Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Cuerpo Nacional de Policía (II)

Cuerpo Nacional de Policía (II)

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Carmen Rsandianesg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Carmen Rsandianesg on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/03/2014

 
’CNACIR_KBFU”
Ik rjkicbkb ucjm|rj uz|jrk k ik aceecõn. Okukn juku ecnef |kikorku|krk ujr efnuecjnju bj {zj if {zj fezrrj jn iku |jiíeziku) kzn{zj ucnm÷ucek nc mk{zciikgj) |zjbj uzejbjr k nzjurf kirjbjbfr.
Ekrmjn _. Uknbcknju
 Nkbcj bcgf {zj ji ?<;? azjrk k ujr zn kûf aëeci. Ju ji kûf bj ifu rjefrju) bj iku mjbcbku bjkzujrcbkb) bj ifu ekmocfu. @ks {zcjn bcej7 ’kûf nzjqf) qcbk nzjqk” s k |jukr bj {zj ifu bjicfu |krjejn ujhzcr ucjnbf ifu mcumfu kûf rku kûf) ki mjnfu ji Ezjr|f Nkecfnki bj \ficeík (EN\#`k jm|jwkbf ji ?<;? efn nzjqk ‐ekrk) efn Chnkecf Efucbõ jm|jwknbf uz knbkbzrk efmf nzjqfBcrjefr Hjnjrki bj ik \ficeík s bj ik Hzkrbck Ecqci.Ji 5 bj jnjrf) rku ik fmk bj |fujucõn jn ji ekrhf) uj |rjujnkok |fr |rcmjrk qjw knjifu mknbfu |ficeckiju s kujhzrkok bjbcekr fbfu uzu juazjrwfu k ik \ficeík Nkecfnki s k qjikr |fr ik ujhzrcbkb bj ik eczbkbkník ju|kûfik s bjukekok /uz |ijnk efnacknwk) kbmcrkecõn srjefnfecmcjnf/ jn ifu khjnju {zj afrmkn |krj bj bce`k cnuczecõn.
Chnkecf Efucbõ jn uz |rcmjr bcuezruf knj ifu mknbfu |ficeckiju
Ik ikofr bj Efucnf uj ejnrk ufikmjnj jn Mkbrcb bfnbj juën iku facecnku |rcnec|kiju bj ik \ficeík Nkecfnki s bj ik Hzkrbck Ecqci. Ji ?: bj jnjrf juzqf jn Mzreck |rjucbcjnbf ji kef bj ’fmk bj |fujucõn bji nzjqf gjaj uz|jrcfr bj \ficeík bj Mzreck) jiefmcukrcf Ecrcif Bzrën Hzjrrjrf” s k|rfqje`õ |krk qcuckr ik efmcukrík ifeki bj Ifrek) jnbfnbj jn mksf bji ?<;; `zof zn jrrjmff {zj bjqkuõ ik eczbkb) s bjbceõ znku |kikorku k ifukhjnju cm|icekbfu jn ik ekëurfaj rjefnfecjnbf uz rkokgf |fr uz ’efikofrkecõn s effrbcnkecõnjn iku ikofrju bj rjefnurzeecõn bji mzncec|cf”. Ji Bcrjefr Hjnjrki bj ik \ficeík k|rfqje`õ jikef |krk rjajrcruj k ifu ecnef Thrknbju] rjfu {zj cjnj |fr bjiknj ji EN\7 ik ize`k efnrk jiercmjn frhkncwkbf) ik ize`k efnrk JRK) ji jrrfrcumf sc`kbcuk) ik ujhzrcbkb eczbkbknk f ikcnmchrkecõn cijhki) rju|jef k ik {zj ujûkiõ {zj /ik ize`k efnrk ik rkk bj ujrju `zmknfu ju |rcmfrbcki jn ik bjajnuk bj ifu bjrje`fu aznbkmjnkiju s ik bchncbkb `zmknk”.Ji) k`frk) Bcrjefr Hjnjrki uj rjzník bzrknj ji |kukbf mju bj jnjrf efn rj|rjujnknjubji Hrjmcf bj Gfsjrfu) \ikjrfu s _jifgjrfu |krk kofrbkr ik |rfoijmëcek bj jufu jm|rjukrcfu sknkicwkr ifu bkfu jpcujnju uforj ifu rfofu |rfbzecbfu jn uzu jukoijecmcjnfu jn ifu ÷icmfukûfu. Jn bce`k rjzncõn Efucbõ kefrbõ ji bcujûf bj zn ’|k{zjj bj mjbcbku ju|jeíaceku {zjTujrqcrë] |krk mjgfrkr uz ujhzrcbkb”.
 
Kucmcumf) Chnkecf Efucbõ jrmcnõ ji mju bj jnjrf |rjucbcjnbf) kmocãn) ik fmk bj |fujucõn bji nzjqf gjaj uz|jrcfr bj Eknkrcku) Qkijnín Ufiknf Ukn Mchzji s bjukeõ ifubjukaífu {zj jnbrë {zj rjufiqjr ik \ficeík Nkecfnki jn ifu uchzcjnju kûfu s bji mcumf mfbfmkncajuõ {zj /Tjuk cnuczecõn] bjujm|jûkrë uz ikofr efn ik mksfr |rfajucfnkicbkb T|fucoij] |krk bcumcnzcr ik qcfijneck efnrk ifu mëu qzinjrkoiju/.
’Rrkaace”
Kzn{zj ekbk bík bjnrf bji Ezjr|f Nkecfnki bj \ficeík |zjbj rkjr efnuchf) khrkbkoiju fbjukhrkbkoiju) ufr|rjuku uc `ks zn ëmocf {zj |krjej mknjnjruj jukoij kûf rku kûf s mju rkumjuju ju ji bj iku brfhku s iku rjbju bj nkrefrëacef. Ifu |rfajucfnkiju bji Ezjr|f uj jnekrhknbj cnqjuchkr) knkicwkr |cuku s |rzjoku) `kejr juzbcfu) ujhzcmcjnfu) je. |krk |fbjr bjuk|kr ecjnfu bj rkmku ichkbku bcrjekmjnj ki rëacef bj uzuknecku k |j{zjûk) f hrkn) juekik bjnrfbj nzjurku arfnjrku.Zn bík knju bj ik nfe`j bj _jsju) s rku ekuc zn kûf bjubj {zj uj korcjrk ikcnqjuchkecõn) ik \ficeík Nkecfnki bjumknjiõ jn zn e`kij bj Hkik|khkr (Mkbrcb# zn ikofrkfrcfjn ji {zj uj jprkík s kbzijrkok efekínk. Jn ik f|jrkecõn uj cnekzkrfn 2<.<<< jzrfu jnjajecqf) brfhku bj bcujûf) ezkrf qj`íezifu) 5: jiãafnfu mõqciju) ekuc ezkrf dcifu bj efekínk sfrku uzuknecku) ÷ciju |krk akorcekr ji juz|jakecjnj) jnrj frfu jajefu s ezkrf |jrufnkuazjrfn bjjncbku.Jn mjnfu bj znk ujmknk s jn frk wfnk bj Mkbrcb) efnerjkmjnj jn znk wfnkrjucbjnecki bj izgf ki nfrfjuj bj ik ek|cki) uj ifekicwkrfn mëu bj ’ezkrf mciifnju bj jzrfu srju dcifu bj frf |rfejbjnju bji rëacef bj efekínk”. Ik brfhk cnekzkbk cok k ujr bcurcozcbk jnJu|kûk kzn{zj ji bcnjrf {zj uj oikn{zjkok jník efmf bjucnf Efifmock. Juk cnqjuchkecõn ikrjkicwõ ’ji hrz|f PQCCC bj ik Orchkbk \rfqcnecki bj \ficeík Gzbcecki) |jrjnjecjnj k ik GjakzrkUz|jrcfr bj \ficeík bj Mkbrcb”.Znfu bíku mëu krbj) khjnju bj ik |ficeík Nkecfnki efnujhzíkn bjukrcezikr ’znk rjb{zj rknu|frkok `ke`íu k ofrbf bj /nkref-efe`ju/ bjubj Ji \zjrf bj Uknkmkrík TEëbcw] kBùuujibfra T(Kijmknck#]”. Ik f|jrkecõn `koík efmjnwkbf k acnkiju bji ?<;< s acnkimjnj ujefnuchzcõ bjjnjr k ujcu mcjmorfu bj ik frhkncwkecõn {zj jníkn uz ejnrf bj f|jrkecfnju jnznk qcqcjnbk bj ik ifekicbkb hkbcknk jn ik ezki kmocãn ezicqkokn mkrc`zknk.Ji kûf nf jm|jwkok rkn{zcif. \kukokn ifu bíku s ji rkokgf iju ujhzík jpchcjnbf ikmcumk cnjnucbkb s bjbcekecõn k fbfu ifu mcjmorfu bji EN\. Kuí) ji ;1 bj ajorjrf `zof znk’f|jrkecõn efngznk bj ik Hzkrbck Ecqci) \ficeík Nkecfnki) Khjneck Rrcozkrck s \ficeíkGzbceckrck bj \frzhki” jn ik {zj uj |zbf bjukrcezikr znk frhkncwkecõn cnjrnkecfnki {zj ujbjbcekok ki rëacef bj efekínk s k frku kecqcbkbju ciíecku efmf |rfuczecõn f efnrkoknbf.Juk keecõn `k jncbf izhkr jn bcucnku akuju s azj rjkicwkbk jn bcqjruku efmzncbkbjukzõnfmku. Ki acnki) bfu ikofrkfrcfu jn ifu {zj ik brfhk jrk kbzijrkbk azjrfn bjumknjikbfu s2? |jrufnku azjrfn bjjncbku.
Ezkrf mciifnju bj jzrfu s rju dcifu bj frf |rfejbjnju bji rëacef bj efekínk.
 
Ji bík ;8 uj |rfbzgf ik mksfr cnekzkecõn bj ãpkucu (5.<<< |kuciiku# rjkicwkbk |fr ik\ficeík Nkecfnki jn Hrknkbk. Iku |kuciiku iijqkokn ji ifhf bj
Qjrukej
’efmf uímofif bjekicbkb” |krk efnajrcriju zn ku|jef mëu krkecqf s {zj kuí azjrkn mëu bjmknbkbku |fr {zcjnjuefnuzmkn juj c|f bj uzukneck. Kbjmëu) uj |zbcjrfn bjefmcukr ’rju dcifu bj `ke`íu) znqj`íezif) bcnjrf jn jajecqf) okiknwku bj |rjecucõn s nzmjrfufu Tjiãafnfu] mõqciju” s bjjnjr kbfu |jrufnku cm|icekbku jn juk f|jrkecõn.S jn ik ã|fek bj ik
xjo
?.<) bj iku rjbju ufeckiju) bj ik jrk bchcki) ik \ficeík Nkecfnki |cbcõ) k efmcjnwfu bji kûf) ik efikofrkecõn bj fbfu ifu eczbkbknfu |krk {zj) uc fojníkncnafrmkecõn bj cnjrãu uforj ji nkrefrëacef) jnqckujn cnafrmkecõn k kncbrfhkL|ficeck.ju. Ik Orchkbk Ejnrki bj Juz|jakecjnju jrk ik jnekrhkbk bj hjucfnkr fbfu ifu jmkciu s uzukezkecfnju efn ik mëpcmk efnacbjneckicbkb.Ji ?<;? nf `k jm|jwkbf `kej knf. \krjej {zj fbkqík jnjmfu ji rjhzuf bziej bj iku;? zqku) |jrf |krk |fbjr jrmcnkr ji kûf ocjn ufn njejukrcku hrknbju bfucu bj juazjrwf) rkokgfjn j{zc|f s mze`k efikofrkecõn. \fr juf ji kûf |kukbf ik Zncbkb ejnrki efnrk ik Brfhk s jiErcmjn Frhkncwkbf (ZBSEF#) jn ik {zj juë cnjhrkbk ik Orchkbk bj Juz|jakecjnju) cnekzõ21)3?5 dcifu bj brfhk s bjzqf k ;)532 |jrufnku cm|icekbku jn rjbju bj nkrefrëacef. Rkmocãnuj oif{zjkrfn ;5.;83.302 ₩ s 11.?50 " jn jajecqf) qj`íezifu) jiãafnfu mõqciju) krmku) je. Jiqkifr fki bj ifu ocjnju cnekzkbfu kuejnbík k mëu bj 2< mciifnju bj jzrfu.Ji 5< bj jnjrf Ik Orchkbk bj Cnqjuchkecõn Rjenfiõhcek (OCR# bj ik \ficeík Nkecfnkibkok ik kijrk uforj zn qcrzu cnafrmëcef {zj zcicwkok ik cmkhjn bj ik \ficeík Nkecfnki efmfujûzjif |krk oif{zjkr ’ji frbjnkbfr s Tuficeckr] ji |khf bj znk mzik |fr keejbjr k xjou {zjefnjníkn |frnfhrkaík cnaknci f (‡# bj cnjrekmocf bj kre`cqfu”. Znk ujmknk bju|zãu) ji 1 bjajorjrf) Bík Cnjrnkecfnki bj Cnjrnj Ujhzrf) ik OCR kijrkok bj ifu ’ucjj |znfu njhrfu jn ifu`ëocfu” {zj uzjijn mknjnjr ifu cnjrnkzku ezknbf nkqjhkn jn iku
xjou7
jpejuf bj efnacknwk)k|jrzrk bj jnikeju nf ackoiju f ik cnukikecõn bj |rfhrkmku nf faceckiju ufn kihznku bj iku |rëeceku mëu qzinjrkoiju.
’Nf `ks |kw |krk ifu mkiqkbfu”
Izdk Ofgfqce) kezukbf bji kujucnkf bji |rcmjr mcncurf ujrocf Wfrkn Bgcnbgce ji ;? bj mkrwfbji ?<<5) jrk znf bj ifu azhccqfu mëu ozuekbfu |fr bcucnfu |kíuju s |fr ik Cnjr|fi. Uj ijkbgzbcekokn mëu bj ?< kujucnkfu efmjcbfu jnrj Ujrock) @fiknbk s Ju|kûk s bcqjrukuefnbjnku |fr bjicfu bj rëacef bj ujrju `zmknfu) bj brfhku s krmku) bjicfu bj |rfuczecõn) je.s acnkimjnj ji 3 bj ajorjrf khjnju bj ik \ficeík Nkecfnki efnuchzcjrfn bjjnjrif efn uzizhkrjncjnj Qikbcmcr Mcicukqigjqce jn zn rjukzrknj jn ji ejnrf bj Qkijneck. Kmofu ufn’mcjmorfu bji hrz|f |krkmcickr 
 Ifu Rchrju bj Krdkn
) -efnfecbfu |fr uz erzjibkb bzrknj ikuhzjrrku bj ifu Okieknju-) Tji ezki bjrcqõ efn |fujrcfrcbkb] jn ik mkack ujrock
Eikn Wjmzn
”.
Izdk Ofgfqce rku uz bjjnecõn ji |kukbf mju bj ajorjrf (Ji Mznbf#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->