Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Race in a Bottle: The Story of BiDil and Racialized Medicine in a Post-Genomic Age -- Jonathan Kahn

Race in a Bottle: The Story of BiDil and Racialized Medicine in a Post-Genomic Age -- Jonathan Kahn

Ratings: (0)|Views: 2,700|Likes:

More info:

Published by: Columbia University Press on Nov 20, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
L
K DZKJ 8666%
ip i Wblpj Baz}j mjxjoak| ikkazkmlkg pbj maovejplak ac pbj ﬉x}p `xicp ac pbj bzoik gjkaoj% Vxj}l`jkp Melkpak `jmeixj`% ―L hj/eljsj akj ac pbj gxjip pxzpb} pa jojxgj cxao pbl} pxlzovbikp jrvj`lplaklk}l`j pbj bzoik gjkaoj l} pbip lk gjkj plm pjxo}% iee bzoik hjlkg}% xj/gix`ej}} ac ximj% ixj oaxj pbik <<+< vjxmjkp pbj }ioj+‟ Caeeawlkg Vxj}l`jkpMelkpak% gjkjplml}p Mxilg Sjkpjx i}}jxpj` pbip pbl} immaovel}bojkp leez}/pxipj` ―pbip pbj makmjvp ac ximj bi} ka gj kjplm ax }mljkpl﬉m hi}l}+
Pl} wi}kap kjw} pa oa}p gjkjplml}p} ik` }amlie }mljkpl}p}% hzp ojxje| mak﬉xoj` wbip oa}p bi` eakg immjvpj`4 ―ximj l} kap gjkjplm+‟ \jp }lkmj pbj pxlzovbikpikkazkmjojkp ac 8666% i `l}vxavaxplakipj ioazkp ac ippjkplak bi} hjjk`jsapj` pa pbj plk| 6+9 vjxmjkp "}lkmj xjsl}j` pa ik j}ploipj ac 6+: vjxmjkp
,ac pbj gjkaoj wbjxj vjavej ivvjix pa `lstjx+
@j}vlpj pbj gxik` vxameioi/plak} ac 8666% ximj bi} impziee| hjjk vei|lkg ik jrvik`lkg xaej lk gjkj plmxj}jixmb ik` vximplmj% vixplmzeixe| lk pbj ﬉je` ac `xzg `jsjeavojkp+Ej}} pbik klkj oakpb} eipjx% ak Oixmb 2% 8669% KlpxaOj`% pbjk i vxl/ sipje| bje` hlapjmb ﬉xo lk Oi}}imbz}jpp}% l}}zj` i vxj}} xjeji}j pxlzo/vbikpe| ikkazkmlkg pbj xjmjlvp ac i ejppjx cxao pbj Caa` ik` @xzg I`olkl}pxiplak "C@I, ―`j}mxlhlkg pbj xjgzeipax| }pipz} ik` zeploipj iv/vxasihlelp| ac Hl@le«%‟ i bjixp cilezxj `xzg ojikp }vjml﬉miee| cax Icxlmik Iojxlmik}% vjk`lkg pbj }zmmj}}cze maovejplak ac i mak﬉xoipax| pxlie+
 
LKPXA@ZMPLAK
Ximj ik` Oj`lmlkj4 Cxiolkg ^L}_ pbj Vxahejo
Pl} l} pbj vipjkp igj ac kjw lksjkplak} Cax nleelkg ha`lj} ik` cax }islkg }aze}+ Iee vxavigipj` wlpb pbj hj}p lkpjkplak}+
‐EAX@ H\XAK%
@AK DZIK%
MIKPA L% 9=8
Mav|xlgbpj` Oipjxlie
 
LKPXA@ZMPLAK
8
 Pj pxlie% nkawk i} pbj Icxlmik/ Iojxlmik Bjixp Cilezxj xlie "I/BjC,% wi} }zmmj}}czee| maovejpj` lk 8660+ Lk Dzkj ac pbj caeeawlkg |jix% pbjC@I ivvxasj` Hl@le i} pbj ﬉x}p `xzg wlpb i ximj/}vjml﬉m lk`lmiplak4 papxjip bjixp cilezxj lk i ―heimn‟ vipljkp+
 Pl} haan jrveaxj} pbj vjx}l}pjkp ik` jrvik`lkg z}j ac ximlie mipjgaxlj}lk hlaoj`lmie xj}jixmb ik` vxa`zmp `jsjeavojkp lk pbj cimj ac gjkaolmimmaovel}bojkp} pbip wjxj }zvva}j` pa xjk`jx }zmb mipjgaxlj} lxxjejsikp+]lkmj pbj lkmjvplak ac pbj Bzoik Gjkaoj Vxadjmp% ozmb ploj ik` ippjk/plak bi} hjjk `jsapj` pa lk}zxlkg pbip hlaeaglmie nkawej`gj jojxglkgcxao i`sikmj} lk gj kjplm xj}jixmb l} kap z}j` lkivvxavxlipje| pa oinj xi/mlie mipjgaxlj} ivvjix hlaeaglmiee| glsjk ax ―kipzxie+‟ Ximj l} kap i mabjxjkpgjkjplm makmjvp> xipbjx% lp l} hj}p zk`jx}paa` i} i maovejr ik` `|kiolm}amlie mak}pxzmp+
]lkmj Xlmbix` Ejwakplk“} gxazk`hxjinlkg waxn ak heaa`gxazv vae|oaxvbl}o} lk `lstjxjkp gxazv} ik` ximj} lk pbj 9<76}% }mljkpl}p}bisj zk`jx}paa` pbip ximj wlee }pipl}plmiee| jrveilk ake| i }oiee vaxplak ac gjkjplm sixliplak}+ I} i 8669 j`lpaxlie lk pbj dazxkie
 Kipzxj Gj kj plm} 
vzp lp4―]mljkpl}p} bisj eakg hjjk }i|lkg pbip ip pbj gjkjplm ejsje pbjxj l} oaxj sixli/plak hjpwjjk pwa lk`lsl`zie} lk pbj }ioj vavzeiplak pbik hjpwjjk vavz/eiplak} ik` pbip pbjxj l} ka hlaeaglmie hi}l} cax ‒ximj+“ ‟
Oaxj xjmjkpe|% ikj`lpaxlie lk
 Kipzxj Hlapjmbkaeag| 
i}}jxpj` pbip ―ximj l} }love| i vaax vxar| cax pbj jkslxakojkpie ik` gjkjplm miz}j} ac `l}ji}j ax `xzg xj}vak}j+ + + +Vaaelkg vjavej lk ximj }lea} l} inlk pa taaeagl}p} gxazvlkg ximmaak}% plgjx}ik` anivl} ak pbj hi}l} pbip pbj| ixj iee }pxlvj|+‟
 Pl} l} kap pa `jk| pbj xjielp| ac bzoik gjkjplm sixliplak+ Lp l}% xipbjx% paimnkawej`gj% wlpb gjkjplml}p} }zmb i} Ejwakplk% pbip }zmb sixliplak l}
melkie 
>pbip l}% pbj plk| vaxplak ac pbj bzoik gjkaoj pbip sixlj} `aj} }a lk lkmxj/ojkpie gxi`iplak}% ax melkj}% gjkjxiee| xj﬈jmplkg gjagxivblm ax pjovaxie`l}pikmj hjpwjjk vavzeiplak}+ @aj} i gxazv ac isjxigj Kaxwjglik} bisjcxjyzjkmlj} ac mjxpilk ieejej} "`lstjxjkp sjx}lak} ac pbj }ioj gjkj, pbip `lstjxcxao i gxazv ac isjxigj Klgjxlik}1 \j}% vxahihe|+ Hzp pbj| ie}a vxahihe| `lstjx cxao i gxazv ac isjxigj Gjxoik}% wba lk pzxk vxahihe| `lstjx cxaoi gxazv ac isjxigj Lpielik}% ik` }a ak+ Oaxjasjx% pbjxj l} ie}a xjeiplsje| gxjipjx gj kjplm sixliplak wlpblk jimb ac pbj}j vavzeiplak gxazv} pbik hj/pwjjk pbjo ak isjxigj+ Gjkj plm sixliplak l} xjie hzp makplkzaz}+ Lk }baxp%
Mav|xlgbpj` Oipjxlie

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->