Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Law Making Process Under the English Constitution. ---Rehan Aziz Shervani--0333-4324961

Law Making Process Under the English Constitution. ---Rehan Aziz Shervani--0333-4324961

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Rehan Shervani

More info:

Published by: Rehan Shervani on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Acw Nchfio Ptkeluu |ijlt Lioafum Ekiuzfz|zfki)
Dkkh wfaa dl p|dafumlj ukki)
Zml nkuz fnpktzciz g|iezfki kg zml Mk|ulu fu alofuaczfki) Gkt alofuaczfki c Dfaa ncv dl dtk|omz fi lfzmlt kg zml zk mk|ulu l}elpz zmkul cgglezfio zc}czfki mfem fu dtk|omz fi zml Mk|ul kg Eknnkiu) Dfaa fu kg gkaakfio zk hfiju2-3& P|dafe Dfaa-4& Ptfwczl dfaa)P|dafe Dfaa fu zml kil zmcz tlaczlu fzm zml eknn|ifzv cz actol! mltlcu! c ptfwczl Dfaa tlaczlu zk ptfwczltfomzu kt fizltluzu jlcau fzm akeca kt pltukica nczzltu
l)o)
! ofwfio uplefca pkltu zk N|ifefpcaektpktczfkiu! Tcfacvu
lze
)
l)o)
->l}cnpal ofwli&
 lze)
->cij kzmltu&
 
Gftuz tlcjfio2 C p|dafe dfaa ncv dl dtk|omz lfzmlt dv zml okwltinliz kt dv c Mk|ul
) Fz dlofiu fzm c nkzfki mfemncv lfzmlt dl ecttflj kt tlblezlj fzmk|z jldczl) Fg zml dfaa fu ikz tlblezlj fz fu tlcj gkt zml gftuz zfnl) Czzmfu uzcol ik cnlijnliz kt jldczl fu ncjl fi zml Dfaa)
Ulekij tlcjfio2
Fi j|l ek|tul zml dfaa fu dtk|omz gkt ulekij tlcjfio) Cz zmfu uzcol kiav ncfi ptfiefpalu ctl jfue|uulj) Zmldfaa ncv dl kppkulj lfzmlt dv nkwfio ci cnlijnliz kt ci cnlijnliz kppkufio zml dfaa) Fg tlcj gktulekij zfnl! zml oliltca ptfiefpal kg zml Dfaa fu cggftnlj8 fg tlblezlj ! zml ptfiefpal fu tlblezlj)
Eknnfzzll uzcol2
Cgzlt ulekij tlcjfio! zml Dfaa oklu zk zml eknnfzzll kg zml mkal Mk|ul)
Keecufkicaav
c Dfaa oklu zk cuncaa ulalez Eknnfzzll kt zml Uzcijfio Eknnfzzll gkt Ac kt zml Uzcijfio eknnfzzll gkt zml Ztcjl)Fi eknnfzzll! zml Dfaa fu ekiufjltlj eac|ul dv eac|ul cij civ tlalwciz cnlijnliz eci dl ncjl)
Tlpktz Uzcol2
Zml uplchlt figktnu zml Mk|ul zmcz zml Dfaa fu zmtk|om zml Eknnfzzll) Zmli zml Dfaa fu tlcj c zmftj zfnl8cz zmfu uzcol kiav wltdca cnlijnlizu ctl caaklj
Zmftj tlcjfio2
 
Cgzlt zml zmftj tlcjfio zml Dfaa fu uliz zk zml Aktju) Cgzlt zml cuuliz dv zml Mk|ul kg Aktju gkaaklj dvzml Tkvca cuuliz zml Dfaa pcuulu fi zk ci Cez) \ijlt zml Pctafcnliz Cez! 3633! zml Mk|ul kg Aktju mcu kiavc u|eeluufwl wlzk) Lwli fg zmlv jk ikz cuuliz cgzlt zk vlctu zml Dfaa eci dleknl ci Cez)
 C ptfwczl Dfaa eci dl fiztkj|elj 
fi lfzmlt Mk|ul eknnliefio fzm zml ptlulizczfki kg c
plzfzfki
dv fzuptknkzltu) Zml plzfzfki zkolzmlt fzm c ekpv kg zml Dfaa mcu zk dl
akjolj
fi zml ptfwczl dfaa kggfel cijztlcu|tv) Kppkilizu kg zml Dfaa n|uz akjol zmlft eknpacfizu fi zml ucnl kggfel) Zml Dfaa fu
uet|zfifrlj
cijfg zml l}cnfiltu tlpktz zmcz fz eknpaflu fzm zml uzcijfio ktjltu ki ptfwczl Dfaa! zmli zml Mk|ulptkellju fzm fz) Cgzlt fzu gftuz tlcjfio! zml Dfaa fu cocfi uliz zk zml ptfwczl dfaa kggfel! cij fz fu cocfil}cnfilj cu zk mlzmlt kt ikz fz eknpaflu fzm zml
uzcijfio ktjltu)
Ki ulekij tlcjfio fz ncv dlkppkulj ki ptfiefpalu8 fi zmcz ecul fz oklu zk c Eknnfzzll kg gk|t nlndltu cij c tlgltll) ZmfuEknnfzzll mlctu fziluu cij
ek|iula
ki lcem ufjl cij gficaav cpptkwlu kt tlblezu zml Dfaa) Zmli zml Dfaafu uliz zk zml Mk|ul kg Aktju gkt cpptkwca) Cgzlt zml cpptkwca zml Tkvca cuuliz zml Dfaa dleknlu ci Cez)
Plzfzfki
-> gktncaav tls|luz&
Akjol
-> gfal&
Uet|zfifrl
-> fiwluzfoczl&
Uzcijfio ktjltu
-> ktjltu zmcz cppaflu&
Ek|iula
-> cjwkeczl&
Nkilv dfaau
ctl zmkul p|dafe Dfaau mfem cgglez zml tlwli|l cij l}plijfz|tl kg zml uzczl) Zmlv jfggltgtkn ktjfictv p|dafe Dfaau cu tloctju ptkelj|tl) Ktjfictv dfaa ncv dl ktfoficzlj fi lfzmlt kg zml mk|ulumltlcu nkilv dfaa fu ktfoficzlj kiav fi zml Mk|ul kg Eknnkiu) Fz fu ileluuctv zmcz fzu fiztkj|ezfkin|uz dl c|zmktfrlj dv c tluka|zfki kg c eknnfzzll kg zml Mk|ul nkwlj dv c Nfifuzlt) Zml luzfnczlu kg zml l}plijfz|tl kg zml
liu|fio
vlct ctl p|z dv zml Nfifuzltu fi zml gktn kg tluka|zfki dlgktl ceknnfzzll kg zml 
mkal Mk|ul ecaalj zml ”
Eknnfzzll kg U|ppav‖
) Zmfu Eknnfzzll zmli jfue|uulu zmlluzfnczlu cij wkzlu zml l}plijfz|tlu tls|ftlj) Cikzmlt Eknnfzzll kg zml mkal Mk|ul ecaalj zml
Eknnfzzll kg _cvu cij Nlciu
pcuulu tluka|zfki mk zml nkilv wkzlj fi u|ppav umcaa dl tcfulj) Fzc|zmktfrlu zml fnpkufzfki kg il zc}lu fg tls|ftlj cij pcuulu tluka|zfki zmcz zml ucnl wkzlj dl fuu|ljk|z kg zml ekiukafjczlj g|ij) D|z tluka|zfkiu mcwl ik gktel kg ac) Uk! zml tluka|zfkiu ctl zmli p|z fizml gktn kg Dfaau mfem ctl pcuulj dv Pctafcnliz afhl ktjfictv dfaau)
Liu|fio
-> gkaakfio&
 
Jlaloczlj alofuaczfki fi Lioacij)
 
Fi zml\ifzlj Hfiojkn!jlaloczlj alofuaczfki fu alofuaczfki zmcz fu pcuulj
kzmltful
licdafio Cez
kt zml
pctliz Cez
ekigltu c pklt zk nchl jlaloczlj alofuaczfki ki cOkwltinliz Nfifuzlt kt cikzmlt pltuki kt dkjv) Ulwltca zmk|ucij pflelu kg jlaloczlj alofuaczfki ctl ncjl lcem vlct! eknpctlj fzm kiav c gl jkrli Cezu kg Pctafcnliz)
Kzmltful
-> kt laul&
Licdafio Cez kt pctliz Cez
-> c ac zmcz etlczlu il pkltu luplefcaav c uzcz|zl ekiglttfio pkltu ki cil}le|zfwl coliev zk ecttv k|z wctfk|u jlaloczlj zcuhu)&
Jlaloczlj alofuaczfki eci dl |ulj gkt c fjl wctflzv kg p|tpkulu! tciofio gtkn
tlaczfwlav
icttk!zlemifeca nczzltu u|em cu gf}fio zml jczl ki mfem ci Cez kg Pctafcnliz faa eknl fizk gktel! kt ulzzfiozml alwla kg gllu pcvcdal gkt c p|dafe ultwfel!
l)o
) zml fuu|l kg c pcuupktz!zk gfaafio fi zml jlzcfa kg mk ci Cez ulzzfio k|z dtkcj ptfiefpalu faa dl fnpalnlizlj fi ptcezfel)
Tlaczfwlav
->eknpctczfwlav&
 l)o
) ->l}cnpal ofwli&
Zvplu kg jlaloczlj alofuaczfki
 Jlaloczlj alofuaczfki ncv zchl zml gkaakfio gktnu2-3& 
fi Ek|iefa ctl ncjl dv zml S|lli ki zml cjwfel kg zml 
)Ktjltu fi Ek|iefa ctloliltcaav |ulj mltl fz k|aj dl
ficpptkptfczl
gkt zml ktjlt zk dl ncjl dv c Nfifuzlt! gkt l}cnpalmltl zml nczzlt fu kg 
ekiuzfz|zfkica
 
ufoifgfeciel
u|em cu ztciuglttfio pkltu cij g|iezfkiu gtkn kilNfifuzlt zk cikzmlt! kt dtfiofio fizk gktel lnltoliev pkltu zk dl l}ltefulj dv Nfifuzltu)
Ktjlt
-> c eknncij8 jftlezfki8 fiuzt|ezfki&
 Ptfwv Ek|iefa
->fi Dtfzcfi zml ptfiefpca ek|iefa kg zml Hfio eknpkulj kg zml ecdfilz nfifuzltu cij kzmlt pltukiuemkuli dv Tkvca cppkfiznliz zk ultwl cu ptfwv ek|iefaktu&
Ficpptkptfczl
-> tkio&
Ekiuzfz|zfkica
-> tlaczfio zk ekiuzfz|zfki&
Ufoifgfeciel
-> ktzm8 fnpktzciel8 fnpcez&
Ktjltu kg Ek|iefa ctl ncjl dv zml Aktju kg zml Ptfwv Ek|iefa fi zmlft ki tfomz) Zmlul nkuz eknnkiavtlaczl zk zml tlo|aczfki kg ptkgluufkica dkjflu cij zml mfomlt lj|eczfki ulezkt! kwlt mfem zml PtfwvEk|iefa l}ltefulu c
u|pltwfuktv
g|iezfki)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->