Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Boonsap Witchayangkoon on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

 
&Ikrrcytkgjmgo nsz`kr (
G'U' @sgo
-' Zca (lkbmac-6 0:,
4=4?=>935?
! Enp
6 0:,9?2:4424
' C,lnmanjjrcyycy6gos}cgung`sgoD`ilsne'cjs'ug!`sgo'gouDolnma'ikl' 24>>' Mgzcrgnzmkgna Zrngynizmkg Fksrgna ke Cgomgccrmgo! Lngnoclcgz! % Nttamcj Yimcgicy % Zci`gkakomcy'Ukaslc 2 Gk':' MYYG 2220,=054' cMYYG >=45,=5:2' Kgamgc Nunmanbac nz`zzt6++ZsCgor'ikl+U42+:29,:95'tje 
 
:29
Mgzcrgnzmkgna Zrngynizmkg Fksrgna ke Cgomgccrmgo!Lngnoclcgz! % Nttamcj Yimcgicy % Zci`gkakomcy
 
`zzt6++www'ZsCgor'ikl!`zzt6++ok'zk+Rcycnri` 
Ng Mgucyzmonzmkg ke Ktzmlmvcj Ktcrnzmkgna Tnrnlczcry ekr nI`mihcg Yanso`zcrmgo Y}yzcl mg Umczgnl
 Gos}cg Ung @sgo
n&
! Jkng @sgo Lmg`
b
! ngj Jngo Z`ng` Ykg
i
 
n
 Jctnrzlcgz ke Lci`nzrkgmiy! Enisaz} ke Cgomgccrmgo! Gkgo Anl Sgmucrymz}! @k I`m Lmg`Imz}! UMCZ GNL 
 
b
 JkgoGnm Yimcgic ngj Zci`gkako} Jctnrzlcgz! UMCZ GNL 
i
 Jctnrzlcgz ke Lci`ngmina Cgomgccrmgo! Enisaz} ke Cgomgccrmgo! Umg` Akgo Sgmucrymz}! UMCZ  GNL 
N R Z M I A C M G E K
 
N B Y Z RN I Z
 Nrzmiac `myzkr}
6Rcicmucj >? Nsosyz 24>>Rcicmucj mg rcumycj ekrl29 Yctzclbcr 24>>Niictzcj 23 Yctzclbcr 24>>Nunmanbac kgamgc23 Yctzclbcr 24>>
Hc}wkrjy
6yanso`zcrmgo!yzsggmgo!jcecnz`crmgo!yinajmgo!banih bkp!ktzmlmvcj ktcrnzmkgnatnrnlczcry'
 
N 344 bmrjy+`ksr i`mihcg yanso`zcrmgo y}yzcl wmz`mltrkucj jcymogy wny sycj zk mgucyzmonzc ktzmlmvcj ktcrnzmkgnatnrnlczcry ke yinajmgo ngj jcecnz`crmgo trkicyy sgjcr i`mihcgi`nrnizcrmyzmiy mg Umczgnl' Z`c cptcrmlcgz my jcymogcj bnycj kgKrz`kokgna Ycikgj,krjcr Jcymog' Rcysazy ke ngna}ymy ke unrmngictrcycgzcj z`nz yinajmgo zcltcrnzsrc ngj jmyzngic bczwccg zwkjcecnz`crmgo bngjy `nuc `nj n lkyz ymogmemingz ceeciz kg trkjsiz~snamz}' Z`c ktzmlna ykaszmkgy y`kwcj z`nz z`c ktzmlmvcjktcrnzmkg tnrnlczcry nrc >'0 (l9+24bmrjy- mg yinajmgo wnzcr eakw!5? (4I- mg yinajmgo zcltcrnzsrc ngj 04 (ycikgjy- mg yinajmgo zmlcekr yinajmgo lni`mgc8 ngj :>3 (ll- mg ont bczwccg zwkjcecnz`crmgo bngjy! 9:4 (rtl- mg jcecnz`crmgo jmyi ucakimz} ngj>24 (ycikgjy- mg jcecnz`crmgo zmlc ekr jcecnz`crmgo lni`mgc'Z`c mltaclcgznzmkg rcysazy ke z`c amgcy jcymogcj bnycj kg z`cycktzmlmvcj ktcrnzmkgna tnrnlczcry `nuc ikgemrlcj z`cnttrktrmnzcgcyy ekr z`c ktzmlmvnzmkg unascy ysoocyzcj'
24>> Mgzcrgnzmkgna Zrngynizmkg Fksrgna ke Cgomgccrmgo! Lngnoclcgz! %Nttamcj Yimcgicy % Zci`gkakomcy'
 
24>> Mgzcrgnzmkgna Zrngynizmkg Fksrgna ke Cgomgccrmgo! Lngnoclcgz! % Nttamcj Yimcgicy % Zci`gkakomcy'
 
 
:2:
Gos}cg Ung @sgo! Jkng @sgo Lmg`! ngj Jngo Z`ng`' Ykg
 
Gklcgianzsrc
¤
~ yinajmgo wnzcr eakw (l
9
 +bmrj-Z yinajmgo zcltcrnzsrc (
k
I-
y
yinajmgo zmlc (ycikgjy-n jmyzngic bczwccg zwk jcnez`crmgo bngjy (ll-g jcecnz`crmgo ucakimz} (rtl-
z
j
jcecnz`crmgo zmlc (ycikgjy-
>'
 
Mgzrkjsizmkg
¤
Tksazr} trkjsizy ngj trkicyymgo mg z`c mgzcrgnzmkgna lnrhcz tanic `ny bccg mgzrkjsicj b}Bmaomam (2442-' Mg Umczgnl! z`crc `ny bccg n ymogmemingz mgircnyc mg jclngjy ke tksazr} lcnz mgrcicgz }cnry' Niikrjmgo zk z`c Ocgcrna Yznzmyzmiy Keemic ke Umczgnl mg Fsgc 24>4! tksazr} lcnz(amuc wcmo`z- onmgcj 994!?44 zkgy ngj z`c znrocz ekr 2424 my 944 lmaamkg zkgy ke i`mihcg (SGEkkj _mrc Gcwy! 24>4-' Mg krjcr zk `nuc `}omcgc lcnz! z`c gcicyynr} ikgjmzmkgy mgukauc mgbrccjmgo ngmlnay! eccj! brccjmgo enimamzmcy! ngj cytcimnaa} nttrktrmnzc yanso`zcrmgo y}yzcly z`nzing rcjsic z`c rmyh ke umrsy ikgznlmgnzmkg (c'o' @3G>- ngj kz`cr jmycnyc yksricy'Kucr z`c tnyz jcinjc! yklc lkjcrg tksazr} yanso`zcrmgo y}yzcly erkl Amghk ngj Yzkrh Ikltng} `nuc bccg sycj ~smzc wcaa mg Umczgnl' Z`c njungznocy ke z`cyc y}yzcly nrc `mo`trkjsizmumz} ngj nszklnzmkg' @kwcucr! z`cyc zci`gkakomcy ngj c~smtlcgz yzmaa `nuc yklcjmynjungznocy ysi` ny anroc yinac ngj cytcimnaa} zci`gmina tnrnlczcry z`nz `nuc gkz bccg emz zkz`c i`mihcg ikgjmzmkgy (‑Znl @kngo“ i`mihcg wmz` z`c nucrnoc wcmo`z ke >'0 ho- mg Umczgnl}cz'Z`my tntcr wmaa trcycgz z`c rcysazy ke ng cptcrmlcgzna mgucyzmonzmkg ekr zci`gminatnrnlczcry mg yinajmgo ngj jcecnz`crmgo trkicyy ke n 344 bmrjy+`ksr i`mihcg yanso`zcrmgoy}yzcl ekr Znl @kngo i`mihcg' Z`c kbfcizmuc ke z`c mgucyzmonzmkg my zk jczcrlmgc z`c unascy ke ktcrnzmkgna tnrnlczcry z`nz lnhc n icrznmg lmgmlsl tcricgznoc ke z`c `nmr wcmo`z rclnmgcj kgz`c i`mihcg trkjsiz sgjcr ikgjmzmkg ke yhmg sgjnlnocj' Z`cyc ktcrnzmkg tnrnlczcry `nuc bccggnlcj zk bc ‑ktzmlmvcj ktcrnzmkgna tnrnlczcry“ mg z`my tntcr'
 
&Ikrrcytkgjmgo nsz`kr (
G'U' @sgo
-' Zca (lkbmac-6 0:,
4=4?=>935?
! Enp
6 0:,9?2:4424
' C,lnmanjjrcyycy6gos}cgung`sgoD`ilsne'cjs'ug!`sgo'gouDolnma'ikl' 24>>' Mgzcrgnzmkgna Zrngynizmkg Fksrgna ke Cgomgccrmgo! Lngnoclcgz! % Nttamcj Yimcgicy % Zci`gkakomcy'Ukaslc 2 Gk':' MYYG 2220,=054' cMYYG >=45,=5:2' Kgamgc Nunmanbac nz`zzt6++ZsCgor'ikl+U42+:29,:95'tje 
 
:23
>'>
 
 N
¤
i`mihcg
¤
yanso`zcrmgo
¤
y}yzcl
¤
344
¤
bmrjy+`ksr
¤
Z`my ycizmkg wmaa mgzrkjsic n i`mihcg yanso`zcrmgo y}yzcl 344 bmrjy+`ksr wmz` mltrkucjjcymogy' Z`my y}yzcl `ny bccg sycj ekr bkz` tsrtkycy! trkjsimgo ngj cptcrmlcgznamgucyzmonzmgo ekr ktzmlmvcj ktcrnzmkgna tnrnlczcry'Zci`gkako} ngj c~smtlcgz ekr tksazr} trkjsiz `ny bccg mgzrkjsicj b} Lklzgc}
cz na
'!(>=0:- ngj nayk b} Ynly (244>-' Ngna}ymy ngj zci`gkakomina rnzmkgnamvnzmkg ke tksazr}trkicyymgo amgcy `ny bccg jcyirmbcj mg @sgo (2449-' Jcymogmgo n tksazr} trkicyymgo amgc 344bmrjy+`ksr ekr z`c tksazr} ikgjmzmkg mg Umczgnl `ny bccg tsbamy`cj b} @sgo ngj Hkuni (2449-'Rcicgz rcycnri` kg bsmajmgo ylnaa yinac lkjcay ekr trkicyymgo tksazr} mg Umczgnl `ny bccgtrkumjcj b} @sgo (2445- ngj @sgo (24>4-' Bnycj kg z`c irmzmina rcumcw rcysazy ngj z}tminalkjcay ke z`c lkjcrg tksazr} trkicyymgo ke Ikltngmcy Amghk ngj Yzkrh! n 344 bmrjy+`ksri`mihcg yanso`zcrmgo y}yzcl wny jcymogcj! lngsenizsrcj ngj mgyznaacj ekr trkjsimgo ngjcptcrmlcgzna mgucyzmonzmkg' Z`c yi`cln ke z`my y}yzcl my y`kwg mg Emosrc >'
Emosrc >6
Yi`clc ke z`c i`mihcg yasno`zcrmgo y}yzcl 344 bmrjy+`ksr (@sgo! 24>4-'Z`c y}yzcl mgiasjcy z`c ekaakwmgo ikltkgcgzy6 >' Yzsggcr8 2' Z`c lnmg kucr `cnjikguc}cr8 9' Bakkjmgo zrn}8 :' Yinajcr8 3' Jcecnz`crmgo lni`mgc8 5' Cumyicrnzmgo zrn}8 ?'C~smtlcgz ekr yzcrmamvmgo8 ngj 0' Jr}mgo ikguc}kr! mg w`mi`! z`c kucr`cnj ikguc}kr! yzsggcr!ikgzmgsksy yinajcr! jmyh jcecnz`crmgo lni`mgc ngj yzcrmamvmgo mgyzrslcgzy nrc z`c lnmgikltkgcgzy' Z`c lkyz mltkrzngz ktcrnzmkgy ke z`c tksazr} yanso`zcrmgo y}yzcl nrc yinajmgo ngjjcecnz`crmgo bcinsyc ke z`cmr ymogmemingz ceecizy kg z`c trkjsiz ~snamz}'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->