Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matlab Lecture Notes

Matlab Lecture Notes

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by Nguyen Duc Tuan

More info:

Published by: Nguyen Duc Tuan on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Bài gi 
ảng Tin Ứng dụng 2 
– Matlab 7 
- 1 -
Đ
ẠI HỌC THỦY LỢI
B
Ộ MÔN QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN V
À
Đ
ỚI BỜ
------

------
MATLAB
TIN H
ỌC ỨNG DỤNG
H
ỌC PHẦN II
(Tài li
ệu tham khảo
& Bài t
p
cho sinh viên K
ỹ thuật Biển
 – K45)
 Nguy
n Bá Tuyên Nguy
n Quang Chi
ế
n
 Hà N 
ội, tháng 08 năm 20
07 
 
Bài gi 
ảng Tin Ứng dụng 2 
– Matlab 7 
- 2 -
M
ỤC LỤC
.......................................................................41.1. Matlab– ngôn ng
.........................................................41.2. Kh
........................................................41.3.
.......................................................................................61.4. Cài
đ
ặt v
à kh
ởi động Matlab 7.
0.......................................................................71.5. Qu
..........................................................81.6. Ghi & ph
.................................................................................................121.8. History & Editing...........................................................................................132. CH
ột máy tính cá nhân
.......................................................................152.2. Bi
-
ự, Chuỗi v
à V
ă
n b
n
..........................................................................192.6. Các h
c
ệc với vect
ơ 
& ma tr
ận (mảng)
............................................................303.6. X
ƯƠ
NG IV: MA TR
ẬN ĐẠI SỐ & TUYẾN TÍNH
..........................................344.1.
ới ma trận
..............................................................................354.5. Gi
ải ph
ươ 
ng trình phi tuy
ến
...........................................................................354.9. Gi
 
Bài gi 
ảng Tin Ứng dụng 2 
– Matlab 7 
- 3 -
ạn v
à th
ực thi M
ặp (for v
à while)..................................................................................425.7.
ƯƠ
NG VI:
Đ
Ồ THỊ DẠNG Đ
Ư 
ỜNG
.............................................................44
b
p s
1:..............................................................................................................61Bài t
p s
p s
I GI
I......................................................................................................................63Bài t
p s
p s
p s
p s
4:..............................................................................................................649. TÀI LI

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->