Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁCH CHIA SUBNET NHANH

CÁCH CHIA SUBNET NHANH

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
CÁCH CHIA SUBNET NHANH
Ta có bài LAB như sau:
 
Ta có IP 192.168.1.0 chia 3 m
ng con theo yêu c
u c
a s
ế
p
B1:
 
Xác đị
nh s
 
BIT
s
 
mượ 
n d
a vào s
m
ng con mu
n chia
(Áp dung quy t
c bàn tay trái)
 Công th
ức tính để
chia bao nhiêu m
ạng con ta làm như sau
 
2^n >= m
(
m
là s
m
ng con c
n chia hay còn g
i là s
 
Subnet
c
n chia,
n
là con s
bit ta s
 
mượ 
n)Suy ra ta có:
2^n >=3
(S
3 là s
m
ng con mà s
ế
p yêu c
u)Suy ra ti
ế
p
n
là s
 
2. (Nhìn bàn tay trái đố
t th
2 c
a ngón út là s
 
4, 4 dĩ nhiên lớn hơn 3)
 
B2:
Quy t
c bàn tay ph
i
 
đây ta sẽ
 
mượ 
n 2 bit (S
 
n
 
ở 
trên
B1
). D
a theo hình tay ph
i nó s
là s
192.
B3:
Tìm bướ 
c nh
ảy (Bướ 
c nh
ảy có nghĩa là 3 mạ
ng con này s
n
m t
IP bao nhiêu t
ớ 
i bao nhiêu cho m
ỗi bướ 
c).L
y 256
 – 
192 c
a
B2
(256 là 0
255, vì v
y ta l
y 256 -192 = 64)Ta có các m
ạng con như sau:
 
M
ng 1:
192.168.1.0
Netmask:
255.255.255.192
M
ng 2:
192.168.1.64
Netmask:
255.255.255.192
M
ng 3:
192.168.1.128
Netmask:
255.255.255.192
M
ng 4:
192.168.1.192
Netmask:
255.255.255.192Xong r
i, B
ạn đượ 
c 4 l
ớ 
p m
ng nh
. Bây gi
ờ 
b
n TEST b
ng cách dung ph
n m
m
Cisco Packet Tracer
 
để
t
om
ng
o.
 
TH1:
 
Máy 1:
192.168.1.70
Netmask:
255.255.255.192
Máy 2:
192.168.1.80
Netmask:
255.255.255.192
K
ế
t qu
:
Cho 2 máy
PING
nhau
K
ế
t qu
Ping OK
TH2:
 
Máy 1:
192.168.1.70
Netmask:
255.255.255.192
Máy 2:
192.168.1.180
Netmask:
255.255.255.192
K
ế
t qu
:
Cho 2 máy ping nhau
K
ế
t qu
P
ing Không đượ 
c (Vì 2 IP này khác m
ng).
TH3: Máy 1:
192.168.1.62
Netmask:
255.255.255.192
Máy 2:
192.168.1.128
Netmask:
255.255.255.192
K
ế
t qu
:
 
Máy 1 không đặt được IP và Máy 2 cũng vậ
y.T
i sao v
y? Cho b
n k 
ế
t lu
n nhé.Xong bài LAB
HƯỚ 
NG D
N CHI TI
T C
TH
TÍNH NHANH
Khi tính toán IP, chia S
ubnet thì chúng ta thườ 
ng áp d
ng công th
ức để
tính toán.Công th
c tính là:
2^n và 2^h
 – 
2(2^m - 2)
 -
Để
tính t
ng s
S
ubnet có đượ 
c sau khi chia ta dùng công th
c
2^n
, trong đó
n
là s
 
 bit mượn để
chia Subnettrong O
ctet đó (
M
ượ 
n làm Network ID).
Để
tính t
ng s
Host/Subnet ta dùng công th
c
2^h-2
, trong đó
h
là t
ng s
bit còn l
i dùng làm H
ost sau khi đãmượ 
n. Ta ph
i tr
2 vì c
n b
 
đị
a ch
Subnet ID và Broadcast.
 Nói sơ sơ qua cách tính truy
n th
ống như vậ
y thôi, gi
ờ 
chúng ta tìm hi
u cách nh
m nhanh b
ằng cách đế
m lóngtay nhé.
PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾ
M LÓNG NGÓN TAY
Đầ
u tiên các b
ạn xòe bàn tay trái ra và đế
m theo hình
 
Các b
ạn để
ý bàn tay chúng ta có t
t c
14 lóng tay, m
i lóng t
ay tương trưng cho 1 bit nhé.
 
Đế
m
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384
 
Đếm đi đế
m l
i cho thu
ộc đi
nhé các b
n.-
Để
tính t
ng s
 
lượ 
ng Subnet ID
có được sau khi chia, ta đế
m s
 
 bit mượ 
n làm Subnet ID trong O
ctet đó là ra.Mượn 3 bit thì đế
m 2, 4, 8
mượn 4 bit thì đế
m 2, 4, 8, 16 giá tr
c
ủa bit đế
m sau cùng chính là t
ng s
Subnet IDS
au khi đượ 
c chia ra.
Ví d
:
10.10.0.0/13
 
mượ 
n 5 bit
 
đế
m 2, 4, 8, 16, 32
v
y m
ng này có 32 Subnet.-
Để
 
tính bướ 
c nh
y trong m
i S
ubnet id. Ta đế
m s
bit còn l
i dùng làm Host trong riêng O
ctet đó. Giá trị
c
a
 bit được đếm sau cùng cũng là giá trị
c
ủa bướ 
c nh
y trong O
ctet đó.
 
Ví d
:
172.35.0.0/19. T
ức là đị
a ch
l
ớ 
p B s
 
mượ 
n 3 bit
ở 
Octet th
3 làm Subnet ID
. Dùng phương
 
 pháp đế
m tacó 2, 4, 8
đủ
 
3 bit mượ 
n r
i, v
y t
ng s
Subnet ID là 8. Ta bi
ế
t trong Octet th
 
3 sau khi cho mượ 
n 3 bit làm NetID thì còn l
i 5 bit làm Host, v
ậy ta đế
m 2, 4, 8, 16, 32
đủ
5 bit r
i, giá tr
 
là 32, và cũng chính là bướ 
c nh
y c
aSubnet ID
Th
ử 
xem nào:
Ta có t
ng c
ng 8 Subnet ID v
ới bướ 
c nh
y là 32.-
Để
 
tính đị
a ch
Broadcast c
a m
t Subnet ID ta l
y Subnet ID k 
ế
ti
ế
p gi
m 1.
Ví d
:
để
tính Broadcast c
a Subnet id 172.35.64.0/19, ta l
y Subnet idK
ế
ti
ế
p là 172.35.96.0/19 gi
m 1
= 172.35.95.255/19 đây chính là broadcast củ
a Subnet ID 172.35.64.0-
Để
tính s
Host trong m
t S
ubnet, ta đế
m toàn b
s
bit Host còn l
i trong Subnet và l
y giá tr
 
 bit sau cùng đó
tr
2
Lưu ý
:
là không phân bi
t Octet. Nh
c l
i, ta l
y giá tr
c
a bit
được đế
m sau cùng tr
 
2 ta đượ 
c s
Host trongSubnet ID có th
xài.Trong ví d
Subnet 172.35.64.0/19, ta nh
n bi
ế
t toàn b
s
bit dùng làm Host còn l
i là 13.
Ta đế
m
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192
 
đủ
13 bit r
i
ok 
S
Host trong m
ng s
 
8192 - 2 = 8190.
Vì sao tr
2, vì ta ph
i tr
b
 
đị
a ch
Subnet ID và Broadcast.
Hay đơn giản hơn có thể
nh
n th
y là s
Host có th
 
xài đượ 
c trong dãy:172.35.64.1/19
172.35.95.254/19 v
à đố
ng th
ời nó cũng lọ
t gi
a 2 Subnet id và Broadcast.
Lưu ý:
Phương pháp đế
m t
 
2 không được dùng để
tính t
ng s
giá tr
c
a 1 octet ch
y t
0
255. Hay nói
cách khác là không đượ 
c d
ụng để
tính t
ng giá tr
c
ủa 1 dãy bit như
10101101
. Để
tính t
ng s
giá tr
c
a dãytrên ta ph
ải đế
m t
1, c
ng các giá tr
có bit 1 v
ớ 
i nhau.- 172.35.0.0/19- 172.35.32.0/19- 172.35.64.0/19- 172.35.96.0/19- 172.35.128.0/19- 172.35.160.0/19- 172.35.192.0/19- 172.35.224.0/19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->