Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Εφημέριος • Ιούνιος 2006, τ. 6

Εφημέριος • Ιούνιος 2006, τ. 6

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
M
HNIAIO
EPIO¢IKO
°
IA
T
OY™
I
EPEI™
ETO™ N¢ã ñ TEYXO™ 6 ñ IOYNIO™ 2006
 
IOYNIO2006
2
\
∂
ÈÛÎÔ
ÈÎa
 
°Ú¿ÌÌ·Ù·
™Â‚. ªËÙÚÔ
ÔÏ›ÙÔ
˘
\
¯ÂÏÒÔ
˘
..............................
ÛÂÏ.
3
«º›ÏÔÈ»
 
ηd
 
«\E¯
ı
ÚÔd»
 
Ùɘ
 
\EÎÎÏËÛ›·˜
M.°. B·Ú‚Ô‡ÓË......................................................
ÛÂÏ.
4-5
\AÓ·‰ÚÔÌb˜
 
AéÙÔÁÓˆÛ›·˜
......................................
ÛÂÏ.
6
˘
Ì‚·›ÓÔ
˘
Ó
 
-
 
˘
Ó¤‚ËÛ·Ó
 
-
 
£a
 
˘
Ì‚ÔÜÓ
........
ÛÂÏ. 7-10
\E
›Û΄Ë
 
ÙÔÜ
 
M·Î·ÚȈٿÙÔ
˘
ÛÙe
 
¶.™.E.
.....................................................
ÛÂÏ.
11-12
\E
¤Ù
˘
¯Â
 
j
 
à
¤Ù
˘
¯Â
 
Ùe
 
ÌÔÓÔÙÔÓÈÎ
;
M·Î. \AÚ¯ÈÂ
ÈÛÎ
Ô
˘
Î. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ
˘
ÛÂÏ.
13-17
°¤ÚˆÓ
 
K·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜
\AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ
˘
™Ù·
˘
ÚÔ
Ô‡ÏÔ
˘
........................
ÛÂÏ.
18-20
¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎc
 
¶ÂÓ
ı
Ô‡ÓÙˆÓ
¶ÚˆÙ. ™
˘
Ú›‰ˆÓÔ˜ §
ÓÙÔ
˘
............................
ÛÂÏ.
21-22
ı
¤ÔÚÙ·
 
‚ÈÒÌ·Ù·
ÔÈÌ·ÓÙÈÎɘ
 
‰È·ÎÔÓ›·˜
¶ÚˆÙ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ
˘
K·ÏÏÈ·ÓÔÜ..............
ÛÂÏ.
23-24
¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ
 
ÁÈa
 
Ùe
 
ηÏÔη›ÚÈ
¶ÚˆÙ.B·Û. £ÂÚÌÔÜ........................................
ÛÂÏ.
25-26
E剋ÛÂȘ
 
ηd
 
™¯
ÏÈ·
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ
˘
XÔϤ‚·..................................ÛÂÏ. 27-28
BÈ‚ÏÈÔ-¢ÈÛÎÔ-
·ÚÔ
˘
ÛÈ¿ÛÂȘ
..............................
ÛÂÏ. 29
^
 
§
ÁÔ˜
 
ÙÔÜ
 
£ÂÔÜ:
\AÚ¯ÈÌ. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ MÔ
˘
Ù¿ÊË..................
ÛÂÏ.
30
ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎa
 
™ÙÈÁÌÈ
Ù
˘
·
....................................
ÛÂÏ.
31
MËÓÈ·ÖÔ
 
ÂÚÈÔ‰ÈÎe
 
ÁÈa
 
ÙÔf˜
 
îÂÚÂÖ˜
\Iˆ¿ÓÓÔ 
˘ 
°ÂÓÓ·‰›Ô 
˘ 
14, 115 21
£ 
∏ 
¡ 
TËÏ: 210 72.72.234,
Fax
: 210 72.72.247 
e-mail «
∂ 
ÊËÌÂÚ›Ô 
˘ 
»: lhatzifoti@hotmail.com
∂∫
¢
π
¢
∂∆∞π
¶ƒ
¡
√π
ˇ
AÙÔÜ \AÚ¯ÈÂ
ÈÛÎ
Ô
˘
\A
ı
ËÓáÓ Î·d
¿Û˘^EÏÏ¿‰Ô˜ Î. Ã
π
∆√
¢
ˤ
ÀI¢IOKTHTH™:¿‰Ô˜\EΉ
ÛˆÓÙɘ MÔÚʈÙÈÎɘ ηd \E
ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îɘ^Y
ËÚÂÛ›·˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜EK¢OTH™:^O \AÚ¯ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÂf˜ Ùɘ ^I. ™
˘
Ó
‰Ô
˘
\AÚ¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ M¿ÓÙ·ÏÔ˜\I·Û›Ô
˘
1, 11521 \A
ı
‹Ó·
¢IEY£YN™H EK¢O™Eø™:
§›ÙÛ· \I. X·Ù
˙
ËÊÒÙË
™YªBOY§O™ EK¢O™Eø™:
\I. M. X·Ù
˙
ËÊÒÙ˘
Y¶EY£YNO™ TY¶O°PAºEIOY:
™ˆÎÚ¿Ù˘ M·
˘
ÚÔÁ
Ó·ÙÔ˜\I·Û›Ô
˘
1, 11521 \A
ı
‹Ó·
™ÙÔȯÂÈÔıÂÛ›· - \EÎÙ‡ˆÛË - BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·
 A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™\I·Û›Ô˘ 1 – 11521 \Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-7272.356 –
Fax 
210-7272.380
http://www.apostoliki-diakonia.gr
¶EPIEXOMENAEPIEXOMENA
E•øºY§§O:
«Te âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎe âӉȷʤÚÔÓ ÁÈa Ùe Ê
˘
ÛÈÎe
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰bÓ ÂrÓ·È å‰ÈÔÙÂϤ˜.¢bÓ âÁÎψ‚›
˙
ÂÙ·È ÛÙeÓ àÓ
ı
Úˆ
ÔÎÂÓÙÚÈÛÌe
Ôf Û
˘
Ó‰¤ÂÙ·È Ìb ÙeÓ ÛÙÂÖÚÔ âÁˆÈ-ÛÌ
, àÏÏa âÎÙ›ÓÂÙ·È
¤Ú· à
e ·éÙ
Ó. òE¯ÂÈ ó˜ ÌÔÓ·‰ÈÎe ΛÓËÙÚÔ ÙcÓ àÁ¿
Ë
Úe˜ Ùe ¢ËÌÈÔ
˘
ÚÁ
, ì ï
Ô›· ÂrÓ·È Í¤ÓË
Úe˜ ο
ı
 å‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·.
 ≠ 
O
ÔÈÔ˜ àÁ·
Äηd Û¤‚ÂÙ·È Ùe £Âe ñ
ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î¿
ı
 ÛÎÔ
ÈÌ
ÙËÙ· ηd Û
˘
Ì
ÂÚÈʤÚÂÙ·È àÁ·-
ËÙÈÎa ù¯È Ì
ÓÔ
Úe˜ ÙÔf˜ àÓ
ı
ÚÒ
Ô
˘
˜ àÏÏa ηd
Úe˜ Ùe Ê
˘
ÛÈÎe
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ».ErÓ·È Ï›Á· Ï
ÁÈ· à
e Ùe Ì‹Ó
˘
Ì· ÙÔÜ \AÚ¯ÈÂ
ÈÛÎ
Ô
˘
Ì·˜ ÁÈa ÙcÓ ^H̤ڷ ÙÔܶÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (5.6.06). ^H ʈÙÔÁÚ·Ê›·
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È à
e ÙcÓ öΉÔÛË «^EÏÏËÓÈ-ÎÔd ^YÁÚ
ÙÔ
ÔÈ», öΉÔÛË \EÌ
ÔÚÈÎɘ TÚ·
¤
˙
˘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, 1996, ηd ö¯ÂÈ ÏÂ
˙
¿-ÓÙ· «°Ï¿ÚÔÈ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ
˘
Ó Ùc ‚¿Úη». Ta Û¯
ÏÈ·
ÂÚÈÙÙ‡Ô
˘
Ó.
 
IOYNIO2006
3
\AÁ·
ËÙb ™
˘
Ì
ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÂ,TÂÏÂ
˘
Ù·Ö·, Ìb Ùc ‰È¿‰ÔÛË ÙáÓ ä-ÏÂÎÙÚÔÓÈÎáÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂåÛ‹¯
ı
Ë Î·dÁÂÓÈ·
ı
ËΠÛÙÔf˜ Ó·Ôf˜ ï äÏÂ-ÎÙÚÔÓÈÎe˜ ÙÚ
Ô˜ Έ‰ˆÓÔÎÚÔ
˘
Û›·˜.Oî Ì˯·ÓÈÎb˜ ·éÙb˜ Έ‰ˆÓÔÎÚÔ
˘
-ۛ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, «
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›
˙
ÔÓ-Ù·È» Óa âÎÙÂÏÔÜÓ ‰È¿ÊÔÚ˜ âÎÎÏË-ÛÈ·ÛÙÈÎb˜ ÌÂψ‰›Â˜, ¬
ˆ˜ «
 ≠ 
AÁÈÔ˜ ï£Â
˜», «XÚÈÛÙe˜ \AÓ¤ÛÙË» Î.Ï
.K¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈa ÎÚÈÙÈÎc ÙáÓ Ì˯·-ÓÈÎáÓ ·éÙáÓ Îˆ‰ˆÓÔÎÚÔ
˘
ÛÈáÓ,Ì
ÔÚÔÜÌÂ Óa â
ÈÛËÌ¿ÓÔ
˘
Ì ‰‡ÔàÚÓËÙÈÎaÛÙÔȯÂÖ·: Ùe
ÚáÙÔ Âr-Ó·È ¬ÙÈ Ìb Ùc ̤
ı
Ô‰Ô ·éÙc ¯¿ÓÂÙ·Èï öÏÂÁ¯Ô˜ ÙáÓ Îˆ‰ˆÓÔÎÚÔ
˘
ÛÈáÓ. ^O¬
ÔÈÔÛ‰‹
ÔÙÂ Ì
ÔÚÂÖ Óa «
·Ù‹ÛÂÈÙe ÎÔ
˘
Ì
›» ηd Ôî ηÌ
¿Ó˜ Óa àÚ-¯›ÛÔ
˘
Ó Óa ¯Ù
˘
ÔÜÓ àÓÂͤÏÂÁÎÙ·. Ta
¿ÓÙ· Ú
˘ı
Ì›
˙
ÔÓÙ·È à
e ÙcÓ «T¿ÍË»Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ηd Ùd˜ å‰È·›ÙÂÚ˜Û
˘
Ó
ı
ÉΘ Ùɘ ο
ı
Â
ÂÚÈԯɘ. ^O Î
˘
-Ú›ˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ñ
‡
ı˘
ÓÔ˜ Ú
˘ı
ÌÈ-ÛÙc˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÏÂÈÙÔ
˘
ÚÁÈáÓ ÙÔÜÓ·ÔÜ ÂrÓ·È ï îÂÚ‡˜. Eå‰ÈÎ
ÙÂÚ·, η-Ó¤Ó· Ì˯·ÓÈÎe ̤ÛÔ ‰bÓ
Ú¤
ÂÈ à-
e Ì
ÓÔ ÙÔ
˘
Óa ‰È·ÊÂÓÙ‡ÂÈ ÙcÓ ÏÂÈ-ÙÔ
˘
ÚÁ›· ÙÔÜ Ó·ÔÜ.Te ‰Â‡ÙÂÚÔ àÚÓËÙÈÎe ÛÙÔȯÂÖÔ Âr-Ó·È Ùe ¬ÙÈ Ìb ÙeÓ äÏÂÎÙÚÔÓÈÎ
(ÌË-¯·ÓÈÎ
) ÙÚ
Ô âÎÙ¤ÏÂÛ˘ âÎÎÏË-ÛÈ·ÛÙÈÎáÓ ÌÂψ‰ÈáÓ ‰È·ÊÔÚÔ
ÔÈÂÖ-Ù·È Î·d àÏÏÔÈÒÓÂÙ·È ï ÏÂÈÙÔ
˘
ÚÁÈÎe˜¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙáÓ Îˆ‰ÒÓˆÓ. ™ÙcÓçÚ
ıfi
‰ÔÍË, ¬Ìˆ˜, \EÎÎÏËÛ›·, ì ÌÂ-ψ‰›·, ï
ÌÓÔ˜, à
Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ì
ÓÔÌb ÙcÓ àÓ
ı
ÚÒ
ÈÓË ÊˆÓ‹. M˯·ÓÈÎaηd ô„
˘
¯· (ÌÔ
˘
ÛÈο) ùÚÁ·Ó· ‰bÓ
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙc ‰ÔÍÔÏÔÁ›·ÙÔÜ £ÂÔÜ. Te ôÚÈÛÙÔ, ‚¤‚·È·,
ı
a q-Ù·Ó Óa ñ
¿ÚÍÂÈ ÙÚ
Ô˜ Óa â
·Ó·-Û
˘
ÛÙ·
ı
ÂÖ Î·d ÛÙÔf˜ âÓ Ù
ˇ
á Î
ÛÌ
ˇ
ˆâÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ô‡˜, ï
ı
ÂÛÌe˜ ÙÔÜ«Kˆ‰ˆÓÔÎÚÔ‡ÛÙË», ¬
ˆ˜ ·éÙe˜ ‰È·-ÙËÚÂÖÙ·È ÛÙa K·
ı
ÔÏÈÎa ÙáÓ îÂÚáÓMÔÓáÓ. (^H Έ‰ˆÓÔÎÚÔ
˘
Û›· ÛÙe
 ≠ 
A-ÁÈÔÓ
 ≠ 
OÚÔ˜ ηd ÛÙÔf˜ ™Ï·‚ÈÎÔf˜çÚ
ıfi
‰ÔÍÔ
˘
˜ Ó·Ôf˜ à
ÔÙÂÏÂÖ å‰È·›ÙÂ-ÚË ÏÂÈÙÔ
˘
ÚÁÈÎc Ù¤¯ÓË!). ^O ·ÚÈÔ˜ÏÂÈÙÔ
˘
ÚÁÈÎe˜ Ú
ÏÔ˜ ÙáÓ Îˆ‰ÒÓˆÓÂrÓ·È Óa Âå‰Ô
ÔÈÔÜÓ Î·d Óa
ÚÔÛη-ÏÔÜÓ ÙÔf˜
ÈÛÙÔf˜ Óa
ÚÔÛ¤Ï
ı
Ô
˘
ÓÛÙcÓ Â鯷ÚÈÛÙÈ·Îc ™‡Ó·ÍË ÙɘâÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ ÎÔÈÓ
ÙËÙÔ˜. K·d ïÚ
ÏÔ˜ ·éÙe˜ ÂrÓ·È Ù
ÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎe˜
Ôf ‰bÓ
Ú¤
ÂÈ Ìb ηӤӷ ÙÚ
Ô ÓaÙeÓ âÌ
ÈÛÙÂ
˘fi
Ì·ÛÙ Ûb Ì˯·ÓÈÎaηd ô„
˘
¯· ̤۷.Mb
ÔÏÏb˜ Â鯤˜† ^O \A. E.
\E
ÈÛÎÔ
Èο °Ú¿ÌÌ·Ù·

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->