Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Contabilitate

Curs Contabilitate

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by gabimarika

More info:

Published by: gabimarika on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFacultatea de ZOOTEHNIE
CONTABILITATE ŞI ANALIZĂECONOMICO-FINANCIARĂ
Suport de curs pentru studenţi -
I
nvăţămînt la
D
istanţă
2005CUPRINS
CAPITOLUL I – 
IMPORTANŢA ŞI METODA CONTABILITĂŢII1.1. Contabilitatea – componentă a evidenţei economice1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii
CAPITOLUL II – 
BILANŢUL CONTABIL2.1. Fundamentarea contabilă a patrimoniului2.2. Conţinutul şi structura bilanţului2.3. Tipurile de modificări ale bilanţului
CAPITOLUL III -
CONTUL CONTABIL ŞI BALANŢA DE VERIFICARE3.1. Importanţa, elementele şi forma contului3.2. Regulile de funcţionare a conturilo3.3. Corespondenţa conturilor, analiza contabilă şi dubla înregistrare în conturi3.4. Clasificarea conturilo3.5. Balanţa de verificare
CAPITOLUL IV
- DOCUMENTAREA OPERAŢIUNILOR ECONOMICE4.1. Conţinutul şi funcţiile documentelor de evidenţă4.2. Întocmirea documentelor de evidenţă4.3. Clasificarea documentelor de evidenţă4.4. Tipizarea şi verificarea documentelor de evidenţă4.5. Circulaţia şi păstrarea documentelor de evidenţă
CAPITOLUL V
- INVENTARIEREA PATRIMONIULUI5.1. Importanţa şi funcţiile inventarierii5.2. Clasificarea inventarierilor 
CAPITOLUL VI -
CALCULAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN PRELUCRAREAINFORMAŢIILOR ECONOMICE6.1. Conţinutul şi rolul calculaţiei în contabilitate6.2. Calculaţia costurilor de producţie6.3. Principiile calculaţiei contabile
BIBLIOGRAFIE
PLANUL DE CONTURI GENERAL
CAPITOLUL I
IMPORTANŢA ŞI METODA CONTABILITĂŢII1.1. Contabilitatea – componentă a evidenţei economice
 Evidenţa economică
este o componentă a sistemului informaţional prin care seînţelege înscrierea într-o anumită ordine, cu respectarea unor principii bine stabilite, atuturor informaţiilor referitoare la fenomene economice care se desfăşoară într-unanumit loc, într-o anumită perioadă de timp. Evidenţa economică s-a dezvoltat de-alungul timpului şi corespunde nivelului de dezvoltare al societăţii umane.Contabilitatea face parte din evidenţa economică. Evidenţa economică
1
 
reprezintă un sistem de înregistrare, de urmărire cantitativă, calitativă şi valorică aactivităţii şi fenomenelor social-economice ce se produc într-un anumit timp şi loc.Ea ocupă un loc central în sistemul informaţional şi constituie o pîrghie deosebit deimportantă în conducerea activităţii economice. Pentru a-şi îndeplini rolul, ea trebuiesă fie clară, precisă, simplă şi ţinută la zi.Evidenţa economică cuprinde următoarele componente :
Evidenţa tehnic-operativă ;
Evidenţa statistică ;
Evidenţa contabilă.a)
Evidenţa tehnic-operativă
, constituie o parte a evidenţei economice careînregistrează activitatea tehnică, tehnologică, în momentul producerii ei, la locul undes-a desfăşurat, motiv pentru care această evidenţă se numeşte şi
evidenţă primară
.Informaţiile furnizate de această evidenţă pot fi, în funcţie de necesităţi şi cerinţe, prelucrate şi utilizate de celelalte două componente (evidenţa statistică şi evidenţacontabilă). b)
Evidenţa statistică
, constituie a doua componentă a evidenţei economice carerealizează o informare postoperativă a rezultatelor activităţii de ansamblu a unităţilor  patrimoniale, pe baza datelor furnizate de evidenţa tehnic-operativă, contabilă sauculese direct.c)
Evidenţa contabilă
, componentă distinctă a evidenţei economice, furnizeazăcele mai multe şi importante informaţii ale activităţii manageriale şi constituie principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului unităţii şiactivităţii desfăşurate, ocupînd locul central în cadrul evidenţei economice. Eaurmăreşte şi înregistrează neîntrerupt procesele economice şi rezultatele acestora, atîtla nivel de unitate precum şi, prin centralizare, la nivel de ramură şi pe totaleconomie.Atît evidenţa contabilă cît şi evidenţa statistică se constituie ca disciplinedistincte care poartă denumirea de
Contabilitate
, respectiv
 Statistică
.Importanţa contabilităţii ca parte componentă a evidenţei economice reiese şidin funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte
.
Contabilitatea are două funcţii importante
:
- funcţia de reflectare, oglindire fidelă a patrimoniului şi proceselor economice care au loc, de gestiune şi control al patrimoniului unităţilor şi alrezultatelor obţinute de către acestea.- funcţia de informare cu date certe, a conducerii unităţii patrimoniale, cât şi aasociaţilor, acţionarilor, băncilor, organelor fiscale, clienţilor , furnizorilor, altor  persoane juridice sau fizice.În condiţiile economiei de piaţă, o parte din informaţiile contabile devintransparente. Ele privesc situaţia patrimonială, rezultatele şi situaţia financiară,relaţiile unităţi cu terţi şi sunt produsul contabilităţii financiare. Cealaltă parte ainformaţiilor contabile sunt confidenţiale , privesc numai conducerea unităţii şi sunt produsul contabilităţii de gestiune. Separarea celor două categorii de informaţiicontabile generează dualismul în contabilitate.Pentru a-şi îndeplini funcţiile contabilitatea trebuie să satisfacă anumitecerinţe : să fie organizată şi condusă în mod corespunzător normelor legale, să fieţinută la zi, să fie clară şi precisă să cuprindă date complete care să fie furnizate latimp conducerii unităţii şi celor interesaţi în cunoaşterea rezultatelor obţinute şigestionarea patrimoniului.Dat fiind importanţa contabilităţii, atât pentru conducerea activităţii unităţilor  patrimoniale cât şi pentru îndeplinirea datoriilor faţă către bugetul de stat şi a altor 
2
 
obligaţii, ea trebuie să fie condusă şi organizată după principii unitare pe întreagaeconomie naţională. La noi în ţară, prin
 Legea contabilităţii nr. 82
din 24 Decembriedin anul
1991
, prin regulamentul de aplicare al acestei legi şi alte acte normativeelaborate de Ministerul Finanţelor, sunt stabilite normele generale şi unitare deorganizare şi conducere a contabilităţii generale, obligatorii pentru toţi agenţiieconomici, persoane fizice sau juridice care au calitatea de comerciant.Pentru exprimarea şi măsurarea fenomenelor social-economice, evidenţaeconomică foloseşte unităţi de măsură numite
etaloane de evidenţă
:
-
etalonul natural 
- se foloseşte pentru exprimarea
cantitativă
a fenomenelor economice şi sociale, putînd fi utilizat pentru centralizarea acestor fenomene cînd elesunt asemănătoare. In cadrul acestui etalon se folosesc unităţi de măsură distincte(naturale şi convenţionale), cum ar fi : kg, t, l, buc., cap,
UVM
,
UN
,
PD
, ha. a. n., etc. ;
-
etalonul valoric
 – se foloseşte pentru exprimarea
calitativă
a fenomenelor social-economice ; se mai numeşte şi etalon
monetar
sau
bănesc
. In cadrul acestuietalon se foloseşte ca unitate de măsură moneda naţională (leul românesc). Etalonulvaloric permite centralizarea informaţiilor referitoare la fenomene social-economice,indiferent de conţinutul acestora ;
-
etalonul muncă
 – se foloseşte pentru exprimarea şi cuantificarea activităţiiumane în vederea calculării şi stabilirii drepturilor cuvenite pentru activitateadesfăşurată. Acest etalon stă la baza elaborării normativelor, tarifelor şi a salariilor  personalului productiv. Etalonul muncă se diferenţiază pe ramuri ale economiei, încadrul acestora, în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii desfăşurate.Cea mai mare parte a informaţiilor care alcătuiesc evidenţa unei unităţieconomice sunt furnizate de
contabilitate
. Contabilitatea se caracterizează prin :- foloseşte un raţionament specific şi o terminologie proprie ;- înregistrează numai informaţiile care sunt consemnate în acte doveditoare,numite documente de evidenţă sau documente jusificative ;- exprimarea fenomenelor social-economice se face, obligatoriu, şi în etalonvaloric.Contabilitatea se ocupă de următoarele aspecte :- înregistrează existenţa proprietăţii publice şi private reprezentată de patrimoniulexistent ;- înregistrarea tuturor modificărilor pe care le suferă elementele patrimoniale întimpul utilizării lor ;- înregistrarea relaţiilor economice pe care le are unitatea, în interiorul ei cât şi înafara ei. În
interiorul 
unităţii relaţiile se stabilesc între unitate şi subunităţi şiîntre unitate şi proprii angajaţi. Relaţiile din
afara
unităţii sunt relaţiile care sestabilesc între unitate şi alte unităţi (clienţi şi furnizori), relaţii între unitate şi bănci, relaţii între unitate şi stat concretizate în obliga-ţiile fiscale pe care le areunitatea (impozite, contribuţii la asigurările sociale...) ;- înregistrează pentru întreaga economie naţională şi relaţiile pe plan economic pecare le are statul român cu diferite organisme internaţionale sau cu diferite altestate ;- înregistrează cheltuielile efectuate, veniturile obţinute, şi,pe baza acestora,determină rezultatele economico-financiare obţinute într-o perioadă de timpdeterminată.Contabilitatea se aplică la nivel
microeconomic
(contabilitatea se ţine la nivelde subunităţi şi unităţi economice) şi
macroeconomic
(contabilitatea se organizează, prin centralizarea datelor, pe ramuri şi pe întreaga economie naţională). Aplicarea
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->