P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 93; 20.11.2012]

Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 93; 20.11.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 96|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
 
Z~ewoi&
]O?=2>
 Lo exl
Ā
folo ;4, ]xiz}ů~dlj Ge88%=2& >?%=2&ne` ]owfo`xcjnldhd enwż
]WJ]WJNXXI 
Nw, Nj }wjnxcjnoroc`jl~owlj xizEro enegcorfcjlo zGwec =?%o-78, ei~egw Xo Lo ~j`
Ā
folio ;4,xiz}ů~dlj Ge88%=2& >?%=2&ne` ]owfo`xcjnldhd enwż
Kend7=, lerj`gwo%
]WJNX^FO@JL^GEXLJ D
rz
Ā
folo DR,8,exferldio ]wjxlj d Ajwhjke1?%=2& 4?%=2&jl~owlj xiz}ů~lec 78, ei~egw 
E
E WOSWCJŭXCJNOROCZORLD
Ć
IEKZ]ŭ^DLJ GE
dx Gj
ċ
dwerd
ċ
 
ċ
jk%}wjnxcjno~ }ů~dlj Gexlj dfzio x~z}o loXfzżgjle` kf>-?-?=::-7%?77=?7, kendljwocjrejfcz
Ā
folio DR,]exferldio Sxlj d Ajwhjke1?%=2& 4?%=2&jl~owlj xiz}ů~lec 78, fdx~e}o
 o QRDx~znjleko 7= 
RLD
Ć
IDOWLJ XI JWHJKE
,g$ Zx~oro Gexnx~orld
Ā
iekrdlj !'Xfzżgj
 
4?%=;& 1;%=4 dlj Gexlj d7=?7, kendlj
FZIZ
LCZ SO@C
Ă
JK%]WJNXNE@O ]OW XLJ D AJWH
D,oswcjůoro xj xjfco ]wjnx~orAjwhjkerdlj,DD,xlokz nole`xldiz GdA',]w ]wjnNw,
G
 8,g$ Zx~oro Gox~z}ld
Ā
iekrdlj !'Xfzżgj4?%=;& 1;%=4 dlj Gexlj dno 7=?7, kendl
7, kendlj
E@]ŭ^DLJDLJ
lj d Ajwhjkerde`o ]owfo`jd kfoxldi GdA1%?7$& ]wjnx~ojwhjkerdlj&nelde cj
LDIOJNO^JFCOO@JL^OWLKERDLJ
nzżlex~d so`cd
Ā
iek ne`oneleůjlco djnxcjnorocz
ċ
d~orld
Ā
iek ne
eże Fczgd
ċ
& x,xlj d Ajwhjkee`o ]owfo`jd kfoxldi GdA71%?7$& Sox~zjwhjkerdlj&j& nelde cj
Gwec%
Пэмё
48 
 
lj& ~j~owlj'& gw,ld
Ā
ido 8:,
J
jldio]owfo-
 
 gd~
ċ
jow,rdlj d~owlj'& gw,ld
Ā
ido 8:, }wjn`jl~xj zGw 78,
чк
 
ы эак
 
ПбЪЕэкЪкэимоблнжёомжн
Шч
E WO]WJNXCJNSOX^Z]LDXIZ]ŭ^
Nw, Njldx Gj cjno~jfco%}wjnxowlj xiz}ů~dljEro Enfzio xXfzżgjle` kfec =?%o-8>-?-?fdx~e}ono 7=?Xowocjre
Ан
 
мяамзш
 
ыйнан
;4,
Емяймягшесчбак
 
Пм
&
пэ
, 88%=2& >
ячнзабыгб
 
окимзбак
&
ан
 
ак
&
омабм
 
 ёк
 
М
 
ЭНЕЭКОЯЁКОЭКОЯЧНЗАЯГШЕСЧ
Оэ
 
Окабя
 
Пабгн
 
еэкояёк
 
Енэйнжкачнэ
Имобэнг
& 7=,
амзк
DXXDXXDXX
ENFZ
SWCJŭJLCZ^JFCO%]W IEK NE@OLJ GEXLJ D
D,dwerd
ċ
woswcjůjnorocz
ċ
jkGexlj d AjwhjDD,z}o lo xlokzxldiz GdA',::-7%?7, kendlj
ан
DR 8,
п
$
Шзабгн
 
Еэкоячяак
 
б
 
Ъкэтки
?%=2& 1?%=2& 4
ж
 
Енэйнжкач
:,
яёкоабтб
 
м
МОЙШ
ЭЁКСКЃШ
 
НЗНЁШЉКИ
%
ЫГМИ
 
ОМЖАК
 
ПМЯАК
 
D
кљбэмзбљ
 
 эннзнёшљки
%
еэкк
 
ягшесчбак
 
н
QRD
пэн
7=?7,
им
?:?7-;>12 -?:?7-;>4> -?:?7-;:=1 -
Z
SO@CJLDI NXCJNORO]OWFO@JLAJWHJKER
ro xj x nzżlox~z}ld
Ā
iekerdlj,ole` neleůj]wjnxcjSox~z}ld
Ā
Nw,
Geże Fc
 
чнзн
 
Пмяак
 
б
 
забыгми
 
омжнмзбак
!'
Яйшв
?%=2& 4?%=;& 1
нэак
 
ягшесчоэвнамё
78,
Ш
 
 
ЛНЖЁКАБГЭКОЯЁКОНН
 
ЕНЭЙНЖБ
 
ЪКЭТКИМ
 эёкснзн
 
як
 
яёкончкєн
 
ЕэПмяак
 
б
 
Ъкэт
ба
j
 gexolxid cjsdawro~xid cjsdi xw}xid cjsdi 
 Z
Ă
JK^OWLJDLJ
x~d so`cjldione`o ]owfo- co d egcorfczcjno~jfcek ne`o
zgd
ċ
& r, w,
Ъкэткимзбак
&
Енэйнжкачн
-
пкаб
 
ийняабг
 %=4
б
71%?7$&
ак
 
Пмяак
 
б
 
гчмпэн
7=?7,
КЄН
 
АЧНЭАК
 
БАК
 
ян
 
ошвамячб
 
коячнзабыгми
 
кимзбак
,
 
Gwec 48 - X~wolo 7 X F Z Ű G J L D K F O X L D I G d A Z~ewoi& 7=, ??, 7=?7,DD
Мзн
 
мойшгн
 
ячшен
 
ан
 
яаниш
 
онамж
 
омамскѓн
 
б
 
пбљк
 
мпёнзєкан
 
ш
'
Яйшвпкамж
 
ийняабгш
 
ПбЪ
',
Пэмё
=?%
н
-8>-?-?=::-7%?778,
мгчмпэн
7=?7,
имобак
 
Янэнёкзм
 
Еэкояёконзнёшљб
 
Еэкоячнзабыгми
 
омжн
 
Оэ
 
Пмвм
 
Єшпбљ
&
я
,
 э
, 
?=2:
 Lo exlerz
Ā
folo >, x~or !?$ ~o
Ā
io l$ Soielo e Rdxeie`xznxie` d ~zżdfo
Ā
ie` rdcj
ċ
z Gexlj d Ajwhjkerdlj !'Xfzżgjldkfoxldi GdA'& gw, 7:%=>& 48%=:& >1%=; d ?:%=1$ d
Ā
folo ;4,]exferldio ]wjnx~orld
Ā
iek ne`o ]owfo`jl~owlj xiz}ů~dljGexlj d Ajwhjkerdlj !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, 88%=2& >?%=2&1?%=2& 4?%=2& 4?%=;& 1;%=4 d 71%?7$& ]wjnx~orld
Ā
id ne`]owfo`jl~owlj xiz}ů~dlj Gexlj d Ajwhjkerdlj& lo 8:, xcjnldhdenwżolec 78,?=,7=?7, kendlj& nelde cj
ENFZIZ
E DSGEWZ
Ć
FOLO RDXEIEK XZNXIEK D^ZŰDFO
Ć
IEK RDCJ
Ă
O GEXLJ D AJWHJKERDLJ
D,So
Ā
folo Rdxeiek xznxiek d ~zżdfo
Ā
iek rdcj
ċ
o Gexlj dAjwhjkerdlj dsogwol cj SNWORIE WOCD
Ă
,DD,@olno~ dsogwole`
Ā
folz Rdxeiek xznxiek d ~zżdfo
Ā
iekrdcj
ċ
o Gexlj d Ajwhjkerdlj ~wocj
Ā
j~dwd kendlj& z xifonz x
Ā
fole` :, x~or !?$ Soielo e Rdxeie` xznxie` d ~zżdfo
Ā
ie`rdcj
ċ
z GdA,DDD,Ero enfzio x~z}o lo xlokz nole` neleůjlco d gd~
ċ
jegcorfcjlo z 'Xfzżgjle` kfoxldiz GdA',Gwec =?%o-=1-??;>%?778, ei~egwo 7=?7, kendljXowocjre]wjnxcjnorocz
ċ
d]wjnx~orld
Ā
iek ne`oNw,
Geże Fczgd
ċ
& x, w, ^j`jfcj`
Ā
folio >, x~oroi !?$ ~e
Ā
io l$ Soielo eRdxeie` xzngjle` d ~zżd~jfcxie` rdcj
ċ
z Gexlj d Ajwhjkerdlj!'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, 7:%=>& 48%=:& >1%=; d ?:%=1$ d
Ā
folio ;4, ]exferldio Sox~z}ld
Ā
iek ne`o ]owfo`jl~owljxiz}ů~dlj Gexlj d Ajwhjkerdlj !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw,88%=2& >?%=2& 1?%=2& 4?%=2& 4?%=;& 1;%=4 d 71%?7$& Sox~z}ld
Ā
idne` ]owfo`jl~owlj xiz}ů~dlj Gexlj d Ajwhjkerdlj& lo 8:,xcjnldhd enwżolec 78,?=,7=?7, kendlj& nelde cj
ENFZIZ
E DSGEWZ
Ć
FOLO RDXEIEK XZNGJLEK D^ZŰD^JFCXIEK RDCJ
Ă
O GEXLJ D AJWHJKERDLJ
D,So
Ā
folo Rdxeiek xzngjlek d ~zżd~jfcxiek rdcj
ċ
o Gexlj dAjwhjkerdlj dsogwol cj SNWORIE WOCD
Ă
,DD,@olno~ dsogwole`
Ā
folz Rdxeiek xzngjlek d ~zżd~jfcxiekrdcj
ċ
o Gexlj d Ajwhjkerdlj ~wocj
Ā
j~dwd kendlj& xzifonle
Ā
foliz:, x~oroi !?$ Soielo e Rdxeie` xzngjle` d ~zżd~jfcxie` rdcj
ċ
zGdA,DDD,Ero Enfzio x~z}o lo xlokz nole` neleůjlco d egcorfczcjxj z 'Xfzżgjle` kfoxldiz GdA',Gwec =?%o-=1-??;>%?778, fdx~e}ono 7=?7, kendljXowocjre]wjnxcjno~jfcSox~z}ld
Ā
iek ne`oNw,
Geże Fczgd
ċ
& r, w, 
Ан
 
мяамзш
 
ыйнан
>,
ячнз
!?$
чныгн
 
а
$
Лнгман
 
м
 
Збямгмж
 
яшоягмж
 
б
 
чшвбйныгмж
 
янзёкчш
 
Пмяак
 
б
 
Ъкэткимзбак
 !'
Яйшвпкаб
 
ийняабг
 
ПбЪ
'&
пэ
, 7:%=>& 48%=:& >1%=;
б
?:%=1$
б
 
ыйнан
;4,
Емяймзабгн
 
Еэкоячнзабыгми
 
омжн
 
Енэйнжкачнэак
 
ягшесчбак
 
Пмяак
 
б
 
Ъкэткимзбак
!'
Яйшвпкаб
 
ийняабг
 
ПбЪ
'&
пэ
, 88%=2& >?%=2& 1?%=2& 4?%=2& 4?%=;& 1;%=4
б
71%?7$&
Еэкоячнзабыгб
 
омж
 
Енэйнжкачнэак
 
ягшесчбак
 
Пмяак
 
б
 
Ъкэткимзбак
&
ан
8:,
яёкоабтб
 
моэвнамё
78,?=,7=?7,
имобак
&
омабм
 
 ёк
 
МОЙШГШ
 
М
 
БЛПМЭШ
 
ЫЙНАН
 
ЗБЯМГМИ
 
ЯШОЯГМИ
 
Б
 
ЧШВБЙНЫГМИ
 
ЯНЗЁКЧН
 
ПМЯАК
 
Б
 
ЪКЭТКИМЗБАК
 
D,
Лн
 
ыйнан
 
Збямгми
 
яшоягми
 
б
 
чшвбйныгми
 
янзёкчн
 
Пмяак
 
б
 
Ъкэткимзбак
 
блнпэна
 
 ёк
 
ЛОЭНЗГМ
 
ЭНЁБЉ
,DD,
Жнаонч
 
блнпэнамж
 
ыйнаш
 
Збямгми
 
яшоягми
 
б
 
чшвбйныгми
 
янзёкчн
 
Пмяак
 
б
 
Ъкэткимзбак
 
чэнёк
 
ыкчбэб
 
имобак
&
ш
 
ягйнош
 
ян
 
ыйнамж
:,
ячнз
!?$
Лнгман
 
м
 
Збямгмж
 
яшоягмж
 
б
 
чшвбйныгмж
 
янзёкчш
 
ПбЪ
,DDD,
Мзн
 
мойшгн
 
ячшен
 
ан
 
яаниш
 
онамж
 
омамскѓн
 
б
 
пбљк
 
мпёнзєкан
 
ш
'
Яйшвпкамж
 
ийняабгш
 
ПбЪ
',
Пэмё
=?%
н
-=1-??;>%?778,
мгчмпэн
7=?7,
имобак
 
ЯнэнёкзмЕэкояёконзнёшљб
 
Еэкоячнзабыгми
 
омжн
 
Оэ
 
Пмвм
 
Єшпбљ
&
я
,
 э
, 
RDCJ
Ă
J @DLDX^OWOGEXLJ D AJWHJKERDLJ?=22
 Lo exlerz
Ā
folo ?;, Soielo e Rdcj
ċ
z `dldx~owo Gexlj dAjwhjkerdlj !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, 8=%=8& >7%=8& 1?%=2&;2%=;& 1?%=;& 4>%=; d 7>%=1$&
Ā
folo >, x~or !7$ Enfzij e }exjgld` egorjso`o }worlda d bdsd
Ā
ida fdho ieco }wzżocz~jfjie`zldiohdcxij zxfzkj& on`dldx~wdwocz ~jfjie`zldiohdcxij`wjżj d rwůj ~jfjie`zldiohdcxij ncjfo~lex~d z }ekfjnzegjsgcj
ğ
jlco d enwżorolco io}ohd~j~o iecd
ċ
j e`ekz
ċ
d~derfoů~jld` okjlhdco`o no rwůj soield~e }wjxwj~olcj~jfjie`zldiohdco& ioe d io}ohd~j~o so
Ā
zrolcj d egjsgcj
ğ
drolcj~jfjie`zldiohdcxida }eno~oio !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw,?=>%=2 d :1%=;$ d
Ā
folo 8, x~or !?$ Enfzij e xox~orzSocjnld
Ā
iek z}worlek engewo so soield~e }wjxwj~olcj~jfjie`zldiohdco d lo
Ā
dlz dsrwůorolco oi~drlex~d !'Xfzżgjldkfoxldi GdA'& gwec :1%=;$& lo }wdcjnfek @dldx~owx~ro xdkzwlex~dGexlj d Ajwhjkerdlj& Rdcj
ċ
j `dldx~owo Gexlj d Ajwhjkerdlj& lo7=, xcjnldhd enwżolec ?1, xj}~j`gwo 7=?7, kendlj& neldcjfe cj
ENFZIZ
E D@JLEROLCZ
Ć
FOLERO SOCJNLD
Ć
IEKZ]WORLEK ENGEWO SO SOIELD^E ]WJXWJ^OLCJ^JFJIE@ZLDIOHDCO D LO
Ć
DLZ DSRWŭOROLCOOI^DRLEX^D
Ć
fol D,!]wjn`j~$Ere` Enfzie` d`jlzcz xj
Ā
folerd Socjnld
Ā
iekz}worlek engewo !z nofcj` ~jix~z3 Z}world engew$& z hdfczexdkzworolco enkerowocz
ċ
j d`}fj`jl~ohdcj d on`dldx~wohdcjsoa~cjro rjsolda so }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d soie`zldiohdcxij }eno~ij,
Ć
fol 7,!
Ć
folerd Z}worlek engewo$Z Z}world engew d`jlzcz xj3
 
Z~ewoi& 7=, ??, 7=?7, X F Z Ű G J L D K F O X L D I G d A Gwec 48 - X~wolo 8o$ @fonjl
Ă
orow& }wjnx~orldi @dldx~owx~ro xdkzwlex~dGexlj d Ajwhjkerdlj9 g$ Gewdx Drolerd
ċ
& }wjnx~orldi Nwżorlj okjlhdcj sodx~wokj d soů~d~z9h$ Cox`dlie Űzld
ċ
& }wjnx~orldi Egorcjů~ocle-xdkzwlex-lj okjlhdcj Gexlj d Ajwhjkerdlj,
Ć
fol 8,!@olno~$
Ć
folerd Z}worlek engewo xj d`jlzcz lo }jwden en
Ā
j~dwdkendlj,
Ć
fol >,!Xcjndů~j$Xcjndů~j Z}worlek engewo cj z Xowocjrz,
Ć
fol :,!Lonfjżlex~$ Lonfjżlex~d Z}worlek engewo }we}dxolj xz Enfzie` e }exjgld` egorjso`o }worlda d bdsd
Ā
ida fdho ieco }wzżocz~jfjie`zldiohdcxij zxfzkj& on`dldx~wdwocz ~jfjie`zldiohdcxij`wjżj d rwůj ~jfjie`zldiohdcxij ncjfo~lex~d z }ekfjnzegjsgcj
ğ
jlco d enwżorolco io}ohd~j~o iecd
ċ
j e`ekz
ċ
d~derfoů~jld` okjlhdco`o no rwůj soield~e }wjxwj~olcj~jfjie`zldiohdco& ioe d io}ohd~j~o so
Ā
zrolcj d egjsgcj
ğ
drolcj~jfjie`zldiohdcxida }eno~oio !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw,?=>%=2 d :1%=;$ d Enfzie` e xox~orz socjnld
Ā
iek z}worlekengewo so soield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d lo
Ā
dlzdsrwůorolco oi~drlex~d !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gwec :1%=;$,
Ć
fol 2,!]exferldi$Z}world engew 
ċ
j loiel x~z}olco lo xlokz erj Enfzij&neldcj~d ]exferldi e wonz& iecd`
ċ
j& }ewjn ex~ofek& }we}dxo~dlo
Ā
dl wono Z}worlek engewo& dsgewo }wjnxcjnorocz
ċ
jk& `cjx~eenwżorolco xox~oloio& lo
Ā
dl enfz
Ā
drolco ioe d nwzko }d~olco gd~lo so won Z}worlek engewo,
Ć
fol ;,!Dsrcjů~orolcj$Z}world engew so xrec won enkerowo Rdcj
ċ
z `dldx~owoGexlj d Ajwhjkerdlj d nzżol cj lo iwocz xroij kendlj xox~ord~ddsrcjů~oc e wonz d dx~d nex~ord~d Rdcj
ċ
z `dldx~owo Gexlj dAjwhjkerdlj lo zxrocolcj,
Ć
fol 1,!]wjx~oloi rożjlco woldcj Enfzij$X~z}olcj` lo xlokz erj Enfzij }wjx~ocj no rożd Enfzio ed`jlerolcz Socjnld
Ā
iek z}worlek engewo so soield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d lo
Ā
dlz dsrwůorolco oi~drlex~d!'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gwec 1?%=;$,
Ć
fol 4,!X~z}olcj lo xlokz$Ero Enfzio x~z}o lo xlokz nole` neleůjlco d egcorfczcjxj z 'Xfzżgjle` kfoxldiz GdA',R@ gwec ?;=%?7?1, xj}~j`gwo 7=?7, kendljXowocjre]wjnxcjnorocz
ċ
dRdcj
ċ
o `dldx~owo GdA
Rcjiexfor Gjrolno
& x, w,  Lo ~j`jfcz
Ā
folio ?;, Soielo e Rdcj
ċ
z `dldx~owo Gexlj dAjwhjkerdlj !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, 8=%=8& >7%=8& 1?%=2&;2%=;& 1?%=;& 4>%=; d 7>%=1$&
Ā
folio >, x~oroi !7$ Enfzij e }exjgld` egrjso`o }worlda d bdsd
Ā
ida exego iecj }wzżocz~jfjie`zldiohdcxij zxfzkj& on`dldx~wdwocz ~jfjie`zldiohdcxij`wjżj d rwůj ~jfjie`zldiohdcxij ncjfo~lex~d z }ekfjnzexdkzwolco d enwżorolco io}ohd~j~o iecd
ċ
j e`ekz
ċ
d~d erfoů~jld`okjlhdco`o no rwůj soield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco& ioe dio}ohd~j~o so
Ā
zrolcj d exdkzworolcj ~jfjie`zldiohdcxida }eno~oio !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, ?=>%=2 d :1%=;$ d
Ā
folio8, x~oroi !?$ Enfzij e xox~orz Socjnld
Ā
iek z}worlek engewo sosoield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d lo
Ā
dlz x}werjngjoi~drlex~d !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gwec :1%=;$& lo }wdcjnfek@dldx~owx~ro xdkzwlex~d Gexlj d Ajwhjkerdlj& Rdcj
ċ
j `dldx~owoGexlj d Ajwhjkerdlj& lo 7=, xcjnldhd enwżolec ?1, wzclo 7=?7,kendlj& neldcjfe cj
ENFZIZ
E D@JLEROLCZ
Ć
FOLERO SOCJNLD
Ć
IEKZ]WORLEK ENGEWO SO SOIELD^E ]WJXWJ^OLCJ^JFJIE@ZLDIOHDCO D LO
Ć
DLZ DSRWŭOROLCOOI^DRLEX^D
Ć
foloi ?,!]wjn`j~$Ere` Enfzie` d`jlzcz xj
Ā
folerd Socjnld
Ā
iekz}worlek engewo !z nofcj` ~jix~z3 Z}world engew$& z hdfczexdkzworolco enkerowocz
ċ
j d`}fj`jl~ohdcj d on`dldx~wohdcjsoa~cjro rjsolda so }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d soie`zldiohdcxij }eno~ij,
Ć
foloi 7,!
Ć
folerd Z}worlek engewo$Z Z}world engew d`jlzcz xj3o$ @fonjl
Ă
orow& }wjnx~orldi @dldx~owx~ro xdkzwlex~dGexlj d Ajwhjkerdlj9 g$ Gewdx Drolerd
ċ
& }wjnx~orldi Nwżorlj okjlhdcj sodx~wokj d soů~d~z9h$ Cox`dlie Űzld
ċ
& }wjnx~orldi Egorcjů~ocle-xdkzwlex-lj okjlhdcj Gexlj d Ajwhjkerdlj,
Ć
foloi 8,!@olno~$
Ć
folerd Z}worlek engewo xj d`jlzcz lo }jwden en
Ā
j~dwdkendlj,
Ć
foloi >,!Xcjndů~j$Xcjndů~j Z}worlek engewo cj z Xowocjrz,
Ć
foloi :,!Lonfjżlex~$ Lonfjżlex~d Z}worlek engewo }we}dxolj xz Enfzie` e }exjgld` egrjso`o }worlda d bdsd
Ā
ida exego iecj }wzżocz~jfjie`zldiohdcxij zxfzkj& on`dldx~wdwocz ~jfjie`zldiohdcxij`wjżj d rwůj ~jfjie`zldiohdcxij ncjfo~lex~d z }ekfjnzexdkzwolco d enwżorolco io}ohd~j~o iecd
ċ
j e`ekz
ċ
d~d erfoů~jld`okjlhdco`o no rwůj soield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco& ioe dio}ohd~j~o so
Ā
zrolcj d exdkzworolcj ~jfjie`zldiohdcxida }eno~oio !'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gw, ?=>%=2 d :1%=;$ dEnfzie` e xox~orz socjnld
Ā
iek z}worlek engewo so soield~e }wjxwj~olcj ~jfjie`zldiohdco d lo
Ā
dlz x}werjngj oi~drlex~d!'Xfzżgjld kfoxldi GdA'& gwec :1%=;$,
Ć
foloi 2,!]exferldi$Z}world engew 
ċ
j loiel x~z}olco lo xlokz erj Enfzij&neldcj~d ]exferldi e wonz& iecd`
ċ
j& }ewjn ex~ofek& }we}dxo~dlo
Ā
dl wono Z}worlek engewo& dsgewo }wjnxcjno~jfco& `cjx~eenwżorolco xox~oloio& lo
Ā
dl enfz
Ā
drolco ioe d nwzko }d~olco gd~lo so won Z}worlek engewo,
Ć
foloi ;,!Dsrcjů~orolcj$Z}world engew so xrec won enkerowo Rdcj
ċ
z `dldx~owoGexlj d Ajwhjkerdlj d nzżol cj lo iwocz xroij kendlj xo
Ā
dld~ddsrcjů
ċ
j e wonz d dx~e nex~ord~d Rdcj
ċ
z `dldx~owo Gexlj dAjwhjkerdlj lo zxrocolcj,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hamo pipa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->