Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
41 Jesus Trains His Disciples (John 12-17)

41 Jesus Trains His Disciples (John 12-17)

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Derick Parfan

More info:

Published by: Derick Parfan on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 
JESUS TRAINS HIS DISCIPLES
 
Scripture:
John 12-17
The Need for Training
Kung buong buhay mo ay nasanay ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon tapos isang araway mababago iyon, hindi ganoon kadaling mag-adjust. Halimbawa, kung mahigit 20 taon ka sa
kulungan, tapos pinalaya ka na, tanong mo sa sarili mo, “Anong gagawin ko ngayon?”
Pagdating mo sa bahay, hindi mo alam kung paano kikilos kasi nasanay ka sa buhay sakulungan. Kung halos buong buhay mo nasa ibang bansa ka nagtatrabaho tapos umuwi ka nasa Pilipinas, malaking adjustments din. Kung 50 taon ka na, tapos tinawag ka ng Dios namagmisyon sa Afghanistan, malaking adjustments din. Kasi sanay ka sa pamumuhay dito,tapos lilipat ka doon. Ganoon din sa pagiging Cristiano. O pagiging kabilang sa kaharian ngDios. We are so used, even since we were born, to life outside the kingdom, we don't knowwhat it means to live inside and stay living inside the kingdom of God. Lalo pang nandito tayosa mundo na halos lahat ng kahalubilo natin ay mga di Christians. Wala na tayo sa kaharianng kasamaan at kasalanan, nasa kaharian na tayo ng Dios kung tayo nga ay nakay Cristiano.May adjustments tayong gagawin, at araw-araw iyon. Dapat masanay tayo kung ano angbuhay na pinaghaharian ng Dios. Dapat sanayin tayo sa ganitong klaseng buhay.Nakita natin sa nakaraang dalawang linggo na
Jesus declares and displays the kingdom of God
.
Nakita na nating siya ang Hari at Tagapagligtas na ipinangako’t ipinadala ng Dios. Kung
tinanggap natin siya bilang Tagapagligtas at nagpapasakop sa kanya bilang Panginoon, ibigsabihin nasa kaharian na tayo ng Dios. Ibig sabihin Cristiano na tayo. Ito ang ibig sabihin ngpagiging Cristiano. Hindi lang pagiging kaanib ng iglesia, kundi kaanib ng Kaharian ng Dios.
Hindi lang pakikinig ng Salita ng Dios, kundi pagsasabuhay nito. Hindi lang dahil ang “family at
riends” natin ay mga Cristiano kundi may tunay na relasyon tayo kay Cristo.
Sa Matthew, Mark, Luke and John (tinatawag na Gospels), karaniwang salitang ginagamit dito
ay “disciples of Christ.”
Sa mga nakaraang pag-aaral natin tungkol sa pagparito ngPanginoong Jesus, ang focus natin ay nasa Matthew, Mark at Luke (tinatawag na SynopticGospels dahil marami sa kanila ang magkakahawig na salaysay. Pero ngayon, tingnan natinang John. Medyo iba ang pagkakaayos nito at ang titingnan natin ngayon sa John 13-17 ay
halos di makikita sa ibang Gospels. Sa unang kalahati ng John, makikita natin ang mga “signs”
na ginawa ni Jesus. Sa ikalawang kalahati naman ay ang huling linggo ng buhay ngPanginoon, kung saan halos lahat ng kanyang panahon ay inilaan niya sa kanyang mga
“disciples” (iyong true disciples, kasi meron ding mga peke tulad ng makikita natin mamaya).
 
True Discipleship
Mula sa John 12, mas naging malinaw kung sino talaga ang kay Cristo, sino talaga ang true
disciples. Pakinggan n’yo itong mga nangyari
na hango sa John 12:37-50:
 
THE STORY OF GOD: A Sermon Series on the Whole Story of the Bible October 28, 2012
 
2
 
Chapter 41
 –
Jesus Trains His Disciples
| Derick Parfan | Baliwag Bible Christian Church
 Kahit na nakita na ng mga Judio ang maraming himala na ginawa ni Jesus - mgapalatandaang nagpapatunay kung sino siya - ayaw pa rin nilang sumampalataya sakanya. Ang mga pinunong Judio nga ay nagsabwatan na para makakuha ngpagkakataong ipapatay si Jesus. Merong ilan sa mga pinunong Judio ang naniwala kayJesus pero inilihim nila ito dahil sa takot nilang mapatalsik ng mga Pariseo. Dahil masgusto pa nilang parangalan sila ng tao kaysa ng Dios.Kaya nagsalita siya nang malakas sa kanila,
"Ang sumasampalataya sa akin ay hindi namananatili sa kadiliman. Naparito ako sa mundo hindi upang hatulan kayo kundi iligtaskayo. Pero hahatulan ang sinumang ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita." 
 
Bago natin alamin kung sino ba mga totoong disciples at ano ibig sabihin noon, dapat natingalamin kung sinu-sino ang hindi. Lahat ng nakakita ng mga himala niya pero di pa rin naniwala(12:37). May iba naman na naniwala nga, ngunit dahil sa takot sa tao, di nila sinasabi sa ibangnaniniwala sila, dahil mas gusto nilang parangalan ng tao kaysa maging tanggap sa Dios(12:42-43). The question here is, do they really believe in a saving way? Probably not. Thesewere those who weighed the evidence for the Messiah and found that Jesus was indeed theMessiah. Intellectually they believe but not with their heart. Fear of men hinders them. Theyloved their own position than being a disciple of Jesus. They love their own glory more than theglory of God. These cannot be saving faith. For true faith in Jesus is treasuring him more thananything. More than our name, more than our comfort, more than the approval of men, morethan life itself.
So, sino ngayon ang “true d
isciples
”? Ito iyong mga taong hindi naniwala lang, kundi sumunod
sa pinaniwalaan, pinahahalagahan si Jesus nang higit sa lahat. Sa tatlong taong ministeryo niJesus dito sa mundo, meron din siyang naging iilang mga true disciples. Sila iyong mganagpatuloy na sumunod sa kanya kahit rejected na si Jesus ng buong bansa at lalo na ng mgaJewish leaders. Sila ang mga taong tumanggap kay Jesus at sa kanyang salita. Sila ang mgataong sumampalataya kay Jesus at sumunod sa kanya. Kabilang sa mga ito ang 11 apostol(teka, di ba 12 sila?) na tinawag niya para makasama niya, para turuan at sanayin paramamuhay sa kaharian ng Dios at anyayahan ang iba sa kaharian ng Dios. Makikita natin iyanmaya-
maya…
 
Training of the Twelve (Actually, the Eleven)
Ngayon, tingnan natin ang nangyari sa John 13-17. Makikita natin dito na
Jesus Trains HisDisciples.
Habang pinapakinggan natin ito, subukan nating sagutin ang mga tanong na ito:What is Jesus doing to his disciples to train them for discipleship and life in the kingdom? Howshould we respond as disciples? How should we respond as disciple-makers, dahil ang bawatdisciple ay disciple-maker din?
Bago sumapit ang Pista ng Paglampas ng Anghel (Paskuwa o Passover), alam ni Jesusna dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito para bumalik sa Ama.Mahal na mahal niya ang mga tagasunod niya rito sa mundo, at ipinakita niya angkanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan.
 
THE STORY OF GOD: A Sermon Series on the Whole Story of the Bible October 28, 2012
 
3
 
Chapter 41
 –
Jesus Trains His Disciples
| Derick Parfan | Baliwag Bible Christian Church
 Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Habangnaghahapunan, tumayo si Jesus, hinubad ang kanyang damit-pantaas at nagbigkis ngtuwalya sa baywang niya. Nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana, at sinumulanghugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalya pagkatapos. Paglapitniya kay Pedro, sabi nito,
"Panginoon, huhugasan n'yo po ba ang paa ko? Hindi  puwedeng kayo ang gumawa nito." 
Sagot ni Jesus,
"Hindi mo ito naiintindihan ngayon, pero maiintindihan mo din pagdating ng tamang panahon. Kung hindi kita huhugasan,wala kang kaugnayan sa akin." 
Kaya pumayag din si Pedro. Tapos sinabi ni Jesus,
"Malinis na nga kayo, pero hindi lahat." 
 Nasabi niya iyon dahil alam niya ang mga susunod na mangyayari. Sa mga oras na ito,inudyukan na ni Satanas si Judas para traydurin si Jesus.Pagkatapos niyang hugasan ang mga paa nila, bumalik na siya sa hapag-kainan. Sabiniya sa kanila, "Alam n'yo ba ang ibig sabihin ng ginawa ko? Hindi ba't ako ang Guro atPanginoon ninyo? Kung gayon, kung ano ang ginawa kong halimbawa sa inyo dapatn'yo ding tularan. Gawin din ninyo ito sa iba, dahil walang alipin ang higit pa sa kanyangpanginoon. Mapalad kayo kung ganito rin ang gagawin n'yo. Pero hindi lahat sa inyo ayganito. Ang isa sa inyo ay magtatraydor sa akin."Nagtanungan sila kung sino iyon. Kaya inabot ni Jesus ang tinapay kay Judas, perohindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin nang sabihan niya si Judas, "Gawin mo naagad ang dapat mong gawin." Nang sandaling iyon, pumasok na kay Judas si Satanas.Kaya pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis nang gabi ring iyon.Pag-alis ni Judas, nagpatuloy si Jesus na kausapin ang kanyang mga tunay natagasunod. Sinabihan niya silang manatili sa pag-ibig niya, magpatuloy na sumunod samga utos niya para maging sagana ang kanilang bunga. Na wag matatakot opanghihinaan ng loob kahit na ang buong mundo ay laban sa kanila. Na wag malungkotna si Jesus ay aalis na kundi patuloy na magtiwala sa kanya dahil darating angEspiritung galing kay Jesus - na magbibigay karunungan at lakas sa kanila. Pagkataposnito, nanalangin si Jesus sa Ama at ipinanalangin ang mga tagasunod niya at angmarami pang magiging mga tagasunod niya.
(1)
 
By Loving Them to the End
Kung mapapansin n’yo, ang kasama at kausap na niya dito hindi ang maraming tao, kundi iyon
lang labindalawa. Ganito ang ginagawa niya sa mga huling araw niya dito sa mundo. Ano angmakikita nating ginagawa niya para sanayin ang kanyang mga tagasunod para maging handasilang magpatuloy sa kaharian ng Dios kahit umalis na siya? Ipinapakita dito na
nagmamahalsiya sa kanila hanggang sa huling sandali.
“Having
loved his own, he loved them to theend
(13:1). Sa loob ng tatlong taong pagsasama nila ng mga disciples niya, naramdaman nilaang walang katapusan at walang hangganang pag-ibig ng Dios sa pamamagitan ni Cristo. Namay nagtiyaga sa kanila, na may tumanggap sa kanila, na may nagpatawad ng kasalanan nila,na may nagbigay ng lahat ng kailangan nila, na higit sa lahat ay inilapit sila sa Dios.
Naranasan nila ang katotohanan ng John 14:6, “I am the way, the truth and the life. No onecomes to the Father except through me.” Dahil kay Cristo, nalapit sila sa Dios. That’s true love.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->