Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NETWORK BASIC - SUBNETTING - SUPERNET

NETWORK BASIC - SUBNETTING - SUPERNET

Ratings: (0)|Views: 170|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
1. Network Basic
 
Trước khi đi sâu hơn, các bạ
n c
n nh
ớ 
m
t s
ki
ế
n th
ức cơ bả
n sau :- Các Host có NetID gi
ng nhau thì cùng m
ng v
ới nhau và ngượ 
c l
i- Các Host có Subnet Mask gi
ng nhau thì cùng m
ng v
ới nhau và có Subnet Mask khác nhau chưa chắ
c khácm
ng
Ví d
:
 
Hình bên dưới, mình có hai nhóm máy hoàn toàn độ
c l
p v
ớ 
i nhau do có Net ID khác nhau
192.168.1.0 /24192.168.2.0 /24
 
Và đương nhiên là hai mạ
ng này không th
liên l
ạc đượ 
c v
ớ 
i nhau- Bây gi
ờ 
, chúng ta cùng xét m
t m
ng thông d
ng
192.168.1.0/24.
Trong m
ng này, chúng ta ch
có th
ế
t n
it
ối đa
254
Host mà thôi. Th
t
IP s
là:
192.168.1.1 /24192.168.1.2 /24.....................192.168.1.254 /24
 -
Trong đó, đị
a ch
IP:
192.168.1.0
192.168.1.255
s
 
là Network number và đị
a ch
Broadcast cho m
ng này.
 /24:
Cho ta bi
ế
t trong m
ng này, ph
n Network ID chi
ế
m 24bit, ph
n còn l
i làm Host. Subnet Mask vi
ết đầy đủ
 s
là:
255.255.255.0
 
2. Subnetting
 - Subnet Là m
t m
ng con, m
t m
ng nh
 
đượ 
c chia t
m
t m
ng l
ớ 
n-
Chia Subnet khi:
 * H
th
ng m
ng có nhi
ều đơn vị
-
các đơn vị
ph
i cùng Network Address
* Ngăn chặ
n tín hi
u Broadcast
Hãy xét các trườ 
ng h
ợ 
p sau:
 
Trườ 
ng h
ợ 
p 1
-Trong công ty chúng ta có 2 phòng ban, m
i phòng ban g
m 100 máy. V
y chúng ta ch
c
n dùng IP l
ớ 
p C gán
đị
a ch
IP cho các máy này t
1-200 là xong-
 Nhưng trên thự
c t
ế, ngườ 
i qu
n tr
ph
i c
t ra thành nhi
u m
ạng khác nhau để: tăng tốc độ
truy c
p m
ng, gi
mtín hi
ệu Broadcast nhưng vẫ
n liên l
ạc đượ 
c v
ớ 
i nhau.- Ta s
 
dùng bit đầ
u tiên c
a Byte th
4 trong Subnet Mask chia nó ra làm 2 nhóm:
* Nhóm 1:
Có ký t
 
đầ
u c
a byte th
4 là 0 các bit còn l
ại ta không quan tâm, như vậ
y bây gi
ờ 
các máy trongnhóm này gi
ống nhau đế
n bit th
25 c
a ph
n Network ID, và ta vi
ế
t l
ại như sau
:
Máy 01:
 192.168.1.1/255.255.255.0
Máy 02:
 192.168.1.2/255.255.255.0
………………….
 
Máy 126:
192.168.1.126/255.255.255.0
* Nhóm 2:
Có ký t
 
đầ
u c
a byte th
4 là 1 các bit còn l
ại ta không quan tâm, như vậ
y bây gi
ờ 
các máy trongnhóm này gi
ống nhau đế
n bit th
25 c
a ph
ần Network ID, ta cũng viế
t l
ại như
sau :
Máy 01:
192.168.1.129/255.255.255.128
Máy 02:
192.168.1.130/255.255.255.128
………………….
 
Máy 126:
192.168.1.254/255.255.255.128Lúc này
, dù Subnet Mask khác nhau nhưng hai mạ
ng v
n hoàn toàn liên l
ạc đượ 
c v
ớ 
i nhau.
 
 Như vậ
y, ch
c
ần thay đổ
i Subnet Mask 
ta đã chia mộ
t m
ng l
ớ 
n thành nhi
u m
ng nh
.
Trườ 
ng h
ợ 
p 2:
 - Công ty g
m 3 phòng ban. Phòng th
nh
t có 100 máy, hai phòng còn l
i m
i phòng 50 máy-
Ta chia như sau :
 
M
ng 1:Máy 01:
192.168.1.1/255.255.255.0
Máy 02:
192.168.1.2/255.255.255.0
………………….
 
Máy 100:
192.168.1.100/255.255.255.0
………………….
 
M
ng 2
Máy 01: 192.168.1.128/255.255.255.128Máy 02: 192.168.1.129/255.255.255.128
………………….
 Máy 50: 192.168.1.178/255.255.255.128
…………………..
 
M
ng 3
Máy 01: 192.168.1.192/255.255.255.192Máy 02: 192.168.1.193/255.255.255.192
………………….
 Máy 50: 192.168.1.242/255.255.255.192

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->