Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23685, 20.11.2012]

Oslobođenje [broj 23685, 20.11.2012]

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 20. 11. 2012.
Godina LXIX 
Broj 23.685Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
8. strana
U POJASU GAZE ILI ZATI[JE ILI ZNA^AJNO PRO[IRENJE OPERACIJE
IZRAEL POSTAVIOULTIMATUM HAMASU
20-21. strana
Jakob Finci,
predsjednik Jevrejske zajednice u BiH
MOGU]A ODGODA
POPISA STANOVNI[TVA
3. strana
PODJELAMINISTARSTAVA
 
[estorka danas u Mostaru
2. strana
Prof. dr. Muharem Avdispahi}
ORU^EVI]JE OKALJAOUGLED VLADE
4-5.strana
Bh. d`udistkinja LarisaCeri} pokorila Evropu
Carica tatamijaza ponos
50. strana
Reuters
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
20.
novembar/studeni2012.
2
U @I@I
VIJESTI
ALEKSANDAR BOCAN-HAR^ENKO
Nije kriv samo RS
 Ambasador Ruske Federaci je u BiH Aleksandar Bo- can-Har~enko kazao je za Fenu da ni je zado voljan iz- vje{ta jem visokog predstavnika Valentina Inzka u cje- lini, jer ni je uravnote`en u smislu cjelokupne ocjene si- tuaci je te otkrivanja izvora posto je}ih te{ko}a, kao i ~i- njenice da se uglavnom okrivlju je Republika Srpska. - Prvo, to ni je istina budu}i da ni je samo RS kriv za ovakvu situaci ju, a Rusi ju i na{e partnere u Vi je}u za implementaci ju mira (PIC) zabrinjava politi~ka situaci-  ja i napetost u FBiH, posebno kada je u pitanju usagla- {avanje stavova izme|u razli~itih politi~kih snaga u Fe- deraci ji, kazao je Har~enko. Kao ilustraci ju naveo je po- sljednje glasanje BiH za Rezoluci ju o Siri ji u UN-u. To  je, smatra, trebalo biti navedeno u izvje{ta ju. Govore}i o retorici ko ju je Inzko spominjao u izvje- {ta ju, Har~enko ka`e da su kori{tene samo po jedina- ~ne izjave ko je su uglavnom izvu~ene iz kontek sta. Am- basador smatra da je u smislu stabiliziranja politi~ke situaci je napravljen pomak ko ji se ti~e sporazuma izme|u lidera SNSD-a i SDP-a BiH Milorada Dodika i Zlat- ka Lagumd`i je, a taj sporazum ni je u zna~ajnoj mjeri uklju~en u izvje{taj. Govore}i o zatvaranju OHR-a, Har~enko podsje}a da  je ruski stav o tome jasan jer je Rusi ja na jodlu~ni ja u stavu da OHR treba zatvoriti nakon ispunjen ja pet plus dva uvjeta i ciljeva, a zna~a jan korak ka tome je bio uki- danje supervizi je za Br~ko, no bez odugovla~enja tre- ba raditi dalje ka tom cilju. Komentira ju}i utisak javnosti da Rusi ja vi{e po- dr`ava stavove RS-a, Har~enko ka`e da je ~injeni- ca da Rusi ja i RS ima ju sli~nosti i podudaranje sta- vova, posebno kada je u pitanju po{tivanje izvornih temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma bez pro- mjena. Na pitanje o investici jama, kazao je da se vi{e ula`e u RS, ali da je to za Rusi ju uvi jek ulaga- nje u dr`avu BiH.
Na dana{njem sastanku lidera SNSD-a, SDS-a, HDZ-a 1990,HDZ-a BiH, SDP-a BiH i SBB-a BiHu Mostaru bi trebalo da bude ve- rifko vana no va parlamentarna  ve}ina, kazao je lider HDZ-a 1990 i doma}in Bo`o Ljubi}.
Povuci-potegni
Dodao je }e se razgo varati o pi- tanjima ko ja tra`e hitne reorme, da bi se naredne dvi je godine iskoris- tile na najbolji mogu}i na~in. - To su pitanja Izbornog zakona, presude Sejdi} - Finci, reorme ja-  vne upra ve, pra vosu|a, inrastru- kturni pro jekti ko ji su od interesa za ci jelu BiH, energetski pro jekti, kao i rekonstrukci ja Vlade Federaci je BiH. Sigurno }e biti i dogo vora o odre|enim kadrov skim pitanjima. Urgentan je pri jedlog za zamje ni- ka predsjeda va ju}eg Predsta vni- ~kog doma, kazao je Ljubi}. Predsjednik SDS-a Mladen Bo- si} od sastanka o~eku je da se us- tano vi da li posto ji politi~ka klima, ali i kapacitet no ve skup{tinske  ve}ine da donosi zna~ajne odluke za BiH i razri je{i dugogodi{nju politi~ku blokadu. - To se, pri je svega, odnosi na mogu}nost rje{enja pitanja Sejdi} - Finci. Ukoliko bismo napra vili do- go vor o tom pitanju, to bi bio jasan signal da se okre}e no vi list u po- litici BiH i otvara prostor za me|usobno uva`a vanje i dogo vor, kazao je Bosi} te dodao: “Ako isklju- ~i vost i dalje ostane kao gla vni politi~ki aktor, onda se od no ve ve- }ine na ni vou BiH mo`e o~eki va- ti da nasta vi dosada{nju politiku po vuci-potegni ili politiku me|uso- bnog sukoblja van ja po goto vo svim politi~kim pitanjima.” Istakao je da, ukoliko se ustano-  vi da se radi o no voj skup{tinskoj  ve}ini s nekim no vim politi~kim konceptom, SDS tra`i da ta skup- {tinska ve}ina otvori pitanje podje- le pozici ja u Vi je}u ministara. - U tom slu~a ju mi bismo, u najmanju ruku, tra`ili ~et vrto mi- nistarsko mjesto za Srbe, jer ni je lo- gi~no da u ovoj situaci ji SDP dobi-  ja tri ministarska mjesta, posebno {to ni je ispunio oba vezu iz prvobi- tnog dogo vora ko ji je podrazumi-  je vao i kompenzaci je za to minis- tarsko mjesto u nekim agenci jama i instituci jama BiH, naglasio je Bosi}.Ukoliko }e, ka`e, biti nastav lje- na politika neiz vr{a vanja dogo-  vora i oba veza, to ne}e otvoriti prostor za me|usobno po vjerenje ili neku ozbiljni ju saradnju na ni-  vou BiH, osim tehni~kog unkci- oniranja instituci ja. - Najmanje {to }emo tra`iti u tom slu~a ju jest da Ministarstvo odbrane BiH pripadne RS-u, ima-  ju}i u vidu da sada ~etiri ~lana skup{tinske ve}ine iz SBB-a ni je is- to {to i sedam ~lano va iz SDA, ka- zao je Bosi} te dodao da se SDSproti vi mogu}oj pono vnoj kandi- daturi smi jenjenog Denisa Be}iro-  vi}a, jer bi to bilo izrugi vanje Par- lamentu, po{to se razlozi za njego-  vu smjenu nisu promi jenili. - Nadam se da SDP ne}e i}i sa za- badanjem prsta u oko i da }e pre- dlo`iti umjesto Be}iro vi}a, neko drugo rje{enje. Ukoliko oni budu in- sistirali na Be}iro vi}u, to }e samo bi- ti znak da nema prostora za korek - tnu saradnju, poru~io je Bosi}.
Rekonstrukcijafederalne vlasti
U HDZ-u BiH smatra ju da bi na- kon dana{njeg sastanka mogla da bude poznata no va parlamentar- na ve}ina, dalja sudbina BiH i  vlast ko ja }e voditi zemlju sljede- }e dvi je godine, kazao je glasnogo-  vornik ove stranke Mi{o Relota i dodao da je sastanak prilika da se stvari, ko je su u posljednje vri jeme bile na mrtvoj ta~ki, pokrenu. “HDZBiH }e zago varati i re- konstrukci ju ederalne vlasti ka- ko bi kona~no u nju u{li legitimni predsta vnici hrvatskog naroda, a  vlast napustili oni ko ji vi{e nema-  ju podr{ku parlamentarne ve}i- ne”, rekao je on.
L. RIZVANOVI]
Podjela ministarstava
Revizori nagra|eni
sa 57.000 KM
Kontrola korisnika bora~ko-in-  validske za{tite ratnih vojnih in va- lida, ~lano va porodica poginu- lih, vojnih penzionera... od janu- ara do no vembra ove godine ko- {tala je poreske ob veznike oko 2.000.000 KM. U tre}em kvartalu ove godine (juni - septembar) trebalo je, recimo, 160.927 KM da se na Institutu za medicinsko  vje{ta~enje Federaci je BiH iz pra-  va izvede 295 ratnih vojnih in va- lida, da se ut vrdi kako ih 749 ima isti procent in validnosti...
Zaradili i volonteri
Isto vremeno, u re~enom peri- odu (juni - septembar) re vizor- skim timo vima su za pau{ale i u~inke ispla}ene 100.142 KM, njiho ve dne vnice su poreske ob-  veznike sta jale 35.413 KM, na no}enja ~lano va re vizorskih timo-  va potro{eno je 37.729 KM (sku- plji su kad spa va ju no kada rade, op.a), za ugo vore o djelu anga`o-  vanih u kontroli boraca dato je 110.478 KM, na dne vnice voza~a 11.363 KM i tako redom.No, vratimo se tro{ko vima re-  vizi je boraca za period januar - no vembar ove godine! Re vi- zorski timo vi sta jali su nas 243.000 KM (pau{ali i naknade po u~inku), njiho ve dne vnice 108.000 KM, no}enja 116.000KM, pri vatna vozila re vizorskih timo va 45.000 KM, gori va su nasuli za 49.000 KM, dne vnice  voza~a 28.000 KM, a naknade za ugo vor o djelu 269.000 KM!
Nastavljaju jo{ `e{}e
 Volonteri ko ji su poma- gali u re vizi ji zaradili su 66.000 KM, a re- vizori su “za izu- zetan doprinos u pro vo|enju re vi- zi je” nagra|eni sa57.000 KM. Semi-nar ko ji je kaoposlu`io za edu- kaci ju ~lano va re vizorskih ti- mo va platili smo 25.000 KM,a radno-kon -sultati vne sas- tanke minis- tra sa re vizor- skim timo- vima 3.770KM. Sre}apa su bilasamo dvatakva sas-tanka.Procje ne in validnosti na Insti- tutu za medicinsko vje{ta~enje FBiH platili smo oko 620.000KM, kancelarijski materi jal i ra- ~unarsku opremu oko 16.800 KM, a oko 82.000 KM smo pla-tili majstorima za rekonstrukci-  ju objekata ko ji se koriste za ar- hi viranje zapisnika i opreme ko-  ja tome slu`i. Kontrola bora~ke populaci je se, kako je ministar na ja vio, nastav lja jo{ `e{}im tempom!
A. BE^IROVI]
 [estorka danas u Mostaru
Lideri bi trebali razgovarati o pitanjima kojatra`e hitne reforme, da bi se naredne dvijegodine iskoristile na najbolji mogu}i na~in
Bo`o Ljubi} doma}in sastanka
Korak unazad
SDA od dana{njeg sastanka {estorke ne o~eku je napredak  ve}, naprotiv, smatra da }e biti u~i- njen korak unazad u rje{enjima za BiH i njene instituci je, kratko je prokomentarisao generalni se- kretar ove stranke Amir Zuki}.
Od januara do novembra potro{ena dva miliona
Seminar za revizore platili smo 25.000KM, a radno-konsultativne sastankeministra s njima 3.770 KM
 SKUPLJI KAD SPAVAJURe vizorski  timo vi sta jali su nas 243.000 KM (pau{alii naknade po u~inku), njiho ve dne vnice 108.000 KM, no}enja116.000 KM
Zukan Helez, ministar
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
20.
novembar/studeni2012.
3
NASILJE U PORODICI
Izna}i sredstvaza sigurne ku}e
Uvr{tavanje sigurnih ku}a u sistem finansira- nja najva`ni ji je segment ko ji se treba osigura- ti kako bi se do{lo do pri jedloga zakona o za{ti- ti od nasilja u porodici FBiH ko ji }e maksimalno biti u funkci ji pomo}i `rtvama, odnosno da one na adekvatan na~in budu za{ti}ene. Na ovo je ukazano na ju~era{njoj za jedni~koj sjednici Ko- misi je za jednakopravnost spolova i Odbora za rad i za{titu Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. Ministarstvo za rad i soci jalnu politiku FBiH, odnosno Vlada FBiH oci jenila je kako za finan- siranje sigurnih ku}a nema sredstava u bud`e- tu tog entiteta, ali predsjednica Komisi je za je- dnakopravnost spolova Katica ^erkez navodi da se treba ju i mora ju izna}i bar ona inici jalna. - Sigurne ku}e su instrumenti ko ji }e na najbolji na~in za{tititi `rtve i za njih je nu`no u prora~unu za 2013. ko ji }e uskoro biti pred nama osigurati dio sredstava. Va`no je da te ustanove u|u u sistem fi- nanciranja, a kasni je je mogu}e izna}i metode zao- kru`ivanja financijske konstrukci je u ci jelosti, oci-  jenila je ^erkez. Nakon okon~anja javne rasprave u svih deset kan- tona o~eku je se i usva janje strategi je o za{titi od na- silja u porodici ko jim }e se na adekvatni ji na~in pro- pisati po jedina rje{enja, kao {to je edukaci ja svih ko ji se bave nasiljem u porodici. - Imamo veoma dobru suradnju sa Centrom za edu- kaci ju sudi ja i tu`itelja FBiH ko ji }e biti obvezni ne samo posredstvom ovog centra ve} i svo jih struko- vnih udruga pro}i usavr{avanja kako bi {to spremni-  je do~ekali uklju~en je u procese ko ji se ti~u nasilja u porodici, navela je Ana Vukovi}, direktorica Gen- der centra Vlade FBiH.
A. T.
BRUXELLES
Uskoro izvje{taj oneumskom koridoru
Zamjenik predsjedava ju}eg Vi je}a ministara i mi- nistar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumd`i ja u~estvovao je ju~er u Bruxellesu, na po- ziv evropskog komesara za regionalnu politiku Jo- hannesa Hahna, na ministarskom sastanku o Jadran- sko-jonskom regionu, javlja Fena. Na sastanku, ~i ji je osnovni cilj bio kreiranje makro- regionalne strategi je EU za Jadransko-jonski region, po uzoru na Balti~ku i Dunavsku makroregionalnu strate- gi ju EU, u~estvovali su ministri vanjskih poslova dr`a- va Jadransko-jonskog regiona Albani je, BiH, Crne Go- re, Hrvatske, Gr~ke, Itali je, Srbi je i Sloveni je. Lagumd`i ja je tokom izlaganja naglasio da regi- onalna saradnja zauzima jedno od najva`ni jih mjes- ta u vanjskoj politici BiH jer se kroz regionalnu sa- radnju potvr|uju i drugi vanjskopoliti~ki prioriteti ze- mlje, iznad svih evropske i euroatlantske integraci-  je, i izrazio podr{ku uklju~ivan ju Jadransko-jonskog regiona u makroregionalnu strategi ju EU. Na sastan- ku sa Hahnom razmi jenjena su mi{ljen ja o tome ka- ko da se Hrvatska, odnosno Evropska uni ja, {to kva- litetni je i jeftini je pove`e preko teritori ja BiH kod Ne- uma i kako za BiH osigurati iste principe kad je u pitanju pristup Luci Plo~e. Prema Hahnovim ri je~ima, predsto ji usagla{avanje stavova unutar same EU, kako bi se poku{ale harmo- nizira ti razlike izme|u po jedinih resora Evropske ko- misi je, te kako bi se onda u kontaktu sa bh. i hrvat- skim ek spertima na{lo rje{enje. Lagumd`i ja je upo- znao komesara Hahna sa zaklju~cima Vi je}a minista- ra BiH, a ko je bi uskoro trebalo razmatrati i Predsje- dni{tvo BiH. Istakao je da BiH `eli biti konstruktivan partner u tra`enju najboljih rje{enja, kako za tzv. ne- umski koridor tako i za pristup Luci Plo~e.
Predsjednik Je vrejske za jednice u Bosni i Hercego vini Jakob Finci smatra da }e, iako na jav ljen za april naredne godine, popis stano-  vni{tva, doma}insta va i stano va u BiH biti prolongiran. Razlog za to  vidi i u rezultatima probnog popi- sa, ko ji pokazu je da se veliki broj anketiranih dr`av ljana Bosne i Hercego vine ni je izjasnio kao pri- padnik jednog od tri konstituti vna naroda, te da je mogu}e da rezul- tati popisa poka`u da mo`da osta- lih bude vi{e od jednog od tri kon- stituti vna naroda.
Bh. dru{tvo nazaduje
- Nama popis treba zato {to tre- ba i ci jelom svi jetu da se zna treba li u ovoj zemlji graditi obdani{ta i osno vne {kole ili trebamo graditi groblja i stara~ke domo ve. Mi ni{ta ne znamo o ljudima ko ji odje `i-  ve. Imamo samo procjene o mrtvim, o iseljenim... i ukoliko bi re- zultat popisa bio sli~an rezultatu probnog popisa, oni bi izgubili je- dan broj pripadnika svog naroda ko ji bi se odlu~io da bude ostali. Mi- slim da se ne treba iznenaditi da popis bude odgo|en, dok se ne pro vjeri koliko ko ima svo jih, kazao  je Finci ju~er u Sara je vu, u~estvu-  ju}i na radionici pod nazi vom No-  vinari i pra vnici: Usta vne reforme i evropski put BiH, u organizaci ji Evropske akademi je Sara je vo. On je po jasnio da }e se razlog za odga|anje popisa lako na}i i da }e to, vjero vatno, biti neusa- gla{eno pitanje na popisnom lis- ti}u.Finci je dodao da nam popis ne}e popra viti standard, ve} da }e nam u kona~nici statistike biti ta- ~ni je. Popis }e pokazati da li je i gdje bilo etni~ko ~i{}enje, te koli- ko je ljudi nestalo, koliko ih je ise- lilo, a koliko uselilo u Bosnu i Her- cego vinu. Oci jenio je da bh. dru- {tvo ne stagnira, ve} nazadu je. - Rat nas je nau~io jednu ru- `nu ~injenicu da mo`e biti i go- re. Sad ka`emo ima vode, stru-  je i ne puca. Ni vo zahtje va smo sveli na te tri kategori je. To {to  je vi{e od 40 posto nezaposle- nih, {to je korupci ja rasprostra- njena, da je prisutno op{te ra- sulo u sistemu vlasti i da se ne zna ni ko je vlast, ni ko je opo-zici ja. To nikoga ne tangira, jer ima vode, ima stru je i ne puca. Evropu je zahvatila ekonomska kriza, a ona se osjeti i kod nas.No, samo kod nas nema {traj- ko va i demonstraci ja. Pali smo na jedan politi~ki ni vo razmi- {ljan ja, ko ji je tek malo vi{i od animalnog, presjek je sada- {njeg stanja u BiH ko je je iznioFinci.
Rje{enje za presudu
Rekao je da su ostali postali je- dno nepoznato ti jelo u ko jem se ne zna koga sve ima i da sadmnogi poku{a va ju u}i u ovu gru- pu iz raznih razloga, od onih ko-  ji ne `ele da budu svrstani u svo-  ju etni~ku grupu, do onih ko ji se zala`u za stvaranje bosansko- hercego va~ke naci je. No, evi- dentne su i zloupotrebe takvog izja{nja van ja i to naj~e{}e zbog dobi vanja radnog mjesta. Finci ima i rje{enje za implementaci-  ju presude Sejdi} i Finci za ko ju ka`e da je treba pro voditi korak  po korak.- Najlak{e bi bilo da se jedan ~lan Predsjedni{tva bira iz RS-a, a dva iz FBiH, od ~ega vi{e od je- dnog ne mogu biti iz reda istog konstituti vnog naroda ili reda ostalih. U Domu naroda PSBiH najmanje promjena bi se iza- zvalo ako bi se iz RS-a biralo {est izaslanika, od ko jih su pet Srbi, a  jedan je nesrbin, a iz FBiH 12, odko jih po pet Hrvata i Bo{njaka i dva ko ja su nehrvat i nebo{njak, predla`e Finci. On ka`e da bi se ovako ri je{io usta vni problem, ~ime bi se mo- gla podni jeti kandidatura za EU, a potom bi se trebalo i}i na izmje- ne Izbornog zakona BiH.
M. \UROVI] RUKAVINA
Jakob Finci,
predsjednik Jevrejske zajednice u BiH
Rezultati bi mogli pokazati da mo`da ostalih bude vi{e od jednog od tri konstitutivna naroda
Ta~nijestatistike u kona~nici
Finci:
Probni popis }e uznemiriti duhove u politi~kim strankama
MOGU]A ODGODA POPISA STANOVNI[TVA
Individualno i kolektivno
- Popisom ne}emo ri je{iti pitanje za{tite individualnih ljudskih prava, jer je kod nas do{lo do zamjene teza, pa se umjesto za{tite individualnih ljudskih prava, pod za{titom ljudskih prava stavlja ju kolektivna prava etni~kih grupa, konstatu je Finci.
VA@NO JE DA NE PUCA Sad ka`emo ima vode, stru je i nepuca. Ni vo zah tje va smo sveli na te trika tegori je, veli Finci

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nihad Sultanić liked this
Pero Peric liked this
Sedin Karahodza liked this
Rejhan Slatina liked this
vestern liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->