Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Novedades EDT diciembre

Novedades EDT diciembre

Ratings: (0)|Views: 2,580|Likes:
Published by Javier Mesón

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: Javier Mesón on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
@A CAFKIO
$}olo þikho+
@ivksp` Xãihd`~ Cfpaì! Lcvh`ao Wëv`~
@ivksp` Xãihd`~ Cfpaì! `a bpkoikx}c m` ovw`mo3;85 { woxkfa`l`i}` `a l`nov `xhvk}ov m` hølkhx`xwcóoa m` xp b`i`vchkøi! up`au` ca bëi`vo i`bvowcvc hoix}vpkv pi høh}`a Loao}ou m` hvkl`i! wc,xkøi! x`to { lcac a`hd` sp` dcvìc acx m`akhkcx m` Nkl]olwxoi)Holwkihdcmo hoi `a mkfpnci}` cvb`i}kio Lcvh`aoWëv`~! clfox ov`h`i pic ofvc mku`v}kmc { `xhcao,vkci}` c pi }k`lwo! sp` io }k`i` lk`mo c `xhcvfcv`i aox }`lov`x lãx wvopimox ` kihoi`xcfa`x m`ahkpmcmcio ciøiklo c wcv}kv m` pic wv`lkxc `ibc,óoxcl`i}` aþmkhc ` kio`ixkuc)Wpfakhcmo `i Evcihkc ci}`x sp` `i @xwcóc! @mk}o,v`x m` `f`ox wv`x`i}c ca i @a Cafkio `i `a kmko,lc ovkbkica `i sp` p` `xhvk}o! wcvc sp` womcloxcwv`hkcv! pic u`~ lãx! dcx}c spë wpi}o `a hølkhwp`m` x`v! `i lciox m` Cfpaì { Wëv`~! pi cvlchcvbcmc wov `a Mkcfao))) o wov @a Cafkio)KIHAP[@ PI WVØAOBO M@A MKFPNCI@NPCI BKLËI@^
¿Spë wcxc hpcimoac }ìc fp`ic m`ac w`aìhpac x`}vcixovlc `i`a loix}vpo?
Hoa`HHkøi>Eovlc}o>WUW>kXFi>
Iou`ac BvãhcHcv}oië $35!5 hl t68 hl+ 47 wãb) C Hoaov)30 ₡;24,4=,;;=2,025,;
Iou`mcm`x Mkhk`lfv` 6736
HØLKH
Hol`vhkca> Ciic Aøw`~ $ciicG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+ q Wv`ixc> Ikjk Icucvvo $ikjkG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+]`a> ;8 87; 0; 3= $H`i}vcak}c+ / ;8 867 40 =7 $Wv`ixc+ h/Xcihdo m` Ãukac! 48,4; =c Waci}c 74734 Fcvh`aoic
 
Ip@uCx dC~CóCx FëAKHCx I¾3;$x@vK@ C~pA+ACx Cu@I]pvCx ECACIBKx]Cx M@A NOu@I xCLCvCIHd
$x`vk` cfk`v}c+
D`viãi Lkbo{c! Noci @xhcim`aa
Noci Ci}oik Xclcvcihd! p}pvo wv`xkm`i}` m`a HOK { v`xwoixcfa` m` sp` aoxNp`box Oaìlwkhox m` 3;;6 x` h`a`fvcvci `i Fcvh`aoic! p` cacibkx}c hoi, u`ihkmo mpvci}` bvci wcv}` m` xp ukmc) @i ac Bp`vvc Hkuka @xwcóoac! hoixoacl`i}` 34 cóox! x` cakx}ø holo V`wpfakhcio wcvc m`x`v}cv c Evcihkc { lãx}cvm` v`ki}`bvcvx` `i `a @nëvhk}o Ichkoica m` Evcihkxho Evciho) @i `x}` }`f`ov`hv`clox acx bvchkoxcx cu`i}pvcx npu`ika`x m` Xclcvcihd mpvci}` ac Bp`vvcHkuka! c ao ki}ki `xwcóoa! cholwcócmo m`a w`vvk}o Houk { hoi pi Hcwk}ãiDcmmohj lp{ `xw`hkca> £`a `xhvk}ov { `xwìc vcispkx}c Nox`w Wac# @lohkøi { vkxcx bcvci}k~cmcx)
Ip@uCx dC~CóCx FëAKHCx I¾67$x@vK@ vONC+ NCI @pvOWC @I))) £LOv@I@]C M@AM@x]KIO#
$x`vk` cfk`v}c+
D`viãi Lkbo{c! @mloim E) Vkwoaa
£Up`au` Nci @pvowc! `a a`b`imcvko dëvo` Fvpbp`vc hv`cmo wov `a mkfpnci}`@mloim))) £{ m` ac lcio m` xp wvowko hv`cmov#@i `x}c ohcxkøi! x` `iv`i}cvã icmc l`iox sp` c Dklla`v! `a N`` m` acx XXca`lcicx! mpvci}` xp ukxk}c v`ca ca Loicx}`vko m` Loi}x`vvc} `i 3;=7) Hoi, u`ihkmo m` sp` `i ac Loi}cóc m` Loi}x`vvc} x` ohpa}c `a lì}kho Xci}o Bvkca!`a hvp`a D`kivkhd Dklla`v x` wv`x`i}c caaì w`vxoical`i}` wcvc dch`vx` hoi`a ofn`}o xcbvcmo! sp` womvìc c{pmcv c Dk}a`v `i xp hvp~cmc wov ac hoispkx}cm` @pvowc)
Hoa`HHkøi>Eovlc}o>WUW>kXFi>
Dc~cócx FëaakhcxVþx}khc $6= t 32 hl)+ , 36 wãbkicx h/p, F/I4!;0 ₡;24,4=,;;=2,0;8,5
ACX IP@UCX DC^CÓCX FËAKHCX ]@ ]VC@I AO SP@ ICMK@ LÃX X@ C]V@U@ CDCH@V> £@A WCXCMO ECACIBKX]C M@ NOCI CI]OIK XCLCVCIHD [ @A V@]OV,IO M@A KILOV]CA DËVO@ WPAW NCI @PVOWC#
Iou`mcm`x Mkhk`lfv` 6736
HØLKH
Hol`vhkca> Ciic Aøw`~ $ciicG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+ q Wv`ixc> Ikjk Icucvvo $ikjkG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+]`a> ;8 87; 0; 3= $H`i}vcak}c+ / ;8 867 40 =7 $Wv`ixc+ h/Xcihdo m` Ãukac! 48,4; =c Waci}c 74734 Fcvh`aoic
 
vKEEA@
$}olo þikho+
Nox`w ]op}cki! Vcec`a Aøw`~ @xwì 
@mk}ov`x m` `f`ox v`hpw`vc `i pic `mkhkøi acfo,vkoxcl`i}` v`hoix}vpkmc! ac cxolfvoxc x`vk` Vk`!pic ofvc sp` `a }k`lwo dc hoiu`v}kmo `i pi haãxkhoc v`kukimkhcv)V`cak~cmc m` 3;57 c 3;58! Vk` v`pikø c mox m`aox bvcim`x m`a }`f`o `xwcóoa m`a xkbao TT> `a `mk,}ov! cspì bpkoikx}c! Nox`w op}cki! { `a cfpaoxo mk,fpnci}` { wov}cmkx}c $hëa`fv` wov xpx lcvcukaaoxcxwov}cmcx wcvc aox hølkhx Lcvu`a `i @mkhkoi`x Uëv,}kh` mpvci}` aox cóox 27+! Vcc`a Aøw`~ @xwì)Clfox ovlci pi wcv}khpacv }ãim`l cv}ìx}kho! m`,xcvvoaacimo pic x`vk` hacxkhkx}c m`a O`x}` sp` ic,vvc acx cu`i}pvcx m` pi nou`i ukpmo cholwcócmom` xp w`sp`óc dknc! `i w`vkw`hkcx v`wa`}cx m` }omoxaox `a`l`i}ox sp` chpóci pi fp`i r`x}`vi! lãxpi `xwìvk}p akf`vca { wchkx}c lp{ m` cbvcm`h`v `ihoi}vcx}` hoi ac v`wv`xkuc ëwohc `i sp` x` wpfakhø)
@a r`x}`visp` hoixcbvøc Aøw`~ @xwì { sp` ioxv`m`xhpfv`ac ch`}cbpkoiìx}khcm` ]op}cki)
Hoa`HHkøi>Eovlc}o>WUW>kXFi>
Uki}cb`Hcv}oië $34!0 t 65!0 hl)+ , 3;6 wãbkicx , F/Ic m`}`vlkicv ₡;24,4=,;;=2,053,0
Iou`mcm`x Mkhk`lfv` 6736
HØLKH
Hol`vhkca> Ciic Aøw`~ $ciicG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+ q Wv`ixc> Ikjk Icucvvo $ikjkG`mk}ov`xm`}`f`ox)hol+]`a> ;8 87; 0; 3= $H`i}vcak}c+ / ;8 867 40 =7 $Wv`ixc+ h/Xcihdo m` Ãukac! 48,4; =c Waci}c 74734 Fcvh`aoic

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->