Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $7.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Nowości w C# 3.0
Pierwszy program w C#
Kompilacja
Składnia
Identyfikatory i słowa kluczowe
Literały, znaki interpunkcyjne i operatory
Komentarze do kodu
System typów
Przykłady typów predefiniowanych
Przykłady typów własnych
Konwersje
Typy wartościowe a typy referencyjne
Taksonomia typów predefiniowanych
Typy liczbowe
Literały liczbowe
Konwersje liczbowe
Operatory arytmetyczne
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Specjalizowane operacje na liczbach całkowitych
Liczby całkowite 8- i 16-bitowe
Wyróżnione wartości zmiennoprzecinkowe
double kontra decimal
Błędy zaokrąglania liczb rzeczywistych
Typ wartości logicznych i operatory logiczne
Operatory porównania i relacji
Operatory logiczne
Znaki i ciągi znaków
Konwersje znaków
Typ string
Tablice
Domyślna inicjalizacja elementów tablic
Tablice wielowymiarowe
Wyrażenia uproszczonej inicjalizacji tablic
Kontrola zakresów
Zmienne i parametry
Stos i sterta
Przypisania oznaczone
Wartości domyślne
Parametry
Niejawne typowanie zmiennych lokalnych (C# 3.0) (var)
Operatory i wyrażenia
Wyrażenia proste
Wyrażenia bezwartościowe
Wyrażenia przypisania
Priorytety i łączność operatorów
Tabela operatorów
Instrukcje
Instrukcje deklaracji
Instrukcje wyrażeniowe
Instrukcje warunkowe
Instrukcje iteracyjne
Instrukcje skoku
Inne instrukcje
Przestrzenie nazw
Dyrektywa using
Reguły obowiązujące w przestrzeniach nazw
Synonimy typów i przestrzeni nazw
Klasy
Pola
Metody
Konstruktory instancji
Inicjalizatory obiektów (C# 3.0)
Referencja this
Właściwości
Przeciążanie a rozstrzyganie wywołań
Typ object
Pakowanie i odpakowywanie
Statyczna i dynamiczna kontrola typów
Wykaz składowych klasy object
Oto wykaz składowych klasy object:
Metoda GetType() i operator typeof
Equals, ReferenceEquals i GetHashCode
Metoda ToString
Struktury
Semantyka konstrukcji struktury
Modyfikatory dostępu
Przykłady
Narzucanie dostępności
Ograniczenia modyfikatorów dostępu
Interfejsy
Rozszerzanie interfejsu
Jawna implementacja interfejsu
Wirtualne implementowanie składowych interfejsów
Ponowna implementacja interfejsu w klasie pochodnej
Typy wyliczeniowe
Konwersje typów wyliczeniowych
Flagi
Operatory typów wyliczeniowych
Typy zagnieżdżone
Uogólnienia
Typy uogólnione
Po co nam uogólnienia
Metody uogólnione
Deklarowanie parametrów uogólnienia
Uogólnienia a typeof
Domyślna wartość uogólnienia
Ograniczenia uogólnień
Zdarzenia
Standardowy schemat zdarzenia
Akcesory zdarzenia
Modyfikatory zdarzeń
Wyrażenia lambda (C# 3.0)
Jawne określanie typów parametrów lambdy
Uogólnione wyrażenia lambda i delegaty Func
Zmienne zewnętrzne
Metody anonimowe
Wyjątki i instrukcja try
Klauzula catch
Blok finally
Zgłaszanie wyjątków
Najważniejsze właściwości klasy System.Exception
Najczęstsze wyjątki
Enumeratory i iteratory
Enumeracja
Iteratory
Semantyka iteratora
Składanie sekwencji
Typy z dopuszczalną wartością pustą
Podstawy
Pożyczanie operatorów
Typ bool?
Operator ??
Przeciążanie operatorów
Funkcje operatorów
Przeciążanie operatorów porównania i relacji
Własne konwersje jawne i niejawne
Metody rozszerzające (C# 3.0)
Kaskadowe wywołania metod rozszerzających
Niejednoznaczność i rozstrzyganie niejednoznaczności
Typy anonimowe (C# 3.0)
LINQ (C# 3.0)
Podstawy LINQ
Opóźnione wykonanie
Standardowe operatory zapytań
Słowo kluczowe let
Kontynuacje zapytań
Zapytania z wieloma generatorami
Złączenia
Porządkowanie
Grupowanie
Operatory OfType i Cast
Atrybuty
Klasy atrybutów
Parametry nazwane i pozycyjne
Obiekt docelowy atrybutu
Nadawanie wielu atrybutów
Definiowanie własnych atrybutów
Odwołania do atrybutów w czasie wykonania
Wskaźniki i kod nienadzorowany
Elementarz wskaźników
Kod nienadzorowany
Instrukcja fixed
Operator dostępu do składowej przez wskaźnik
Typ void*
Wskaźniki do kodu nienadzorowanego
Dyrektywy preprocesora
Dokumentacja XML
Przegląd infrastruktury i środowiska
Skorowidz
P. 1
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

Co nowego w C# 3.0? Jak skróci? i usprawni? swój kod? Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy: wyra?enia lambda, metody rozszerzaj?ce, niejawne typowanie zmiennych lokalnych, sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie, typy anonimowe, niejawne typowanie tablic, inicjalizatory obiektów, w?a?ciwo?ci automatyczne, metody cz??ciowe, drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

Co nowego w C# 3.0? Jak skróci? i usprawni? swój kod? Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy: wyra?enia lambda, metody rozszerzaj?ce, niejawne typowanie zmiennych lokalnych, sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie, typy anonimowe, niejawne typowanie tablic, inicjalizatory obiektów, w?a?ciwo?ci automatyczne, metody cz??ciowe, drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

More info:

Publish date: Jul 4, 2008
Added to Scribd: Nov 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457177248
List Price: $7.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

280

9781457177248

$7.00

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 12 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 119 to 146 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 158 to 207 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 219 to 280 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->