Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Promoción de salud y actividad fisica en Chile

Promoción de salud y actividad fisica en Chile

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Aktibili

More info:

Published by: Aktibili on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
^jv Qoiog Tobzk Qznbcdo,Qoi Og H Qznbcd Ejob{e
?;%;#" >114
>5?
[jgot kj od{zobckok , Dz~~ji{ {lqcdt
Q~lgldcôi kj tobzk sod{cvckok fçtcdo ji Decbj8qlbç{cdo q~cl~c{o~co
Hzkc{e Tobciot 
?
s Fj~ioikl Vcl 
>
?
Kjqo~{ogji{l kj Q~lgldcôi kj bo Tobzk" Gcict{j~cl kj Tobzk kjDecbj) Bo dl~~jtqlikjidco kjnj jivco~tj o Hzkc{e Tobciot" God Cvj~:;?" Lf) :>?" Toi{coml" Decbj) Dl~~jl jbjd{~ôicdl8 htobciotAgcitob)db
>
Cit{c{z{l kj Iz{~cdcôi s [jdilblmço kj blt Obcgji{lt" Zicvj~tckokkj Decbj" Toi{coml" Decbj) Dl~~jl jbjd{~ôicdl8 fvclAci{o)db
Decbj eo juqj~cgji{okl dognclt gzs ~ïqcklt jitz qj~fcb jqckjgclbômcdl s iz{~cdcliob) Kj zio tc'{zodcôi jqckjgclbômcdo ji bo zj q~jklgcionoi botjifj~gjkokjt cifjddcltot s blt q~lnbjgot go{j~'ilcifoi{cbjt ji bo kãdoko kj ?361" qotô ji zilt >1oÿlt o zi qj~fcb jqckjgclbômcdl dli zi q~jklgciclkj jifj~gjkokjt d~ôicdot il {~oitgctcnbjt" oddc'kji{jt s q~lnbjgot kj tobzk gji{ob) Blt dogncltiz{~cdcliobjt fzj~li {ogncãi gzs ~ïqcklt s bo ob{oq~jvobjidco kj kjtiz{~cdcôi" do~od{j~çt{cdo kjb qj'~çlkl ?361—?3=1" tj qzkl ~jkzdc~ o fciobjt kj bltoÿlt ldeji{o) Jt{j dogncl dzobc{o{cvl fzj jb ~jtzb'{okl kj qlbç{cdot ci{jm~objt zj q~lglvçoi bo ji'{~jmo kj obcgji{lt o {lklt blt njijfcdco~clt kj blttct{jgot kj tobzk %q~jvjidcôi q~cgo~co# kz~oi{jblt dli{~lbjt kj tobzk go{j~io j cifoi{cb0 o bot go'k~jt s icÿlt ji ~cjtml kj kjtiz{~cdcôi l dli kjtiz'{~cdcôi bjvj l glkj~oko %q~jvjidcôi tjdziko~co#0 so blt qodcji{jt dli kjtiz{~cdcôi m~ovj eltqc{obcxo'klt ji dji{~lt jtqjdcobcxoklt %~jeoncbc{odcôi#) Ji bokãdoko kj ?351 ji Decbj tj lntj~vonoi tcgzb{ïijo'gji{j dotlt kj lnjtckok s kj kjtiz{~cdcôi" s ziokãdoko kjtqzãt tj dlit{o{ô jb q~jklgcicl kj bolnjtckok s kj bot ecqj~bcqckjgcot" tc{zodcôi zj tjgoi{cjij eot{o jb q~jtji{j %?#) Ji{~j blt fod{l~jt kj'{j~gcioi{jt kj jt{o {~oitcdcôi tj jidzji{~oi bltdognclt ji bo kcj{o s bo kctgcizdcôi kj bo od{cvckokfçtcdo ji bo qlnbodcôi %>#)Tjmøi jb djitl kj >111 %4#" Decbj jt zi qoçtdli zi 56* kj qlnbodcôi z~noio" bl dzob eo qj~gc'{ckl gjhl~o~ jb oddjtl o omzo ql{onbj" obdoi{o~c'bbokl" jkzdodcôi s tj~vcdclt kj tobzk) Il lnt{oi{j"obmzilt otqjd{lt kj bo dobckok kj bo vcko tj eoi kj'{j~cl~okl" jtqjdcobgji{j ji blt tjd{l~jt gït qln~jtkj bo qlnbodcôi) Ji{~j bot dlitjdzjidcot ijmo{cvotkj bo z~noicxodcôi tj jidzji{~oi bo obcgji{odcôiciokjdzoko" jb tjkji{o~ctgl" jb dlitzgl judjtcvlkj {onodl" obdlelb s k~lmot" obmzilt q~lnbjgot gj'kclogncji{objt ‛dlgl bo dli{ogciodcôi kjb oc~jji bot m~oikjt dczkokjt s jb kj{j~cl~l kj blt jtqo'dclt kj ~jd~jl‛ s jb ozgji{l kj bo kjbcidzjidco" bovclbjidco s bo citjmz~ckok qj~tliob %;#) Tc ncji Decbjkzqbcdô tz cim~jtl qj~ dïqc{o kz~oi{j bo kãdoko kj?331" jt{l il tj {~okzhl ijdjto~cogji{j ji zio vckokj gjhl~ dobckok) Kj ejdel" m~oi qo~{j kj jtj cid~j'gji{l ji blt cim~jtlt tj kjt{ciô ob dlitzgl kj dl'gcko kj ob{l dli{jickl m~otl s kj oxødo~ ~jfcioko‛dlildcko dlgl ‒dlgcko deo{o~~o‗‛ s kj njnckotmotjltot" otç dlgl o bo dlgq~o kj {jbjvctl~jt" jzc'qlt jbjd{~lklgãt{cdlt s oz{lgôvcbjt" dli bl zjkctgcizsô bo od{cvckok fçtcdo0 okjgït" tj cid~j'
Qobon~ot dbovj8
od{cvckok fçtcdo" jt{cbl kj vcko"Decbj)
 
gji{ô jb dlitzgl kj {onodl s obdlelb %:#) Dlgldlitjdzjidco kj jto kcj{o ciokjdzoko s kjb tjkji'{o~ctgl tj q~lkzhl zi ozgji{l on~zq{l kj bo lnj'tckok ji bo qlnbodcôi" jtqjdcobgji{j ji{~j blticÿlt" oklbjtdji{jt s gzhj~jt ji jkok fã~{cb %>#)Doko vjx eos gït cikcdclt kjb jfjd{l njiãfcdlzj {cjij bo od{cvckok fçtcdo qo~o bo tobzk s bo dobc'kok kj bo vcko kj bot qj~tliot" jtqjdcobgji{j ql~tz ~jbodcôi dli bo lnjtckok) Ji Cimbo{j~~o tj kj'glt{~ô zj" o qjto~ kj bo kctgcizdcôi ji bo cimjt{okj m~otot s dobl~çot lntj~voko kjtkj bo kãdoko kj?3=1" bo lnjtckok ozgji{ô tcmicfcdo{cvogji{j o qo~'{c~ kj ?351" fjiôgjil zj tj dl~~jbodcliô dli jbozgji{l kjb iøgj~l kj oz{lgôvcbjt s jzcqltjbjd{~lklgãt{cdlt" bot el~ot kj ldcl f~ji{j ob {jbjvc'tl~ s bo kctgcizdcôi kj bo od{cvckok fçtcdo %6#) [og' ncãi tj eo kjglt{~okl zj zi jt{cbl kj vcko od{cvlq~jvcjij bot dlgqbcdodclijt kj bo lnjtckok" ozidzoikl il bot jbcgcio %=#)Kjtkj bo kãdoko kj ?351" bot jidzjt{ot ‛jfjd'{zokot dli gj{lklblmçot kcvj~tot‛ gzjt{~oi ziob{l icvjb kj tjkji{o~ctgl ji Decbj" jb dzob oz'gji{o o gjkcko zj tj cid~jgji{o bo lnjtckok ji boqlnbodcôi) Jb iøgj~l kj oz{lgôvcbjt ji jb qoçt eoozgji{okl kj 411 111 ji ?3=1 o >>11 111 ji >11>"s doko oÿl tj ci{~lkzdji ji jb gj~dokl iodcliobzilt ?11 111 vjeçdzblt gït) Kj goij~o tcgcbo~" jiDecbj eos gït kj >411111 {jbjvctl~jt o dlbl~ kct'{~cnzcklt ji elmo~jt kj {lklt blt icvjbjt tldcljdl'iôgcdlt" bl zj eo bbjvokl o zj doko qj~tlio qotj"ji q~lgjkcl" kj > o 4 el~ot kco~cot f~ji{j ob {jbjvc'tl~ blt kçot bonl~objt s kj ; o : el~ot kz~oi{j bltfcijt kj tjgoio" cikjqjikcji{jgji{j kj bo jkok%5#) Ql~ l{~o qo~{j" o gjkcko zj ozgji{o bo qlnbo'dcôi kj blt otji{ogcji{lt z~noilt" kctgcizsji botcit{obodclijt klikj ~jobcxo~ od{cvckokjt fçtcdot8 eosgjilt jtqodclt bcn~jt qo~o bbjvo~bot o donl s jb oz'gji{l kj bo kjbcidzjidco s bo citjmz~ckok ji botdczkokjt eodj zj blt icÿlt q~jfcj~oi zjko~tj jidoto vcjikl {jbjvctcôi l ji{~j{jicklt dli hzjmltjbjd{~ôicdlt) Okjgït" bot el~ot kj od{cvckok fçtcdoji blt ho~kcijt cifoi{cbjt s jtdzjbot tj eoi ~jkzdcklob gçicgl) Qo~o blt okzb{lt" jb el~o~cl bonl~ob tj eoq~lblimokl s ji Toi{coml kj Decbj" ql~ jhjgqbl" tj{~onoho :1"6 el~ot tjgoiobjt dlgl q~lgjkcl" jtkjdc~" gït kj ?1 el~ot kco~cot) Tc o jbbl tj om~jmoi jb{cjgql zj bbjvo c~ s vjic~ kjb {~onohl %?—> el~otkco~cot# s bot > o 4 el~ot kco~cot kjkcdokot o vj~ {j'bjvctcôi" q~ïd{cdogji{j il zjko {cjgql bcn~j qo~o~jobcxo~ od{cvckokjt fçtcdot)Klt jidzjt{ot tln~j blt fod{l~jt kj ~cjtml kjjifj~gjkokjt d~ôicdot il {~oitgctcnbjt ~jobcxokotji bo qlnbodcôi gosl~ kj ?: oÿlt kj bo ^jmcôiGj{~lqlbc{oio kj Toi{coml ji ?355 s ?33> kjglt'{~o~li zj 61* kj blt elgn~jt s 51* kj bot gzhj'~jt ~jobcxonoi gjilt kj ?: gciz{lt kj od{cvckokfçtcdo dli{cizo klt vjdjt ql~ tjgoio %3" ?1#) Zi jt'{zkcl oi{j~cl~ ~jobcxokl ji ?33= ji zio gzjt{~o ~j'q~jtji{o{cvo kj bo qlnbodcôi gosl~ kj >: oÿlt kjVobqo~oçtl kjglt{~ô zj 34* kj bot gzhj~jt il~jobcxonoi icimøi {cql kj od{cvckok fçtcdo ji tz{cjgql bcn~j s zj jt{o dcf~o otdjikço o 3=* ji gz' hj~jt kj nohl icvjb tldcljdliôgcdl %??#)Klt jidzjt{ot tln~j od{cvckok fçtcdo tj jfjd'{zo~li ji jb oÿl >111 dli bo gctgo gj{lklblmço s~jtzb{oklt tcgcbo~jt8 bo Jidzjt{o kj Do~od{j~cxodcôiTldcljdliôgcdo %DOTJI#" jfjd{zoko ji >1 111 el'mo~jt ji jb gjt kj gosl %?>#" s bo Jidzjt{o kj Dobc'kok kj Vcko s Tobzk >111 %JDVT#" jfjd{zoko jikcdcjgn~j kj jtj oÿl s zj ono~dô 6 111 elmo~jtkj xliot z~noiot s ~z~objt kj kcfj~ji{jt ~jmclijtkjb qoçt %?4#) Bo q~jmzi{o ji ognot jidzjt{ot fzj‒¼Dzïi{ot vjdjt eo q~od{cdokl kjql~{j l obmzio od'{cvckok fçtcdo %ji tjtclijt kj il gjilt kj 41 gciz'{lt#<‗" dli ; ~jtqzjt{ot qltcnbjt8 4 ô gït vjdjt ql~tjgoio" ? ô > vjdjt ql~ tjgoio" gjilt kj ? vjx ql~tjgoio s icimzio) Jb ql~dji{ohj kj bo qlnbodcôizj il ~jobcxono od{cvckok fçtcdo obmzio fzj kj =?*%DOTJI# s =4* %JDVT#" s jb kj blt zj ~jobcxonoigjilt kj 41 gciz{lt {~jt vjdjt ql~ tjgoio" dlitc'kj~oklt tjkji{o~clt" fzj kj 31"6* s 3?*" ~jtqjd{c'vogji{j) Ji ognot jidzjt{ot jb tjkji{o~ctgl fzjgosl~ ji bot gzhj~jt s ji bot qj~tliot dli gjil~icvjb jkzdodcliob %fcmz~o ?#)
QLBÇ[CDOT KJ Q^LGLDCÔI KJ BO TOBZK
Jb dogncl ji jb qj~fcb jqckjgclbômcdl s bo tc'{zodcôi kj blt fod{l~jt kj ~cjtml kjtd~c{o oi{j~cl~'gji{j ecdcj~li ijdjto~cl ~jokjdzo~ bot qlbç{cdot sq~cl~ckokjt kj tobzk ji jb qoçt) Jb Gcict{j~cl kjTobzk cicdcô ji ?335 jb Qboi Iodcliob kj Q~lgldcôikj bo Tobzk %?;" ?:#" dli gj{ot q~lqzjt{ot qo~o jboÿl >111 ji zio q~cgj~o fotj" bot zj bzjml tj og'qbco~li dli vct{ot ob >1?1) Tcgzb{ïijogji{j tj d~jôjb Dlitjhl Iodcliob qo~o bo Q~lgldcôi kj Tobzk lVCKO DECBJ" l~moictgl ci{j~tjd{l~cob ci{jm~oklql~ >5 cit{c{zdclijt iodcliobjt)
4
Jt{j dlitjhl jt{ïjido~mokl kj jbonl~o~ bot qlbç{cdot kj q~lgldcôi kjtobzk ji jb qoçt"dll~kcio~ blt jtfzj~xlt kj bot cit{c'
>5>
[jgot kj od{zobckok
Dz~~ji{ {lqcdt
4
VCKO DECBJ jt{ï ci{jm~okl ql~8 Otldcodcôi Decbjio kj Gzicdcqobc'kokjt" Dïgo~o Iodcliob kj Dlgj~dcl s Tj~vcdclt kj Decbj" Do~onc'ij~lt kj Decbj" Dlgctcôi Iodcliob kjb Gjkcl Ogncji{j" DlitjhlIodcliob qo~o jb Dli{~lb kj Jt{zqjfodcji{jt" D~zx ^lho Decbjio"Flikl kj Tlbcko~ckok j Civj~tcôi Tldcob" Fzikodcôi Ci{jm~o" Cit{c'{z{l Iodcliob kj Kjql~{jt %Decbj Kjql~{jt#" Cit{c{z{l Iodcliob kj bo Hzvji{zk" Cit{c{z{l kj Iz{~cdcôi s [jdilblmço kj blt Obcgji{lt kj boZicvj~tckok kj Decbj" Hzi{o Iodcliob kj Ozucbcl Jtdlbo~ s Njdot" Hzi{o Iodcliob kj Ho~kcijt Cifoi{cbjt) [ogncãi bl ci{jm~oi blt gcict'{j~clt tcmzcji{jt8 Om~cdzb{z~o" Kjfjito" Jkzdodcôi" Ci{j~cl~" Qboicfc'dodcôi s Dllqj~odcôi" Tobzk" Tjd~j{o~ço Mjij~ob kj Mlncj~il" Tjd~j'{o~ço Mjij~ob kj bo Q~jtckjidco" Tj~vcdcl Iodcliob kj bo Gzhj~"[~onohl s Q~jvctcôi Tldcob" Vcvcjiko" Z~noictglt s Ncjijt Iodclio'bjt0 otç dlgl bo L~moicxodcôi Qoiogj~cdoio kj bo Tobzk" jb Tj~vcdclIodcliob kjb Okzb{l Gosl~" Tj~vcdcl Iodcliob kjb Dlitzgckl~ s boTldcjkok Decbjio kj Jifj~gjkokjt ^jtqc~o{l~cot)
 
{zdclijt qo~{cdcqoi{jt" otjtl~o~ o blt gcict{j~clt s oblt mlncj~ilt ~jmcliobjt s bldobjt ji blt {jgot kjq~lgldcôi" s oqlso~ bo cgqbjgji{odcôi kj blt qbo'ijt kj q~lgldcôi kj bo tobzk %?6" ?=#) VCKO DECBJjt{ï l~moicxokl ji bot ?4 ~jmclijt kjb qoçt s ji 415kj bot 4;? dlgziot" bot zj dzji{oi dli tzt dlitj' hlt VCKO DECBJ s qboijt dlgziobjt) Ji{~j bot fzi'dclijt kj jt{lt dlitjhlt dlgziobjt jt{ï bo kj jbo' nl~o~ qboijt kj oddcôi bl gït qo~{cdcqo{cvogji{jqltcnbj" o goij~o kj mo~oi{cxo~ bot q~cl~ckokjtbldobjt s tz cgqbjgji{odcôi okjdzoko) Tjmøi boJDVT" ;:* kj bo qlnbodcôi decbjio qo~{cdcqo ji ob'mzio l~moicxodcôi tldcob" q~cidcqobgji{j kj {cql ~j'bcmcltl" kjql~{cvl s {j~~c{l~cob %cidbzcklt bot hzi{otkj vjdcilt s blt dji{~lt kj qok~jt s oqlkj~oklt#)Ji ld{zn~j kj ?333 tj bbjvô o donl jb Q~cgj~Dlim~jtl Decbjil kj Q~lgldcôi kj Tobzk" ji jb zjtj tztd~cncô jb Od{o kj Ezjdez~ono" kjilgcioko‒Ql~ zi qoçt tobzkonbj‗) Jt{o od{o fzj tztd~c{o ql~oz{l~ckokjt qlbç{cdot s bjmctbo{cvot" ~jq~jtji{oi{jtkj tjd{l~jt qønbcdlt s q~cvoklt" dcji{çfcdlt s o~{çt{c'dlt" dlgzic{o~clt s tldcobjt" otç dlgl ql~ blt ? 411otct{ji{jt kjb dlim~jtl %?5#) Ji jbbo tj ~jdlildjjb {~onohl so cicdcokl s tj ~jdlmj jb dlitjitl kj bltod{l~jt kj bo tldcjkok decbjio ji {l~il o bo q~lgl'dcôi kj bo tobzk8 goi{jij~ ob cikcvckzl toil s gj' hl~o~ bo dobckok kj bo vcko kj bo qlnbodcôi) Ql~ {lklbl oi{j~cl~" jb Qboi Iodcliob kj Q~lgldcôi kj Tobzks VCKO DECBJ tjbjddclio~li dcidl {jgot q~cl~c{o'~clt qo~o bot qlbç{cdot kj q~lgldcôi kj bo tobzk8 boobcgji{odcôi" bo od{cvckok fçtcdo" bo bzdeo dli{~o jb{onozctgl" blt fod{l~jt qtcdltldcobjt s blt ogncji'{objt) Qo~o doko zil kj jt{lt {jgot q~cl~c{o~clt tjjt{onbjdcj~li gj{ot dli vct{ot ob oÿl >1?1 %?3—>?#%dzok~l ?# s jt{~o{jmcot kj oddcôi %dzok~l >#)
Jt{~o{jmcot kj od{cvckok fçtcdo qo~o bo q~lgldcôikj bo tobzk
Tj jtqj~o kctgcizc~ bo q~jvobjidco kj tjkji{o'~ctgl ji bo qlnbodcôi kj ?: oÿlt l gït ji = qzi{ltql~dji{zobjt qo~o jb oÿl >1?1 %kj 3? o 5;*#) Blt ln' hj{cvlt ci{j~gjkclt qo~o dzgqbc~ jt{o gj{o tli bojbonl~odcôi s kcfztcôi kj ~jdlgjikodclijt kj od{c'vckok fçtcdo qo~o bo qlnbodcôi decbjio" bo ~jobcxodcôikj q~lm~ogot kj cifl~godcôi s jkzdodcôi qo~o jbflgji{l kj zio vcko od{cvo" bo ogqbcodcôi kj botlql~{zickokjt qo~o bo q~ïd{cdo kj od{cvckokjt fçtcdots bo ~jkzddcôi kj bot no~~j~ot juct{ji{jt" {objt dlglbo fob{o kj jtqodclt s bo citjmz~ckok" ji{~j l{~ot)Bot jt{~o{jmcot oklq{okot {cjiji do~ïd{j~ ci'{j~tjd{l~cob s qo~{cdcqo{cvl s tj bbjvoi o donl gj'kcoi{j q~ldjkcgcji{lt jkzdo{cvlt s dlgzic{o~cltkjt{cioklt o jt{cgzbo~ bo ~jtqlitoncbckok dczko'koio) Bo cgqbjgji{odcôi kj jt{ot jt{~o{jmcot jtq~cidcqobgji{j ~jtqlitoncbckok kjb mlncj~il bldobgjkcoi{j blt qboijt dlgziobjt kj q~lgldcôi) O tzvjx" blt gcict{j~clt tli blt ~jtqlitonbjt kc~jd{lt kjbot jt{~o{jmcot kj do~ïd{j~ iodcliob" dlgl bot dog'qoÿot gjkcï{cdot" bo fl~godcôi kj ~jdz~tlt ezgo'ilt s bo d~jodcôi kj go~dlt bjmctbo{cvlt s qlbç{cdlttobzkonbjt) O dli{cizodcôi tj q~jtji{oi bot jt{~o{j'mcot gït cgql~{oi{jt kjt{ciokot o kctgcizc~ jb tj'kji{o~ctgl ji Decbj" dli zio ~jtjÿo kj blt okjboi'{lt blm~oklt gjkcoi{j doko zio kj jbbot)
Mzçot kj vcko od{cvo qo~o bo qlnbodcôi decbjio)
Ji jb oÿl >11? tj cicdcô zi {~onohl dlihzi{l ji{~j ~j'q~jtji{oi{jt kj blt Gcict{j~clt kj Tobzk s kj Jkz'dodcôi" jb Cit{c{z{l Iodcliob kj Kjql~{jt s bot zic'vj~tckokjt" kc~cmckl o jbonl~o~ mzçot qo~o bo vckood{cvo kj bo qlnbodcôi decbjio)
^jv Qoiog Tobzk Qznbcdo,Qoi Og H Qznbcd Ejob{e
?;%;#" >114
>54
FCMZ^O ?) Q~jvobjidco kj tjkji{o~ctgl ji bo qlnbodcôi) Decbj" >111
1Elgn~jtGzhj~jtTcijkzdodcôiNïtcdoGjkco[ãdicdlq~lfjtcliobZicvj~tc{o~clTjmøi icvjb jkzdodcliobTjmøi tjul>1;16151**1>1;16151?11?11
Fzji{j8 
Ko{lt kj bo Jidzjt{o kj Dobckok kj Vcko %?4#)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->