Âå˜ ÙÔf˜ àÁÚ·ÌÌ¿ÙÔ˘˜, àÏÏa ηd ·éÙa ÙáÓ ı›ˆÓ ∂é·ÁÁÂÏ›ˆÓ Ùa ®‹Ì·Ù· ‰Èa Ùɘ ·éÙɘ ªÔ˘- ÛÈÎɘ ηd ÙÔÜ ÏÔÁ·ÔȉÈÎÔÜ ·éÙɘ ÙÚfiÔ˘ η- Ù¤ÛÙËÛ·Ó ÔåÎÂÈfiÙÂÚ· Âå˜ ÙcÓ àÎÔ‹Ó, ηd ‚·- ı‡ÙÂÚÔÓ ¿ÓÙÔÙ ÂåÛ‰‡Ô˘ÛÈÓ Âå˜ ÙáÓ àÎÚÔ·ÙáÓ Ùa˜ ηډ›·˜.≠OıÂÓ ì ÁÏáÛÛ· ·≈ÙË, Âå˜ mÓ ÂrÓ·È ÁÂ- ÁÚ·Ì̤ӷ Ùfi Ù ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Î·d Ùa îÂÚa÷ôÛÌ·Ù·, ö¯ÂÈ Ùe ÌÔÓ·‰ÈÎeÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ ÚÔÓfiÌÈÔÓ Óa âÍ·ÎÔÏÔ˘ıFÉ Î·d ÌÂÙa ÂúÎÔÛÈ ·åáÓ·˜ Óa ÂrÓ·È ˙ˆÓÙ·Ó‹, Âå˜ ÙcÓ àÎÔcÓ ÙÔéÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 
(«‘∏ ªÔ˘ÛÈÎc ηd Ùa ‘πÂÚa∂é·ÁÁ¤ÏÈ·»,
≠A·ÓÙ·, ÎÚÈÙÈÎc öΉÔÛË ¡.¢.∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, âΉfiÛÂȘ ¢fiÌÔ˜, ÙfiÌ.5Ô˜, Û. 237,
Ôî ñÔ-ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ‰ÈΤ˜ÌÔ˘).‘∏ ÌÔ˘ÛÈÎc ηd ìâÌÌÂÏc˜ à·ÁÁÂÏ›·
(ï ÏÔÁ·ÔȉÈÎe˜ ÙÚfi- Ô˜) 
àÔÙÂÏÔÜÓ Ù
ÓàÓÙ›Ô‰· Ùɘ àÓ¿-ÁÓˆÛ˘, ì ïÔ›·ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ
ÛÙc ıÚËÛΛ· ÙÔÜ ‚È‚Ï›- Ô˘,
¬ˆ˜ ÂrÓ·È ì ‰˘-ÙÈÎcηd å‰È·›ÙÂÚ· ìÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎc âΉԯc ÙÔÜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ. òEÛÙˆ ÎÈ Á›ÓÂÙ·È Ûb ïÌ·‰ÈÎc Û‡Ó·ÍË jàÎfiÌ· ηd ÛÙe ¯áÚÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ì êÏc àÓ¿-ÁÓˆÛË ‰¤Ó àÚÎÂÖ Óa âÈÙÂϤÛÂÈ Ù
ÚfiÏÔ ÔfÚ¤ÂÈ Óa ö¯ÂÈ Ù
ΛÌÂÓÔ ÛÙc Ï·ÙÚ¢ÙÈÎcÎÔÈÓfiÙËÙ·, âÂȉc àÎÚȂᘠÙe ηıÈÛÙÄ Â-ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ñfiıÂÛË àÓ¿ÁÓˆÛ˘ ηd ÏÈÁfiÙÂ-ÚÔ àÎÔɘ. °È’ ·éÙe ηd ì Û¯ÂÙÈÎc ηÈÓÔÙÔ-Ì›· ‰b ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ Ù
Ó ¶··‰È·Ì¿-ÓÙË:
«Oî ÂÚd ¿ÓÙ· âÈfiÏ·ÈÔÈ Î·d àÙ·Ï·›- ˆÚÔÈ ÓˆÙÂÚÈÛÙ·d η٤ÎÚÈÓ·Ó Î·d Ùe ÏÔÁ·- ÔȉÈÎeÓ ÙÔÜÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ηd Âr·Ó ¬ÙÈ ÙÔÜÙÔ ÂrÓ·È “â›ÚÚÈÓÔÓ” ‰ÉıÂÓ Î·d ηÎfi˙ËÏÔÓ. ∂yÚÔÓ ‰b Î·› ÙÈÓ·˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ îÂÚÂÖ˜, Ô¥ÙÈÓ˜ ÂÈ- Ûı¤ÓÙ˜ Âå˜ Ùa˜ ÂåÛËÁ‹ÛÂȘ ÙáÓ ÍÂÓÔÊÚfiÓˆÓ âΛӈÓ, ηًÚÁËÛ·Ó ·éı·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙeÓ ÏÔÁ·- ÔȉÈÎeÓ ÙÚfiÔÓ Î·d à·ÁÁ¤ÏÏÔ˘ÛÈ Ùa˜ ÂÚÈ- 
13
 
IANOYAPIO™ 2002
 
ÎÔa˜ ÙáÓ ı›ˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰È’ êÏɘ àÓ·- ÁÓÒÛˆ˜. ∂å˜ ÙÔf˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ îÂÚÂÖ˜ Ú¤ÂÈ Ó’ à·ÁÔÚ¢ıFÉ êÚÌÔ‰›ˆ˜ ì ηÈÓÔÙÔÌ›· ·≈ÙË (≠A·ÓÙ·,
¬.., Û. 238).‘∏ ʈÓc ÙÔÜ îÂÚÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·åÛıËÙÔÔÈ-ÂÖÙ·È àeÙc ʈÓc ÙÔÜ îÂÚ¤· ηd ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÙeÓïÔÖÔ âÎÚÔÛˆÂÖ ï „¿ÏÙ˘. ≠Ö˜, Ù
Λ-ÌÂÓÔ ö¯ÂÈ Ùc ‰È΋ ÙÔ˘ j Ùd˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ʈӤ˜.‘O ÈÛÙe˜ ‰·Ó›˙ÂÈ Ùc ʈӋ ÙÔ˘ Û’ ·éÙb˜ Ìb‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·, Ìb Ù
Ó ÚÔÛ‹ÎÔÓÙ· Û‚·ÛÌfi.∫·d ¿ÓÙ· Ìb â›ÁÓˆÛË Ùɘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙɘʈÓɘ. ‘O „¿ÏÙ˘, ‰ËÏ·‰c ï ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ˜ÈÛÙfi˜, ˘îÔıÂÙÂÖ Ùd˜ ʈÓb˜ ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÎÈ ·éÙeÙe âȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ìb Ùc ‰È΋ ÙÔ˘ ñÏÈÎc ʈӋ.¶ÔÏÏb˜ ÊÔÚb˜ Ùeú‰ÈÔ Ù
ΛÌÂÓÔ ‰›ÓÂÈ ÙcÓâÏ¢ıÂÚ›· ÛÙ
Ó „¿ÏÙË Óa Ù·˘Ù›ÛÂÈ Ùc ʈӋÙÔ˘ Ìb Ùc ʈÓc ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. òAÏÏÔÙÂ, ¬Ìˆ˜,ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ùc ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ, öÛÙˆ ÎÈ ôÓ ·éÙcÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈa ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎc ¯Ú‹ÛËàe Ù
Ó „¿ÏÙË, à
Ù
Ó ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ È-ÛÙfi. ≠OÙ·Ó „¿ÏÏÔ˘ÌÂ, ÁÈa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
«∆·Ö˜ ÚÂۂ›·È˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ™áÙÂÚ ÛáÛÔÓ ìÌĘ»,
ÙfiÙÂ Ù
ΛÌÂÓÔ ÚÔÛʤÚÂÈ Ùc ʈӋÙÔ˘ ïÏÔÎÏËÚˆÙÈÎa ÛÙc ‰È΋ Ì·˜ ʈӋ. ‘À-¿Ú¯Ô˘Ó, ¬Ìˆ˜, ôÏÏ· ΛÌÂÓ·, ÛÙa ïÔÖ·àÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Êᘠì ʈÓc ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. hA˜¿ÚÔ˘Ì ÁÈa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ùe ÂÚ›ÊËÌÔ ‰Ô-Í·ÛÙÈÎe ÙáÓ àÔÛÙ›¯ˆÓ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ Ùɘ ª.∆ÂÙ¿ÚÙ˘, Ôf „¿ÏÏÂÙ·È Ùe ‚Ú¿‰˘ Ùɘ ª. ∆Ú›-Ù˘, Ùe ÁÓˆÛÙe ó˜ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ùɘ ∫·ÛÛÈ·Óɘ.’∂ÎÂÖ ö¯Ô˘Ì ≤Ó· Èe Û‡ÓıÂÙÔ, àÊËÁËÌ·ÙÈÎeΛÌÂÓÔ. ’∞Ú¯ÈÎa ñ¿Ú¯ÂÈ̤
 
Û·ÛÙe ΛÌÂÓÔì ʈÓc οÔÈÔ˘ j οÔÈ·˜ Ôf àÊËÁÂÖÙ·È,i˜ ÔÜÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎa ì ʈÓc Ùɘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜(ì ıˆڛ· Ùɘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈa ÙcʈÓc ÙÔÜ àÊËÁËÙÉ, ÙeÓ ïÔÖÔ ÌĘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÓaÙeÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì àe Ùe Û˘ÁÁڷʤ· j ÙeÓÔÈËÙ‹, ÁÈ·Ùd ÌÔÚÂÖ Óa ÂrÓ·È ≤Ó· ÚÔÛˆ-ÂÖÔ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ·/ÔÈËÙÉ) ηd ·éÙc ìʈÓc àÊËÁÂÖÙ·È Ùe ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎe Ùɘ fiÚÓ˘Á˘Ó·ÈÎe˜ Ôf ôÏÂÈ„Â Ìb ̇ÚÔ Ùa fi‰È· ÙÔÜ∫˘Ú›Ô˘. ª¤Û· ÛÙcÓ àÊ‹ÁËÛË âÁÎÈ‚ˆÙ›˙ÂÙ·È,¬ˆ˜ ϤÌÂ, ì ʈÓc ÙÔÜ ÎÂÓÙÚÈÎÔÜ ÚÔÛÒÔ˘Ùɘ àÊ‹ÁËÛ˘, ì ʈÓc Ùɘ fiÚÓ˘ Á˘Ó·È-Îfi˜. ªb Ùc ÌÂÙÔ¯c
«Ï¤ÁÔ˘Û·» 
ÂåÛ¿ÁÂÙ·È ìʈÓc ·éÙ‹. ∂rÓ·È ì fiÚÓË Ôf àÚ¯›˙ÔÓÙ·˜Ìb Ùe Û¯ÂÙÏÈ·ÛÙÈÎe âÈÊÒÓËÌ·
«ÔúÌÔÈ» 
ïÌÔ-ÏÔÁÂÖ ÙcÓ êÌ·ÚÙˆÏfiÙËÙ¿ Ù˘, ÂrÓ·È ·éÙc Ôf·Ú·Î·ÏÂÖ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔ:
«Ì‹ Ì ÙcÓ ÛcÓ ‰Ô‡- ÏËÓ ·Ú›‰F˘»,
‰bÓ ÂrÓ·È ì àÊËÁ‹ÙÚÈ·, ‰bÓÂrÓ·È ì ÌÔÓ·¯c ∫·ÛÛ›· j ∫·ÛÛÈ·Ó‹. µ¤-‚·È·, ì ÔÈ‹ÙÚÈ· ˘îÔıÂÙÂÖ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎa·éÙc Ùc ʈӋ, ηd ï „¿ÏÙ˘ ˘îÔıÂÙÂÖ –·-Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎa ηd ¿ÏÈ– ηd Ùd˜ ‰‡Ô ʈӤ˜. ≠Ö˜ ì ʈÓc ÂrÓ·È Ùɘ fiÚÓ˘. hA˜ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙc ÓÂÎÚÒÛÈÌËàÎÔÏÔ˘ı›·, ÛÙa Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfiٷٷ ·éÙa Λ-ÌÂÓ·, Ôf ÌĘ ö‰ˆÛ·Ó ÙcÓ àÊÔÚÌc ÁÈ’ ·éÙb˜â‰á Ùd˜ ÛΤ„ÂȘ. ∂rÓ·È, ÓÔÌ›˙ˆ, ì Èe ¯·Ú·-ÎÙËÚÈÛÙÈÎc àÎÔÏÔ˘ı›· ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ ÙcÓ ÔÈ-ÎÈÏ›· ÙáÓ ÊˆÓáÓ. ¶ÔȤ˜ ʈÓb˜ àÎÔ‡ÁÔÓÙ·ÈâÎÂÖ;’∞Ú¯ÈÎa àÎÔ‡ÁÂÙ·È ì ʈÓc ÙÔܶÚÔÊËÙ¿Ó·ÎÙ· ¢·˘›‰, ÛÙÔf˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔÜ 118„·ÏÌÔÜ
(«òÄÌÔÈ âÓ ï‰ˇá, ’∞ÏÏËÏԇȷ»).
‘O¢·˘˝‰ à¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙeÓ ∫‡ÚÈÔ Î·d ÙÔÜ ˙ËÙÂÖÓa ÙeÓ ‰È‰¿ÍÂÈ Ùa ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ (Ùc ‰ÈηÈ-ÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‰ËÏ·‰‹), ÙÔÜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙcÓ ›ÛÙËÙÔ˘, ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁÂÖ ÙcÓ êÌ·ÚÙˆÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘:
«’∂Ï·Ó‹ıËÓ ó˜ Úfi‚·ÙÔÓ àÔψÏe˜» 
ηdÙeÓ ·Ú·Î·ÏÂÖ:
«˙‹ÙËÛÔÓ ÙeÓ ‰ÔÜÏÔÓ ÛÔ˘, ¬ÙÈ Ùa˜ âÓÙÔÏ¿˜ ÛÔ˘ ÔéÎ âÂÏ·ıfiÌËÓ».
∂rÓ·È ÙÔÜ„·Ï̈‰ÔÜ ì ʈӋ, ÙcÓ ïÔ›· ˘îÔıÂÙÂÖ Î·d ï„¿ÏÙ˘. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÛÔ ôÙÔ-Ô ÂrÓ·È Óa ϤÌÂ
«˙‹ÙËÛÔÓ ÙcÓ ‰Ô‡ÏËÓ ÛÔ˘»,
¬Ù·Ó Îˉ‡ԢÌ Á˘Ó·›Î·.™Ùa
«∂éÏÔÁËÙ¿ÚÈ·» 
Ôf àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓàÎÔÜÌ Ùc ʈÓc ÙÔÜ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˘. ‘O ñÌÓÔ-ÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÁÈa ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ηdÙ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌĘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ùe ΛÌÂÓfi ÙÔ˘ÁÈa Óa ÚÔÛ¢¯ËıÔÜÌ ÎÈ âÌÂÖ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-ÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ.
«∆e àÔψÏe˜ Úfi‚·ÙÔÓ âÁÒ ÂåÌÈ».
 ≠O,ÙÈ Âr¯Â ÂÖ ï ¢·˘˝‰ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜,Ùe ϤÂÈ Î·d ï ÈÛÙe˜ (=ï „¿ÏÙ˘), ÁÈa ÙeÓ ë·˘-Ùfi ÙÔ˘ ÙÒÚ·. ‘∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌË àÎÔÏÔ˘ı›· ÂrÓ·ÈÌÈa ÂéηÈÚ›· Óa öÏıÂÈ ï ÈÛÙe˜ Âå˜ ë·˘ÙfiÓ, ÓaàÓ·ÌÂÙÚËıÂÖ Ìb Ùe Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘.¶ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÁÈa ÙeÓ ÚÔΛÌÂÓÔ ÓÂÎÚe j ÙcÓÚÔÎÂÈ̤ÓË ÓÂÎÚ¿, ¬Ìˆ˜ ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ·éÙe˜Ôf ÌÂÛÔÏ·‚ÂÖ ÛÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÁÈa ≤Ó·Ó Û˘Ó¿Ó-ıÚˆfi ÙÔ˘; ∂rÓ·È ≤Ó·˜ êÌ·ÚÙˆÏfi˜, ÂrÓ·È ≤Ó·˜ôÓıÚˆÔ˜, ÂrÓ·È ï ôÓıÚˆÔ˜, ï ÙÈÌË̤ÓÔ˜ Ìb
14
 
IANOYAPIO™ 2002

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->